Hálaadó szentmise Szendi József 90. születésnapján

Hazai – 2011. október 31., hétfő | 17:59

Szendi József nyugalmazott veszprémi érseket, a Veszprémi Egyházmegye 100. püspökét és első érsekét köszöntötték október 31-én 90. születésnapján a Szent Mihály székesegyházban paptestvérei és a hívek ünneplő közösségében.

A hálaadó szentmise kezdetén utódja, Márfi Gyula érsek köszöntötte az egyházmegye nevében. Szendi József pappá szentelésének most már a 67. évét tölti, püspökké szentelésének pedig a 30. esztendejét, mondta, majd felidézte elődje életének főbb állomáshelyeit, és felsorolta munkásságának maradandó alkotásait.

A nyugalmazott főpásztor hosszú szolgálata során volt káplán és hitoktató, lelkész, teológiai tanár, szentszéki jegyző, kerületi esperes, szentszéki püspökségi bíró, székesegyházi kanonok, prefektus és spirituális 17 éven át, püspök és érsek 15 és fél esztendeig, s nyugdíjas püspöki éveinek a 15. esztendejét tölti. Többek között megalapította az egyházmegyei Gizella Királyné Múzeumot, Hévízen a Mária Oltalom Házát, a Szent Lukács Otthont, Bakonyszűcsön a Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthonát, alapított két katolikus óvodát Pápán és Veszprémben, illetve iskolát Káptalantótiban, Nemesgulácson, Zalaszentlászlón, Pápán, és Veszprémben kettőt is. Ő hívta életre a kollégiumokat, a hittudományi főiskola és a Boldog Gizella Szeminárium újraalapítása is az ő nevéhez fűződik. Ő szerezte meg Passauból Boldog Gizella, az egyházmegye társvédőszentje ereklyéit a székesegyház számára. Napfényes, derűs öregkort kívánt elődjének, kívánva, hogy a betegségek és a magas kor velejáróit viselni tudja türelemmel, hozzákapcsolva szenvedéseit a keresztre feszített Mester szenvedéseihez, s ajánlja fel azt az egész világ közösségéért.

Az idős főpásztor szentbeszédében a Szentháromság Istenének szeretetéről, kegyelmi ajándékairól szólott. Emlékeztetett Jézus Krisztus megváltó halálára, amellyel a világ összes bűnéért mutatta be engesztelő áldozatát. Ezerszer többet adott a mennyei Atyának ezzel, mint amit az egész világ minden gaztettével, tömeggyilkosságaival, a háborúk milliós életveszteségeivel, a nyomorékká tett bűnökkel az emberiség megtagadott tőle. Ezért tudunk nyugodtan gyónni, mert az ő keresztáldozata a mi föloldozásunk aranyalapja, mutatott rá. Ez a mi örömünk, hogy a keresztségben összenőttünk az isteni szőlőtőkével, s a feloldozó, megszentelő kegyelem felénk árad, nemcsak egy-egy szertartás idejére, hanem egész életünkre. "Ezt kell megköszönnünk valamennyiünknek, s nekem is, akinek ilyen hosszú szolgálat adatott, mondta. A Mennyei Atya azért küld minket, papokat és világi hívőket, hogy erőt adjunk a szeretet isteni főparancsának, hogy Krisztust hordozókká, az ő képmásává váljunk, s Ő erőforrásunk legyen minden helyzetben, mindenkor. Erről a háláról szól az eucharisztia, a hálaáldozat.  Én is ezt az erőforrást köszönöm meg, emelte ki végül, hiszen immár 30 esztendeje vagyok Veszprémben." Felidézte emlékezetes eseményeit szolgálatának nehéz idejéből a diktatúrák korában, s azokat a kegyelmeket is, amelyek a küzdelmek során segítették megőrizni hitét, erkölcsi tartását és amelyek segítették ellátni szolgálatát az egyház javára a békepapi időkben is. Emlékezett azokra az alkalmakra, amikor a háború idején életveszélyben temettek, lelkigondozták a betegeket a kórházban, haldoklókat, de Isten gondviselése mindig velük, vele volt. Ezt a békét és ráhagyatkozási képességet kívánta valamennyi paptestvérének prédikációja végén, mondván: sose féljetek, az Isten Szent Lelke van rajtatok, védelmezőn megadja majd minden helyzetben a megoldást, a segítséget.

Toldi Éva/Magyar Kurír