Közzétették a világi katekéták beiktatását szolgáló új liturgikus szertartás szövegét

Ferenc pápa – 2021. december 16., csütörtök | 16:25

2022. január elsejével vezetik be azt a szertartást, amellyel a hitoktatók liturgikus beiktatását végzik majd. Ferenc pápa májusban, Antiquum ministerium kezdetű motu propriójával alapította meg a világi kateketikai szolgálatot, a kortárs világ evangelizálása céljából.

„Accipe hoc fidei nostræ signum, cathedram veritatis et caritatis Christi, eumque vita, moribus et verbo annuntia” – a latin formula magyarul így hangzik:

Fogadd hitünk e jelét, az igazság és Krisztus szeretetének katedráját, és hirdesd azt életeddel, viselkedéseddel és szavaiddal.”

Január elsejétől ezzel az ünnepélyes szöveggel iktatják be a helyi püspökök a férfi és női világi katekétákat, liturgikus szertartás keretében.

Ferenc pápa 2021. május 10-én, Antiquum ministerium kezdetű motu propriójával megalapította a világi kateketikai szolgálatot, most pedig jóváhagyta és közzétette azt a szöveget, amelyet a püspöki konferenciák adaptálnak majd. Lévén az ő feladatuk a katekéták profiljának és szerepének meghatározása, szakszerű képzésük, illetve annak előkészítése, hogy a különböző közösségek megfelelően fogadják a kateketikai szolgálatot, nem összekeverve más szolgálati formákkal. A világ egyes részein ugyanis – Afrikában és Latin-Amerikában például – a katekéták sokféle szolgálatot ellátnak az igehirdetésen és a hitoktatáson túl, tehát fontos vonatkozási pontot jelentenek azon közösségek számára, ahova ritkán jut el pap. Minderről az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció levélben tájékoztatja a püspöki konferenciákat.

A beiktatási szertartás történhet szentmise vagy igeliturgia keretében, meghatározott rendet követve: buzdítás, felszólítás az imára, az áldás szövege és a feszület átadása.

A kongregáció prefektusa, Sérgio da Rocha bíboros tisztázza: a katekéta a helyi egyház számára végez szolgálatot, mely mindenekelőtt olyan világi szolgálat, amely a keresztségben gyökerezik, ezért lényegében eltér a papi szolgálattól. A keresztség jegyében a katekéták arra kaptak meghívást, hogy felelősséget vállaljanak a helyi egyházban az ige hirdetésére és a hit átadására – a felszentelt papsággal együttműködve, az ő vezetésük alatt.

A katekéták szerepe ugyanakkor a különféle egyházi kontextusoktól függően különböző lehet: missziós területen más, mint a hagyományos egyházakban.

A sokféle forma két fő típusra osztható: hitoktatással foglalkozó katekéták, valamint azok, akik különböző apostoli munkákban vesznek részt, mint például a közösségi ima vezetése, a betegek ellátása, temetési szertartások végzése, más katekéták képzése, lelkipásztori tevékenységek koordinálása, szegények segítése – írja levelében a vatikáni prefektus.

Ennek a szolgálatnak erős hivatásértéke van, amely megfelelő megkülönböztetést igényel a püspök részéről. Vagyis nem minden katekétát vagy lelkipásztori munkatársat kell beiktatni ebben a formában. Ugyanis nem vonatkozik ez a diakonátusra és papságra készülőkre, a szerzetesekre és szerzetesnőkre, függetlenül attól, hogy intézményük karizmájához hozzátartozik-e a katekézis; továbbá az iskolai hitoktatókra és azokra sem, akik kizárólag egy adott egyházi mozgalom keretein belül végzik szolgálatukat. Számukra ezt az értékes megbízatást nem a püspök, hanem a mozgalom vezetője adja. Nem feltétlenül szükséges a beiktatás azok esetében sem, akik fiatalok és felnőttek beavatását végzik. Minden kateketikai év kezdetén el kell látni őket egy egyházi megbízatással nélkülözhetetlen feladatuk végzésére. Ezzel együtt ki lehet közülük választani lektorokat vagy katekétákat, képességeiknek megfelelően és a lelkipásztori igények szerint.

Az egyes püspöki konferenciák feladata, hogy meghatározzák a kateketikai szolgálat gyakorlására vonatkozó legmegfelelőbb formákat és szerepeket.

Nemcsak a jelöltek képzését kell biztosítaniuk, hanem a közösséget is fel kell készíteniük a katekéták szerepének megértésére.

Példa lehet a felszentelt papok tartós jelenlétének hiánya, amikor a kánonjog lehetővé teszi, hogy egy világi hívő részt vegyen a plébánia lelkipásztori ellátásában. Fontos azonban felkészíteni a közösséget, hogy a katekétában ne a pap vagy diakónus helyettesét lássák, hanem egy hűséges világi személyt, aki együttműködik a felszentelt papsággal, hogy lelkipásztori gondoskodásuk mindenkihez eljusson.

A katekétajelöltek olyan férfiak és nők legyenek, akik mély hitről és emberi érettségről tesznek tanúbizonyságot. Legyenek elfogadóak, nagylelkűek, és éljék meg a testvéri szeretetközösséget. Rendelkezzenek megfelelő bibliai, teológiai, lelkipásztori és pedagógiai ismeretekkel, illetve a keresztény beavatás szentségeivel. Minden katekétajelölt nyújtsa be előzetesen püspökéhez szabadon fogalmazott és aláírt kérvényét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria