Az Eucharisztia ünneplése 103.

Nézőpont – 2021. július 25., vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Te az Isten jobbja felől, az Atya dicsőségében székelő. A Te Deum laudamus himusz 18. verse a 24. zsoltár Krisztus megtestesülésének, feltámadásának és mennybemenetelének misztériumára vonatkozó értelmezései közül az utóbbira vonatkozik. De nem pusztán önmagában, hanem a rákövetkező verssel együtt: Eljövendő bírának hiszünk! 

A 18. vers és a krisztológiai kijelentés hátterében szentírási szövegeket és hitvallásformulákat találunk: „Szólt az Úr az én Uramnak: »Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem«” (Zsolt 110,1; vö. Mk 14,62; 16,19; Zsid 1,13; 8,1; 10,12; 12,2). Illetve: „Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy »Jézus Krisztus az Úr!« az Atyaisten dicsőségére” (Fil 2,8–11; vö. Ef 1,20; Kol 3,1; 1Pt 3,22).

A már többször említett, 430 és 500 között, valahol Arles környékén szerkesztett Quicumque kezdetű hitvallásban a következő sorokat találjuk: „sedet (sedit) ad dexteram Patris, inde venturus est (!) iudicare vivos et mortuos”. Azaz „ül az Atyának jobbja felől, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat” (DH 76).

Az I. Szirmiumi hitvallás (351) hasonlóképpen fogalmaz: „és felment (gör. analephtenta) a mennybe, és az Atya jobbján ül (gör. kathesztentha) (…). Ülni (gör. kathedzomenosz) fog ugyanis az Atya jobbján, nemcsak ebben a korszakban, hanem az eljövendőben is” (DH 139).

Te Deum laudamus himnusz szövegének kutatói és magyarázói már a XX. század közepén több olvasatot kínáltak. Az első: Téged, az Isten jobbja felől, az Atya dicsőségében ülő, eljövendő bírának hiszünk. A második: Téged az Isten jobbja felől székelő, az Atya dicsőségében eljövendő bírának hiszünk.

A liturgia laus angelica himnuszának V. századi forrásaiból ugyan nem következtethetünk az előbbi hatására a Te Deum himnuszra, de nem zárható ki, hogy a Te Deum liturgikus használata hatott a Gloria in excelsis Deo kezdetű himnusz ma ismert szövegének kialakulására.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria