Útravaló – 2019. május 19., húsvét 5. vasárnapja

Nézőpont – 2019. május 19., vasárnap | 7:00

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

Kornéliusznak és háza népének megkeresztelkedése után Simon Péter beszámolt az első pogányok megtéréséről, majd Pál és Barnabás úti élményei is azt igazolták, hogy az evangélium világossága kilépett az ószövetségi nép köréből, és minden ember számára elérhetővé vált az üdvösség lehetősége. 

Nem volt ez véletlen. Minden az Úristen üdvözítő rendje szerint történt. Istennek emberré lett Fia ugyanis nemcsak a zsidók Messiása, hanem minden ember Megváltója. A tanítványok hamar megértették, hogy küldetésük mindenkihez szól.

A nagy ázsiai népekhez még nem jutott el az örök élet jó híre. Kína és India lakossága – ez összesen több mint 2,5 milliárd embert jelent – ma lényegében még pogány. De a kétezer éve létező keresztény kultúrában minden egymást követő nemzedéknek és megkopott hitű embereknek ma is hallaniuk kell, hogy Isten végtelen szeretete boldogítja és üdvözíteni akarja az emberiséget. Józan ésszel erre kell törekedni. A világ fejlődésének is ez lehet jövőt ígérő forrása. Sőt, ez, a szeretetre épülő élet az, ami az Izajástól, Jézustól és a Jelenések könyvéből ismert új ég és új föld ígéretének megvalósulása.

A szeretetet az alapkövetelménye a Krisztus hirdette életútnak. Ez Jézus végrendelete és a kereszténység alapja. Ez az isten- és az emberszeretet útja, a mulandó életekből kibontakozó örökkévalóság.

Tudjuk, hogy a főparancs első része az Isten iránti szeretet. Ez annyit jelent, elfogadom, hogy a Jóisten a világ Ura és a mi mennyei Atyánk, s belátom, hogy jól fölfogott érdekünk az ő akaratát keresni, és tőlünk telhetően neki tetszően élni, a kedvében járni.

Az emberszeretet hasonló ehhez. Azt jelenti, hogy Isten akarata szerint mindannyian jót gondolunk, mondunk és teszünk minden embernek.

Csak kiegészítésül mondom, amit úgyis mindenki tud: mindebben messze vagyunk még a hitelességtől. Bár valljuk a szeretet törvényének igazságát, gyakorlásában újra és újra elbukunk. Ez azonban addig nem végzetes, amíg Isten – Krisztus keresztje által igazolt – irgalmát kérjük, és mindig megpróbáljuk kijavítani a hibáinkat.

Minden vallás az ember istenkereséséről tanúskodik. Szerencsések, akik a Jézus Krisztusban emberré lett Isten által megmutatott örökséget elnyerték és birtokolják. Ők azok, akik minden ember között leginkább kötelesek a szeretet tanúságtételére, gondolkozásukban, szavaikban és életvitelükben egyaránt.

(Nem fölösleges azon elmélkedni, hogy miközben a kétezer esztendő során és napjainkban is szívesen emlegetik a keresztény bűnöket, addig szembetűnő, hogy ma is csak az bizonyul jónak, ami a krisztusi ösvénnyel megegyezik.)

Idén is ünnepeljük hát a megtestesülés és a megváltás titkait, s esendő emberlétünk ellenére maradjunk meg Jézus Krisztus követőinek.

Május van. Az előttünk éltek és már üdvözültek között az elsőt, Jézus Édesanyját, a mi égi Anyánkat kérjük, hogy oltalmazzon bennünket a józan ésszel és az Isten adta hittel elfogadott igaz élet útján. Isten elküldött Lelke által vezeti nemzedékről nemzedékre megújuló népe esendő tagjait az örökélet útján. Minket is.

* * *

Dr. Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus májusi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria