Személyi változások a külhoni egyházmegyéinkben – 2022

Külhoni – 2022. július 23., szombat | 16:44

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2022. évben a külhoni magyar egyházmegyékben. Összeállításunk július 23-án a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye személyi változásaival bővült.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A papot Isten népe szolgálatára szentelik: a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz kilép saját kényelméből és megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit, terveit és vágyait a lelkipásztori szükségleteknek és az Egyház küldetésének.

A papok helyezésénél és áthelyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

Érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk rendelkezéseit, amelyek szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórványplébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná (Zsinati Könyv 118, 119).

Az állam által megszabott nyugdíjkorhatár elérése a plébános számára nem jelenti a szolgálat végét, hiszen az Egyházi Törvénykönyv a 75. életévét betöltött plébánost szólítja fel, hogy szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

Újmisések

2022. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Kovács Gergely érsek pappá szentelt a gyulafehérvári székesegyházban hét diakónust. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre:

Baróti Tibort a gelencei plébániára;

Bíró Károlyt a csíkszeredai Szent Kereszt plébániára;

Böjte Csongort a kolozsvári Szent Mihály plébániára;

Forró Csaba Rolandot a csíkszentdomokosi plébániára;

Kerekes Péter-Miklóst a ditrói plébániára;

Mazai Tihamért a gyimesbükki plébániára;

Timár Józsefet a szovátai plébániára nevezte ki segédlelkésznek az érsek.

Segédlelkészek

Antal Zoltán-Lászlót felmentette a főpásztor a ditrói plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániára segédlelkésznek.

Bereczki Attila-Szabolcsot felmentette a gelencei plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a zetelaki plébánia segédlelkészévé.

Farkas Zsombort, a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és engedélyezte távozását a pálos szerzetesrendbe. A Jóisten áldása kísérje.

Jánossi Imrét felmentette a kolozsvári Szent Mihály-plébánia segédlelkészi és a kolozsvári egyetemi lelkészségi beosztásából és kinevezte a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia segédlelkészévé.

Kelemen Zoltán-Arnold nagyszebeni segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és tanulmányi útra küldte Rómába.

Bojtor Attila római tanulmányi útról visszatérő papot kinevezte a Nagyszeben I. plébánia segédlelkészévé, valamint a fundamentális teológia tanárává a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetében.

László Zsolt zetelaki segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kineveztem a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkészévé.

Plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzók

Simon Imre gyimesbükki segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte az imecsfalvi plébánia kormányzójává.

Hajlák Attila-István imecsfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte Székelyvécke és Bordos plébániák plébánosává.

Benedek Róbert-Károly csíkszentdomokosi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte türi plébánossá.

Buciuman Gheorghe-Traian türi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a brassói Szent Kereszt-plébánia plébánosává.

Máthé Vilmost, a brassói Szent Kereszt-plébánia plébánosát felmentette eddig beosztásából és kinevezte a brassói Szent Kereszt plébánia kisegítő lelkészévé.

Gödri Istvánt felmentette a brassói Szent Kereszt-plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, megerősítve feketehalmi plébánosi megbízatását.

Ilyés Imrét, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte vicei plébánosnak, rábízva Felőr és Retteg filiák ellátását is.

Dr. Lőrinczi Károly vicei plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte dicsőszentmártoni plébánossá.

György Istvánt felmentette a dicsőszentmártoni plébánia ellátása alól, megtartva szőkefalvi plébánosi kinevezését.

György Ferenc tordai plébánost, eddigi beosztásában megerősítve, kinevezte a sínfalvi plébánia kormányzójává.

Szőcs Béla sínfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte uzoni plébánossá.

Elekes Szabolcs uzoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte borszéki plébánossá.

Márton József borszéki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia plébánosává, valamint a székelyudvarhelyi kerület főesperesévé.

Mátyás Károlyt, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosát és a székelyudvarhelyi kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte kovásznai plébánossá.

Péter Arthur kovásznai plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosává, valamint a marosi és küküllői kerületek főesperesévé.

Balla Imrét, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a korondi plébánia plébánosává.

Tuzson Attilát, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papját július 1-jétől inkardinálta a főegyházmegyébe és kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia kisegítő lelkészévé.

Szakács Endrét, betegállománya megszűntével, kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia kisegítő lelkészévé. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezik a főpásztor.

Oláh Dénest, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia plébánosát és a marosi és küküllői kerületek főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte farkaslaki plébánossá.

Laczkó Vilmos farkaslaki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte erdőszentgyörgyi plébánossá, rábízva Gyulakuta filia ellátását is.

Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte mikóújfalusi plébánossá.

Sebestyén Pétert, a marosvásárhelyi Szent Imre-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és csíkszenttamási plébánossá nevezte ki.

Boros László csíkszenttamási plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte szentkatolnai plébánossá.

Dr. Bara Zoltánt, megtartva tanári kinevezését, felmentette a brádi plébánia ellátása alól és kinevezte a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia plébánosává.

Csapai Árpád-Szilárdot felmentette a csíkszeredai kórházlelkészi beosztásából, és a csíkszeredai egyetemi lelkészi kinevezését megtartva, kinevezte a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé.

Kovács Árpádot, eddigi megbízatásaiban megerősítve, kinevezte a magyarszarvaskendi plébánia kormányzójává.

Küsmödi Attilát, megerősítve szamosújvári plébánosi kinevezését, felmentette a magyarszarvaskendi plébánia ellátása alól és kinevezte a széki plébánia kormányzójává. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezik a főpásztor.

Pál Vilmos gyergyóhodosi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kinevezte az orotvai plébánia kormányzójává.

Dr. Lukács Imre Róbertet, minden egyéb megbízatásában megerősítve, felmentette a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátása alól.

Változások a központban

Dr. Veres Stelian gazdasági igazgatót felmentette a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátása alól, megtartva többi megbízatását és az alvinci plébánia vagyonkezelését.

Farkas Ervint felmentette a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusi megbízatása alól.

Pasca Szilárdot felmentette a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává, valamint megbízta a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátásával.

Tódor Attilát felmentette a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetői beosztásából és kinevezte kézdiszentkereszti plébánossá, valamint a bélafalvi plébánia kormányzójává.

Kovács Józsefet felmentette a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetőjévé, valamint megbízta a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátásával.

Nyugállományba vonultak

Bene Gábor, 80. életévét betöltött székelyvéckei plébános hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából és nyugállományba engedte, jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánva neki az érsek.

id. Pál Antal korondi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kívánt.

Potyó Ferenc szentkatolnai plébánost saját kérésére felmentette eddigi beosztásából. Eddigi szolgálatát megköszönve kívát jó egészséget a főpásztor.

Simó Gábor mikóújfalusi plébánost, betegségre hivatkozó kérését figyelembe véve, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kívánt.

Vakaria Béla orotvai plébánost, betegségre hivatkozó kérését figyelembe véve, felmentette eddigi beosztásából. Köszöni szolgálatát és jó egészséget kíván.

Vatány Gábor kézdiszentkereszti és bélafalvi lelkészt, betegségre hivatkozó kérését figyelembe véve, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve kívát jó egészséget.

Szerzetes papok

Molnár Lehel SchP atyát, a tartományfőnökkel való egyeztetések után, kinevezte kolozsvári egyetemi lelkésznek.

Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztését elfogadva, illetve a vele való egyeztetés alapján:

Fr. Bakó Pál OFM atyát dési lelkésszé;

Fr. Fecheta Jenő OFM atyát dévai lelkésszé;

Fr. Gegő Julianus OFM atyát szárhegyi lelkésszé;

Fr. Timár Asztrik OFM atyát csíksomlyói templomigazgatóvá nevezte ki.

Fr. Páll József Leó OFM atyát a brádi plébánia ellátásával;

Fr. Nagy Károly OFM atyát Kajántó ellátásával;

Fr. Guia Hugó OFM atyát csíkszeredai kórházlelkészi feladattal bízta meg az érsek.

* * *

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében Lucsok Miklós püspök, apostoli kormányzó a következő személyi változásokról döntött:

І. Plébánosok, plébániai kormányzók

Anton Konečný atyát 2022. június 23-i hatállyal saját kérésére felmentette az őrdarmai Kisboldogasszony-plébánia plébánosi feladatai alól. Anton atya visszatért Szlovákiába; köszönjük neki az egyházmegyénkben végzett több éves szolgálatát.

