Személyi változások a külhoni magyar egyházmegyékben – 2018 – FRISSÍTVE

2018. július 20. péntek, 10:40

Összeállításunkban a külhoni magyar egyházmegyék személyi és szervezeti változásairól adunk hírt.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében augusztus 1-jétől az alábbi személyi változások lépnek életbe:

Újmisések:

2018. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban az alábbi diakónusokat. A szentelést követően megkapták új állomáshelyeikre szóló kinevezést.

Kovács József újmisést Csíkszeredába, a Szent Kereszt-plébániára,.

Popesc Mihăiţă Cristian újmisést Nagyszeben-Belvárosba,

Antal Zoltán László újmisést Gyergyószentmiklósra, a Szent István-plébániára.

Pasca Szilárd újmisést Csíkszentdomokosra,

Fülöp Zsombor újmisést Brassó-Belvárosba neveztem ki segédlelkésznek.

Segédlelkészek:

Tódor Attila csíkszeredai segédlelkészt a gyulafehérvári a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisává;

Farkas Ervin brassói segédlelkészt a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává neveztem ki.

Elekes Szabolcs nagyszebeni segédlelkészt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániára;

Benedek Róbert Károly sepsiszentgyörgyi káplánt a Brassó-Bolonyába;

Lukács János csíkszentdomokosi káplánt Barótra.

Bíró Károly baróti káplánt Ditróba neveztem ki.

Bojtor Attila kolozsvári segédlelkész római tanulmányokra megy. Helyébe

László István gyulafehérvári kisszemináriumi prefektust neveztem ki.

Bene Kálmán ditrói segédlelkészt elengedtem szerzetbe. A megszentelt élet karthausi közösségében folytatja hivatását.

Sajgó Balázs a karitász lelki igazgatója, kisegítő lelkészként is működött Gyergyószentmiklóson. Augusztus 1-jétől felmentettem plébániai megbízatásai alól, hogy kifejezetten a karitász-ügyek szolgálatára állhasson.

Obermájer Ervin római tanulmányairól hazatérő papunkat a gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává neveztem ki.

Kémenes Lóránt-Zoltán tűri plébánost a kolozsvári Szent Mihály-egyházközségbe neveztem ki plébánosi minőségben. A plébánosi feladatokat átmenetileg ellátó

Veres Stellan plébánost helyettesnek neveztem ki.

Farkas László gyulafehérvári kisszemináriumi spirituálist szentkeresztbányai plébánosnak.

Birton Róbert brassó-belvárosi segédlelkészt Székelykálba;

Becze Lórántot Székelykálból Szentkatolnára;

Opra Istvánt Szentkatolnáról Oroszhegyre;

Sebestyén Domokost Oroszhegyről Ákosfalvára;

Máthé Ferencet Ákosfalváról Szentdemeterre;

Sebestyén Ágostont Szentdemeterről Máréfalvára neveztem ki plébánosi minőségben.

Scheianu Ciprian csíkszeredai segédlelkészt Gödemesterházára;

Puskás Attilát Gödemesterházából Nyárádselyébe;

Nagy Lászlót Nyárádselyéből Gyergyószárhegyre neveztem mi plébánosnak.

György Balázs gyergyószárhegyi lelkész átmenetileg Háromkútra nyert kinevezést.

Buciuman Gheorghe Traian Brádról Tűrbe kerül plébánosnak.

László Rezső visszatér a pálos rendből főegyházmegyei szolgálatra és Csíkcsicsóba kapott plébánosi kinevezést.

Nagy József csíkcsicsói plébános betegségére való tekintettel kisebb egyházközséget kért. Ennek értelmében Kézdimartonosra kapott plébánosi kinevezést.

Kovács Zsoltot Kézdimartonosról Csíkszentmártonba helyeztem.

Vakaria Béla betegségére való tekintettel kisebb, gyergyói plébániát igényelt. Így kapott kinevezést az orotvai plébániára.

Szecsete Zoltán Orotváról Balánbányára;

Bálint Emil Balánbányáról a megüresedett csíkszeredai Szent Ágoston-plébániára került plébánosi beosztásban.

Plébániák oldallagos ellátása:

Brádot és fíliáit átmenetileg ellátják a dévai Szent Antal-, II-es számú plébániáról.

Lemhényt oldallagosan ellátja Kopácsi Ferenc Kézdialmásról.

Az esetleges félreértések elkerülése céljából közlöm, hogy az alábbi helyeken nem történt változás, csupán megerősítés:

Dr. Székely Délnes kanonok, teológiai tanár, korábbi gyulafehérvári megbízatásai megtartásával, augusztus 1-jétől plébánosi minőségben, továbbra is ellátja Kolozsvár-Monostort és Tordatúrt.

Málnási Demeter kosteleki megbízatása megtartásával, augusztus 1-jétől kinevezett Gyimesközéploki plébános.

Jezsuitáknál változás:

Kiss Ulrich SJ augusztus 1-jétől befejezi marosvásárhelyi szolgálatát és visszatér Budapestre.

Jakabos Barnabás SJ lesz a marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója és ő vezeti az ún. Jezsuita Udvart is, amely magába fogalja az egész ottani ténykedést.

Horváth Ferenc László SJ augusztus 1-jétől Marosvásárhelyre nyert kinevezést. Ő fogja végezni az egyetemi lelkészséggel kapcsolatos feladatokat és tevékenységével jelen lesz az egyetemi kampuszokon is.

Nyugállományba vonultak:

Egyed Gábor betegségére való tekintettel, köszönetnyilvánításunk mellett, augusztus 1-jétől nyugállományba vonul.

Szecsete László szentkeresztbányai plébános, ismételt köszönetnyilvánításunk mellett, betegnyugdíjas állományba vonult.

Sántha Pál lemhényi plébánost felmentettem betegsége idejére a plébánia vezetése alól; betegszabadsága idején gyógykezelésben részesül.

* * *

Nagybecskereki Egyházmegye

2018. augusztus 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések lépnek hatályba a Nagybecskereki Egyházmegyében:

Bővíz László vagyonkezelőt felmentem a beodrai plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak ellátása alól, és kinevezem a tóbai plébánia és hozzá tartozó filiák plébánosává.

Csipak Csaba irodaigazgatót felmentem a sándoregyházi és tárcsói plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, megtartva a többi feladatát.

Elias Ohoiledwarin SVD szerzetest felmentem Istvánvölgye és Györgyháza leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, többi feladatainak megtartásával.

Erős Mihály esperest felmentem a verseci plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébánosi szolgálata alól, egyúttal kinevezem az ürményházi és zichyfalvi plébániák és a hozzájuk tartozó filiák plébánosává.

Fehér Roland plébániai kormányzót felmentem a nezsényi plébánia és leányegyházai lelkipásztori szolgálata alól, megtartva a többi feladatát.

Gyuris László püspöki helynököt eddigi feladatait megtartva megbíztam a perlaszvárosi plébánia és a hozzá tartozó filiák lelkipásztori gondozásával.

Halmai Jánost felmentem a székelykevei, kevevárai, sándoregyházi és tárcsói plébániak, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, egyúttal ugyanezzel a dátummal kinevezem a Beodra, Törökbecse I., Törökbecse II. és Töröktopolya plébániák és a hozzájuk tartozó filiák káplánjává (segédlelkészévé).

Király Tibort felmentem a tóbai plébánia és leányegyházai lelkipásztori szolgálata alól, megtartva a többi feladatát.

Masa Tamást felmentem az ürményházi és zichyfalvi plébániák és hozzájuk tartozó leányegyházak minden lelkipásztori és adminisztratív feladata alól, megtartva ezeken kívüli lelkipásztori feladatait. Ugyanezzel a dátummal kinevezem a nezsényi plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává az eddigi lelkipásztori feladatai megtartásával.

Mellár József esperest eddigi feladatinak megtartásával kinevezem a beodrai plébánia és a hozzá tartozó filiák plébánosává.

Palatinus Alent kinevezem a verseci plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává.

Pethő Lászlót kinevezem a székelykevei és kevevárai plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak miséző papjává. Kinevezése 2019. augusztus 1-jéig érvényes.

Szemerédi Pál plébániai kormányzót kinevezem az általa eddig vezetett plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává.

Velencei Tamást, akit a kalocsa-kecskeméti érsek nyugállományba helyezett, meghatározott időre kinevezem a sándoregyházi és tárcsói plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává. Kinevezése ad experimentum 3 évre érvényes.

Lulić Franjónak megköszönöm 25 évnyi odaadó munkáját, amelyet a perlaszvárosi hívek körében és egyházmegyénk javára végzett.

Dr. Csiszár Klára egyetemi tanárt, pasztorálteológust személyes teológiai tanácsadómmá nevezem ki augusztus 1-jétől.

* * *

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Személyi változások a nagyváradi egyházmegyében 2018. szeptember 1-től.

Káplánok:

1. Bakos Gábor Várad-Újvárosból megy Érmihályfalvára

2. Giosanu Leonard Almásfegyvernekről megy Várad-Olasziba

3. Husztig Róbert Tasnádszántóról megy Margittára.

Plébánosok (plébániai kormányzók):

1. Bărbut Petrică Köröstarjánból megy Várad-Szent József-telepre, különleges megbízással a máriás mozgalmak (Mária Légió, Rózsafüzér-társulatok, stb.)
irányítására

2. Bodor Zoltán Tasnádról megy Hegyköztóttelekre, Hegyközcsatár oldallagos ellátásával

3. Gyenge Béla Várad-Szent József-telepről megy Almásfegyvernekre

4. Kiss Albert Várad-Olasziból megy Biharra, Szalárd oldallagos ellátásával,
megtartva egyházmegyei főtanfelügyelői megbízatását, kiterjesztve ezt a plébániális hitoktatás területére is

5. Kiss Márton Bélfenyérről megy Érkeserűbe, Éradony oldallagos ellátásával,
különleges megbízással a cigánypasztoráció megszervezéséhez az Érmelléken

6. Kruzslitz Imre Hegyköztóttelekről megy Tasnádra

7. Kuglis Gábor Szilágysomlyóról megy Székelyhídra

8. Kurila Gábor Szentjobbról megy Szilágycsehbe, Zsibó és Sülelmed oldallagos ellátásával

9. Májernyik Mihály Margittáról megy Szentjobbra a szentjobbi apáti cím használatával

10. Mihály Balázs Érkeserűből megy Tasnádszántóra, Királydaróc és Érmindszent oldallagos ellátásával

11. Nagy Tibor Szilágycsehből megy Köröstarjánba

12. Ozsváth József Székelyhídról megy Szilágysomlyóra

13. Szabó Ervin Biharról megy Várad-Olasziba, megtartva spirituálisi megbízatását, amelyhez segítséget biztosítunk

14. Székely Antal Várad-Olasziból megy Micskére

15. Tóth Attila-Levente Tasnádszántóról megy Margittára; Bélfenyér és Bél ellátásáról idejében gondoskodunk.

* * *

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Folyó év augusztus 1-jétől a következő személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

Schönberger Jenő püspök Fagea László borsabányai plébánost végleges nyugállományba engedte. A főpásztor döntése alapján Papellás István, a szatmárnémeti Szent Család-templom plébánosa a szaniszlói egyházközség plébánosa lesz. Helyére a korábbi szaniszlói plébános, Luczás Lóránt érkezik, ő lesz a továbbiakban a Szent Család-egyházközség plébánosa. Ugyanígy, Heinrich Antal csanálosi plébános Tzier Ernő börvelyi plébánossal cserél helyet.

Néma Sándor kálmándi plébános a lázári Szent László-plébánia közösségének plébánosa lesz, Kálmándra pedig Bíró Norbert nagymajtényi plébános érkezik. Nagymajtényban Baumann István korábbi lázári plébános folytatja a hívek szolgálatát. Miután Schönberger Jenő püspök a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatói székébe kinevezte Román János korábbi nagybányai esperest, helyére, a nagybányai Szentháromság-plébániára plébánosnak és egyben nagybányai esperesnek Szmutku Róbertet nevezte ki. A Krisztus Király-plébánián Hájtájer István rónaszéki i.h. lelkész szolgálja a továbbiakban a híveket. Rónaszékre, a római katolikus közösség élére Molnár Eduárd Gábor szamosdarai i.h. lelkész érkezik, Szamosdarán pedig Istvánfi Szilárd székesegyházi segédlelkész lesz a plébános.

Augusztus elsejétől Leabu Marius, a nagybányai Szentháromság-plébánia segédlelkésze a borsabányai plébánia i.h. lelkésze lesz. Gríz László, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz-egyházközség segédlelkésze a nagybányai Szentháromság-plébánia segédlelkészeként folytatja tevékenységeit; Linzenbold Szabolcs máramarosszigeti segédlelkész lesz az új székesegyházi segédlelkész; Turtureanu Róbert újmisés pedig a máramarosszigeti plébánia segédlelkészeként jegyzi első helyezését.

Forrás: Romkat.ro/Gyulafehérvári Főegyházmegye; Nagybecskereki Egyházmegye; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Külhoni
Címkék: papi hivatás
Vezető híreink – olvasta már?
a-pajzs-megerosit-es-felvertez-szabo-ferenc-sj-kapta-iden-parma-fidei-hit-pajzsa-dijat
A pajzs megerősít és felvértez – Szabó Ferenc SJ kapta idén a Parma fidei – Hit pajzsa díjat

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Parma fidei – Hit pajzsa díjat idén Szabó Ferenc SJ kapta. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett díjátadót február 23-án tartották Budapesten, a jezsuiták Párbeszéd Háza dísztermében. Az eseményen Erdő Péter bíboros is részt vett.

20:08
vasarnap-orszagos-gyujtes-lesz-katolikus-iskolak-javara-94565
Vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 24-én, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik az Egyház oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.

2019. február 22. péntek