Nem viselkedünk-e néha úgy, mint Heródes? – A moszkvai ortodox pátriárka karácsonyi üzenete

Kitekintő – 2020. január 8., szerda | 19:25

A keleti katolikus és az ortodox egyházak január hetedikén ünneplik a karácsonyt. Ebből az alkalomból a L’Osservatore Romano vatikáni napilap közzétette Kirill pátriárka üzenetét, amely az egység megerősítésére szólít.

„Az Úr nem királyi palotában született, hanem egyszerű istállóban, teljes szegénységben. Mi lehet nyomorúságosabb egy istállónál, alázatosabb egy vályúnál? És mégis van ennél rosszabb hely: az emberi szív pusztasága, amelyet kiégetett a bűn, eltávolodott Istentől, langyos, üres, a szenvedélyek rabja.” Moszkva és egész Oroszország pátriárkája arra szólítja híveit, hogy tegyék félre önzésüket, személyes ambícióikat. Kiemel: Ne feledjük, hogy lelkünkből képesek vagyunk megteremteni Isten templomát, és hogy az Úr közel van, már ajtónk előtt áll, és türelmesen várja, hogy észrevegyük őt a hit szemével, beengedjük életünkbe, meghallgassuk szavát, válaszoljunk szeretetére, megengedve neki, hogy hasson bennünk.

Az orosz ortodox egyház a keleti katolikus egyházakkal együtt a Julianus-naptárt követve január hetedikén ünnepli Krisztus születését. Kirill pátriárka karácsonyi üzenetében fölteszi a kérdést: Nem úgy viselkedünk-e mi is olykor, mint a keményszívű és irigy Heródes, aki nem fogadja el az isteni igazságot; nem örvend, aki nem istenfélelemtől reszket, hanem gyávaságában? Gondolkozzunk el azon, hogy nem vagyunk-e mi is olyanok cselekedeteinkben, mint ő? Nem tesszük-e saját jólétünket és kényelmünket az első helyre? Nem félünk-e attól, hogy valaki jobb lehet nálunk, tehetségesebb, kedvesebb; hogy nem ártunk-e neki azzal, hogy megpróbáljuk megsebezni vagy megalázni, letaszítani a piedesztálról, hogy aztán mi foglaljuk el a helyét? És kérdezzük meg magunktól: Nem érezzük-e magunkat mi az igazság forrásának az Úr és parancsolatai helyett? Nem botránkoztatunk-e meg másokat azzal, hogy saját véleményünket igazságnak állítjuk be? Nem tépjük-e darabokra Krisztus köpenyét ambiciózus cselekedeteinkkel? Nem hintünk-e ellenségeskedést és elégedetlenséget hittestvéreink közé?

A moszkvai pátriárka arra buzdít hát, hogy „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt” (vö. Zsid 12,1). A hívek imáit kéri Kirill pátriárka az ortodoxia egységéért és a szeretet megsokszorozásáért, majd a páli szeretethimnuszt idézi: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (1 Kor 13,4–7).

Az Úr nem utasít el senkit, nem vet meg senkit, éppen ellenkezőleg. Magára ölti emberi természetünket, megújítja azt isteni megtestesülésével, keresztre feszítésével és éltető feltámadásával, fölemeli a Szentháromság magasságába, megszenteli jelenlétével, mert ott ül Isten trónja jobbján. Krisztus éltető teste, értünk kiontott tiszta vére által részesedünk az Eucharisztia szentségében, egyesülünk testével, és ugyanabban a vérben osztozunk az Üdvözítővel és egymással.

A moszkvai pátriárka nem rejtegeti a feszültségeket sem, amelyek áthatják az ortodox világot. Sajnos ma a viszály hullámai rázzák az Egyház hajóját. Békétlenkedés és ellentétek vihara zúdul az ortodox hívek egységére, akik közül egyesek az ellenségtől és a kísértőtől elhomályosítva az élő víz forrása helyett inkább a szennyes és visszatetsző eretnekségek irracionális kútját választják. Ebben a nehéz pillanatban – folytatja Kirill pátriárka – arra kell emlékeztetnünk mindenkit, hogy az Úr megszületett, keresztre feszítették, meghalt, és feltámadt a halottak közül mindannyiunkért, és hogy megalapította itt, a földön az egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházat. Az Egyház tagjaiként az a dolgunk, hogy felülemelkedjünk a meg nem értésen, az ellentmondásokon és a konfliktusokon; hogy behegesszük a szakadásokat; hogy segítsünk azoknak, akik a háború borzalmait élik, üldözés és igazságtalanságok miatt szenvednek.

Az elmúlt napokban III. Teofil jeruzsálemi pátriárka írt Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkának és a többi ortodox vezetőnek, meghívva őket Jordániába. A február végén tartandó találkozó célja az egyházak közötti béke helyreállítása, ami egy évvel ezelőtt megkérdőjeleződött azzal, hogy Konstantinápoly elismerte az (ukrajnai) ortodox egyház autokefáliáját.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria