Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató


A Magyar Kurír (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42; „Magyar Kurír”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét, amelyeket a www.magyarkurir.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.


1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő


A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a Magyar Kurír (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42) jogosult.

A Magyar Kurírnál az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a Magyar Kurír főszerkesztője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Magyar Kurír adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja


A Magyar Kurír a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg.
A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni.
Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Magyar Kurírtól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél-feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Magyar Kurír hírleveléről leiratkozik, akkor a Magyar Kurír a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.
Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Magyar Kurír az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Magyar Kurír jogszerűen járt el.

 

3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címe címzettje a Magyar Kurír számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a Hóember 2000. Számítástechnikai és Mérnöki Betéti Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Pillangó u. 5.; cégjegyzékszám: 13-06-031449).
A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a Magyar Kurír további személy részére nem továbbítja.

 

 4. Az adatkezelés időtartama


A Magyar Kurír az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.
A Magyar Kurír az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.


5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása


        5.1 A Magyar Kurír a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Magyar Kurír a honlapján nyilvánosságra hozza.

        5.2 A Magyar Kurír Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Magyar Kurír. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.


6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai


        6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Magyar Kurírtól arra vonatkozóan, hogy a Magyar Kurír kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Magyar Kurír kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A Magyar Kurír a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

        6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a Magyar Kurírtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

        6.3 Törléshez való jog
A Magyar Kurír az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Magyar Kurír indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) a Magyar Kurírnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
(iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték,
(v) a Magyar Kurír jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
(vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Magyar Kurír a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Magyar Kurírra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Magyar Kurírra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Magyar Kurír nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

        6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Magyar Kurírt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Magyar Kurír a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Magyar Kurírnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A Magyar Kurír az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

        6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


7. Jogsértés esetén tehető lépések


        7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Magyar Kurír megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: mk@katolikus.hu.

        7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:             +36 (1) 391-1410
E-mail cím:         ugyfelszolgalat@naih.hu.

        7.3 Személyes adatainak kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hatályos 2018. október 26. napjától