Henryk Jaworski atyát, aki továbbra is az ungvári Szent György-plébániatemplom káplánja marad, 2022. június 23-i hatállyal kinevezte az őrdarmai Kisboldogasszony-plébánia plébániai kormányzójává. Ezzel egyidőben felmentette a frigyesfalvi Szent Péter és Pál apostolok plébánia kápláni feladatai alól.

Mankovics Sándor atyát, aki eddig a nagybégányi Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya egyházközség plébánosa volt, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte plébániai kormányzónak a rahói Nepomuki Szent János és a kőrösmezői Szent Péter és Pál egyházközségekbe.

Gerzánics Szerhij atyát 2022. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a rahói Nepomuki Szent János és a kőrösmezői Szent Péter és Pál egyházközségek plébániai kormányzói feladatai alól, és a püspöki hivatalba helyezte át.

Bán Zsolt Jónás OFM atyát 2022. július 10-i hatállyal plébániai kormányzóvá nevezte ki a nevetlenfalui Szent Kereszt felmagasztalása egyházközségbe.

Magyar Gergely OFM atyát 2022. július 10-i hatállyal plébániai kormányzóvá nevezte ki a feketeardói Szent Rozália és a nagyszőlősi Urunk Mennybemenetele egyházközségekbe.

Jaczkó József atyát, aki továbbra is a mezőkaszonyi Szent István király plébánia plébánosa marad, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a nagybégányi Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya egyházközség plébániai kormányzójává.

Kvascsuk András atyát, aki eddig a sislóci Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia plébánosa és a kisszelmenci Szentháromságról elnevezett egyházközség lelkipásztora volt, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a técsői Szent István király és a viski Szent Miklós plébániák plébániai kormányzójává.

Petenko Miron atyát, aki továbbra is az ungvári Szent György-plébániatemplom plébánosa marad, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a sislóci Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia és a kisszelmenci Szentháromság egyházközség plébániai kormányzójává.

Pilip Viktor Teodor atyát 2022. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a técsői Szent István király és a viski Szent Miklós plébániák plébániai kormányzói feladatai alól és saját kérésére betegszabadságra engedte.

ІІ. Káplánok, kisegítő lelkipásztor

Mons. Majnek Antal nyugalmazott püspököt 2022. augusztus 1-jei hatállyal a sislóci Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia és a kisszelmenci Szentháromság egyházközség kisegítő lelkipásztorává nevezte ki.

ІІІ. Püspökség, kinevezések

Rohozsán Józsefet személyi titkárává nevezte ki.

Szulincsák Sándor atyát a Felső-Tisza vidéki esperesi kerület esperesévé nevezte ki.

Molnár János atyát püspöki helynökké nevezte ki a magyar ajkú hívek számára.

Fizer Jevgen atyát a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye kispapjainak felelősévé nevezte ki.

Landwehr Martin atyát a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye ördögűzőjévé nevezte ki.

Petenko Miron atyát 2022. június 28-i hatállyal püspöki jegyzővé nevezte ki.

Pogány István atyát 2022. június 29-i hatállyal felmentette irodaigazgatói megbízatása alól.

Gerzánics Szerhij atyát 2022. június 29-i hatállyal irodaigazgatónak nevezte ki.

ІV. Szerzetesközösségek

Hajas László Ámosz atya távozott a nagyszőlősi közösségből, mivel elöljárója más szolgálatra helyezte át.

Magyar Gergely OFM atya a nagyszőlősi közösségbe érkezett.

* * *

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Folyó év szeptember 1-jétől a nagyváradi egyházmegyében a következő személyi változások lépnek érvénybe:

PLÉBÁNOSOK

Msgr. FODOR József várad-székesegyházi plébánost felmentem a plébánosi szolgálat alól. Megköszönöm eddig kifejtett munkáját a plébánia irányításában, és továbbra is számítunk segítségére. Többi megbízása érvényben marad.
PÉK Sándor eddigi várad-újvárosi plébános VÁRAD-SZÉKESEGYHÁZI plébános lesz.
KOVÁCS F. ZSOLT eddigi irodaigazgató VÁRAD-ÚJVÁROSI plébános lesz. Megköszönöm neki a püspöki irodán kifejtett eddigi munkát. Továbbra is számítok segítségére a pasztorális tevékenységek szervezésénél és koordinálásánál.

KÁPLÁNOK

VÁNKOS Alexandru Érmihályfalváról a VÁRAD-ÚJVÁROSI plébániára kerül segédlelkésznek.
BLAGA Antoniu újmisés MARGITTÁN kap segédlelkészi megbízást.
OROSZ Roland újmisés VÁRAD-OLASZIBAN lesz segédlelkész, egyben a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kisegítő lelkésze és egyházmegyei ifjúsági felelős.

KÖZPONTI BEOSZTÁSOK

VAKON Zsolt püspöki titkárt az irodaigazgatói feladatok ellátásával bíztam meg a hivatalvezető feladataival együtt.
VARGA Sándor paptestvéremnek vagyonkezelői megbízatását újabb öt évre megerősítem.

Valamennyi kedves paptestvéremnek, főleg a helyezésektől érintetteknek, szívből köszönöm a szolgálatkész magatartást, a bizalmat és a testvéri megértést. Isten áldása kísérjen valamennyiünket.

Nagyvárad, 2022. július 19-én

Böcskei László
megyéspüspök

 

* * *

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

2022. augusztus 1-jétől a következő személyi változások történnek az egyházmegyében Schönberger Jenő megyéspüspök rendelkezése értelmében:

FT. ILYÉS CSABA nagykárolyi főesperest a főpásztor kinevezte irodaigazgatónak a Püspöki Hivatalba, a Lelkipásztori Iroda vezetőjének, valamint megbízta a Zárda templom lelkipásztori ellátásával.

FT. EGELI FERENC kökényesdi plébánost  a püspök áthelyezte a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébániára plébánosnak és kinevezte nagykárolyi főesperesnek.

FT. FANEA JÓZSEF, a nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkészét kinevezte a kökényesdi plébániára plébánosnak.

FT. SOLOMAYER SÁNDOR, a szatmári Szent János Apostol és Evangélista Plébánia plébánosát áthelyezte a nagykárolyi Szentlélek Plébániára plébánosnak, valamint megbízta a nagykárolyi Klaus Winter Integrációs Központ Stella Maris Napközi lelkivezetésével.

FT. BOROTA OTTÓ, a nagykárolyi Szentlélek Plébánia plébánosát áthelyezte a börvelyi plébániára plébánosnak.

FT. SIMON ATTILA püspöki titkárt a főpásztor kinevezte a szatmárnémeti Szent János Apostol és Evangélista Plébániára plébánosnak.

FT. JAKKEL TAMÁS máramarosszigeti segédlelkészt a főpásztor kinevezte püspöki titkárnak, ifjúsági és ministránslelkésznek és a Székesegyházi Plébániára helyettes i.h. lelkésznek.

FT. DALY ATTILA székesegyházi segédlelkészt áthelyezte a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébániára segédlelkésznek.

FT. TEMPFLI MÁTÉ újmisést a főpásztor kinevezte a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.

FT. PEREZ GUTIERREZ PABLO újmisést a főpásztor kinevezte a Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.

FT. BÎNDĂROI ALEXANDRU IRIMIA újmisést a főpásztor kinevezte a szatmári Szent János Apostol és Evangélista Plébániára segédlelkésznek.

P. TÍMÁR SÁNDOR ASZTRIK OFM atyát, provinciálisa dispozíciója alapján Schönberger Jenő püspök felmentette és elengedte az egyházmegyéből.

P. PUVÁK ANTAL MARIÁN atyát, provinciálisa dispozíciója alapján a főpásztor kinevezte kaplonyi plébánosnak.

P. ALBERT LEÁNDER OFM atyát, provinciálisa dispozíciója alapján mint házfőnököt a főpásztor kinevezte Kaplonyba lelkésznek.

FT. ANDERCO OTTÓ a továbbiakban a portugáliai Faroi Egyházmegyében (Algarve) teljesít szolgálatot.

 

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség/Romkat.ro; Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Gyulafehérvári Papnevelő Intézet

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria