Berta Tibor tábori püspök imádsága a magyar hősök emlékünnepén

Hazai – 2022. május 30., hétfő | 19:16

Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, katonai ordinárius mondott fohászt Budapesten a Hősök terén május 29-én, vasárnap kora délelőtt a magyar hősök emlékünnepe alkalmából.

A Magyar Hősök Emlékkövénél katonai tiszteletadással megtartott állami ünnepségen, melyen többek között jelen volt Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mondott ünnepi beszédet.

A tábori püspök imáját az alábbiakban olvashatják:

Irgalom Istene, mennyei Atyánk, aki a magasságban lakozol, nagy jóságod szerint emlékezzél meg a magyar hősök emléknapján azokról, akik szeretteik és családjuk, a nemzet és szeretett hazánk szabadságáért, Magyarország függetlenségéért hősiesen életüket áldozták, akik véres csatákban és a harcterek borzalmaiban a jövendő nemzedékekért, így értünk is vérüket ontották, s ezáltal megszentelték a te szentséges nevedet!

Világok és mindeneknek Ura, te láttad igazán heroikus küzdelmeiket, de szorongattatásaikat és szenvedéseiket is. Kegyes irgalmadba ajánljuk őket, magyar hőseinket! Kérve kérünk: ismerd el mindegyiküket magadénak, ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel megbántottak Téged! Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nekik helyet az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket örök dicsőséged látásával!

Kegyes Megváltónk, Urunk Jézus Krisztus, te mondottad: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért!” Mindazok, akikért most fohászkodunk, nem kímélték önmagukat, és vérüket áldozták ezért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számunkra, hogy ez legyen a mi hazánk. Üdvözítő Urunk, kegyes szemeiddel tekints életük áldozatára, és részesítsd hősi halottainkat szent kereszthalálod érdemeiben!

Bennünket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel oly sokszor megvédelmezett hazát odaadóan szeressük, és érte önfeláldozóan fáradozni soha meg ne szűnjünk!

Add, hogy dicső magyar hőseink véréből és áldott emlékéből a minduntalan kötelességteljesítés, a hősies áldozatvállalás, a kegyes hit istenfélelme és a fölkaroló emberszeretet lelkülete áradjon ránk!

Add, hogy hős magyar elődeink életáldozata bennünket is lelkesítsen és buzdítson az igaz hazaszeretetre!

Add, hogy mi, mai magyarok is hősök lehessünk, olyanok, akik minduntalan legyőzzük magunkban a rossz ösztönét, akik a mindennapok szorgalmas munkájában, hivatásban, szolgálatban, a lelkiismeret küzdelmeinek harcaiban hősiesen helytállunk a te akaratodnak tetszése szerint!

Magyarország Védasszonya, a Boldogságos Szűz Mária és magyar szentjeink közbenjárása által kegyelmeid segítsék, óvják és őrizzék szeretett hazánkat, Magyarországot! Ámen.

*

A magyar hősökről való megemlékezés egészen az első világháború idejére nyúlik vissza, amikor egy 1917-es jogszabály arra kötelezett minden magyar várost és községet, hogy anyagi erejének megfelelően méltó emléket állítson a nagy háborúban elesett hősöknek. 1917 és 1938 között mintegy ezer világháborús emlékművet emeltek Magyarországon. Az egyik legismertebb emlékművet az összes első világháborúban elesett katona emlékére a budapesti Hősök terén avatta fel Bethlen István miniszterelnök 1929. május 26-án, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében. Az emlékkő feliratán ez állt: „Az ezeréves határokért”.

1924-ben iktatták törvénybe a hősök emlékünnepét, amely rögzítette: „Minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját… a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”

1945 után szovjet követelésre kikerült a nemzeti ünnepek köréből, a Hősök teréről pedig eltávolították az emlékkövet, melynek helyére egy másik emlékművet állítottak.

A magyar hősök emlékünnepét egy 2001-es törvény nyilvánította újból ünneppé, ugyanakkor egy kormányrendelet kibővítette az ünnep körét. „A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről” szóló törvényben rögzítették, hogy „a Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánítja”, illetve „kifejezi azon meggyőződését, hogy az állami szervek, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a magyar nemzet fiai és leányai minden évben, a magyar hősök emlékünnepén méltó megemlékezés keretében leróják hálájukat és kegyeletüket az elmúlt ezredév magyar hőseinek.

2001-ben ünnepélyes keretek között újraavatták a megújult Hősök terét, rajta az új emlékkővel.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria