„Az Úr irgalma végigkísérte életem” – Elhunyt Borián Tibor piarista szerzetes tanár

Megszentelt élet – 2016. július 18., hétfő | 18:13

Július 18-án, életének 83., szerzetességének 63. és papságának 59. esztendejében elhunyt Borián Tibor piarista szerzetes tanár a budapesti piarista rendházban. Generációk nevelője volt, számtalan diákja tanult tőle magyar irodalmat és nyelvtant, történelmet, zenét és emberséget.

Hajmáskéren, egy Veszprém melletti faluban 1933. november 22-én született, Szent Cecília napján, ami kétségkívül meghatározta későbbi vonzódását a muzsikához, különös tekintettel az egyházi zenére. Édesapja a hajmáskéri katonai tábornak volt főhadnagyi rangban orvosa; Tibor atya gyakran emlegette, hogy ágyúszó és katonaság „közt” nevelkedett. A falu általános iskolájában ismerkedett meg a vallással, ministránsként is szolgált itt, majd négy év után a veszprémi Piarista Gimnáziumba jelentkezett. Édesapja és testvérei mind a székesfehérvári cisztercieknél tanultak, viszont a háborús események ezt számára már nem tették lehetővé a szülőfaluja és Fehérvár közti nagy távolság miatt, így a közelben fekvő Veszprémre esett a választás. Így került életre szóló kapcsolatba a piarista renddel.

Az 1948-as államosításig az itteni piarista gimnáziumba, majd utódiskolájába, a mai Lovassy László Gimnáziumba járt, ahol 1952-ben érettségizett. Már ekkortájt kialakult benne a papi hivatás iránti érdeklődés és vonzalom, amely egyáltalán nem volt idegen a Borián családtól, ahol öten választották ezt a pályát három generáció alatt. Az államosítást követően az iskola nélkül maradt piaristák ifjúsági pasztorációs tevékenységet folytattak, amely során kapcsolatba került Bulányi György, Török Jenő és Juhász Miklós atyákkal. Érettségi után jelentkezett a rendbe, ahová a helyek korlátozott száma (14 főben maximalizálták) miatt nem jutott be elsőre. Ez időben egyetemre kezdett járni magyar szakra, majd közben 1952-ben beöltözhetett a rendbe. Teológiai tanulmányait hat év alatt végezte el; 1958-ban szentelték pappá, s 1959-ben megkapta magyar–történelem szakos diplomáját is.

Mint a legtöbb ifjú piarista ebben az időben, Kecskeméten kezdte meg nevelői pályafutását, ahol nyolc évet töltött. Itt kétszer volt osztályfőnök, majd kollégiumi prefektus, irodavezető. Kecskeméthez kötődik az énekkari szolgálat elkezdése is, annak a szomorú eseménynek következményeként, hogy Forrai István piarista, aki zeneakadémiai tanulmányokkal a háta mögött kiváló karvezetői munkát végzett, tragikus hirtelenséggel távozott fiatalon, rákbetegségben. Borián Tibor 1960-tól hét éven át vezette a diákénekkart, budapesti áthelyezéséig, ahol tizenegy évig a rendi kispapok prefektusa volt amellett, hogy az iskolában tanított magyart és történelmet.


1970.

1972-ben itt is rábízták a diákénekkar vezetését, majd 1976-ban a felnőttekét is, Maklári Lajos karnagy halálát követően. Igyekezett a feladatoknak megfelelni, ezért elvégezte a kántorképzőt, és jeles karvezetőket, zenészeket is megkeresett, hogy tanulhasson tőlük. A kórusnak mintegy negyven művet írtak olyan ismert zeneszerzők, mint Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc, Halmos László, Rosta Ernő. Az énekkarnak több mint 500 mű szerepelt a repertoárjában a gregorián énekektől, a madrigáloktól a barokk korálokon át a modern művekig, és számos lemeze is megjelent.

1976–79-ig tartományfőnöki asszisztensként és irodavezetőként tevékenykedett, majd budapesti házfőnök lett, és 1985-től tizenhárom éven át a gimnázium igazgatója volt. Ezen évek során a 30-40 főt számláló iskolai felnőtt kórust sikerült teljesen megújítania, melyben nem csupán öregdiákok, hanem az akkoriban ott tanuló diákok szülei és hozzátartozóik is énekeltek. A Sík Sándor Kamarakórus (korábban Kalazancius Kórus) 65 évig működött, ebből közel negyven év az ő nevéhez kötődik. 1998-ban Kállay Emil tartományfőnök áthelyezte Veszprémbe, ahol a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola vezetését vette át Görbe Lászlótól. Nyolc éven át igazgatta a 900 fős egyházmegyei iskolacentrumot, mely általános iskolát, gimnáziumot és egészségügyi szakiskolát foglalt magában. A 65 évesen vállalt feladat nagy kihívást, számos újdonságot hozott számára. Eddig ugyanis csak középiskolás fiúkat tanított, itt pedig a hatéves gyerekektől a huszonkét éves felnőttekig fiúk és lányok egyaránt tanultak; mindez kiegészült missziós feladatokkal. „Életem során mindig úgy lettem elöljáró, hogy egy nagy formátumú elöljárót követtem a sorban… Úgy érzem, sikerült megfelelnem a magam elé támasztott követelményeknek” – emlékezett vissza Tibor atya nyolcvanadik születésnapján.

Veszprémben ezenfelül a Közoktatási Közalapítvány, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete és a piarista diákszövetség elnöke is lett, amellett, hogy az iskola pasztorációs felelőseként is dolgozott. 2006-ban, 73 évesen tért vissza Budapestre, ahol pár hónap alatt közel tíz feladatot kapott… 2011-ben a szervezete kezdte felmondani a szolgálatot, kórházba került, ezért kevesebbet próbált vállalni. Ennek ellenére nagyböjtben előfordult, hogy akár öt lelkigyakorlatot is tartott, emellett rendszeresen misézett például a Patrona Hungariae Gimnáziumban, a kőbányai Szent György-templomban, Biatorbágyon. A Kairosz Kiadónak szöveggondozási feladatokat végzett, s ellátta a Veszprémi Diákszövetség elnökségi feladatait a KÉSZ-alelnökség mellett, majd a Magyar Piarista Diákszövetségnél a sajtóbizottság elnöke lett, az utolsó egy-két évben pedig rendi összekötőjük.

Sík Sándor összes művét Borián Tibor rendezte sajtó alá három kötetben, egyetemi előadásainak szövegeit is ő gondozta. A polihisztor szerzetest, irodalmárt és költőt atyai szeretete, műveltsége és emlékezetes nagyböjti konferenciabeszédei miatt is egyik példaképének tartotta Borián atya. Életútján meghatározó volt Előd István, Benkő Andor, Kincs Lajos tanár urak szelleme és dinamizmusa is.

Legutolsó beszélgetésünkkor megkérdeztem tőle, mi okoz igazán örömet számára. Szerényen, csendesen ennyit felelt: „Hogy élhettem, s élek. Az Úr irgalma végig velem volt, és megmentett bizonyos dolgoktól.”

A Piarista Rend Magyar Tartománya Borián Tibor temetéséről a későbbiekben ad hírt.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria