Adatkezelési tájékoztató


A Magyar Kurír (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42; „Magyar Kurír”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amit a Magyar Kurír a vele megkötésre került megállapodásokkal kapcsolatban kapcsolattartási adatként használ.


1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolattartási adatok kezelésére a Magyar Kurír (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) jogosult.
A Magyar Kurír adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Magyar Kurír a nem magánszemélyekkel megkötésre kerülő megállapodásokkal kapcsolatos kapcsolattartási adatokat rögzíti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából.
Az adatkezelés jogalapja a Magyar Kurír jogos érdeke. A Magyar Kurír csak akkor tudja a szerződést teljesíteni, ha a szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyeztetéseket tud folytatni a szerződő partnerrel, esetlegesen kérdéseket tud feltenni vagy a teljesítéssel kapcsolatos pontokat egyeztetni tudja, illetve a kapcsolattartási adatokhoz az arra jogosult valamennyi munkatárs hozzáfér.
   

3. Személyes adatok kategóriái

A Magyar Kurír a kapcsolattartási adatokat rögzíti.


4. Személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartási adatok címzettje: SZEL Bt. (székhely: 2045 Törökbálint, Majláth utca 12; cégjegyzékszám: 13-06-069584).

 

5. Személyes adatok forrása

Amennyiben a Magyar Kurír a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a Magyar Kurír szerződő partnerének képviselője vagy kapcsolattartója adta át a Magyar Kurír részére.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A Magyar Kurír a kapcsolattartási adatait a megállapodásra irányadó elévülési idő elteltéig kezeli.

 

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Magyar Kurír a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi.

 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

        8.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Magyar Kurírtól arra vonatkozóan, hogy a Magyar Kurír kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Magyar Kurír kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A Magyar Kurír a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

        8.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Magyar Kurírtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

        8.3 Törléshez való jog

A Magyar Kurír az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Magyar Kurír indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Magyar Kurírnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Magyar Kurír jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
A Magyar Kurír a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Magyar Kurírra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Magyar Kurírra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a Magyar Kurír nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

        8.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Magyar Kurírt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Magyar Kurír a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Magyar Kurírnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A Magyar Kurír az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

        8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Magyar Kurír vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

9. Jogsértés esetén tehető lépések

        9.1 Ha úgy gondolja, hogy a Magyar Kurír megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: mk@katolikus.hu.

        9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:             +36 (1) 391-1410
E-mail cím:         ugyfelszolgalat@naih.hu.

        9.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hatályos 2018. október 26. napjától

Hírlevélre való feliratkozás

Sütik és webjelzők használata