Beiktatták hivatalába Péter Arthur marosvásárhelyi főesperest

Külhoni – 2022. szeptember 19., hétfő | 16:51

A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora, Kovács Gergely érsek június 29-én Péter Arthur addigi kovásznai plébánost nevezte ki a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János egyházközség plébánosává, valamint a marosi és küküllői kerületek főesperesévé, beiktatására szeptember 18-án került sor.

Az új főesperes-plébános ünnepélyes beiktatására szeptember 18-án került sor a déli szentmise keretében, amelyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrált a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templomban.

Az egyházjog ajánlja, hogyha csak egy mód van rá, az új plébánost mindig a főpásztor iktassa be hivatalába. Ez a mi egyházmegyénkben igencsak nehéz lenne, hisz a szokás nálunk az, hogy minden évben, általában augusztus elsejei hatállyal mintegy 25-30 plébános kezdi új állomáshelyen a munkát. Ezért nem lehetséges, hogy minden plébánost a főpásztor iktasson be az új hivatalába, de lehetőség szerint a főesperesek beiktatását igyekszik saját maga végezni – mondta el a híveknek Kovács Gergely érsek, aki bemutatta a jelenlevőknek az új plébánost, röviden ismertette eddigi életútját és a hívek szeretetébe ajánlotta őt. Az új főesperest arra kérte, hogy a tanítói, megszentelő és kormányzói feladatait egyaránt a közösség javára végezze. Legyen tudatában annak, hogy mindez kitüntetés, de egyben nehéz feladat is. Bátorította a főesperest, hogy amint előző szolgálati helyein eddig is tette, Marosvásárhelyen is osztozzon a rábízott hívek mindennapjaiban, gondjaiban, bajaiban, erősítse meg őket hitükben, megszilárdítva ezzel a közösséget.

A szentbeszédben a főpásztor önmagát is figyelmeztetve arra hívta a híveket és az új plébánost, hogy azon igyekezzenek: az e világi dolgokban mindig hűségesek legyenek. Jól gazdálkodjanak az itt rendelkezésükre álló javaikkal, amelyeket Istentől kaptak ajándékba. Úgy kell döntsenek mindezekről Isten tervei szerint, hogy azok javukra váljanak.

Mert ha kicsiben, az e világi dolgokban hűek tudunk lenni, akkor majd ránk bízzák a nagyot, az értékeset: mindazt, ami az örök életre vezet bennünket.

A homília végén arra szólította fel a híveket, hogy a Hiszekegy közös elimádkozásával – amely egyben az új főesperes ünnepélyes hitvallása is – imádkozzanak plébánosukért, kérve szolgálatára Isten áldását.

Péter Arthur főesperes ünnepélyes ígéretet tett a főpásztor és a hívek előtt, hogy a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia hivatalát vállalva szavaiban és cselekedeteiben mindig megőrzi a Katolikus Egyházzal való közösséget; szorgalommal és hűséggel végzi az Egyház által rábízott feladatokat az egyházi törvények alapján és az egyházmegye püspökének engedelmeskedve.

A szentmise végén mondott rövid beszédében az újonnan beiktatott főesperes megköszönte a főpásztor bizalmát és a beiktatás ünnepélyes pillanatait. Megismételte az augusztusi első szentmiséjén mondott szavait: legfontosabb papi feladatának azt tartja, hogy a templomban találkozót szervezzen a híveknek a jó Istennel. Az Úr egészen egyszerű eszközökön keresztül is tud munkálkodni. Ebben a tényben bízva igyekszik a rábízott híveket az üdvösségre vezetni.

A beiktatási ünnep végén Kovács Gergely érsek a júniusban szintén a Keresztelő Szent János-plébániára helyezett két kisegítő lelkészt is a hívek figyelmébe ajánlotta. Mindketten – a plébániai feladatok elvégzése mellett – más feladatokat is kaptak: Tuzson Attila kisegítő lelkészt egyben a marosvásárhelyi katolikus iskola iskolalelkészévé és lelkivezetőjévé is kinevezte a főpásztor. Szakács Endre kisegítő lelkészt pedig az örmények lelkigondozásával bízta meg.

A főpásztor köszönetét fejezte ki mindhárom papnak, akik együtt, egy csapatként fognak dolgozni a Keresztelő Szent János-plébánia közösségének megerősítésén és megszentelődésén. Egyben megköszönte a marosvásárhelyi híveknek, hogy szívesen fogadták új papjaikat, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak lelkipásztorukért, támogassák őket jó kezdeményezéseikben, és együtt imádkozzanak papi, szerzetesi, jó katolikus élethivatásokért.

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria