Élet az Élet kenyeréből – Az Eucharisztia teológiája címmel jelent meg tanulmánykötet

Kultúra – 2021. február 27., szombat | 17:54

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara három egymást követő tanévben eucharisztikus kurzust szervezett. Az előadás-sorozat anyagát most egy szép kivitelű kötetben adja közre a Szent István Társulat.

Az előadásokat minden alkalommal beszélgetés követte, amelyeket a kongresszusra fölkészítő ima elimádkozásával zártak. Az egyes alkalmakat a Mária Rádió és az Apostol TV is felvette és közvetítette.

Az eucharisztikus kongresszus előtt mintegy fél évvel megjelenő kötet lényegileg a háromszor nyolc előadásból álló kurzus anyagát tartalmazza és adja az olvasó kezébe, hogy segítsen az Eucharisztia titokzatos mélységeinek felfedezésében.

„S mikor aztán felkészült legnagyobb extázisára, a szeretet kigyulladására és önfelemésztődésre; mikor készült oda, ahová, mint mondotta, mikor elér, az egész világot magához vonzza; mikor szenvedni készült azon az első zöldcsütörtök este, szeretetének e legnagyobb extázisa előtt megint egy jelet szerzett, mely megértette velünk, hogy mily intimen tartozunk mi együvé, mennyire egymásba olvadva, egymásból s egymásért élve. Istent s emberségét adta nekünk kenyerül; akart bennünk élni s akarta, hogy belőle éljünk. Íme a jel. Ez is extázis és organum. Az ő extázisa s kitörése felénk s lefoglalása lelkünknek s egész valónknak.”

Az élet kenyere című művében Prohászka Ottokár ezekkel az ihletett szavakkal viszi el olvasóit az utolsó vacsora termébe, lépteti abba az órába, amikor Jézus mindvégig elmenő szeretetének és irgalmának nagy szentségét szerezte és ajándékozta egyházának, hogy éltető kenyerünk legyen zarándokutunkon az idők végezetéig – olvasható a kötet Előszavában.

A tanulmányok sorát három olyan írás egészíti ki, amelyek egy korábbi konferenciakötetben is megjelentek már: a Varia Theologica sorozat 2012-ben kiadott, Az élet kenyere – Az Eucharisztia ünneplése és teológiája címet viselő kötete a Hittudományi Kar Teológiai Tanári Konferenciáján elhangzott előadásokat gyűjtötte össze.

A legújabban megjelenő könyv, címében megtartva az eucharisztikus kurzus eredeti elnevezését, a korábbi kötet címéhez is kapcsolódik, egyben utal az élet kenyerének életet ajándékozó kegyelmi hatására, az Eucharisztia isteni életet közlő forrástermészetére is, mely a kongresszus jelmondatának is központi gondolata: „Minden forrásom belőled fakad.”

Az összesen 23 tanulmányt tartalmazó kötet felütését jelentő első írás az eucharisztikus kongresszusok, s különösen is az 1938-as budapesti kongresszus történetét állítja elénk. A biblikus tanulmányok füzére a budapesti kongresszus szentírási jelmondatának elemzésétől a jánosi és a páli Eucharisztia-teológia bemutatásáig ível. A patrisztikus írások az ókori egyház egy-egy tekintélyes püspökének és kimagasló teológusának Eucharisztia-értelmezésébe engednek bepillantást, amikor Antiochiai Szent Ignác és Szmirnai Szent Polikárp gondolatait ismertetik a vértanúságra megerősítő Eucharisztiáról, értelmezik Karthágói Cyprián eucharisztikus reflexióját, bemutatják a jeruzsálemi Eucharisztia-ünneplést Jeruzsálemi Kürillosz és Egeria tanúságtétele alapján és Hitvalló Szent Maximosz Eucharisztia-teológiáját Müsztagógiája tükrében. A biblikus és patrisztikus írásokat követő egységben szisztematikus megközelítésű tanulmányok kerültek egy csokorba.

A tanulmányok feltárják az Eucharisztia centrális helyét a szentségi üdvrendben, de a hit misztériumainak tágabb összefüggésében is belehelyezik. Vázolják a középkori Eucharisztia-teológia szókincsének kialakulását és Aquinói Szent Tamás gazdag Eucharisztia-teológiáját.

Olyan meghatározó jelentőségű magisztériumi megnyilatkozásokat elemeznek, mint a trentói zsinat dekrétumai vagy Szent II. János Pál pápa Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája. Reflektálnak az eucharisztikus jelenlét újabb értelmezéseire és az ökumenikus párbeszéd fejleményeire, hogy a gondolatmenet végül ismét visszatérjen az Eucharisztia centrális természetének témájához a Prohászka eucharisztikus elmélkedéseinek sajátosságait bemutató tanulmányban.

A szisztematikus rész után az Eucharisztia liturgikus ünneplésével foglalkozó írások következnek, melyek liturgiatörténeti és liturgiateológiai megfontolásokat egyaránt tartalmaznak. Végül a kötetet olyan tanulmányok zárják, amelyek az Eucharisztia ünneplésének és tiszteletének gyakorlati aspektusait, morális előfeltételeit és következményeit, valamint kánonjogi szabályait vizsgálják.

A szerkesztők azzal a reménységgel adják közre a most megjelenő kötetet, hogy a benne található írások hozzájárulhatnak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az Eucharisztia titkának teljesebb felfedezéséhez és tudatosabb, méltóbb ünnepléséhez.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria