Amerikai püspökök iránymutatása a reiki alternatív gyógymódként történő alkalmazásáról

Hazai – 2009. március 28., szombat | 15:15

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának Hittani Bizottsága a következő iránymutatást adta ki a reikivel és a manapság gyakran alkalmazott alternatív gyógymódokkal kapcsolatban:

1. Időről időre kérdések merülnek fel különféle, az Egyesült Államokban gyakran alkalmazott alternatív gyógymódokkal kapcsolatban. Időnként a püspököknek is felteszik a kérdést: „Mi az Egyház álláspontja ezekkel a gyógymódokkal kapcsolatban? Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának Hittani Bizottsága a jelen összefoglalással kívánja segíteni a püspököket a válaszadásban.

I. ISTENI KEGYELEM ÁLTALI GYÓGYULÁS ÉS TERMÉSZETES ERÕK ÁLTALI GYÓGYULÁS

2. Az Egyház kétféle gyógyulást ismer: az isteni kegyelem által történő gyógyulást, illetve a természet erőinek felhasználásával történő gyógyulást. Az elsővel kapcsolatban Krisztus szolgálatára utalhatunk, aki számos testi gyógyítást vitt végbe, és tanítványainak meghagyta, hogy folytassák ezt a munkát. E megbízatásához híven az Egyház az apostoli idők óta közbenjár a betegekért: Jézus nevét hívja segítségül, miközben a Szentlélek ereje által kér gyógyulást, akár a szentségi kézrátétel és olajjal való megkenés által, akár egyszerű, gyógyulásért mondott imákkal, amelyek közül több a szentek segítségéhez is folyamodik. A másodikkal kapcsolatban: az Egyház sohasem tartotta úgy, hogy ha valaki isteni gyógyításért, vagyis Isten ajándékáért fohászkodik, az kizárná, hogy az orvostudomány gyakorlata szerinti természetes gyógymódokat alkalmazzon. A betegek szentsége és különféle, gyógyulásért mondott imádságai mellett az Egyház nagyon régóta gondoskodik a betegekről természetes módszerek alkalmazásával is. Ennek legkézzelfoghatóbb jele a számos katolikus kórház, amelyek az ország minden részén megtalálhatóak.

3. A kétféle gyógyulás nem zárja ki egymást. Az, hogy az isteni erő általi gyógyulás lehetséges, nem jelenti azt, hogy ne használjuk a rendelkezésünkre álló természetes gyógymódokat. Nem a mi döntésünkön múlik, hogy Isten meggyógyít-e valakit természetfeletti módon, vagy sem. Mint a Katolikus Egyház Katekizmusa rámutat, a Szentlélek egyes embereknek „különleges, gyógyító karizmát ajándékoz, hogy megmutassa, milyen ereje van a Föltámadott kegyelmének.” E gyógyító erő fölött azonban az ember nem rendelkezik, hiszen „még a legbuzgóbb imádság sem nyeri el minden betegség gyógyulását.” A természetes gyógymódok alkalmazása tehát továbbra is teljesen helyénvaló, mivel ezek fölött az ember rendelkezik. A keresztény szeretet meg is követeli, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a betegek természetes módokon történő kezelését.

II. REIKI ÉS GYÓGYÍTÁS

A) A reiki eredete és legfőbb jellemzői
4. A reiki az 1800-as évek végén Japánban keletkezett gyógyítási technika, amelyet a buddhista szövegeket tanulmányozó Mikao Usui fejlesztett ki. A reiki tanítása szerint a betegséget az „életenergia” valamiféle szétesése vagy egyensúlyának felbomlása idézi elő. A reikis úgy gyógyít, hogy kezét különféle pozíciókban a beteg testére helyezi, s így a reiki, az „egyetemes életenergia” szabadon áramolhat a reikisből a betegbe. Számos különböző kézpozíció létezik a különböző problémák kezelésére. A reiki hívei szerint a gyógyító energia nem a reikistől ered, ő csupán közvetíti. Ahhoz, hogy valaki reikivel kezelhessen másokat, egy reiki mester segítségével „beavatáson” vagy „ráhangoláson” kell átesnie. Ez a szertartás „ráhangolja” az „egyetemes életenergiára”, és alkalmassá teszi annak közvetítésére. A ráhangolásnak három szintjét említik (egyesek négyet). Aki magasabb szintre jut, állítólag már távolról is tudja közvetíteni a reiki energiát, és testi érintkezés nélkül is tud gyógyítani.

B) A reiki mint természetes gyógymód
5. Noha a reiki hívei látszólag egybehangzóan állítják, hogy a reiki nem vallás, hanem különféle vallású személyek által egyaránt alkalmazható technika, mégis több szempontból vallási jelleget mutat. A reikit sokszor „spirituális” gyógyításként jellemzik, szemben a fizikai módszereket alkalmazó, általános orvosi gyógyító eljárásokkal. A reiki irodalma lépten-nyomon Istenről, az Istennőről, az „isteni gyógyító erőről” és az „isteni szellemről” beszél. Az életerő-energiát megfogalmazásuk szerint Isten, a „Magasabb Intelligencia” vagy az „isteni tudat” irányítja. A reiki mestertől kapott különböző „ráhangolások” „szent szertartások” alkalmával mennek végbe, melyek során bizonyos (a reiki mesterek által hagyományosan titokként kezelt) „szent szimbólumok” jelennek meg, amelyekről a tanulók elmélkednek. Továbbá a reikiről gyakran mint „életformáról” beszélnek, melyben az öt „reiki szabály” írja elő az erkölcsileg helyes viselkedést.
6. Mindazonáltal egyes reikisek, elsősorban ápolónővérek, egyszerűen természetes gyógymódként próbálják alkalmazni a reikit. Ám ha természetes gyógymódnak tekintjük a reikit, akkor a természettudomány kritériumainak kell megfelelnie. Igaz, létezhetnek olyan természetes gyógymódok, amelyeket a tudomány még nem értett meg vagy nem ismert fel. Annak azonban, hogy rábízzuk-e magunkat valamely természetes gyógymódra, alapvető kritériumai továbbra is a tudomány hatáskörébe tartoznak.
7. E kritériumok alapján ítélve a reiki nélkülözi a tudományos megbízhatóságot. A tudományos és az orvosi szakma nem fogadta el hatékony terápiaként. Nincsenek a reiki hatékonyságát bizonyító, megbízható tudományos tanulmányok, és nincs világos tudományos magyarázat esetleges hatásmechanizmusára vonatkozóan. A reiki hatékonyságának magyarázata teljes egészében azon a világszemléleten nyugszik, mely szerint a világot az „egyetemes életenergia” (reiki) hatja át, amelyet az emberi gondolat és akarat képes befolyásolni. A reikisek azt állítják, hogy képzésük nyomán az ember képessé válik a mindenben jelenlévő „egyetemes életenergia” közvetítésére. Ez az „egyetemes életenergia” azonban ismeretlen a természettudomány számára. Minthogy ilyen energia jelenlétét természettudományos eszközökkel nem mutatták ki, e gyógymódok igazolása csakis valamilyen más, a tudománytól eltérő területről származhat.

C) Reiki és Krisztus gyógyító ereje
8. Némelyek megpróbálják a reikit a keresztények által ismert isteni gyógyítással azonosítani. Tévednek. A gyökeres különbség azonnal szembetűnik, ha figyelembe vesszük a tényt, hogy a reikis szerint a gyógyító erő fölött az ember rendelkezhet. Ennek megkerülésére egyes tanítók azzal érvelnek, hogy nem maga a reikis gyógyít, hanem a reiki energia, amelyet az isteni tudat irányít. Ennek ellenére tény, hogy a keresztény ember a Megváltó Úr Jézushoz szóló ima által juthat az isteni gyógyításhoz, a reiki lényege viszont nem az imádság, hanem egy technika, amelyet a „reiki mester” ad át a tanítványnak, s amely technika, ha elsajátították, mindenképpen meghozza a várt eredményt. Egyes reikisek úgy próbálják keresztényiesíteni a reikit, hogy Krisztushoz szóló imával egészítik ki, ez azonban nem változtat a reiki lényegén. Ennélfogva a reikit és a hasonló gyógyító technikákat nem lehet azonosítani azzal, amit a keresztények isteni kegyelem általi gyógyulásnak neveznek.
9. A reiki terápia, illetve a keresztények által isteni eredetű gyógyulásként elismert esetek közötti különbség a reikisek által a reiki terápia leírására használt alapfogalmakból is nyilvánvaló, különösen az „egyetemes életenergia” kifejezésből. Sem a Szentírás, sem a keresztény hagyomány egésze nem beszél arról, hogy a fizikai világ alapja az emberi gondolat és akarat erejével befolyásolható „egyetemes életenergia” volna. Valójában ez a világszemlélet a keleti vallásokban gyökerezik, emellett bizonyos monista és panteista jelleget mutat, amennyiben az egyén, a világ és az Isten közötti megkülönböztetés elhomályosul benne. Láttuk, hogy a reikisek nem tudnak világosan különbséget tenni az isteni gyógyító erő és azon erő között, amely fölött az ember rendelkezik.

III. ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉS

10. A reiki terápiát sem természettudományos felismerések, sem a keresztény hit nem támasztja alá. A reiki terápiába vetett hit a katolikus ember számára megoldhatatlan problémákat vet fel. Saját vagy mások testi egészségének gondozása céljából általában nem bölcs dolog olyan technikát alkalmazni, amely nincs tudományosan alátámasztva (de még csak valószínűsítve sem).
11. A lelki egészség gondozása szempontjából pedig komoly veszélyek merülnek fel. Ahhoz, hogy valaki a reikit alkalmazza, legalább hallgatólagosan el kellene fogadnia a reiki elméletét megalapozó világszemlélet legfőbb elemeit, amelyek mind a keresztény hittől, mind a természettudománytól idegenek. Ám ha e szemléletet sem a keresztény hit, sem a tudomány nem erősíti meg, akkor az a katolikus, aki a reikibe veti bizalmát, a babona birodalmába téved, arra a senkiföldjére, amely sem nem hit, sem nem tudomány. A babonaság kikezdi az Isten felé irányuló imát, mert a vallásos érzést és cselekvést téves irányba fordítja. Egyesek tudatlanságból esnek babonaságba, ezért mindazok, akik az Egyház nevében tanítanak, felelősek érte, hogy az effajta tudatlanságot amennyire csak lehet, felszámolják.
12. Mivel a reiki terápia sem a keresztény hittel, sem a tudomány felismeréseivel nem összegyeztethető, helytelen volna, ha katolikus intézmények, pl. egészségügyi központok vagy lelkigyakorlatos házak, illetve a Katolikus Egyházat képviselő személyek, pl. katolikus papok népszerűsítenék vagy támogatnák a reiki terápiát.


William E. Lori püspök, Bridgeport
John C. Nienstedt érsek, St. Paul és Minneapolis
Leonard P. Blair püspök, Toledo
Arthur J. Serratelli püspök, Paterson
José H. Gomez érsek, San Antonio
Allen H. Vigneron püspök, Oakland
Robert J. McManus püspök, Worcester
Donald W. Wuerl érsek, Washington

Magyar Kurír