Hogyan legyünk szinodális Egyház a misszióban? – A szinódus főtitkárságának közleménye

Kitekintő – 2023. december 18., hétfő | 14:48

A püspöki szinódus rendes tanácsának tagjai december 5-i ülésük végén elfogadtak egy dokumentumot a Katolikus Egyház által a püspöki szinódus XVI. rendes közgyűlésének második ülésszakáig (2024 októberéig) elvégzendő munkáról.

Ezek konkrét útmutatások, melyeknél a szinodalitás missziós szemléletű elmélyítése és a szinodális tapasztalatok kiszélesítése helyi szinten jelentik azokat a fő pontokat, amelyeken a helyi közösségeknek el kell gondolkodniuk, kezdve a XVI. közgyűlés első ülésszakának végén, október 28-án elfogadott összefoglaló jelentéssel. Ahogy a Szentatya ezen irányvonalak jóváhagyásakor emlékeztetett, „a szinódus a szinodalitásról szól, és nem erről vagy arról a témáról… Az a fontos, hogyan történik a reflexió; azaz, hogy szinodális módon történjék”.

„A tavaly októberi közgyűlés tapasztalatai és különösen a tagok által jóváhagyott összefoglaló jelentés alapján a rendes tanács egységes, de mégis – a helyi egyházak kompetenciái és lehetőségei függvényében – differenciált út mellett döntött” – mondta Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára, hozzátéve: „Ez már szinodális munkamódszer az Egyházban, ahol minden egyes személy a saját hivatásának megfelelően együttműködik mindenki javára.”

Tulajdonképpen, a két fő irányvonalat szem előtt tartva, erre kérik az egyházmegyéket:

1) a szinodalitás missziós szemléletű elmélyítése: olyan elmélkedés ösztönzése, amely Isten népe minden tagjának küldetésében a differenciált társfelelősség témájára összpontosít (vö. Összefoglaló jelentés, 8–12., 16. és 18. fejezet). A helyi egyházakat arra kérik, hogy folytassanak további konzultációt, olyan személyek és csoportok (plébánosok, testületek, szinodális csoportok stb.) bevonásával, akik különböző tapasztalatokat, készségeket, karizmákat, szolgálatokat jelentenek Isten népének, és akiknek a nézőpontja különösen segít abban, hogy a szinodális Egyházként való növekedés „mikéntjére” összpontosítsunk. Ebben az értelemben nélkülözhetetlennek tűnik a területen jelen lévő szakértők és tudományos intézmények bevonása, illetve hogy a teológiai és kánonjogi szakértelem, valamint a vonatkozó humán- és társadalomtudományok is jelen lehessenek;

2) a szinodalitás tapasztalatainak kiszélesítése: folytatni vagy támogatni az új kezdeményezéseket, hogy szinodális Egyházként növekedjen küldetésében, azok képzésével és meghallgatásával, akiket eddig nem érintett a folyamat, például a szegénységben élő és a társadalmilag kirekesztett csoportokat, valamint a különböző felekezetű keresztényeket és más vallású embereket; összegyűjteni és továbbítani azokat a tanúságtételeket és bevált gyakorlatokat, amelyeket a püspöki konferenciákon vagy a keleti hierarchikus struktúrákon keresztül a szinódusi titkárságnak kell megküldeni.

A helyi közösségek munkájának megkönnyítése érdekében a főtitkárság elkészített egy lehetséges munkadokumentumot, amely segíti az októberi szinodális közgyűlés gyümölcseinek befogadását és a szinodális megtérési út folytatását a helyi egyházakban. A dokumentum elérhető a synod.va oldalon.

A püspöki konferenciákat és a keleti hierarchikus struktúrákat arra kérik, hogy kísérjék a helyi egyházak munkáját azáltal, hogy útmutatást adnak nekik az elmélyült tanulmányozás és a munka módjára és idejére vonatkozóan; továbbá, hogy segítsék elő a misszióval kapcsolatos differenciált társfelelősségről való gondolkodást, különösen az egyházi csoportosulások (regionális, nemzeti, nemzetközi) szintjén, valamint az egyházak és Róma püspöke közötti kapcsolatokban; dolgozza ki a helyi egyházaktól kapott és/vagy nemzeti szinten elkészített részletes tanulmányok hozzájárulásának összegzését, és a helyi egyházak által összegyűjtött bevált gyakorlatokkal együtt 2024. május 15-ig küldje el azokat a szinódus főtitkárságának.

Ugyanakkor a szinódus főtitkársága elősegíti és koordinálja az összefoglaló jelentésben szereplő néhány „jelentős” kérdésről való reflexiót, amelyeket az egész Egyház szintjén és a Római Kúria dikasztériumaival együttműködve kell kezelni. A szinodális közgyűlésekhez illő módon a témák jegyzékét a Szentatyának fogják benyújtani. A Római Kúria illetékes dikasztériumainak bevonásával minden kontinensről szakértői csoportokat fognak összehívni, hogy szinodális módon dolgozzanak a Ferenc pápa által megjelölt témákon. E munka előrehaladásáról a 2024 októberében tartandó második ülésszakon jelentést fognak készíteni.

Mindebben a munkában a Szentatya által kinevezett püspöki szinódus XVI. rendes közgyűlésének tagjaira és valamennyi résztvevőjére az a kiemelt feladat hárul, hogy a megtett út nagykövetei legyenek, és arra lesznek hivatottak, hogy saját egyházi valóságuk valódi hivatkozási pontjai legyenek.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegyewww.synod.va/en

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria