Személyi változások a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében

Külhoni – 2019. július 5., péntek | 16:32

2019. augusztus 1-jével az alábbi változásokat rendelte el Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári főegyházmegyében.

Újmisések:

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a főpásztor a gyulafehérvári székesegyházban három diakónust szentelt pappá. A szentelést követően megkapták az állomáshelyükre szóló kinevezést.

Bereczki Attila újmisést Gelencére,

Fülöp Sándor Szabolcs újmisést a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániára helyezte az érsek.

Kovács Szabolcs újmisés folytatja római tanulmányait.

Segédlelkészek:

Boga Norbert gyergyószentmiklósi segédlelkészt a medgyesi plébániára,

Kovács József csíkszeredai segédlelkészt a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániára,

György Imre csíkszeredai segédlelkészt a baróti plébániára,

Farkas Zsombor gelencei segédlelkészt a csíkszeredai Szent Kereszt-plébániára helyezte Jakubinyi György érsek.

Plébánosok, lelkészek:

Bara Zoltán teológiai tanár urat eddigi megbízatásai megtartásával a brádi plébánia ellátásával bízta meg.

Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkészt Csíkdelnére nevezte ki plébánosnak és egyben FIF-munkatársként ellátja a székelyföldi ifjúsági lelkészi szolgálatot.

Elekes Szabolcs sepsiszentgyörgyi segédlelkészt az uzoni plébániára nevezte ki.

György Balázs háromkúti lelkészt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia kisegítő lelkészének nevezte ki.

Hajlák Attila kézdivásárhelyi segédlelkészt Imecsfalvára,

Lukács János baróti segédlelkészt Nyárádselyébe,

Papp Mártont Imecsfalváról Csíkszentkirályra nevezte ki plébánosnak.

Csapai Árpád csíkszeredai egyetemi lelkészt, mostani megbízatása megtartásával csíkszeredai kórházlelkésznek nevezte ki.

Puskás Attila nyárádselyei plébánost saját kérésére elengedte ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe.

Bene Kálmán uzoni lelkész saját döntése alapján folyó év augusztus 1-jétől nem vállal lelkipásztori szolgálatot. További szándéka ismeretlen.

Ferences áthelyezések:

P. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök jelentése alapján a Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Ferences Rendtartományban megtartották a káptalani kongresszust, amelynek keretében az alábbi személyi változásokról döntöttek:

P. Albert Leánder OFM Déva II-es számú plébániáról Csíksomlyóra kerül, ahol a kegytemplom igazgatója lesz,

Fr. Fábián Sebestyén OFM Szászsebesről Dévára kerül,

P. Fecheta Jenő OFM Kaplonyból Brassóba kerül, ahol ferences templomigazgató lesz,

P. Gegő Julianus OFM Szárhegyről Szászsebesre kerül segédlelkészként,

P. Guia Hugó OFM Désről Kolozsvárra kerül, ahol ferences templomigazgató lesz,

P. Marek Bernardin OFM Déváról Kaplonyba kerül segédlelkészként,

P. Nagy Károly OFM Szászsebesről Dévára kerül, ahol házfőnök és a román nyelvű pasztoráció felelőse lesz,

P. Orbán Szabolcs OFM teológiai tanár Kolozsváron lesz házfőnök,

P. Páll Leó OFM Szászsebesen házfőnök, plébános lesz,

Fr. Plank István OFM Brassóból Désre kerül,

Fr. Puvák Marián OFM Brassóból Csíksomlyóra kerül gyóntatónak,

P. Sebestyén Albert OFM Kolozsvárról Désre kerül, ahol házfőnök és plébános lesz.

P. Urbán Erik OFM tartományfőnök megjegyzése: a rendtartomány központja továbbra is Kolozsvár, de több időt fog a csíksomlyói kolostorban tölteni, és ugyanakkor szándékában áll egy-egy közösségben is hosszabb ideig tartózkodni.

Nyugállományba vonultak:

Csató Béla csíkszentkirályi plébános és

Csintalan László csíkdelnei plébános – a főpásztor köszönetnyilvánítása mellett – betegsége miatt nem vállal további lelkipásztori szolgálatot.

Főesperes személyének változása a felcsíki kerületben:

Bara Ferenc pápai káplán, felcsíki főesperes, csíkdánfalvi plébános betegségére való tekintettel felmentést kért a főesperesi megbízatása alól. A plébániai szolgálatot továbbra is vállalja. Egyházi Törvénykönyvünk (CIC) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (ZSK) rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében ötéves időszakra nevez ki a főpásztor főesperest. A felcsíki papság előzetes megkérdezését követően, folyó év augusztus 1-jétől a felcsíki kerület élére Bálint Emilt nevezte ki az érsek, főesperesi minőségben, eddigi feladatkörének megtartásával. Megbízatása 2022. október 31-ig szól, a szolgálatban lévő főesperesek mandátumi idejére.

Papi szenátus újraválasztása:

A főegyházmegye papi szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Az Egyházi Törvénykönyv a II. rész III. fejezetében De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik a 495–502. kánonokban ezzel kapcsolatban. A tavaszi rekollekciós összejövetelen a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tette a főszékeskáptalan és a hittudományi kar is. 

A papi szenátus  (consilium presbyteriale) tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1. és 2024. szeptember 1. között:

Választott tagok:

Id. Szász János a gyulafehérvári és hunyadi, szeben-fogarasi főesperesi kerületekből,
Hajdú János a sepsi-barcasági, erzsébetvárosi főesperesi kerületekből,
Péter Arthúr a kézdi-orbai főesperesi kerületből,
Takó István és Geréd Péter a kolozs-dobokai, belső-szolnoki, aranyos-tordai főesperesi kerületekből,
Balla Árpád és Sebestyén Péter a marosi és küküllői főesperesi kerületekből,
Pál Vilmos Barna az alcsík-kászoni főesperesi kerületből,
Bálint Emil a felcsíki főesperesi kerületből,
Keresztes Zoltán a gyergyói főesperesi kerületből,
Mátyás Károly a székelyudvarhelyi főesperesi kerületből,
András István a hittudományi főiskolák és a kisszeminárium képviseletében, 
Marton József , a székeskáptalan képviselője.

Jog szerinti tagok:

Tamás József segédpüspök, általános helynök,
Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgató,
Hurgoi János érseki titkár,
P. Urbán János Erik OFM ferences tartományfőnök.

Kinevezett tagok:

Holló László, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke,
Darvas Kozma József csíkszeredai plébános, a gazdasági tanács elnöke,
Horváth István főtanfelügyelő,
Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános,
Tamás Barna ifjúsági főlelkész,
Fülöp Zsombor segédlelkész.

A tanácsosok testülete (collegium consultorum) tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1. és 2024. szeptember 1. között:

Választott tagok:

Hajdú János,
Péter Arthúr,
Takó István,
Pál Vilmos Barna,
Mátyás Károly,
Marton József.

Jog szerinti és kinevezett tagok:

Tamás József,
Potyó Ferenc,
Urbán Erik OFM,
Holló László,
Darvas K. József,
Horváth István.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria