„...megvalósítani a szeretet tökéletességét” – Világi ferencesek regionális káptalanja Csíksomlyón

Megszentelt élet – 2021. augusztus 30., hétfő | 19:08

Augusztus 27. és 29. között tartották a Ferences Világi Rend Kelet-Erdélyi Regionális Gyékényes Káptalanját a csíksomlyói kegyhelyen. Az „Íme én veletek vagyok a világ végéig” (Mt 28,20) mottóval megrendezett találkozón megemlékeznek a ferencesek alapértékeit megfogalmazó, nyolcszáz éves Memoriale Propositiről is.

A világi rend találkozója augusztus 27-én, pénteken a csíksomlyói kegytemplomban celebrált szentmisével kezdődött.

Urbán Erik, a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományának tartományfőnöke prédikációjában a szentírási szakaszokból kiindulva az élet megszentelésének fontosságára mutatott rá: „Szeráfi atyánk,

Assisi Szent Ferenc, miután testvéreket adott melléje az Úr, mélyen meg volt győződve arról, hogy minden életállapotban követhető az Úr a ferences lelkiség szerint. Ferenc felismerte azt, hogy mindenki a szentségre, élete megszentelésére van meghívva.”

A szónok idézett Ferenc pápa Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdításából, visszautalva a II. vatikáni zsinat Lumen gentium konstitúciójára: „Ezen buzdításommal elsősorban arra az életszentségre szóló meghívásra szeretnék emlékeztetni, amellyel az Úr mindegyikünk felé fordul, arra a meghívásra, amely neked is szól: szentek legyetek, mert én szent vagyok (Lev 11,44). Ily sok és üdvös segítség birtokában

a Krisztus-hívők, bármely állapotban éljenek is, arra kapnak meghívást az Úrtól, hogy ki-ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes maga az Atya (GE 10).”

A szentmise után Kauser Tibor ferences világi rendi miniszter generális A ferences család 800 éven keresztül című online előadása következett.

A találkozó első napja a kegytemplomban tartott szentségimádással zárult.

Szombaton, a közös imát követően Urbán Erik tartományfőnök tartott előadást, 800 évvel a Memoriale Propositi után témában, Szent II. János Pál pápa gondolata nyomán: „Ti, világi ferencesek, egy

olyan hivatást éltek meg, amelyben elválaszthatatlan az Egyházhoz és a társadalomhoz tartozásotok.”

Az előadást kiscsoportos beszélgetés, majd szentmise követte, amelyet Laczkó Dávid Anaklét OFM mutatott be a kegytemplomban.

Délután a kolozsvári Ferences Világi Közösség Amikor Isten Szent Ferencet hívta című bábelőadása következett, majd egy házaspár tanúságtétele. E nap kötetlen beszélgetéssel zárult.

Augusztus 29-én, vasárnap, Böjte Mihály ferences testvér és Penu Tibor Szilárd Küldetés témában tartott előadást. Délben hálaadó szentmisét Böjte Mihály ferences szerzetes mutatott be a kegytemplomban.

*

A Ferences Világi Rend rendelkezik egy szabályzattal – Memoriale Propositi –, amely útmutatót nyújt tagjai számára, hogy a keresztény értékeket a ferences lelkiség fényében éljék meg a mai világban, betöltve a II. vatikáni zsinat által számukra meghatározott szerepet. A Csíksomlyón tartott regionális káptalan szervezői arra hívták fel a ferences világi testvérek figyelmét, hogy ha az évforduló véget ér, akkor se feledkezzenek meg erről a kincsről: használják konkrét segítségként, hogy folytonosságot adjanak rendi életük útjának; legyen segítség számukra a benne közölt néhány előírás, hogy teljes mértékben megéljék azt az életformát, amelyet Assisi Szent Ferenc élt.

A Memoriale Propositi regula szövegét Paul Sabatier találta meg az abruzzói Capistránokban; a XX. jelzésű kézírásos kódexben lelték fel. Sebatier adta ki Párizsban 1903-ban, Opuscules de critique historique I címen; Boehmer pedig az Analekton című munkájában.

Előzményének tekintendő Szent Ferenc az összes hívekhez intézett levele. Leonardo Maria Bello ferences rendi (1882–1944) miniszter generális így foglalja össze a levél tartalmát a harmadik rendről szóló körlevelében: „A keresztény ember eszményképét már az összes hívekhez intézett levelében körvonalazta. Úgy tetszik, mintha ez tartalmazná azt az életmódot, amelyet Boldog Celanói Tamás szerint minden rangú és rendű embernek az üdvösség útja gyanánt megjelölt. A keresztény tökéletesség foglalata ennek a levélnek, amelynek tanítása az, hogy fogadjuk az Isten Fiát magunkba tiszta szívvel és tiszta testtel, válasszuk azt az utat, amelyen Ő haladt, amikor érettünk testté lett. Aki bár gazdag volt mindenek fölött, mégis Ő maga Szentséges Anyjával egyetemben a szent szegénységet akarta választani.”

A Memoriale Propositit 1221-ben hagyta jóvá III. Honorius pápa: ugyanazt a célt szolgálta, mint később az 1978-as szabály, mindkettő a maga korának embereihez szól.

…a Szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét…”

– szerepel a regula bevezetőjében.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg: Bíró István

Fotó: Suciu Dorottya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria