Ferenc pápa: Evezzünk be mások szükségleteinek nyílt tengerébe!

Ferenc pápa – 2018. április 29., vasárnap | 19:20

Április 29-én a Szentatya ismét elimádkozta a szokásos déli Mária-imádságot a Szent Péter téren egybegyűlt zarándokokkal. Miután elmélkedett a napi evangéliumról, több aktuális témában is kérte a hívek imáját.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Isten szava ma, húsvét ötödik vasárnapján is azt mutatja meg nekünk, milyen úton és milyen feltételek mellett lehetünk a feltámadt Úr közössége. Múlt vasárnap a hívő és Jézus, a jó pásztor közötti kapcsolatra irányult figyelmünk. Ma az evangélium azt a pillanatot kínálja fel nekünk, amikor Jézus az igazi szőlőtőként mutatkozik be, minket pedig arra hív, hogy maradjunk vele egységben, mert így tudunk bőséges termést hozni (vö. Jn 15,1–8). A szőlő olyan növény, amely teljes egységet alkot a szőlővesszőkkel, és a szőlővesszők csak akkor teremnek, ha egységben vannak a szőlőtővel. Ez a kapcsolat a keresztény élet titka, és ezt János evangélista a marad igével fejezi ki, amelyet a mai szakasz hétszer is megismétel. „Maradjatok bennem”, mondja az Úr. Az Úrban kell maradnunk!

Azért kell az Úrhoz kapcsolódva maradnunk, hogy legyen bátorságunk kilépni önmagunkból, kényelmességeinkből, szűk és védett tereinkből, hogy beevezzünk mások szükségleteinek nyílt tengerébe és kiszélesítsük keresztény tanúságtételünk lehetőségeit a világban. Ez a bátorság az önmagunkból való kilépésre és a mások szükségleteibe való belebocsátkozásba a feltámadt Úrba vetett hitből, valamint abból a bizonyosságból születik, hogy az ő Lelke kíséri történelmünket. A Krisztussal való közösségből születő egyik legérettebb gyümölcs ugyanis a felebarát iránti elkötelezett szeretet: amikor önmagunkat megtagadva, a végső következményeket is vállalva szeretünk, ahogy Jézus szeretett minket. A hívő ember szeretetének dinamizmusa nem stratégiák eredménye, nem külső ösztönzésre, nem szociális vagy ideológiai megfontolásokból születik, hanem a Jézussal való találkozásból és a Jézusban maradásból. Számunkra ő az a szőlőtő, amelyből magunkba szívjuk az „életnedvet”, vagyis az „életet”, hogy a társadalomba az életnek és a törekvésnek egy másfajta módját vigyünk, olyat, amely az utolsókat helyezi első helyre.

Amikor olyan bensőséges kapcsolatban vagyunk az Úrral, mint amilyen szoros kapcsolatban van a szőlőtő a szőlővesszőkkel, akkor az új élet, az irgalmasság, az igazságosság és a béke gyümölcseit tudjuk teremni, melyek mind az Úr feltámadásából származnak. Ez az, amit a szentek tettek, azok, akik teljes mértékben megélték a keresztény életet és a szeretetről szóló tanúságtételt, mert az Úr szőlőtőjén igazi szőlővesszők voltak. Ahhoz pedig, hogy szentek legyünk, „nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnek lennünk. […] Mi mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy szentek legyünk, mégpedig azáltal, hogy szeretetben élünk, és mindenkinek felkínáljuk tanúságtételünket mindennapi teendőink között, abban a közegben, ahol élünk” (Gaudete et exsultate – Örüljetek és ujjongjatok apostoli buzdítás, 14). Mindnyájan meghívást kaptunk arra, hogy szentek legyünk. Szentnek kell lennünk azzal a gazdagsággal, amit a feltámadt Úrtól kapunk. Minden tevékenységünk – a munka és a pihenés, a családi és a társadalmi élet, a politikai, kulturális és gazdasági felelősségi körök gyakorlása –, tehát minden tevékenységünk, a kicsik és nagyok egyaránt, ha Jézussal való egységben, szeretettel és szolgálva éljük meg, alkalmat nyújt arra, hogy teljes mértékben megéljük a keresztséget és az evangéliumi szentséget.

Legyen segítségünkre Mária, a szentek királynéja és az ő isteni Fiával való tökéletes közösség mintaképe. Ő tanítsa meg nekünk, hogy Jézusban maradjunk, mint szőlővesszők a szőlőtőn, és sose szakadjunk el az ő szeretetétől. Ugyanis semmit sem tudunk tenni nélküle, mert a mi életünk az élő, az Egyházban és a világban jelen lévő Krisztus.

A Szentatya szavai a Regina Coeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim! Tegnap Krakkóban boldoggá avatták Hanna Chrzanowska világi hívőt, aki életét a betegek gondozásának szentelte, akikben a szenvedő Jézus arcát látta. Adjunk hálát Istennek a betegek eme apostolának tanúságtételéért, és igyekezzünk követni példáját!

Imával kísérem a múlt pénteki Korea-közi csúcstalálkozó pozitív kimenetelét, és a két fél, a két vezető azon bátor vállalását, hogy őszinte párbeszédet folytatnak a nukleáris fegyverektől mentes Koreai-félsziget érdekében. Imádkozom az Úrhoz, hogy a békében és testvériesebb barátságban megélt jövőhöz fűződő reményeikben ne csalódjanak, és hogy az együttműködés gyümölcsözően folytatódjon a szeretett koreai nép és az egész világ érdekében.

Múlt héten ismét csapás sújtotta a nigériai keresztény közösséget, hívőket öltek meg, köztük két papot: ajánljuk Isten irgalmába e testvéreinket, hogy segítse Urunk azokat a keményen megpróbált közösségeket, hogy újra megtalálják lelki nyugalmukat és békéjüket.

Szeretettel köszöntöm a ma itt lévő zarándokokat, akik tényleg olyan sokan vannak, hogy nem is tudok felsorolni minden csoportot! Mégis megemlítem azokat, akik Bragából (Portugáliából), Indiából és Pakisztánból jöttek; a paviai, cremai és vignalei híveket; a bérmálkozott vagy bérmálkozás előtt álló sok fiatalt; valamint a Cuneóból, Remedellóból, Arcoréból, Valle Olonából és Modicából jött tizenéveseket.

Külön is gondolok az Assisiből jött, püspökük által elkísért testvérületekre, a Szent Giuseppe Murialdo által alapított szerzeteskongregáció fiatal animátoraira, és az Olasz Püspöki Konferencia által a katekumenátusról szervezett országos konferencia résztvevőire.

Kedves Testvéreim! Holnapután, május elsején délután azzal kezdem el Mária hónapját, hogy elzarándokolok az Isteni Szeretet Szüzének szentélyébe [Santuario della Madonna del Divino Amore]. Elimádkozzuk a rózsafüzért, különösen is imádkozunk azért, hogy béke legyen Szíriában és az egész világon. Hívlak titeket, társuljatok hozzám lélekben, és az egész hónapban folytassuk a rózsafüzér imádságot a békéért.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Legyetek oly kedvesek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír