Európai Polgári Díjjal tüntették ki Kerényi Lajos atyát

2015. január 24. szombat, 14:02

A díjazott január 23-án vehette át a kitüntetést Hölvényi György európai parlamenti képviselőtől a budai Szent Margit Gimnáziumban – tájékoztat a Piarista Rend Magyar Tartománya.

A dí­jat át­adó Hölvényi György lau­dá­ci­ó­já­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy Kerényi Lajos a re­ményt köz­ve­tí­tet­te a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra év­ti­ze­de­i­ben. A nagymarosi és egersza­ló­ki if­jú­sá­gi ta­lál­ko­zó­kon sok ezer fi­a­tal­nak adott re­ményt, célt és kö­zös­sé­get egy olyan idő­ben, ami­kor ez koc­ká­za­tos és ti­los volt.

A kép­vi­se­lő rámutatott: Európa ke­resz­tény gyö­ke­re­i­ből táp­lál­ko­zik. A má­sik­ra fi­gye­lő szo­li­da­ri­tás, a he­lyi kö­zös­sé­gek­re épü­lő tár­sa­da­lom, a ter­mé­szet vé­del­me és a sza­bad­ság esz­mé­nye mind ke­resz­tény ta­ní­tás­ból fa­kadnak. Ezen ér­té­kek meg­tar­tá­sá­ért azon­ban küz­de­ni kell, amely­hez jó pél­dák­ra és mi­nél több ön­ál­ló, a kö­zös­sé­ge­kért ten­ni ké­pes eu­ró­pai pol­gár­ra van szük­ség.

Kerényi Lajos atya a díjátadón arra irányította a figyelmet, hogy a ter­mé­szet­fe­let­ti ér­té­ke­ket „ki­lop­ták az em­be­ri lel­kek­ből és a tár­sa­da­lom­ból, a meg­té­pett, ér­té­ke­i­től meg­fosz­tott em­ber pe­dig nem ta­lál vá­la­szo­kat az élet nagy kér­dé­se­i­re, és eb­be be­le­be­teg­szik”.

Hozzátette: ő ed­dig is min­dent meg­tett a ter­mé­szet­fe­let­ti vi­lág „vissza­va­rá­zso­lá­sá­ért”, és ez­után még na­gyobb lel­ke­se­dés­sel és erő­vel fog mun­kál­kod­ni.

Kerényi Lajos piarista szerzetes és tanár 1927. június 1-jén született. 1945-ben orosz ha­di­fog­ság­ba ke­rült, ahon­nan né­hány hó­nap múl­va sú­lyos be­te­gen tért ha­za. 1946-ban lé­pett be a pi­a­ris­ta rend­be, 1952. június 22-én szen­tel­ték pap­pá. A Budapesti Hittudományi Akadémián végzett 1953-ban.

Az alsó-krisztinavárosi temp­lomban kezdte szolgálatát káplánként 1953 és 1957 között. Ezt követően a Városmajorba került. 1958-tól szolgált többek között Ásványrárón, Budapest-Herminamezőn, Szécsényben, Rimócon, Dunakilitin, Nagymaroson, Angyalföldön.

1976-tól a kül­ső-fe­renc­vá­ro­si Szent Kereszt-plé­bá­nia káp­lán­ja volt, 1996 óta ugyanitt plé­bá­no­s. Korábban helyettes esperesként, majd megbízott esperesként is működött itt.

1990 után so­kat tett a Szent Margit Gimnázium új­ra­in­dí­tá­sá­ért, amelynek mai na­pig a ta­ná­ra.

 

A 2008-ban alapított Európai Polgári Díjjal olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeket díjaz az Európai Parlament, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, vagy az EU értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítanak ki.

A díjazottak a származási tagállamukban rendezett díjátadó ünnepségen kitüntetésben részesülnek, valamint meghívást kapnak a február 25–26-án Brüsszelben rendezendő találkozóra is.

Fotó: Szathmáry Melinda

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Címkék: kitüntetések
Vezető híreink – olvasta már?
nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-kivul-es-belul-tizenot-kerdes-es-valasz-segit-keszuletben
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kívül és belül – Tizenöt kérdés és válasz segít a készületben

Fábry Kornélt, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) általános titkárát kérdeztük a budapesti találkozó előkészületeiről, tudnivalóiról. A kérdéseket és a válaszokat két részben adjuk közre. Az alábbiakban az első rész olvasható.

2019. február 18. hétfő
isten-tud-kozel-hozni-minket-egymashoz-uzeni-hazassag-hete
Isten tud közel hozni minket egymáshoz – üzeni a házasság hete

A hazánkban tizenkettedszer megrendezett házasság hete programsorozat záró szentmiséjére február 17-én, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban került sor. A liturgiát Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezette.

2019. február 18. hétfő