Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

Hazai – 2016. január 4., hétfő | 18:55

A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett ökumenikus imahét január 17-től 24-ig tart. A 2016-os imahét igéje: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

Az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete 2016. január 17-én, vasárnap 18 órakor lesz a budapesti Deák téri evangélikus templomban. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, igét hirdet Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

Az ökumenikus istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgálnak a liturgiában. Az eseményre mindenkit szeretettel hívnak.


Az ökumenikus imahét alkalmára kiadott hivatalos füzet ITT tölthető le. Az alábbiakban közreadjuk a magyar kiadáshoz készült köszöntőt.

***

Krisztusban Kedves Testvérek!

A Krisztus-hívők egységéért az imahéten összegyülekezők Isten népének megtisztelő címeivel találkoznak. Az Igén keresztül ezeket a címeket Isten azoknak ígéri, akik hallgatják az Ő tanítását, és ahhoz igyekeznek igazítani életüket. Így, mint élő kövek, átadják magukat a Szentléleknek, a nagy Építőmesternek, hogy beépítse őket abba a templomba, amely a Krisztus Egyháza. Máris nem csupán kitüntető cím lesz Isten népe számára a megszólítás: választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe, hanem a Lélek élő templomának köveiként élnek, mint Krisztus-hívők.

A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztény testvérek állították össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait, amelyek Isten népének ismérvei hitbelileg is, és etikailag is. Ezek az ismérvek mind-mind bibliai eredetűek. A választott nemzetség (Ézs/Iz 43,20), a királyi
papság (2Móz/Kiv 19,6), Isten szent népe (5Móz/Második Törvénykönyv 7,6), az Isten tulajdonába vett nép (5Móz/Második Törvénykönyv 4,20) Krisztus Egyházára vonatkozó ószövetségi értékek.

Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen fogva vezeti, hiszen tulajdon népének tekinti. Ebből azonban Egyházának azt a hitbeli és etikai következtetést kell levonnia, hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartozhatnak!

Ezt azonban nem, csupán az ünnepi alkalmakon kell kifejezésre juttatniuk, hanem a hétköznapokban, a mindennapi magatartásban is.

Azt sem feledheti Krisztus Egyháza, hogy ahhoz és azért, hogy Isten tulajdona lehessen, Krisztus önmagát adta érte drága árként a Golgotán! Jézus váltotta meg népét minden engedetlenségtől, szövetségszegéstől. Így válhatott az Egyház Isten népévé! Ezért, amikor az imahéten Isten Egyházára figyelünk, tényleg rácsodálkozunk, hiszen az Úrtól lett, s csodálatos a szemünkben (Zsolt 118,23), mert a keresztségben azokat, akik nem voltak Isten népe, Isten maga tette népévé, fogadta gyermekeivé (Hós/Oz 2,25).

Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten temploma sem épülhet holt kövekből! Ezért a keresztény templomokat Isten népének újra meg kell töltenie, az igehirdetéseket figyelmes hittel kell hallgatnia, hogy növekedjen és erősödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben!

Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által Istenhez tartozó emberek. De a megmaradáshoz elengedhetetlen hogy szentek legyenek, mert az Úr, az ő istenük, szent (vö.: 3Móz/Lev 19,2). Isten népe ezzel terjesztheti igazán ebben a világban Isten dicsőségét (1Pt 2,9).

E gondolatok jegyében szeretettel és felelősséggel nyújtjuk át az imahét programját. Tesszük azzal az áldáskívánással, hogy szolgálja hitünk és az istengyermeki életben való növekedésünk javát.

Dr. Veres András püspök,                          Steinbach József református püspök,
a Magyar Katolikus                                     a Magyarországi Egyházak
Püspöki  Konferencia
elnöke                    Ökumenikus Tanácsának elnöke


Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír