Giotto Padovában – Látogatás a Scrovegni-kápolnában

Kultúra – 2022. június 11., szombat | 19:01

Giotto di Bondone életműve betetőzésének tartják épségben megmaradt freskósorozatát, amely a padovai Scrovegni-kápolna teljes belső falfelületét borítja. Májusban személyesen is meglátogathattuk a több mint hétszáz éves freskókat, melyek a reneszánsz emberközpontúságának köszönhetően döbbenetes erővel tanúskodnak arról, hogy az érzéseink mit sem változtak ennyi idő alatt.

Enrico Scrovegni Padova egyik legtehetősebb patríciusa volt 1300 környékén. Bankár, akárcsak apja, Reginaldo, aki rettegett uzsorás hírében állt. Nem véletlen, hogy később Dante az Isteni színjátékban a Pokol hetedik körébe helyezte őt a firenzei uzsorásokkal együtt (Pokol 17. ének, 64–66.). A költőfejedelem ábrázolása szerint tűz zuhog az üldögélő, kárhozott bankárokra. Nem emberhez, hanem szinte állathoz illő módon, nyelvüket öltögetve próbálnak védekezni a hőség ellen, de szemüket még ekkor sem veszik le a nyakukban lógó táskájukról, hiszen egész életükben az ebben rejlő vagyontól várták a boldogságukat. Dante kortársai az e táskákon lévő címerből következtettek arra, kik ők pontosan. A firenzei uzsorások mellett így azonosították a műben a padovai Reginaldo degli Scrovegnit is, akinek fehér táskáján egy kék, kövér koca látható.

Enrico, hogy engesztelje az égieket, és talán azért is, hogy apja rossz hírét a kortársak előtt elhomályosítsa, annak lelki üdvéért fogadalmi kápolnát emeltetett Padovában, az egykori Aréna helyén lévő telekre. Emiatt hívják sokan Aréna-kápolnának a Szűz Máriáról nevezett istenházát. A mellé épített fényűző Scrovegni-palotát már elbontották, a kápolna azonban sértetlenül fennmaradt, a második világháború bombázásai közepette sem kapott találatot.

A dongaboltozatos fogadalmi kápolnát Enrico temetkezési helyének is szánták. A padovai bankár muránói márványból készült sírja a négyzetes szentély mögötti apszisban található. Az egyszerű téralakítású kápolnának két bejárata van: a nyugati főbejáratot a hívek számára alakították ki, a szentélytől balra lévő másikat pedig a Scrovegniknek. A látogatók ma ez utóbbin keresztül lépnek be a templomba.

Giotto di Bondone, miután Firenzében, Rómában és Assisiben alkotott, 1303 és 1305 között Enrico Scrovegni megbízásából kifestette a fogadalmi kápolna teljes falfelületét. Vélhetően csak kevés tanítványa közreműködött e munkájában. A művészettörténészek életműve betetőzésének tartják a falakat beborító freskósorozatot, melyet az UNESCO 2021-ben – több más 14. századi padovai freskóval együtt – a világörökség részévé nyilvánított. 

A Scrovegni-kápolna falfestményei a trecento kezdetére datálhatók, több mint kétszáz évvel korábbiak a Sixtus-kápolna freskóinál. A középkor ezzel egyidejű festészetéhez képest megdöbbentő az a forradalmi változás, amit az ábrázolásokon tapasztalhatunk: szinte mindegyiken jelen van valamilyen építészeti elem, amely a térábrázolás fejlődését, a perspektivikus ábrázolás igényét jelzi. Az alakok méretükben nem különböznek aszerint, hogy az égi vagy a földi szférát képviselik. Ezt láthatjuk az utolsó ítéletet bemutató, a teljes nyugati falazatot betöltő freskón is, ahol Enrico felajánlja a kápolnát a Szent Szűznek: a donátor immár nem méretarányosan kicsinyített mása a szenteknek. Az arcokon is felfedezhető az egyénítés szándéka, bár Giotto jellemzően profilból ábrázolja alakjait. Ami viszont teljesen újnak mondható: megjelennek az érzelmek élethű, expresszív ábrázolásai.

A kápolna déli falán lévő ablakokból természetes fényt kap a templomhajó, melyben a szentély diadalívétől jobbra indulva három sorban olvashatók Szűz Mária és Jézus életének eseményei. A legfelsőben Joachim és Anna történetét, a másodikban Jézus élettörténetét, a harmadikban a szenvedéstörténetet örökítette meg a művész. Ezek alatt grisaille technikával, egyetlen színnel megfestve a hajó egyik oldalán a bűnök, másik oldalán pedig az erények allegóriáit láthatjuk.

Joachim és Anna történetét és Szűz Mária születését egy apokrif iratból ismerjük. A történet szerint Anna és Joachim húsz éve éltek már együtt, de nem született gyermekük. Istenfélő emberek lévén egy alkalommal áldozati ajándékot akartak felajánlani a jeruzsálemi templomban, de egy Iszakár nevű pap visszautasította Joachimot, mivel gyermektelenségét a bűn jelének vélte. Joachim bánatában nem tért vissza Názáretbe, hanem elbujdosott, a pásztorok között maradt. Imádságai és alamizsnálkodásai azonban meghallgatásra találtak: egy angyal álmában hírül adta neki, hogy gyermeke fog születni, akit Máriának kell nevezniük, s akit már fogantatásakor egészen betölt Szentlélek. Az angyal meghagyta Joachimnak, hogy menjen fel Jeruzsálembe. A jel, ami bizonyítja, hogy mindez igaz, az lesz, hogy az Arany Kapunál találkozik majd feleségével, aki szintén látomásban kapott hírt a várva várt gyermek születéséről. Joachim mindent úgy tett, ahogyan az angyal mondta, s az Annával való találkozás után valóban megfogant Mária, akit hároméves korában a törvényeknek megfelelően bemutattak a templomban.

Giotto Joachimot kedves, de szomorú arcú, szakállas embernek festi meg. Mintája ugyanaz lehetett, mint Szent József alakjának, hiszen a két férfiarc és karakter teljesen egyforma.

Kétségbeesés és fájdalom tükröződik Joachim arcán, amikor Iszakár kiutasítja őt a templomból. Testtartásán látszik, hogy távoznia kell, tekintetét mégis a papra emeli, s hogy valamiből erőt merítsen, magához szorítja az áldozatra szánt kisbárányt. A pásztorok között szégyenében lehajtja fejét, pedig az állatok és legeltetőik is együttérzéssel hallgatják őt. Szent Anna egy másik képen letérdel az ablakon behajoló angyal előtt, aki a jó hírt hozza neki. A jelenet elrendezése párhuzamba vonható az angyali üdvözlet ikonográfiájával, mely itt a boltív oromzatának két oldalán látható.

Mária szüleinek történetéből talán a legszebb és egyúttal a legszokatlanabb a találkozásuk ábrázolása: Joachim és Anna a Szent Kapu előtt csókot váltanak, arcuk, szájuk összesimul, s közben gyöngéden ölelik egymást.

Szűz Mária születésének jelenetében két idősík is megjelenik: a segítők a bepólyált kisdedet az ágyon ülő idős anya felé nyújtják, az előtérben pedig már két másik hölgy gondozza a babát. Az asszonyok segítenek, ahogy tudnak: egyikük éppen pelenkának vagy pólyának alkalmas gyolcsot hoz.

A Mária életét bemutató képsorozat egyik utolsó jelente József és Mária házassága. A Szűz balját gömbölyödő hasán nyugtatja, jobbját pedig a pap tartja, miközben József az ujjára gyűrűt húz.

A következő freskósorozat Jézus születésének előzményeitől a kereskedők templomból való kiűzéséig öleli fel az evangéliumokban is olvasható eseményeket. Talán nem véletlen, hogy éppen ez a zárókép került a szentély közelébe, hiszen a mennyországból és az Egyházból való kiűzetés Enrico apját, a rossz hírű uzsorást is érinti.

Mária Erzsébetnél tett látogatását Giotto a fiatal és az idős kismama bensőséges összekapaszkodásaként ábrázolja. A pásztorok imádásakor Mária az újszülött Jézust maga mellé helyezi a sietve összetákolt ágyba, miközben József el-elbóbiskolva vigyáz rájuk.

Jézus templomi bemutatását az Egyiptomba menekülés és az aprószentek legyilkolásának megrázó jelenete követi, melyben a kegyetlenség, a harag, a fájdalom és a tehetetlenség szívbemarkolóan expresszív ábrázolása szinte vonzza a tekintetet. Heródes egy lodzsán állva, elegáns kézmozdulattal, ellenkezést nem tűrve adja ki a rettenetes parancsot. A kép középpontjában a katona hóhérok durva gesztusokkal tépik ki az anyák kezéből a gyermekeiket. A kép előterében kétségbeesetten szorítja magához kicsinyét egy anya. A gyermek riadtan figyeli a katonát, aki a lábánál fogva rántja őt magához, és kivont kardjával rögtön lesújt rá. A legdrámaibb másodperceket éljük át. A leölt gyermekek halomba dobált, márványfehér, meztelen teste a népirtások borzalmait, a tömegsírok jól ismert képeit idézik. Az apák tehetetlenül figyelik az erőszakot, vagy éppen elfordulnak. Giotto, bár profilból ábrázolja az arcokat, az érzelmeket olyan erősen fejezi ki, hogy szinte hallani a sírást és a kiabálást. Még az anyák arcán lecsorduló könnyeket is megfesti.

A tizenkét éves Jézus okosan beszél az írástudóknak a templomban. Ám kezei nemcsak a magyarázatát kísérik, hanem az őt éppen meglelő szülei felé is mutatnak, akik arcukon döbbenettel nyúlnak felé. A megkeresztelkedés epizódjában is fontos szerep jut a kézmozdulatoknak. Szinte elmondják a szavakat, melyeket az evangéliumból ismerünk: „Ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok.”

Lázár feltámasztásának jelenetében Márta és Mária még a földre borulva könyörögnek Jézusnak testvérükért, Lázár pedig már ki is jött a sírból. Egy hozzátartozója az arcát ruhájával takarja, feltehetőleg azért, hogy kevésbé érezze a bűzt. Miközben Jézus bevonul Jeruzsálembe, két ember fára mászik, hogy ágakat törjön, s azokat a Messiás elé borítsa. Giotto képein a részletekben mindig ott van az, ami annyira emberi.   

A boltíven az angyali üdvözlet jelenete alatt Júdás árulása látható. A tanítvány egy pappal közösen terveli ki, hogyan adja át nekik Jézust; kezében már a pénzzel telt erszényt szorítja.  Júdás háta mögött egy ördög áll, aki támogatóan fogja a karját, és szinte visszatartja őt mindaddig, amíg a terv meg nem születik.

A falfestmények harmadik sorában Jézus szenvedéstörténete tárul elénk. Az utolsó vacsora nem azt az ikonográfiát követi, amit Leonardónál látunk majd: Giotto nem rettent vissza attól, hogy egyes tanítványokat az asztalnál ülve hátulról ábrázoljon ugyanúgy, mint majd a pünkösd jeleneténél is. János, a legfiatalabb, Jézus mellkasára borul, úgy figyeli mesterét. A lábmosásnál is beszédesek a kézmozdulatok: Jézus egyik kezével a vonakodó Péter lábát fogja, a másikkal figyelmezteti őt.

A szenvedéstörténet egyik kiemelkedő jelenete Júdás árulása. Jézus teljesen kiszolgáltatott, a tanítványa még a köpenyével is beborítja őt. A Mester arcán látszik, hogy ezt a csókot nem tudja őszintén fogadni, csak fájdalommal. Tekintete erős kontrasztot képez a torzult arcú Júdáséval. A dárdák és a fáklyák a magasba mutatnak, köztük már az a kard is lesújt, mellyel Péter levágja Málkus fülét. 

Az ítélet, a kigúnyolás és a keresztút jelenetei után, a Golgotán figyelmünk nemcsak a halott Megváltóra terelődik, hanem anyjára is, aki az ájulás szélén van: János és a másik Mária támogatják. Eközben egy asszony, vélhetően Mária Magdolna a kereszthez borul, Jézus lábát érinti. A születéskor oly boldogan repdeső angyalok most Jézus vérét és az oldalából kifolyó vizet próbálják felfogni kis edényeikbe, mások a ruhájukat tépik fájdalmukban.

Krisztus siratása talán a sorozat leghíresebb freskója. A halott Krisztus láttán mindenkiből szinte ordítva szakad ki a döbbenet és a fájdalom. Széles gesztusokkal nyilvánul meg a gyász, minden szem a halott Megváltóra szegeződik. Mária magához vonja ölében fekvő fiát, arcuk egészen közel van egymáshoz, mások a megmerevedett test tagjait tartják zokogva.  

A legalsó képsorban a bűnök allegóriái közül kiemelkedik az önzés: a figura szájából egy kígyó tekeredik elő, a lábainál rakott tűz pedig szüntelenül égeti őt. Ellenpárja a caritas: egy nőalak egy bőségesen megrakott tálból ételt nyújt a kép felső sarkában előbukkanó Jézusnak. Ez az elrendezés a reménytelenség ábrázolásánál is visszaköszön, de a magát felakasztó alakhoz ott egy ördög közeledik fentről.

A kápolna nyugati falán, az utolsó ítélet epizódjának középpontjában Krisztus trónol egy mandorlában, jobbján és balján az apostolok foglalnak helyet. Az üdvözültek dicsőítve, imádattal vonulnak a trón elé, alattuk látható Scrovegni is a kápolnával. A mandorlából tűzfolyam árad a Krisztus balján lévő kárhozottak felé, akiknek a Bosch-ábrázolásokhoz hasonló szörnyűségekben van részük. Kínzás, fájdalom, halál jut nekik a legkülönbözőbb módokon, melyekről egy-egy ördög gondoskodik.

A szentély falain látható, Mária elszenderedését, mennybevételét és megkoronázását ábrázoló freskókat nem Giotto, hanem egyik tanítványa műveinek tartják. Mindenesetre nagyon megkapó az a jelenet, melyben az ágyon ülő Máriától búcsúznak szerettei, ahogyan az is, amikor az apostolok és a hívek gyűrűjében elszenderedik. Ez a gesztus, a végső búcsú, a járvány és a háború idején sokaknak nem adatik meg. Csak remélni tudjuk, hogy Mária valóban ott van velük a haláluk óráján.  

Szerző: Vámossy Erzsébet 

Fotó: Fábián Attila  

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. június 5-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria