Szociális Testvérek Társasága: Az elmúlt évet a spiritualitás erősödése jellemezte

Megszentelt élet – 2012. február 14., kedd | 16:05

A Szociális Testvérek Társasága egyénileg és közösségileg próbált az elmúlt évben is válaszolni az idők jeleire. Ha visszatekintünk az elmúlt évre, valóban a Szentlélek vezetésére csodálkozhatunk rá – írja összegzésében Sztrilich Ágnes SSS, a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi elöljárója.

Közösségünkre jellemző, hogy az ősi szerzetesi eszményt, Szent Benedek lelkisége szerint, modern formában éli. Alapelvünk, hogy nem lehetnek saját intézményeink, azért, hogy hivatásos és képzett munkásként, - kovászként – legyünk jelen az egyházban és a társadalomban, ki ki a maga talentumainak, képzettségének, életkori adottságainak megfelelően. Van köztünk szociális munkás, orvos, gyógypedagógus, tanár, kórházi lelkigondozó, adminisztrátor, közgazdász, mérnök, stb.

Ez a sokféleség igen nagy gazdagságát jelenti számunkra, hiszen most hazánkban 71 örökfogadalmas testvér él, 9 junior, azaz akik pünkösdkor egy évre újították meg fogadalmaikat, három novicia és egy posztuláns, valamint negyven kültag, akik saját  életállapotukban élik meg a közösség lelkiségét. Fogadalmainkat pünkösd szombatján szoktuk szentmise keretében letenni, a Szentlélek-templomban, mert ez nyitott alkalom,  valóban evangelizáló ereje van, amikor nem hívő barátaink látják, „hogy van Isten, hiszen ezek a fiatalok így átadják neki az életüket!”

Közösségi otthonaink családias jellegűek, ahová hazahozzuk munkahelyi  tapasztalatunkat, ahol a közösség imával hordozza minden egyes tagunk feladatát és gondjait, s ahonnan erőt merítve indulhatunk újra szeretni és szolgálni. Havonta összejön a nagy közösség, vidékről is, ezek az alkalmak a közös ünnep, a közösségi útkeresés, lelki megerősödés lehetősége. Ilyenkor keressük közösen, mire is hív a Szentlélek Úristen itt és most bennünket.

Az elmúlt évben a  társadalom, a gazdasági élet világméretű krízise igazolta számunkra a Szociális Testvérek Társasága alapítójának, Slachta Margit testvérnek a meglátását, hogy a nyomor oka a lélek nélküliség, s ezért a leginkább szociális cselekedet, a Lumen Christi, a Krisztus Világosságának a terjesztése.  S mivel a szociális szeretet bajokat megelőző szeretet,   ezért  érthető, hogy a tapasztalt, a társadalmi, közéleti, gazdasági események, bajok  bizalommal fordítottak bennünket szociális testvéreket Istenhez, aki a szeretet.

Bár a tevékenység szintjén, s munkaköreinkben minden testvér törekedett a szociális szeretetre, részt vett karitatív munkában, látogatott betegeket, segített hajléktalanokat, mégis, ha rátekintek az elmúlt évre, a spiritualitás erősödése volt a jellemző. A lelki, szellemi erősödés és szolgálat.

A közösség igen nagy hangsúlyt helyez a testvérek szakmai és teológiai képzésére és továbbképzésére. Természetesen nem öncélúan, hanem azért, mert a kezdetektől fontos szolgálatunk az evangelizációban való részvétel, hitoktatás, a katekumen csoportokban való részvétel,   közösségi   és személyesen vezetett lelki gyakorlatok adása, lelki kísérés, hiszen igen nagy erre az igény. S testvérek  részt vesznek mások kiképzésében is ezen a területen.

Igen nagy ajándék számunkra, hogy a lelkiségi mozgalmakkal nem csak kapcsolatunk van, hanem szolgálhatjuk is ezeket, pl. a Katolikus Karizmatikus Megújulás országos szolgáló bizottságában több testvér jelen van, a választott vezető is egy szociális testvér, és igen kreatívan keresik az új utakat, a fiatalság újraevangelizálásának a lehetőségét.  A testvérek folyamatosan vezetnek és vesznek részt Szentlélek Szemináriumokban, és a Karizmatikus Megújulás Szent András  és Szent Ignác iskoláinak kurzusain. A Szentlélekben való megújulásban való megmaradás érdekében vesznek részt a testvérek tapasztalt nemzetközi  Karizma-Iskola vezetőinek a műhelyein, itthon és külföldön.

Margit testvértől kapott örökségünk, hogy hatni akarunk a közvéleményre, a közszellemre, s ezért örömmel vállaltunk és vállalunk előadásokat, tévé- és rádióinterjúkat, publikálunk írásokat. Komoly sajtóapostolságnak tekintjük az önerőből szerkesztett Lélek Szava lelkiségi lapunkat, mely ötször jelenik meg egy évben.

Fontos számunkra, hogy legyen testvér, aki gondozza a honlapunkat, legyünk jelen a Facebookon, hiszen ez új földrész, ami evangelizálási lehetőség. Külön öröm a számunkra, hogy él közöttünk a szépség-evangalizációjának útja is, művész testvéreink szolgálatában, amiről Benedek pápa többször beszélt. Hiszen a képiség századában élünk, így festőművész testvéreink táblaképei, üvegablakai, mozaikja, restaurálási munkái,  ma is ’Biblia pauperum’ – a szegények Bibliája, katekézise.  Külön öröm, hogy az anyaház kápolnájába járó nagycsaládos közösség  gyermekeinek spontán igényére a művészetükkel szolgáló testvérek rendszeresen rajzoktatással egybekötött katekézist tartanak.

A Szentlélek szerető tisztelete magától-értetődően kapcsol össze más lelkiségi mozgalmakkal is, mint pl. a Cursillo, a Fokolare, a taizéi lelkiség,  a Szeretetláng, mert hisszük, hogy az Úr valóban fel akarja gyújtani a Szeretet tüzét köztünk és általunk. Folyamatosan szervezzük a Lelki adoptálást, a veszélyeztetett magzat-gyermek lelki örökbefogadását, imában való támogatását, részt vesznek a testvérek és szervezik a Monika  csoportokat, ahol szülők imádkoznak gyermekeikért, akiknek nem tudták átadni hitüket. 

Igen aktívan vesznek részt a testvérek az Imaest a Tisztaságért  szervezésében, és a résztvevők utógondozásában, hiszen ezzel az erkölcsi szétesés gócpontjával mehetünk szembe. Örömünk, hogy ezt Kolozsváron is szervezik a testvérek.

Havi rendszerességgel tartunk hit mélyítő napot, útjukat kereső fiataloknak, és a szilvesztert valamint a Szent Három Napot megnyitjuk azoknak a fiatal lányoknak, akik szeretnék velünk tölteni az év jeles fordulópontjait.

Adventben és nagyböjtben a fiatal testvérek éjszakai virrasztást szerveznek a fiataloknak.

Igen fontos szemlélet és lelkiség formáló imaalkalmak voltak a testvérek által vezetett imaalkalmak, a magyar  EU elnökség idején.

S   éppen a Szentlélekben való megújulás miatt szinte magától-értetődően alakult ki, hogy  a  hazai Irgalmasság Konferencián, és más imakonferenciákon is, közbenjáró imaszolgálatot vállalunk, ahol megtapasztaljuk, hogy mennyire vágynak az emberek a személyesen értük mondott imára, a testi-lelki gyógyulásra. A Szentlélek az egységet teremtő és kiengesztelődésre vezető Lélek, ezért nevezetes alkalom volt, hogy Mátraverebély-Szentkúton  a  szlovák-magyar imanapon egy szlovák és egy magyar szociális testvér vezette együtt a szentségimádást.

Természetesen mindehhez szükséges, hogy állandóan, személyesen és közösségileg kapcsolatban legyünk az élet vizével, a Szentlélekkel, aki az alapító testvéreken keresztül, az egyház által elfogadott karizmát bízott ránk. Ezért most van itt annak az ideje, hogy feldolgozzuk, táplálkozzunk nagy testvéreink, Slachta Margit, Boldog Salkaházi Sára testvér életéből, írásaiból. Hiszen erre az illegalitás alatt nem volt mód, az újraindulás pedig az élet újjászervezésére igényelte az erőket. Nagy örömünk, hogy az új nemzedék már nem csak a szájhagyományból, hanem könyv alakjában is kézbe kapja Margit testvér tanítását. Fontos lett a fiatal testvérek számára, hogy havonta összejöjjenek, kötetlen módon, és szisztematikusan olvassák és aktualizálják a mára, és magukra Margit testvér írásait.

S  az is meglepő fejlemény, hogy a „nem egyházi közvélemény” is kezdi felfedezni Slachta Margit lelki, szellemi nagyságát. Több alkalommal vettünk így részt civil kezdeményezéseken, konferenciákon, akár előadással is, melyek emléket állítottak annak  az embermentésnek, melyet Margit testvér kezdeményezett, szervezett, s melynek vértanúja lett Sára testvérünk.

Sára testvérünk tiszteletét, emlékét sajátos módon ránk bízta a boldoggá-avatással az Egyház, így vértanúságának napját mindig megünnepeljük, a Bokréta utcai ház  – ahonnan elhurcolták – koszorúzásával, s hálásak vagyunk azért, hogy  a bíboros atyának ez mindig elég fontos, hogy vállalja, s utána ünnepi szentmisét mondjon az Örökimádás-templomban.  Éppen idén csodálkoztunk rá, hogy most már igen szép létszámmal képviseltette magát a fiatal nemzedék. Újdonság a Boldog Sára testvérnek dedikált templom közösségében   alakuló Nők estéje, amit egyik testvér vezet.

Igen fontos számunkra, hogy együtt lélegezzünk a világegyházzal, és a helyi egyházzal, egyházmegyével, plébániával. Így II. János Pál pápa boldoggá-avatásán közösségünk is képviseltette magát Rómában, s naponta kérjük közbenjárását a magyar egyház ügyeiért.  Természetesen  részt veszünk a helyi egyház életében, az egyházmegyei hivatásgondozás munkájában, szolgáljuk a magyarországi szerzetesek ügyét egyházmegyei szinten mint referens, országos szintén, mint a Rendfőnöknői Konferencia (MRK) elnöke, és munkatársa. Részt veszünk szervezőként és előadóként is, az egyházmegyei és országos ifjúsági találkozókon (Nagymaros, Egri Lelkipásztori napok stb) segítünk a plébániákon, sekrestyésként, lelkipásztori kisegítőként, karitász munkatársként.

Ez a gazdagság, a hivatás öröme, átjárja az egész életünket, szakmai munkánkat, szabadidőnket, hiszen bár nem kötélfonók, sátorkészítők vagyunk, mint Szent Pál, de fontos jellemzője közösségünknek, hogy bérből és fizetésből él, és fő apostoli munkaterülete a szakmai munka, mint a világ megszentelésének eszköze.  Remélem továbbra is megmarad bennünk és közöttünk a szeretetnek az a késztetése, sürgetése, mely Szent Pálban volt, hiszen életünkkel és halálunkkal kívánunk bizonyságot tenni a Szentlélek Úristen csodálatos valójáról és titokzatos működéséről – ahogyan a fogadalmi imánkban imádkozzuk.

Kiváncsian várjuk, hogy a hit éve és az új evangelizáció feladata milyen új ajándékokat és feladatokat bíz ránk.

Sztrilich Ágnes SSS magyarországi elöljáró