A keresztény ember Isten elhívott munkatársa a világ formálásában – Kuminetz Géza rektor előadása

Kultúra – 2019. november 26., kedd | 18:30

A Szent István Társulat havonta megtartott esti rendezvénysorozatának keretében november 25-én, hétfőn Kuminetz Géza kánonjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora Megfontolások a világnézetekről – különös tekintettel Halasy-Nagy József felfogására címmel tartott előadást az egyetem jogi karának dísztermében.

Kuminetz Géza Az ember végső és helyes állásfoglalásra késztetett és kötelezett lény alcímet adta előadásának, kiemelve, hogy alapvető feladataink és kötelezettségeink vannak, s ennek nyomán beszélhetünk jogokról. Halasy-Nagy József (1885–1976) református volt, keresztény gondolkodó, és a világnézet megvilágításával kapcsolatban ma is tud nekünk időtállót mondani.

A PPKE rektora előadásában kifejtette, Halasy-Nagy József három világnézeti tipológiát különböztetett meg. Az első a görög földön uralkodó esztétikai-kozmocentrikus típus. Eszerint az ember a világot úgy szemléli és élvezi, ahogyan van. Az antik görögség nem cselekedni akart a világgal, hanem gyönyörködött benne és a megértése izgatta, a világ mintái, formái iránt érdeklődött. Önmagát is ezek szerint igyekezett formálni. Tudása alakító erőt jelentett a szemében, aminek segítségével a görög ember önmagát formálta, nevelte, lelkét szépítette vele, a valóság ősmintáinak megfelelően. A hellén filozófiai formák ennél fogva az emberformálás és önnevelés színhelyei voltak. Művészetük pedig a szép emberség formálására törekedett. A görög ember önmagát akarta tökéletesíteni, és a valóság formáit szerette élvezni. Ez a viselkedés olyan nyugalmat és derűt adott a görög embernek, amit ma nagyon becsülünk benne, mert a mi életünkből ez hiányzik leginkább.

A második világnézetet teocentrikus-vallásosnak titulálta Halasy-Nagy József. Ezt nem a kereszténységgel, hanem inkább a pogány vallásokkal azonosította. Ennek rugója az ember léthelyzetéből adódó félelem, ami csak akkor szűnik meg, ha a személy eljut a lét ősforrásához, vagyis Istennel kell találkoznia, hogy megnyugodjék. Az ő szavát kell hallania, hogy tudja, merre kell mennie.

A harmadik az antropocentrikus vagy haszonelvű-technikai világnézet. Halasy-Nagy szerint itt az embert nem izgatja a világ mélyén lévő titok, és a maga tökéletesedését sem várja a végső titokkal való találkozástól, hanem alapvetően alkalmat lát a világban saját erejének kipróbálására, sőt, magánál nem ismer nagyobbat, és ezért a világ meghódításában és a maga tervei és érdekei szerint való átalakításában látja életének értelmét. Ennek az embernek a tudománya a technikában mutatkozik meg, és a valóságot a használhatósága szerint értékeli.

Ehhez a három világnézeti tipológiához Halasy-Nagy hozzátett még két látásmódot: az idealistát és a naturalistát. Az első jobban megfelel a kozmocentrikus, illetve teocentrikus világnézetnek, míg a másik a tényt ténynek nevezi, elfogadja, a kérdése az, hogy mit tud ebből a saját hasznára fordítani.

Mindezek után Halasy-Nagy József külön beszélt a keresztény világnézet aktualitásáról. E világnézet nem nagyon illeszkedik bele a három másikba. Európai világnézetként nevesítette, és le is szögezte: ez a kereszténység származéka, gyökerei belőle szívják életerejüket, és ebben a kereszténységben mint történelmi képződményben zsidóság, görögség és rómaiság is benne él. Halasy-Nagy József a kereszténység alaptételét deklarálva megállapította: a világ rendje Isten rendje, és benne az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény. Az ember megértéséhez Isten megértésén keresztül vezet az út. A mi Istenünk abban különbözik minden más istentől, hogy a legteljesebb mértékben személyes lény, ennélfogva határozott erkölcsi lény, a kinyilatkoztatás által ismert valóság, akinek akarata sem titok az ember előtt. Bármilyen sötétségbe is burkolózik körülöttünk a világ, Isten csupa fény, világosság, szellemi nap, aki felé állandóan tájékozódhat az ember. Az Istenhez közeledés útja az erkölcsi élet. A keresztény embert tehát az a hit élteti, hogy egy értelmes és csodálatos műnek, a teremtésnek szükséges részese. A világban való léte így nem fölösleges, nem értelmetlen, mert nélküle hiányos és céltalan lenne a mindenség. Ezen az alapon felelősnek érzi magát mindazért, amit gondol és cselekszik. A keresztény Isten minden népet ugyanazzal a programmal hív magához. Nem bosszúállással fenyeget, hanem megbocsátó szeretetet kínál. Nem földi hatalmat, hanem mennyei boldogságot és örök életet ígér a benne hívőnek, és mindenkit egy nagy műnek, az Isten országának építésére hív. Ezért a keresztény embernek hivatása van. A teremtett világ formálásában Isten elhívott munkatársa, akit éppen ezért a világban kiváltságos szerep és minden egyéb teremtmény fölé emelkedő méltóság illet meg.

Halasy-Nagy József egyértelműen leszögezte, hogy a keresztények Istene az egyetlen Isten, aki éppen ezért nem harcolhat más istenekkel, jóságának túláradása teremteti vele a világot és benne az embert, akit irigység nélkül a maga képére és hasonlatosságára formál, nem szolgává, hanem szabaddá tesz. A keresztény erkölcsiség hordozója minden jóakaratú ember, aki bárhol a világon önkéntesen magára veszi ennek az erkölcsi világnak a szolgálatát. A kereszténység egyetemes, magába tudott szívni minden olyan mozgalmat és eszmeáramlatot, ami ember és Isten ideáljával és erkölcsi világfelfogásával nem ellenkezett. A kereszténység Európának nemcsak hitet, hanem erkölcsiséget és világnézetet is adott.

Látható tehát, hogy a keresztény világnézet szintetikus, mindhárom említett tipológia valamelyik vonását valamiképpen magába szívja – mondta Kuminetz Géza professzor. Hozzátette, ez a keresztény szellem tanította meg az embereket a munka becsületére, hozta létre a modern tudományt és nyomában azt a technikát, ami ma oda jutott, ahol tart. Isten a világot és a lelket egyaránt egészséges módon ötvözi, de ennek az ötvözésnek és arányosságnak a megvalósulási lehetősége az, hogy a kereszténység Istene Krisztusban kölcsönadta az embernek a látását, a kezét, a szívét. Csak ezért tudunk helyesen bánni a világgal, önmagunkkal, mert Krisztusban, Krisztus által és Krisztussal valóban Isten szemével tudjuk látni a világot, Isten kezével tudjuk érinteni a teremtett valóságot, Isten szívével tekinthetjük testvérnek minden embertársunkat.

Halasy-Nagy József elismerte, hogy amit ő felvázolt, az a tökéletes eszme, de mi, keresztények is sokszor árulói voltunk ennek; ezenkívül megnevez három más dolgot is, ami miatt a kereszténység világossága egyre inkább oszladozni kezdett. Az egyik a reneszánsz, amely túlságosan hangsúlyozta az e világi dolgok szépségét, örömét, aláásva a kereszténység erkölcsiségét, háttérbe szorítva a túlvilági örömöket. A másik ok a test és a szellem brutálisan radikális szétválasztása, ami Descartes nevéhez fűződik. A harmadik az újkor szelleme, a deizmus és az elméleti ateizmus, amely már csak az emberrel és társadalmi szerepének fokozásával törődött. Az ember a világ ura akar lenni, valami furcsa nárcizmus töltötte el az európai embert, elégedetten gyönyörködik önmagában.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora tényként állapította meg, hogy a mai világban az anyag és a mechanizmus diadalmaskodik a szellem és az élet fölött, a tömegtársadalom korát éljük, a tömegember nem ismer el semmiféle tekintélyt. Az igazi alternatíva minden kor – így a mai számára is – a kereszténység.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria