Az ukrajnai püspökök körlevelet adtak ki a fatimai jelenések jubileumi éve alkalmából

Kitekintő – 2017. május 12., péntek | 18:08

Az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia körlevelet bocsátott ki a fatimai jelenések századik évfordulójához kapcsolódó jubileumi év alkalmából. A dokumentumot az alábbiakban közöljük.

„Az Én Szeplőtelen Szívem lesz a te menedéked és utad,
mely elvezett Istenhez.”

Tisztelt Papok és Istennek szentelt Személyek!
Istenben Szeretett Testvéreim!

Elkezdve a fatimai jelenések századik évfordulójának ünneplését, emlékezzünk II. János Pálra, gondolatban és szívben elmélyülve az ő pápaságának nagyságában és tanításának gazdagságban. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy 1981. május 13-a, az ellene elkövetett gyilkossági kísérlet napja az egész világ figyelmét a Fatimai Szűzanya üzeneteire irányította. Ugyanúgy április 2-a, halálának napja, a hónap első szombatja különleges jel számunkra. Hiszen II. János Pál tanítása szerint semmi sem véletlen, minden Isten gondviselésének a terve szerint történik. Ebben a jubileumi évben tekintsünk újra Fatimára a hit fényében.

Már sokat elmondtak és leírtak Fatimáról, hiszen száz év telt el azóta, amióta a Szűzanya 1917-ben megjelent Fatimában. Azonban fel kell tennünk a kérdést, ami a fatimai üzeneteket illeti: mi a lényegük, és megéri-e ma újra visszatérni rájuk?

Mielőtt a Szűzanya megjelent a három pásztorgyermeknek, egy angyal előzte meg látogatását. Néhányszor eljött a gyermekekhez, és a szentostyát hozta nekik az égből. Ez jelentette az előkészületet az eseményre, amely 1917. május 13-án történt. Azon a napon 16 óra után néhány perccel villámlott, és dörgés rázta meg a tiszta eget a völgy fölött, ahol a gyerekek a juhokat legeltették. Egy pillanattal később a jelenség megismétlődött, félelmet keltve a gyermekekben. Hamarosan egy fiatal tölgyfán egy kis fehér felhő jelent meg. Amikor közelebb mentek, a felhő szétoszlott, és egy gyönyörű nőt pillantottak meg, aki azt mondta: „Ne féljetek! Én vagyok a szentolvasó édesanyja!” Ezután azt mondta a gyermekeknek, hogy minden hónap 13. napján el kell jönniük erre a helyre, mert ő is eljön.

Szűz Mária első kérése a gyermekekhez, amely ma is aktuális számunkra, a rózsafüzér imádkozása volt az egész világon való békéért és – ahogy Mária mondta – a „szegény bűnösök megtéréséért”. A Szűzanya arra is kérte a gyermekeket, hogy vezekeljenek saját bűneikért és a világ bűneiért, és azt mondta: ha a világ Istenhez tér, eljön a béke, ha nem, akkor hamarosan kitör a következő, még szörnyűbb háború. Sajnos ez a figyelmeztetés huszonkét év múlva, 1939. szeptember 1-jén meg is valósult.

Szűz Mária Fatimában még két másik fontos dologról beszélt: kérte a gyermekeket, hogy imádkozzanak Oroszország megtéréséért; arra figyelmeztetett, ha Oroszország nem tér meg, téves nézetei lesznek, amelyek elterjednek az egész világon. A gyermekek nem tudták, mit jelent Oroszország, azt gondolták, hogy ez egy asszony, akinek szüksége van a megtérésre. A Szűzanya figyelmeztetése néhány hónappal az Oroszországban kitört bolsevik forradalom előtt hangzott el, amely néhány nappal az utolsó jelenés után történt.

Második kérésében Szűz Mária azt kérte, hogy a pápa ajánlja fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének, amely a gonosz elterjedésének megakadályozására szolgált volna. Ennek a kérésnek csak Szent II. János Pál pápa tett teljesen eleget 1984. március 25-én. Erre a napra sokáig kellett várni.

Szeretett Testvéreim!

A egész fatimai üzenetnek ez az általános nézete arról tanúskodik, hogy lényegében konkrét felhívásokat tartalmaznak, amelyek ma is aktuálisak. Ugyanezt állította XVI. Benedek pápa is 2010. május 13-án, amikor így beszélt Fatimáról: „Téved az, aki azt gondolja, hogy Fatima prófétai küldetése véget ért.”

Ma – ugyanúgy ahogy 1917-ben – a világ helyzete továbbra is drámai. Ahogy Ferenc pápa mondja, tart a III. világháború: „Még csak lépésekben tart, de globális konfliktus formájában is ki tud törni.” Tovább folytatva ezt a gondolatot, a pápa a közel-keleti, afrikai vagy ukrajnai hadi eseményeket említi. A szentatya ugyancsak megemlítette a család elleni valódi háborút. Egyszóval, ma Európán és a világon keresztényellenes, neomarxista forradalom hulláma megy keresztül. Szabadkőművesekkel ihletett és ismeretlen központ által ellenőrzött, láthatatlan harcot folytat az Egyházzal. A liberálisok és az ateisták támadják az Egyház különböző formáinak jelenlétét a világban és a történelemben. Meghamisítják az Egyház történetét, liberális alkotmányokat, civil és polgári törvénykönyveket hoznak létre. Elrontják a gyermekeket és a serdülőket a pornográfia, szexualizmus, hedonizmus, kábítószer-függőség, alkoholizmus terjesztésével, elutasítva az önképzést és az önfegyelmet. Ezt támogatja a média is.

Ezért ismét fell kell tennünk a kérdést a fatimai üzenet tartalmáról vagy lényegéről. Akkor meggyőződhetünk arról, hogy tényleg teljesítettük-e a Fatimai Szűzanya kérését. Mi is a lényege a fatimai jelenéseknek?

Lucia nővér így ír emlékirataiban: „Azután szemünket a mi Asszonyunkra emeltük, aki jósággal és szomorúsággal ezt mondta nekünk: »Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnös lelkek jutnak. Azért, hogy megmentsük őket, Isten litániát hozott létre a világon az én Szeplőtelen Szívemhez. Ha megteszitek azt, amit mondok, sok lélek megmenekül, és békesség jön el a földre. A háború véget ér. De ha az emberek továbbra is megbántják Istent, akkor XI. Pius pápasága alatt egy másik, rosszabb háború fog elkezdődni. Amikor ismeretlen fénnyel fog világítani az éjszaka, tudjátok, hogy ez Istentől való nagy jel, amely szerint Ő megbünteti a világot a bűncselekményekért háború, éhínség, az Egyház és a pápa üldözésén keresztül. Ennek elkerülése érdekében eljövök, hogy Oroszország fölajánlását kérjem az én Szeplőtelen Szívemnek, illetve az első szombatok szentáldozásáit engesztelő áldozatként a bűnök bocsánatáért.«”

Isten Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez intézett litániát kíván létrehozni, amely kifejezi majd felajánlásunkat és hálánkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a hónap első szombatjain. Természetesen nem feledkezhetünk el a megtérésre és a bűnbánatra való felhívásról és a mindennapi személyes rózsafüzér imádságunkról sem. Ez a felhívás egyfajta bevezetés a fő gondolathoz, amely a fatimai üzenet lényegét jelenti. Ez Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája, amelyet Isten az ember megmentésére ad.

Szeretett Testvéreim!

Fatima továbbra is aktuális marad, és ahogy ezelőtt is, konkrét lelkipásztori kezdeményezések felhívását jelenti számunkra. Hiszen a fatimai üzenet feltételt foglal magába, a „ha” szó többször is megjelenik benne, ezért nem feledkezhetünk meg erről. Isten együttműködésre hív minket, a fatimai ígéretek pedig teljesülnek, ha megtesszük azt, amit a Szűzanya kér tőlünk.

Természetesen a magánkinyilatkoztatások nem köteleznek minket elfogadásukra, most sem, amikor Mária kéréseinek teljesítéséről van szó. 1982. május 13-án Fatimában II. János Pál prédikációjában így magyarázta ezt: „Ha az Egyház elfogadta a fatimai üzenetet, akkor ez mindenekelőtt azért történt, mert ez az üzenet magában foglalja az evangélium igazságát és felhívását. »Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!« (Мk 1,15); ezek az első szavak, amelyeket a Messiás az emberiséghez intézett. A fatimai üzenet lényege a bűnbánatra és megtérésre való felhívás, ugyanúgy, mint az evangéliumban. Ez a felhívás a XX. század elején hangzott el, és onnan különösen erre a századra irányul. […] A fatimai üzenet felhívása olyannyira az evangéliumban és az egész hagyományban gyökerezik, hogy az Egyház érzi, köteles meghallgatni ezt az üzenetet.”

A fatimai üzenet nagyságának tudatában, a jelenések századik évfordulója alkalmából, mindenkit arra ösztönzünk, hogy a Szűzanya által mutatott úton haladjon, aki annyira megszerette az emberiséget.

Hallgassuk meg ezt a felhívást Ukrajnában is, mint az Egyház közössége, amely gondoskodik az ország sorsáról és békéjéről. Tegyük meg ezt bűnbánatot tartva, a rózsafüzért imádkozva, illetve felajánlva magunkat, minden családot és egész Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének.

Elkezdve a fatimai jelenések századik évfordulójának ünneplését, hirdetjük, hogy a jubileumi fatimai kegyelmi idő Ukrajnában 2017. május 13-tól október 13-ig tart. Ebben az időszakban minden egyházmegyében ünneplések lesznek. Egész Ukrajna számára közös hálaadó ünnep 2017. július 16-án várható Berdicsivben, a nemzeti kegyhelyen, amelyen részt vesz a püspöki konferencia és az oda érkező zarándokok. Az imádság vezetője Zenon Grohlevszkij bíboros lesz a Vatikánból.

Testvéreim!

A fatimai jelenések századik évfordulójának nagyjubileuma mindnyájunk számára meghívó, hogy újból elgondolkozzunk a fatimai üzeneten. Igyekezzünk feleleveníteni Fatimát, és mélyebben megérteni, és ez gyümölcsöt hoz majd minden hívő, az Egyház és az egész világ számára.

Áldjon meg mindnyájatokat a fatimai kegyelmi év idejére a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

2017. április 27.

az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia érseke és püspökei


Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Worldfatima.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria