Nézz tükörbe Ferenc pápával a húsvéti gyónásod előtt!

2017. március 31. péntek 10:00

Ferenc pápa március 17-én bűnbánati liturgiát vezetett a Szent Péter-bazilikában; az alkalomra összeállított lelki tükröt adjuk közre, hogy segítsünk a húsvéti szentgyónásra való felkészülésben.


Isten igéjének fényében vizsgáljuk meg magunkat!

Általános kérdések

1. Hogyan indulok el gyónni? Őszintén vágyom a megtisztulásra, a megtérésre, életem megújítására, bensőségesebb kapcsolatra Istennel; vagy csak tehernek tartom, amelyet ritkán veszek a vállamra?

2. Nem felejtettem-e ki, vagy szándékosan nem hagytam-e ki halálos bűnt korábbi gyónásaimból, vagy legutóbbi szentgyónásomból?

3. Elvégeztem-e a kapott elégtételt? Helyrehoztam-e a bűnömmel okozott kárt? Próbáltam-e megvalósítani életem jobbítására tett ígéretemet?

I. Az Úr mondja: „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből!”

1. A szívem valóban Istenre irányul? Elmondhatom-e, hogy mindennél jobban szeretem Őt, és szeretetből tartom meg hűségesen a parancsolatait? Nem kötnek-e magukhoz túlságosan a mulandó dolgok? Jó szándékkal cselekszem-e mindig?

2. Szilárd-e a hitem Istenben, aki a Fiában szól hozzánk? Maradéktalanul ragaszkodom-e az Egyház tanításához? Törődtem-e a lelkem formálásával Isten Igéjének hallgatásával, hitoktatáson való részvétellel, a hitre ártalmas dolgok kerülésével? Megvallottam-e mindig és bátran Istenbe és az Egyházba vetett hitemet? Látható-e magánéletemben és a közéletben való részvételemben, hogy katolikus vagyok?

3. Imádkozom-e reggel és este? Imádságom szívből jövő beszélgetés-e Istennel? Nem üres megszokás? Fel tudtam-e ajánlani Istennek gondjaimat, örömeimet, fájdalmaimat? Tudok-e bizalommal Hozzá menekülni a kísértések idején is?

4. Tisztelem és szeretem-e Isten szent nevét? Nem bántottam-e káromlással, hamis esküvéssel vagy nevének felesleges emlegetésével? Nem voltam-e tiszteletlen a Szűzanya és a szentek iránt?

5. Megszentelem-e a vasárnapot és az Egyház ünnepeit szentmisén és egyéb ájtatosságokon való tevékeny és figyelmes részvételemmel? Kerültem-e ünnepnapokon a szükségtelen munkát? Évente legalább egyszer, Húsvét táján meggyóntam-e?

6. Nincsenek-e más isteneim, azaz dolgok, amelyek teljesen lekötnek és amelyekben jobban bízom, mint Istenben, például a gazdagság, babonák, mágiás praktikák?

II. Az Úr Krisztus mondja: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!”

1. Szeretem-e igazán a felebarátaimat? Nem élek-e vissza azzal, hogy érdekeim eszközeként használom őket? Nem viselkedem-e velük úgy, ahogy nem szeretném, ha velem szemben viselkednének? Szavaimmal és tetteimmel nem okoztam-e botránkozást?

2. A családomban türelmemmel és szeretetemmel hozzájárultam-e a többiek derűs békéjéhez?

A család egyes tagjainak kérdései:

– Gyermekek: Engedelmes voltam-e szüleimnek? Becsültem és szerettem-e őket? Nyújtottam-e nekik segítséget lelki és anyagi bajaikban? Az iskolában jól tanulok-e? Tisztelem-e tanítóimat, nevelőimet? Jó pédát adtam-e minden helyzetben?

– Szülők: Törődtem-e gyermekeim katolikus nevelésével? Jó példát adtam-e nekik? Támogattam-e, irányítottam-e őket tekintélyemmel?

– Házastársak: Hűséges voltam-e mindig érzelmeimben és tetteimben? Megértő voltam-e nehéz helyzetekben?

3. Tudok-e önzetlenül adakozni a nálam szegényebbeknek? Amennyiben rajtam áll, védem-e az elnyomottakat és segítem-e a rászorulókat? Nem vagyok-e érzéketlen vagy kegyetlen a felebarátaimmal, különösen a szegényekkel, gyengékkel, öregekkel, a lecsúszottakkal, bevándorlókkal?

4. Tudom-e, mi a küldetésem a földi életben? Részt veszek-e az Egyház apostoli és karitatív munkájában, a plébánia életében és kezdeményezéseiben? Imádkozom-e, és megteszem-e a magamét az Egyház és a világ gondjaiért, például az Egyház egységéért, a missziókért, az igazságosság és a béke ügyéért?

5. Szívemen viselem-e a közösség közjavát, amelyben élek? Nem keresem-e csak a saját érdekeimet? Lehetőségeim szerint részt veszek-e olyan kezdeményezésekben, amelyek az igazságosságot, a jó erkölcsöket, az egyetértést és a jótékonyságot szolgálják? Teljesítem-e polgári kötelességeimet? Becsülettel fizetem-e az adókat?

6. Igazságos, elkötelezett, becsületes vagyok-e a munkámban? Szívesen teszek-e szolgálatokat a közjóért? Megfizettem-e az igazságos bért a munkásaimnak és alárendeltjeimnek? Betartottam-e szerződéses kötelezettségeimet? Hűséges vagyok-e ígéreteimhez?

7. Engedelmes vagyok-e a törvényes hatalomnak? Megadom-e neki a kellő tiszteletet?

8. Ha valamilyen tisztségem van, vagy vezető vagyok, nem csak a saját érdekeimet nézem-e? Tudok-e a szolgálat szellemében dolgozni mások javára?

9. Szolgáltam-e az igazságot és a hűséget? Nem ártottam-e a felebarátaimnak hazugságokkal, rágalmakkal, megszólásokkal, megalapozatlan ítéletekkel, titkok megsértésével?

10. Nem bántottam-e a felebarát testi épségét? Nem sértettem-e a becsületét? Nem okoztam-e neki anyagi kárt? Nem követtem-e el abortuszt? Nem tanácsoltam-e másnak az abortuszt? Nem hallgattam-e olyan helyzetekben, amikor buzdíthattam volna a jóra?

Házaséletemben igazodom-e az Egyház tanításához a fogamzás és az élet tisztelete kérdéseiben? Nem vétettem-e saját testi épségem ellen (például sterilizálással). Hűséges voltam-e gondolatban is mindig a páromhoz?

Nem gyűlölködtem-e? Nem vagyok-e veszekedős? Sértő és ingerlő szavaimmal nem szítottam-e ellentétet vagy haragot?

Nem mulasztottam-e el vétkesen és önző módon felebarátom ártatlanságának védelmét? Vezetés vagy közlekedés közben nem veszélyeztettem-e önmagam vagy mások életét?

11. Loptam-e? Nem kívántam-e jogtalanul más dolgait? Nem okoztam-e kárt mások tulajdonában? Visszaadtam-e, amit elvettem? Helyreállítottam-e az okozott kárt?

12. Ha bántás ért, kifejeztem-e békülési készségemet és megbocsátásomat Krisztus szerelméért? Nem őrzök-e haragot vagy bosszúvágyat a szívemben?

III. Az Úr Krisztus mondja: „Legyetek tökéletesek, miként a ti Mennyei Atyátok tökéletes!”

1. Milyen az alapvető beállítottságom? Az örök élet reményében élek-e? Törődtem-e lelki életem ápolásával imádsággal, elmélkedő szentírásolvasással, szentségekhez járulással? Gyakoroltam-e önmegtagadást? Elszánt és kész vagyok-e a rossz szokások megfékezésére, a szenvedélyek és perverz hajlamok feletti uralkodásra?

Megfékeztem-e az irigységet és torkosságot?

Nem vagyok-e hiú és gőgös? Nem helyezem-e magamat mindig mások elé és mások fölé? Nem kényszerítem-e másokra akaratomat úgy, hogy eltiprom a szabadságukat és semmibe veszem a jogaikat?

2. Hogyan használtam fel Istentől ajándékba kapott talentumaimat: az időmet, képességeimet, erőimet? Eszköznek tekintem-e mindezt, hogy napról napra gyarapodjam a lelki élet tökéletességében és a felebarát szolgálatában? Nem vagyok-e tehetetlen és lusta? Hogyan használom az internetet és a média többi eszközét?

3. Hívő lélekkel és türelemmel viseltem-e a bajokat, szenvedéseket, megpróbáltatásokat? Hogyan próbáltam önmegtagadásokat gyakorolni azért, hogy kiegészítsem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből? Megtartottam-e becsülettel a böjti törvényeket?

4. Megőriztem-e – állapotomnak megfelelően – testem szemérmes tisztaságát, meggondolva, hogy a test a Szentlélek temploma, és a dicsőséges feltámadásra hivatott? Vigyáztam-e érzékeimre? Kerültem-e lelkem és testem bemocskolását tisztátalan gondolatokkal és vágyakkal, szemérmetlen szavakkal és cselekedetekkel? Megengedtem-e magamnak az emberi és keresztény méltóságot sértő olvasmányokat, társalgásokat, rendezvényeken és szórakozásban való részvételt? Viselkedésemmel nem botránkoztattam-e másokat?

5. Félelemből vagy képmutatásból nem viselkedtem-e lelkiismeretem ellenére?

6. Törekedtem-e arra, hogy mindig és mindenben Isten gyermekeinek szabadságával és a Szentlélek törvénye szerint éljek? Nem szolgáltattam-e ki magamat a szenvedélyeimnek?

7. Nem mulasztottam-e el olyan jótetteket, amelyeket megtehettem volna?

Fordította: Diós István

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
kuldetesunk-nem-egyszemelyes-feladat-beiktattak-hortobagyi-cirillt-az-uj-pannonhalmi-fo
Küldetésünk nem egyszemélyes feladat – Beiktatták Hortobágyi Cirillt, az új pannonhalmi főapátot

A bencés rend alapítójának, Nursiai Szent Benedeknek főünnepén, március 21-én iktatták be tisztségébe az új pannonhalmi főapátot, Hortobágyi T. Cirillt, Szent Asztrik apát 86. utódát.

2018. március 21. szerda
ferenc-papa-miserol-az-aldozasban-jezus-is-magahoz-vesz-minket
Ferenc pápa a miséről: Az áldozásban Jézus is magához vesz minket!

Március 21-én a Szentatya folytatta katekézissorozatát a szentmiséről, e héten az áldozásról elmélkedett. Azt hangsúlyozta, hogy az Eucharisztia gyógyszer is számunkra, és amikor áldozunk, nemcsak mi vesszük magunkhoz Jézust, hanem ő alakít magába minket.

2018. március 21. szerda
Mai evangélium – 2018. március 21.

Mai evangélium – 2018. március 21.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Jn 8,31–42

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
Nagyböjti kalendárium – 2018. március 21.

Nagyböjti kalendárium – 2018. március 21.

Idei nagyböjti készületünkben az Ószövetségi Szentírást idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus megváltó kereszthalálára és a feltámadásának ünnepére!

Előző napok »

hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István RádióMagyar Katolikus Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPKÚj Ember  Magyar Katolikus Rádió Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle