Ferenc pápa húsvéthétfőn: Teli marokkal merítsünk a békéből és a derűből!

Ferenc pápa – 2019. április 22., hétfő | 15:58

A Szentatya április 22-én délben már a húsvéti időre jellemző, „Mennynek királyné asszonya” kezdetű Mária-antifónát imádkozta el a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Beszédében hangsúlyozta, hogy a sírnál járt asszonyokhoz hasonlóan saját életünkben mi is találkozhatunk Jézussal.

Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma és az egész héten végighúzódik a liturgiában és életünkben Jézus feltámadásának, a tegnap ünnepelt csodálatos eseménynek a húsvéti öröme. Húsvét vigíliáján felhangzottak az angyalok szavai, melyeket Krisztus üres sírjánál mondtak. Az asszonyoknak, akik a szombat utáni első nap hajnalán a sírhoz mentek, az angyalok azt mondták: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt!” (Lk 24,5–6). Krisztus feltámadása az emberiség történelmének legfelkavaróbb eseménye, mely tanúskodik arról, hogy Isten szeretete győzött a bűnön és a halálon, az életre irányuló reményünknek pedig sziklaszilárd alapot ad. Ami emberileg elképzelhetetlen volt, az megtörtént: „A Názáreti Jézust […] Isten, feloldván a halál gyötrelmeiből, feltámasztotta” (ApCsel 2,22.24).

Ma, húsvéthétfőn, melyet az „angyal hétfőjének” is neveznek, a liturgia, Máté evangéliumával (Mt 28,8–15), visszavisz bennünket Jézus üres sírjához. Javunkra lesz, ha gondolatban Jézus üres sírjához megyünk. Az asszonyok, félelemmel és örömmel telve, éppen útnak indultak, futni kezdtek, hogy az üres sírról hírt adjanak a tanítványoknak, amikor Jézus szembejött velük. „Ők pedig odamentek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát” (Mt 28,9). Tehát megérintették: nem egy szellem volt, hanem Jézus, az élő Jézus, testben! Ő volt! Jézus elűzi szívükből a félelmet, és még inkább bátorítja őket, hogy vigyék hírül a testvéreknek, ami történt. Mindegyik evangélium kiemeli a nők szerepét, említik Mária Magdolnát és a többi asszonyt, mint a feltámadás első tanúit. A férfiak félelmükben bezárkóztak az imaterembe. Mária Magdolna értesíti Péter és Jánost, de ők csak odafutnak, és megállapítják, hogy a sír nyitva van és üres. A nők azok, akik elsőként találkoztak a feltámadottal, és ők viszik meg a hírt, hogy Jézus él.

Ma, kedves testvéreim, felénk is elhangzanak Jézusnak az asszonyokhoz intézett szavai: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül…” (Mt 28,10). A húsvéti szent háromnap szertartásai után, melyekben újra átéltük Urunk halálának és feltámadásának misztériumát, most a hit szemével őt feltámadottként és élőként szemléljük. Mi is meghívást kapunk, hogy személyesen találkozzunk vele, és váljunk hirdetőivé és tanúivá.

Ezekben a napokban a liturgia ősi húsvéti szekvenciájával ismételjük: „Reményem, Krisztus, feltámadt!” És őbenne mi is feltámadtunk, a halálból átléptünk az életbe, a bűn szolgaságából átléptünk a szeretet szabadságába. Engedjük hát, hogy elérjen bennünket a húsvét vigasztaló üzenete, és elárasszon bennünket dicsőséges fénye, mely elűzi a félelem és a szomorúság homályát. A feltámadt Jézus mellettünk jár. Ő kinyilvánítja magát azoknak, akik segítségül hívják és szeretik. Mindenekelőtt az imádságban, de a hittel és hálával megélt egyszerű örömökben is. Jelenvalónak érezhetjük akkor is, amikor szívélyességet, befogadást, barátságot élünk meg, vagy éppen a természetet csodáljuk. A mai ünnepnap, amikor szokás egy kis szórakozással és felhőtlen időtöltéssel örvendezni, segítsen, hogy megtapasztalhassuk Jézus jelenlétét!

Kérjük Szűz Máriát, hogy teli marokkal meríthessünk a békéből és a derűből, a feltámadt Jézus ajándékaiból, hogy megoszthassuk azokat testvéreinkkel, különösen azokkal, akik vigaszra és reményre szorulnak!

A Szentatya szavai a Regina Caeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretném újból kifejezni lelki és atyai közelségemet a Srí Lanka-i néphez. Nagyon közel vagyok drága testvéremhez, Malcolm Ranjith Patabendige Don bíboroshoz, és az egész colombói főegyházmegye egyházához. Imádkozom a rendkívül sok áldozatért és sebesültért, és kérek mindenkit, hogy késlekedés nélkül ajánlja fel a szükséges segítséget ennek a kedves nemzetnek. Azt is kérem, hogy mindenki ítélje el ezeket a terrorcselekményeket, ezeket az embertelen, semmivel sem igazolható tetteket. Kérjük Szűz Mária segítségét…
[Üdvöz légy, Mária…]

A mai húsvéti ünnepnapra jellemző örömteli légkörben szeretettel üdvözöllek mindannyitokat: családok, egyházközségi csoportok, társulatok és egyéni zarándokok, akik Olaszországból és a világ sok részéből érkeztetek.

Mindnyájatoknak kívánom, hogy hittel tudjátok megélni húsvét nyolcadának ezeket a napjait, melyekben meghosszabbodik Krisztus feltámadásának emlékezete. Ragadjatok meg minden kedvező alkalmat arra, hogy a feltámadt Úr örömének és békéjének tanúi legyetek! Szép és áldott húsvétot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria