Közel negyven új pap kezdte meg a szolgálatát Vietnámban

Kitekintő – 2021. december 7., kedd | 14:48

A vietnámi egyházban ajándékkal vette kezdetét az adventi idő: 38 új pap kezdte meg lelkipásztori szolgálatát a különböző egyházmegyékben. A Fides hírügynökség tájékoztatása szerint az ünnepélyes papszentelési szertartásokat december 3-án, Xavéri Szent Ferenc emléknapján tartották meg, hogy az újonnan szentelt papokat a missziók védőszentje inspirálja.

Emmanuel Nguyen Hong Son, a dél-vietnámi Ba Ria-i egyházmegye püspöke volt a főcelebránsa annak a szentmisének, melyen hat jezsuitát szenteltek pappá a Szent József Akadémia kápolnájában. A püspök ezt mondta a híveknek: „Ne hatalmat lássunk e jelöltek új pozíciójában. Azt a liturgikus szertartást követjük, mely

az apostolok idejétől kezdve hagyományozódott át az Egyházra. Ma és örökké érvényes.

A papság számukra kegyelem és küldetés arra, hogy Jézus papi szolgálatát végezzék.” A püspök a misén jelen lévőket arra kérte, imádkozzanak azért, „hogy az új papok megéljék prófétai küldetésüket, Isten szavát hirdetve a híveknek”.

A hanoi érsekség közössége „Isten szőlőskertjének tizenöt új munkását” ünnepelte. „Legyenek ezek az új papok ügyes aratók, akik arra vágynak, hogy kimenjenek a mezőkre és Istenhez közelítsék a lelkeket” – mondta Joseph Vu Van Thien érsek a szentmise elején. Megemlékezett a papi és a misszionárius szolgálat jellegzetességeiről: „Mindazok, akik megkapják a papság szentségét, Jézus papságából részesülnek, amely az egyedüli papság, és olyan, akár egy folyó, mely végighömpölyög az Egyház történelmén. A hit és a papság közösségének ez a Jézustól eredő folyama áramlik az apostolokon keresztül egészen napjainkig a püspökökön és a papokon keresztül. De a misszionárius jelleg is fontos: a papok arra kapnak meghívást, hogy legyenek misszionáriusok, akiket az élet folyójába küldenek, hogy Isten Szavát terjesszék, életükkel tanúskodjanak Jézus Krisztusról és összetereljék az elveszett bárányokat.”

Északabbra, a hegyvidéki Lang Son-i egyházmegye kilenc új papot köszöntött közösségében. Joseph Chau Ngoc Tri püspök ezt mondta: „A papok Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről és az egész emberiség megváltásáról prédikálnak. Ahhoz, hogy olyan pap és misszionárius váljon belőletek, mint amilyen Xavéri Szent Ferenc is volt, szívetekben az evangelizációs küldetés szenvedélyének kell égnie.” A püspök emlékeztette a jelölteket: „A papság nem vezetői hatalom. Ezek a jelöltek engedelmeskedtek Isten Szavának, mely arra hívta őket, hogy ezekbe a messzi hegyekbe jöjjenek, távol a családjuktól és a rokonaiktól, hogy itt szolgálják Isten népét. Lang Son vidéke szegény környék, ahol a legtöbb etnikai közösség más nyelvet beszél, ősi kulturális vagy vallási szokásokat követ. Mindezen nehézségek ellenére az új papok – akiket olyan misszionáriusok inspirálnak, mint Xavéri Szent Ferenc – félelem és csüggedés nélkül vetik el a hit magjait.”

A Lang Son-i egyházmegyében a legalacsonyabb a hívek aránya egész Vietnámban: körülbelül hétezer katolikus hívő él huszonnégy egyházközségben, ami a lakosság (1,7 millió fő) 0,35 százaléka. Vietnám lakosságának átlagosan körülbelül 8 százaléka katolikus. Az egyházmegye Északnyugat-Vietnám magas hegyei között található; határos Kínával, és Ha Giang, Cao Bang és Lang Son tartományokat foglalja magában, ahol az etnikai kisebbségek legnagyobb része él.

A Kon Tum-i egyházmegyében, amely Vietnám középső, hegyvidéki részén fekszik, december 3-án Aloisio Nguyen Hung püspök nyolc papot és kilenc diakónust szentelt fel. Prédikációjában kiemelte, hogy „minden papnak és diakónusnak négy dologra van szüksége: arra, hogy közel álljon Istenhez, a püspökhöz, a paptársaihoz és Isten népéhez”. A püspök megosztotta a Kon Tum-i egyházmegye „rendkívüli missziós hívását” a jelöltekkel: „Az egyházmegye különlegessége, hogy a különböző nyelveket beszélő etnikumokhoz tartozó hívek több mint kétharmadát teszik ki a helyi katolikusoknak. Ezért a diakónusoknak és a papoknak készen kell állniuk arra, hogy az őslakosok lakta falvakba is ellátogassanak, ahol a helyi dialektust beszélik. Meg kell tanulniuk legalább egy nyelvet ezek közül, hogy kommunikálni tudjanak velük és megértessék magukat.” A püspök így folytatta: „A papok feladata, hogy hirdessék az evangéliumot, arra vezessék a híveket, hogy megéljék Isten szavát, gondoskodjanak a plébániájukról: tehát legyenek a közösség vezetői. A Jézus stílusa szerinti vezető egészen más: az embereket szolgálja, Jézus példája nyomán megéli a lelkipásztori tevékeny szeretetet.”

A Kon Tum-i az egyike azoknak a vietnámi egyházmegyéknek, ahol a legaktívabb vallási élet zajlik: 342 ezer hívő, 101 plébánián, a katolikusok az 1,8 milliós lakosság 18,6 százalékát teszik ki. Ez egyben a legrégebbi egyházmegye is a középső, hegyvidéki területeken, mely magában foglalja Gia Lai és Kon Tum tartományokat, ahol főleg etnikai kisebbségek laknak.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság délkelet-ázsiai ország az Indokínai-félsziget keleti részén. Északról Kína, nyugatról Laosz és Kambodzsa, keletről pedig a Vietnámi-öböl határolja. Az ország 331 689 km²-es területén több mint 95 millió ember él. Az ország vallási megoszlása: népi vallású vagy nem vallásos: 72 százalék, buddhista: 12 százalék, katolikus: 8 százalék, a kaodaizmus híve: 5 százalék, protestáns: 1,5 százalék, egyéb: 1,5 százalék.

Fordította: Baranyai Judit

Forrás: Fides

Fotó: Viejesuits.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria