Szovjet katona lőtte agyon a 35 éves káplánt

Kultúra – 2020. május 28., csütörtök | 11:08

Szalay Alajos, a mártírhalált halt káplán száztíz évvel ezelőtt, 1910. május 28-án született Bősárkányban. Életútját Szalay Balázs helytörténész dolgozta fel.

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. március 30-án lőtt rá egy szovjet katona Apor Vilmos püspökre a győri Püspökvárban. (...) Az ő története közismert, de kevesebben tudják, hogy Győr ostromának volt egy másik papi áldozata is. A főpap sebesülésével egy napon temették el a nádorvárosi plébánia kertjében Szalay Alajos káplánt, akit két nappal korábban lőtt le a plébánia folyosóján egy szovjet tiszt.

Szalay Alajos 1925-ben fejezte be a csornai polgári fiúiskolát. Szülei – Szalay Mátyás földműves és Németh Mária –, valamint hét testvére segítették az eszes fiú további taníttatását. A győri bencés gimnáziumban érettségizett, majd a hittudományi főiskolán tanult tovább. 1935-ben szentelték pappá. Első szentmiséjét június 29-én szülőfalujában tartotta. Első állomáshelye a győri Rákócziánum nevű középiskolai fiúkollégium volt, ahol prefektusként dolgozott, majd Breyer püspök 1937 őszén csornai segédlelkésszé nevezte ki.

Az akkor elkészült Jézus Szíve-templomban 1938. október 16-án tartották az első ünnepi szentmisét, melyen Magyarok Nagyasszonyára emlékeztek. Az új templom szószékéről Szalay káplán beszélt először. Fennmaradt az ekkor elmondott szónoklata is, mely így kezdődött: „A mi emlékezetünkből sohasem mosódhatik el egy felségesen szép kép, amint első szent királyunk, Szent István felajánlotta Szűz Máriának hazáját és nemzetét. Mintha csak megsejtette volna ez a sok keserűségekkel meglátogatott Szent Király, hogy nemzete egy kegyetlenül agyonsanyargatott vértanú nemzet lesz, amelynek hátán majd folytonosan ott csattog-pattog az Isten büntető ostora annyi sok könnyelműsége, vétke és eltévelyedése miatt.”

Csornai segédlelkészsége alatt igazi közösségeket formált. Az asszonyoknak a böjtről tartott előadást, a fiúknak kerékpáros zarándoklatot vezetett Osliba, és 1940-ben ő szervezte a legényegylet jubileumi ünnepségét. Élő Pál plébános a felsőszeri hívek lelki gondozását bízta rá, akiket végiglátogatott. Neve a Rábaközön kívül is ismert volt, 1942-ben Nicken tartott lelkigyakorlatot. A háborús években fellendítette a KALOT munkáját, és a fiataloknak több színdarabot is betanított. A hívek szeretetét jelzi, hogy feltehetően őt is megfestették a templom 1943-ban elkészült oltárképén.

1942 nyarán egyévi tanulmányi szabadságot kapott, mely alatt kánonjogi doktorátust szerzett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Szalay Alajos egyik testvérének lánya, a Bágyogszováton élő Tóth Lászlóné Szalai Zsuzsanna őrizte meg az 1943-ban kiadott diplomát. (...) 

Csornára visszatérve Szalay Alajos lelkesen vetette bele magát a munkába. Előadást tartott, összefogta a fiatalokat. (...) Apor püspök néhány hónap múlva aztán új feladatot bízott rá: szeptember 1-jétől a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-plébánia segédlelkésze lett. Élő Pál plébános így búcsúzott tőle az egyházközségi Értesítőben: „Szalay káplán úr velem együtt jött Csornára és velem együtt kezdte meg a csornai hívek lelkipásztori gondozását. Lendületes szentbeszédei, buzgó gyóntatása, lelkiismeretes hitoktató munkája sok-sok lelki értéket nyújtottak egyházközségünknek. Szeretettel búcsúzunk tőle és Isten áldását kérjük győri szent munkájára.”

1945. március 28-án a Győrt elfoglaló szovjet egységek egyike a templom udvarára is betört, ahol rövid szóváltás után az órákat kereső katonák egyike fejbe lőtte a káplánt. A 35 éves fiatalember pappá szentelésének tizedik évében a plébánián menedéket kereső hívek körében áldozta fel életét. Néhány nappal korábban még ő temetett két bolgárkertészt, de március 30-án az ő testét fogadta be az anyaföld. Ideiglenesen a plébánia udvarán temették el, majd lovaskocsin a szülőfalujába, Bősárkányba szállították, ahol május 10-én nagy részvét kísérte utolsó útjára. A temetést Élő Pál végezte. A temető megszüntetése után 1970-ben áttemették az új sírkertbe, így most szüleivel nyugszik a háromszor eltemetett káplán. Egyelőre csak a síremlékén szerepel, hogy hősi halott.

Emléke nem ment feledésbe. A Szent Kamillus-plébánia folyosóján 1997 óta emléktáblája van. Berkes Gyula plébános elmondta, hogy minden év március 28-án szentmisét mutatnak be érte. (...) 

A cikk teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Cs. Kovács Attila/Kisalföld.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Szalay Balázs kutató és Tóth Lászlóné, a mártír pap unokahúga Szalay Alajos jogi oklevelévelEgy csornai színdarab emléke, középen Szalay Alajos atya, aki betanította az előadást