Ez nem egy kulturális társulat, nem szakszervezet – Papokat szentelt Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2019. május 12., vasárnap | 20:09

Ferenc pápa húsvét negyedik vasárnapján, május 12-én délelőtt a vatikáni Szent Péter-bazilikában 19 diakónust szentelt pappá. „Az Oltáriszentség ünneplése az Úr ingyenességének csúcspontja, arra kérlek benneteket, hogy ne szennyezzétek be kicsinyes érdekekkel” – mondta szentbeszédében a pápa.

Ezen a vasárnapon, amely egyben a papi és szerzetesi hivatások 56. világnapja, az evangéliumi szakasz (Jn 10,27–30) a Jó Pásztorról szól, aki vezeti bárányait.

Homíliájában a papi szolgálatról elmélkedve Ferenc pápa kifejtette, hogy az Úr Jézus az Újszövetség egyetlen Főpapja, de Őbenne Isten egész szent népe is papi nép. Mindazonáltal Jézus összes tanítványa közül néhányat különösen arra kíván kiválasztani, hogy nevében nyilvánosan gyakorolva a papi hivatást minden ember számára, folytassák személyes küldetését, mint mester, mint pap és mint pásztor.

Mint ahogy az Atya ezért küldte el Őt, így Ő is elküldte a világba elsőként az apostolokat, majd a püspököket és utódaikat, akikhez a papokat társították, hogy a papságban egyesülve a püspökökkel együtt szolgálják Isten népét.

Sok éves megfontolás után, saját és elöljáróik megfontolásai után, ma a diakónusok azért jelentek itt meg, hogy pappá szenteljem őket – mondta homíliájában Ferenc pápa. – Krisztushoz, a Legfőbb, Örök Főpaphoz fognak hasonulni. Felszentelésük után mint az Újszövetség valódi papjai egyesülnek a papságban püspökükkel, hirdetik az evangéliumot, Isten népének lelkipásztorai lesznek, vezetik majd az istentiszteleti szertartásokat, különös tekintettel a szentmiseáldozatra, vagyis az Eucharisztiára.

A szentelendő papok a szent tanítás szolgálatát gyakorolva részesei lesznek Krisztus, az egyetlen Mester küldetésének. Ez nem egy kulturális társulat, nem szakszervezet – hangsúlyozta a pápa. – Részesei lesznek Krisztus szolgálatának. Mindenkihez juttassák el Isten Szavát, amelyet ők maguk is örömmel kaptak. Ezért olvassák állhatatosan az Úr szavát és elmélkedjenek róla, hogy higgyék, amit olvastak, tanítsák, amit megtanultak a hitben, éljék meg, amit tanítottak. Soha nem lehet szentbeszédet mondani, ha nem imádkoznak sokat a Bibliával a kezükben. Ezt soha ne feledjék el – hangzott a pápa buzdítása.

Tanításuk tehát legyen táplálék Isten népe számára: amikor ez szívből jön és imából születik, nagyon termékeny lesz. Életük illata legyen öröm és támasz a Krisztus-hívők számára: legyenek az ima, az áldozathozatal emberei, mert Isten szavával és példaadásukkal építik Isten házát, vagyis az Egyházat. Így folytatják Krisztus megszentelő művét. Szolgálatuk révén a hívek lelki áldozata tökéletessé válik, mert Krisztus áldozatához kapcsolódik, amelyet a papok kezük révén, az egész Egyház nevében vér nélküli áldozatként ajánlanak fel az oltáron a szent misztériumok ünneplésekor.

Legyenek figyelmesek az Eucharisztia ünneplésekor. Kövessék életükben azt, amit ünnepelnek. Az Úr halálának és feltámadásának misztériumában részesülve, hordozzák Krisztus halálát végtagjaikban, és vele együtt haladjanak az új életben. Az Úr ingyen akart minket üdvözíteni. Ő maga mondta: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). Az Oltáriszentség ünneplése az Úr ingyenességének csúcspontja – mondta a pápa, arra kérve a szentelendő papokat, hogy ne piszkítsák be azt kicsinyes érdekekkel.

A keresztség szentségével új híveket kapcsolnak majd Isten népéhez. A bűnbánat szentségével Isten, Krisztus, az Egyház nevében megbocsátják a bűnöket. Itt a pápa nyomatékosan arra kérte a szentelendő papokat, hogy ne fáradjanak soha el az irgalmasság gyakorlásában. Legyenek irgalmasak, mint az Atya, mint ahogy Jézus irgalmas volt velünk, mindnyájunkkal. A megszentelt olajjal enyhülést nyújtanak majd a betegeknek. A szent szertartásokat ünnepelve a nap különböző óráiban, a dicsőítő és esdeklő imákkal Isten népének és az egész emberiségnek hangjává válnak.

Kiválasztottságotok tudatában végezzétek Krisztus papi művét örömmel, szeretettel és őszintén, pusztán arra törekedve, hogy elnyerjétek Isten tetszését, ne saját magatoknak tetszelegjetek. A papi öröm csak ezen az úton haladva található meg, ha Istennek kíván tetszeni, annak, aki kiválasztott. Krisztus küldetésében részesülve, fiúi szeretetközösségben püspökötökkel, kötelezzétek el magatokat arra, hogy a híveket egyetlen családban egyesítsétek. Ezek a pap közelségei: közel Istenhez az imában, közel a püspökhöz, aki az atyátok, közel a többi paphoz, mint testvérhez, anélkül, hogy rosszat mondanátok egymásról, és közel Isten népéhez. Tartsátok mindig szem előtt a Jó Pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon és keresse és üdvözítse, ami elveszett (Lk 19,10) – buzdított Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria