„Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje” – Virágvasárnap a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2024. március 26., kedd | 18:40

Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezett az Egyház március 24-én, virágvasárnap. Az alábbiakban a határokon túli püspöki székhelyek virágvasárnapi liturgiáiról olvashatnak összefoglalót.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök celebrálta a szentmisét  a szeminárium elöljáróival és tanáraival, valamint a központi papsággal együtt.

Az ünnepi liturgia kezdetén Kerekes László püspök megáldotta a pálma- és barkaágakat, majd Ferencz Egon József diakónus felolvasta a jeruzsálemi bevonulásról szóló evangéliumi részt.

Ezt követően a segédpüspök és a kispapi asszisztencia kezükben pálma- és barkaágakkal bevonultak az érsekség udvaráról a székesegyházba. Közben a gyerekek és a kántoriskola diákjai pálmaágakat és ruhákat terítettek a földre Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.

A székesegyház bejáratához érkezve a segédpüspök a körmeneti kereszttel háromszor megzörgette az ajtót, jelezve Krisztus, a dicsőség királyának bevonulását Jeruzsálembe: „Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség királya!” (Zsolt 24,7).

Az igeliturgia csúcspontjaként a szeminárium növendékei elénekelték Jézus Krisztus Márk evangélista szerinti szenvedéstörténetét, a passiót.

Kerekes László püspök homíliájában kiemelte, hogy virágvasárnappal kezdetét veszi az Úr szenvedése, amely a virágvasárnapon hozsannát kiáltó emberi üdvrivalgástól a nagypénteki feszítsd meg kiáltásáig tart. „Ne feledjük: nagypéntek az emberek válasza, míg húsvétvasárnap az Istené” – zárta gondolatait a segédpüspök. Az ünnepi liturgián részt vettek András István szemináriumi rektor meghívására a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar kolozsvári intézetének elsőéves hallgatói, ezzel is erősítve a két intézet közötti kapcsolatot.

Fotó: Kováts Álmos Botond/SIS

Forrás: Romkat.ro

*

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

A munkácsi egyházmegyében idén is megtartották a már hagyománynak számító korláthelmeci szabadtéri keresztutat. Korláthelmec az Ungvári járásban, a megyeszékhelytől 14 kilométerre fekszik. A településen élő római katolikus közösség 1994-ben építette fel templomát a korábban lerombolt helyére. 2004-ben szerveztek először keresztutat a településen. Azóta minden évben virágvasárnap járják Jézus szenvedésútjának állomásait, melyre egyre többen jönnek el a kárpátaljai római katolikus egyház egyházközségeiből, de görögkatolikus testvéreik is csatlakoznak hozzájuk.

Idén is több százan gyűltek össze, idősek, felnőttek, családok, gyerekek. A helyi plébános, Pohareczky Róbert köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Lucsok Miklós megyéspüspököt, aki a hívek között járta végig az utat. Az egyházmegye papjai közül is sokan eljöttek, és a keresztút végén a főpásztorral együtt mutatták be a virágvasárnapi szentmisét, valamint a szentgyónásukat elvégző hívek szolgálatában álltak.

Az idei keresztutat a békéért ajánlották fel. Taizéi énekek, rövid, mély elmélkedések teremtettek összeszedett, természetfeletti légkört, miközben a hívek egyre feljebb jutottak a dombon – megállva útközben a Jézus szenvedését jelképező 14 fakereszt stációnál – egészen a temetőkápolnáig.

A szabadtéri szentmise prédikációjában Lucsok Miklós a Getszemáni-kertben vérrel, verítékkel szenvedő Jézus képétől indult, aki kérte az Atyát, hogy ha lehet, vegye el tőle a szenvedésnek ezt a kelyhét, de ugyanakkor teljesen rábízta magát az Atya akaratára. Aláhúzta, hogy a szenvedés nem Istentől ered, az a bűn következménye. Isten meghagyja az ember szabadságát, ezért „ha valaki rosszat akar tenni, akkor még magát az Istent is keresztre tudja feszíteni. De ebben a szörnyűségben megjelenik nekünk Isten ereje és szeretete. A végső szó nem a fájdalomé, a gyűlöleté, a halálé, hanem a győzelemé. Krisztus legyőzte a bűnt, legyőzte a Sátánt” – mondta a püspök. Aztán a tanítványokról szólt, akiket Jézus megkért, hogy virrasszanak vele és imádkozzanak, hogy kísértésbe ne essenek. De ők elaludtak. „Milyen kísértésbe esünk, amikor szenvedünk?” – tette fel a kérdést a főpásztor.

„Amikor szenvedünk, megkísért bennünket a gonosz, és el akarja hitetni velünk, hogy a Jóisten nem szeret minket, nem gondoskodik rólunk, elhagyott minket. Megkísért minket azzal, hogy nincs remény, nincs kiút a szenvedésből, nincs, aki segítsen nekünk.” Majd kérte a híveket, hogy nézzenek magukba, nincs-e jelen a szívükben ez a kísértés. Ha jelen van, az azt jelenti, hogy a szívünk be van zárva a feltámadott Jézus jelenléte előtt. „Ne hagyjuk magunkat, testvérek! Virrasszunk, kitartóan imádkozzunk, és nyissuk meg a szívünket, hogy Jézus ereje és világossága ne csak minket töltsön el, hanem általunk áradjon szét mindenkire, akivel találkozunk” – zárta ünnepi beszédét a püspök.

A szentmise után a házigazdák agapéval várták a résztvevőket a helyi római katolikus templom kertjében.

Szöveg: Molnár M. Katalin

Fotó: Weiss Viktória

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

*

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi püspöki palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődött az ünnepi szertartás, majd körmenetben vonultak a hívek a székesegyházba. Jézus szenvedéstörténetének ünnepélyes felidézését követően Böcskei László megyéspüspök celebrálta a szentmisét.

„Már az őskeresztények az Olajfák hegyén gyülekeztek, és innen olajfaágakkal, valamint pálmafaágakkal vonultak a szent városba. Ezt a hagyományt követjük mi is, amikor a vidékünkön barkát szentelünk és körmenetben vonulunk be a templomba. Virágvasárnap Krisztus bevonulásának dicsőséges napja: az önfeláldozás nyitánya azokért, akiket Isten szeret. Vállaljuk ezt fel a mi életünkben is! Amikor nem ragadunk meg a pálmalengetéseknél és az ujjongásnál, hanem elfogadjuk az áldozatot a családért, szeretteinkért, de még az idegenekért, az ellenségekért is. Az igazság szolgálatában, az igazságosság védelmezésében, az emberi méltóságért való kiállásban, a szeretetteljes és feltétel nélküli szolgálatban” – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.

„Vállaljuk ezt fel, hogy életünkkel nem zárkózunk el egymástól, hanem kitartóan ott vagyunk, ahol szükség van ránk, és ahol Isten akaratának teljesítése érvényesül! Egy útnak, egy kalandnak a nyitánya a virágvasárnap: mozdítson ki megszokottságunkból, hogy a Krisztussal való virágvasárnapi találkozás tegye nyilvánvalóvá előttünk az áldozat felbecsülhetetlen értékét, amely nem tör össze bennünket, hanem életet ajándékoz Istennek irántunk való hűsége által.”

Fotó: a nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala

Forrás: Romkat.ro

*

Szabadkai Egyházmegye

Ünnepi bevonulással kezdődött a virágvasárnapi püspöki szentmise a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban. A főcelebráns Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök kíséretével a basilica minorba belépve  elmondta, azért gyűltek össze a megjelent hívek, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljék az Úr húsvéti misztériumát. „Szívünk minden hitével és odaadással emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról” – biztatta a résztvevőket a püspök.

Ezután megáldotta a szentmisére hozott barka- és virágágakat, majd elkezdődött a virágvasárnapi ünnepi szentmise. János evangéliumának felolvasását követően Fazekas Ferenc megyéspüspök röviden szólt a Jézus bevonulását ünneplő közösséghez és elmondta, hogy Jézus a néptől körülrajongva érkezett meg Jeruzsálembe, a passió azonban ennek ellenkezőjét tárja fel. Jézus iszonyatos szenvedését írja le, azt az engedelmességét, amely földi életén át kísérte egészen a halálig, a kereszthalálig. Ez az Isten felé forduló engedelmesség kell, hogy jellemezze a mai ember életét is. „Figyelni kell az Úr szavára, és imádkozni, hogy megismerhessük az ő akaratát, ami az életünkkel kapcsolatos”, mondta el a püspök, majd így folytatta: „Habár a krisztusi utat a szenvedés és a küzdelem jellemzi, mégis ő vezetett el bennünket a feltámadásra és az igazi megdicsőülésre. Legyünk mindig odaadóak, bátrak és hűségesek, szeressük őt és legyünk hálásak, mert ő értünk áldozta fel önmagát irántunk való szeretetéből.”

Ezután a székesegyház plébánosa, Stjepan Beretić és Sótányi Ferenc állandó diakónus, valamint a kórus és a szólisták Márk evangéliumának szenvedéstörténetét olvasták fel, énekelték el.

A kórusmuzsikával kísért virágvasárnapi szentmise püspöki áldással zárult.

Fotó: Kovács Attila

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Virágvasárnap barkaszenteléssel kezdődött a szertartás Temesváron is. A szentmise előtt a püspökség udvarán gyülekeztek a hívek, majd a résztvevők körmenetben indultak a Szent György-székesegyházba. Ott román, magyar és német nyelven celebrált szentmisét  Pál József Csaba megyéspüspök.

A virágvasárnapi szentmise olvasmányai csakúgy, mint a passió, amelyet idén Szent Márk evangéliuma szerint Bajkai-Fábián Róbert orgonista, Iulian Ciobotaru és Branko Duma diakónus olvasott fel, Jézus szenvedésére és halálára irányítják a hívek figyelmét.

Homíliájában a főpásztor hangsúlyozta: „A mai szentbeszéd valójában az evangélium, Jézus szenvedése. Mindannyiunkban él a vágy, hogy Jézus belépjen az életünkbe, ahogyan bevonult Jeruzsálembe. Hogy bevonuljon szellemiségével, mentalitásával, hogy minket is átformáljon. Ahhoz, hogy közösségben lehessünk vele, el kell sajátítanunk az ő stílusát, az ő életmódját: teljesíteni az Atya akaratát, párbeszédet folytatni, közösséget keresni, őszinte kapcsolatot teremteni az emberekkel, nem riadni vissza a szenvedéstől.”

Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria