A hit és a közösség szolgálatában – Átadták a Pécsi Egyházmegye kitüntetéseit

Hazai – 2019. július 2., kedd | 18:12

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén, a pécsi székesegyház búcsúján Udvardy György megyéspüspök átadta az egyházmegye kitüntetését, amellyel évről évre elismerik a plébániákon tevékenykedő és kitartó pasztorális kisegítői munkát végző hívek szolgálatát.

Az ünnepi szentmisét követően a plébánosok javaslata alapján idén Bischof Ádám, Jánosné Pál Erzsébet, Lőw György, Magyarfalvi Géza és neje, Haszonics Krisztina, valamint Nagy Mária Gabriella vehette át a Pécsi Egyházmegye kitüntetését. A továbbiakban a kitüntetettek laudációját közöljük.

Bischof Ádám – Mecseknádasdi plébánia

Bischof Ádám templomi szolgálatát egész életében hűségesen végezve a nehéz körülmények között kitartóan támogatta az Egyház tevékenységét még az 1990 előtti időben is. Plébánosa, Pekker Mátyás Barna mindig számíthat segítségére a plébániát érintő karbantartási munkák, különösen az elektromos rendszer problémái esetén.

A szentmisék méltó megünneplésének szervezési feladataiban is aktívan részt vesz. Az oltár körüli szolgálat végzésével és az újonnan érkező ministránsok támogatásával példaértékű közösségi feladatot lát el. Litániát és rózsafüzér imádságokat szervez és vezet vasárnaponként a hívek számára. Az ünneplés zökkenőmentességét biztosítva irányítja a felolvasók szolgálatát; megbízott világi áldoztatóként is tevékenykedik. Az atya távollétekor, ha szükséges, az igeliturgia megtartásában is megbízható segítséget nyújt.

Jánosné Pál Erzsébet – Nagydorogi plébánia

Jánosné Pál Erzsébet Medina és Szedres településen 23 éves hitoktatói és sekrestyés szolgálatával tevékenyen segíti egyházközsége életét. Példamutató hite, imádságos munkája és kitartó lelkesedése különleges ajándék a helyi közösségben.

Hosszan tartó, áldozatos munkát végzett a gyermekek hitre nevelésében, a családok körében vállalt missziós tevékenységekben. Az iskolai hitoktatás mellett nagy figyelmet fordít arra, hogy a gyermekeket minél több szállal kapcsolja be a plébánia életébe. Szolgálatát az elköteleződés, alázat és a gyermekek, családok, valamint a rá bízott feladat iránti tisztelet jellemzi. Jánosné Pál Erzsébet nem tudott részt venni az ünnepségen, helyette a díjat a hitoktatási iroda képviseletében Tóth Lászlóné vette át.

Lőw György – Vajszlói Plébánia

Lőw György harminc  éve áldozatosan szolgálja a Pécsi Egyházmegyét. A vajszlói plébánia területén lévő Csányoszró településen hosszú évek óta neveli és erősíti hitükben a gyermekeket iskolai és plébániai katekézis keretében. Igeliturgia-vezetői szolgálata közben számos alkalommal vitte el Isten Igéjét a Felsőszentmárton és Csányoszró településen élő híveknek. Imacsoportokat vezetett, a Jézus Szíve Imaközösség alapítója és gondozója volt. Húsz éven keresztül segítette a szükségben szenvedőket a Kis Szent Teréz Karitászcsoport vezetőjeként.

Pályája igazi példája a krisztusi szeretetnek, meglátta és minden igyekezetével segítette a körülötte élőket. Számára az Ige a tetteken keresztül valóban életté vált és életet adott, családok, gyermekek és idősek ismerhették meg és kerülhettek közelebb a Mennyei Atya irgalmához és szeretetéhez gondos munkájának köszönhetően.

Magyarfalvi Géza és neje, Haszonics Krisztina – Dombóvári plébánia

Magyarfalvi Géza és felesége, Haszonics Krisztina sok éve lelkes, elkötelezett tagjai a dombóvári plébániai közösségnek. Nyolc évvel ezelőtt alapítói voltak a középiskolás és egyetemista ifjúságnak szervezett antióchiás csoportnak. Azóta teljes elkötelezettséggel szívükön viselik a közösség életét, építik és lelkesen szolgálják fejlődését.

A fiatalokat családtagként kezelve soha nem sajnálják tőlük idejüket a közösség fejlődése érdekében. Nagylelkűen adományozva, a szükséges háttér biztosításával szerveznek programokat, lelkigyakorlatokat, nyári táborokat is a rendszeres, hetente megrendezett imaalkalmak mellett. A közösség fiataljaival sokat segítenek a plébániai életben, és évek óta szervezői a bérmálkozásra készülők lelkinapjának is. Magyarfalvi Géza a tanácsosok testületének tagjaként is segíti a plébániát.

Nagy Mária Gabriella – Pécs-székesegyházi plébánia

Nagy Mária Gabriella évtizedek óta segíti önkéntes munkájával, imáival, katekétaszolgálatával Pécs városának katolikus életét. A város több egyházközségéhez is kötődik, hitoktatói szolgálatát viszont elsősorban a pécs-székesegyházi plébánia területén végzi. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, ahol a biológia és a kémia tantárgyak megbecsült oktatója, a rendszerváltás óta kateketikai szolgálatot is ellát a gimnázium tanulói között, és teszi ezt hiteles, tanúságtevő módon.

Mindemellett részt vállal az egyes plébániák mindennapi tevékenységében: szívesen lát el önkéntes módon különböző feladatokat a plébániák programjain. Imádságos életvitele, hitbéli és szakmai felkészültsége, odaadó, tanúságtevő keresztény élete méltóvá teszi őt a közösség megbecsülésére.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria