Legyen áldott a nevük – A pandémia hőseire is emlékeztek a magyar hősök emlékünnepén

Hazai – 2021. május 30., vasárnap | 22:19

Felavatták és megáldották a megújult Hősök parcelláját a fővárosi Fiumei úti sírkertben, illetve ökumenikus istentiszteletet tartottak az I. világháborús emlékműnél május 30-án, vasárnap a magyar hősök emlékünnepén. Az ünnepi megemlékezésen jelen volt Berta Tibor tábori püspök is.

Minden évben május utolsó vasárnapján emlékezünk meg azokról a hős katonákról és civilekről, akik életüket áldozták Magyarországért, a haza szabadságáért és függetlenségéért. Az ünnepi program idén a Hősök terén kezdődött, ahol Benkő Tibor honvédelmi miniszter koszorút helyezett el a Magyar hősök emlékkövénél.

A rendezvény a Fiumei úti sírkertben folytatódott, ahol felavatták és megáldották a megújult Hősök parcelláját. Az 52-es parcellát az elmúlt években teljesen átépítették, melynek során a Magyar Honvédség (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával új utakat, központi teret, köztéri lámpákat, automatizált öntözőberendezést és megújult növényzetet kapott. A méltó környezetben a Magyar Honvédség hősi halottjai mellett a hazai exhumálások során előkerült első és második világháborús magyar katonahősök, valamint a magas rendfokozatú, a magyar haderő érdekében sokat tett katonák is végső nyughelyet kapnak.

A hősi, honvédségi temetőrészt Berta Tibor tábori püspök áldotta meg: „Úristen, aki az egész emberi nemnek Megváltója, minden látható és láthatatlan teremtménynek tökéletes rendezője vagy, alázatosan kérünk, hogy ezen temetőparcellát, melyben szolgáid – ezen élet enyésző pályafutása után – nyugodni fognak, megtisztítani, megáldani és megszentelni méltóztassál.”

Az ökumenikus szertartás után Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott beszédet, melyben rámutatott: a Hősök parcellájának kialakítása nemzeti és erkölcsi kötelesség volt, hiszen a hősök emlékének ápolásában az 1945 és 1989 közötti emlékezetpolitika súlyos hiányosságokat mutatott.

„A parcella híven őrzi és hirdeti a magyar katona emlékét, valamint »A hazáért mindhalálig« jelmondatban megfogalmazott hazaszeretetét és áldozatvállalását. Ezen a kegyeleti helyen az utókor kifejezheti tiszteletét azok előtt, akik a haza védelmében áldozták életüket. Arra kérek mindenkit, legyen kiemelt feladatunk, hogy ez a hely a jelen és az eljövendő katonanemzedékek zarándokhelyévé váljon, hiszen a hon fiatal, leendő védelmezői itt ismerhetik meg, hogy a 20. század kegyetlen háborúiban is számtalan olyan honfitársunk volt, akik – Balassi Bálint szavai szerint – »emberségből példát, vitézségről formát« adnak az utókor számára” – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

A hősök napi megemlékezés a sírkert első világháborús emlékművénél folytatódott. Az ökumenikus szertartáson Berta Tibor tábori püspök imádságot mondott, melyet az alábbiakban közreadunk.

*

Mennyei Atyánk, kérünk, tekints le ránk, fogadd el imáinkat, tisztítsd meg emlékezetünket és engedd, hogy ünnepi megemlékezésünket felemeljük Hozzád.

A Magyar Hősök Emlékünnepén a kiengesztelődés és a béke zarándokaiként jöttünk ide, hogy fejet hajtva hős elődeink előtt imádkozzunk hozzád a békéért, igazságosságért és a rend nyugalmáért.

A Biblia úgy beszél rólad Uram, mint hűséges Istenről. Amikor az el nem égő csipkebokorban azt mondtad, „Én vagyok, aki vagyok”, nem csupán léted megfejhetetlen teljességére utaltál, hanem arra is, hogy

mindig jelen akarsz lenni az életünkben és bátorító megerősítéseddel vissza akarsz vezetni bennünket a veled való szövetség útjára.

Ezért szóltál annak idején Izrael fiainak szívéhez a próféták által, mert bűneink ellenére sem feledkezel meg rólunk, s bár nem kímélsz meg a megpróbáltatásoktól, de olyannyira hűséges vagy, hogy „a tenyeredbe rajzoltál bennünket”, Fiad, Urunk Jézus Krisztus pedig emberré lett, „és köztünk lakott”, hogy emberi létünket megszentelje.

Mindenható Isten, erre a hűségre hivatkozva emlékezünk most hőslelkű katonáinkra, mert nem feledhetjük a tisztelet jelét megadni azoknak, akik helytálló szolgálatuk odaadásával és életük föláldozása árán távoztak el a földi életből.

A Magyar Hősök Emléknapján katonaelődeink bátor áldozatvállalását, rendületlen helytállását, emberfeletti önfeláldozását, erős határozottságát, az utolsó leheletig való elszánt kitartását, és izzó lelkesültségét ünnepeljük.

Legyen áldott ezért mindazoknak a neve, akiknek küzdelmes hősiessége követendő példa a jelen és a jövő nemzedékek számára.

Kérünk, Urunk, add meg katonahőseinknek, hogy nyerjék el a te uralmad országában mindazt, amiért e földi hazában áldozatosan küzdöttek!

Örökkévaló Isten! Seregek Szent Istene!

A nemzetünk történelme számos kiváló, erényekben gazdag, hőslelkű katonát tár elénk, akik föl tudták ismerni, hogy a haza, az ország és a nemzet szabadságát, érdekeit és értékeit közös és együttes küzdelmek árán kell megvédelmezni. Az ő nemes példájuk ébressze fel mindannyiunkban azt az akaratot, mely bátran ellen áll a gonoszság ragadozó tébolyának, és a boldogulás erőt adó reményével szolgálja hazánk és nemzetünk javát és békéjét. Ámen.

*

A rendezvényhez idén a területvédelmi alakulatok hagyományteremtő szándékkal csatlakoztak. Sándor Zsolt vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka beszédében kifejtette: az első világháború óriási veszteségeket okozott Magyarországnak, ám a frontharcosok alakjában példaképeket is adott a nemzetnek. Mint mondta: emléküket a területvédelmi alakulatok nevükben viszik tovább. „Most itt az idő, hogy ezek a hajdanvolt harcosok visszakapják helyüket a magyar hősi pantheonban. Ennek jegyében az újonnan megalakult Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság irányítása alá került területvédelmi zászlóaljak azokat a hadrendi számokat kapták, melyeket az elődalakulataiknak tekintett, ragyogó dicsőségű magyar ezredek viseltek” – fogalmazott a vezérőrnagy.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében a 2001-es, a hősök emléknapjáról szóló törvény fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta:

a mai napon nemcsak azokra a hősökre emlékezünk, akik fegyverrel a kézben adták életüket hazájukért, hanem azokra is, akik a jelenlegi pandémiás helyzetben a veszéllyel dacolva, az életük kockáztatásával vagy feláldozásával is felvették a harcot a járvánnyal.

Forrás: Révész Béla/Honvédelem.hu; Katonai Ordinariátus

Fotó: Kismartoni Mátyás (Honvédelem.hu / HM Zrínyi Nkft.)

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria