A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár rejtett kincseiből: Imádság a szent házasság előtt

Kultúra – 2020. február 10., hétfő | 19:25

Az idén költözés előtt álló Pécsi Egyházmegyei Könyvtár sorozatot indít, hogy az állományvédelmi és rendezési munkák során felbukkanó érdekes dokumentumok bemutatásával, azok rövid leírásaival felhívja a figyelmet a bibliotéka gazdagságára, állománya „rejtett kincseire”.

A sorozat első részében bemutatott kincs kapcsolódik a február 9-én kezdődött házasság hetéhez.

Az apró- és kisnyomtatvány-gyűjtemény rendezése közben akadt a szakemberek kezébe az a 1855-ös aprónyomtatvány, melyen az alábbi imádság szerepel.

A dokumentum adatai: Imádság a szent házasság előtt.  Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1855. [4 p.]

Hozzád nyújtom fohászomat oh Istenem, ki véghetetlen kegyelmednél fogva teremtettél, és megtartottál!
Te teremtéd a világot, és az embereket, hogy e világon az emberek téged dicsőítsenek, és a Te szent művedet magasztalják.
Te rendeléd a fáknak, és minden növényeknek a termékenységet, hogy nekünk embereknek hasznunkra, és táplálékunkra legyen.
Te növeszted az égi madarakat, hogy a te szent énekeidet zengjék, s ékes hangjaikkal kedvességet szerezzenek nekünk.
Te alkotád a Házasság szentségét, hogy az emberi nem fenntartására a te törvényeid szerint közreműködjünk.
Te emeléd véghetetlen bölcsességednél fogva a házasságot szentséggé, hogy kegyes malasztod által megerősödve szent akaratodnak megfeleljünk, s gyermekeinket a vallás tanaira, és a törvényekre oktatva, őket isteni félelemben, jóság-, szeretet- és becsületben nevelhessük.
Eljött az idő, hogy szent akaratod szerint jövőm, egész földi életem sorsa eldöntessék. Eljött az óra, hogy a Te kegyes, és a természet törvénye általam betöltessék.
Szent oltárod előtt állok kétes nézettel a jövő, de teljes remény- és bizalommal Te hozzád, jól tudván, hogy a benned bízókat hatalmas pártfogásod alatt véghetetlen jóságodnál fogva megtartod.
Hozzád fohászkodom, oh Mennynek és Földnek Alkotója, Istene, hogy lépésem általad megszenteltessék. Add szent malasztodat, hogy a házas élet örömeit a Te dicsőítésedre fordítani tudjam.
Add szent kegyelmedet, hogy a netaláni szomorúságot és nehézséget békességgel, és a Te szent akaratodbani megnyugvással eltűrni elég erős legyek.
Adj jó szívet, és tiszta szeretetet önts azon szívbe, kit életem társául, és támaszául rendeltél.
Adj áldást frigyünkre, melyet Egyházadban a Te szent színed előtt oltárod zsámolyánál kötünk és fogadunk.
Tarts meg bennünket a hit-, reménység-, és szeretet tanító vallásod tanai ismeretében, és tántoríthatatlan követésében, melyre gyenge korunkban szülőink által oktattatánk.
Őrizz meg bennünket az erény, szeretet és becsület síkos ösvényén, melyről letérni könnyű, de azon a világ csábító zaja közepette bizton haladni oly igen nehéz.
Terjeszd ki mindenható karjaidat felettünk, hogy ennek védelme alatt minden rossznak ellenállhatván, a Te dicsőséged kitüntetésére képesek legyünk most, és mindörökké Amen.
H.I.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria