A keresztény örömről szólt a tavaszi Nagymaros

2018. május 12., szombat | 21:38

Május 12-én tartották az idei tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő országos lelki napjának előadásai, programjai ezúttal az öröm témáját járták körül, mottóul választva Szent Pál felszólítását: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4,4).

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az Isten dicsőségére, dicsőítésére szánt találkozó énekléssel, tánccal, rövid elmélkedésekkel indult. „Adjátok át magatokat annak az örömnek, amivel a Jóisten ma meg akar ajándékozni titeket – kezdte napindító gondolatait Farkas László, a Váci Egyházmegye korábbi ifjúsági referense. – Sok minden sodor a csüggedés, a pusztulás felé, és akadályt gördít örömünk elé, de ne feledjük, hogy Jézus Úr minden halál felett, és a fájdalom út a feltámadás felé. Éljünk a mennyben, Isten örömében, ahova bármely pillanatban beléphetünk Jézus ösvényén!

A napindító gondolatok után a Váci Egyházmegye ifjúsági régióit összefogó Mentemisszió (mente.hu) fiataljainak zenéje, éneke, tánca következett. Az egyházmegye jelenlegi ifjúsági lelkésze, Bezák Tamás az öröm litániáját olvasta fel. „Ments meg Uram az aggodalmaskodástól, a teljesítménykényszertől, a túlzott megfelelni akarástól, a csüggedéstől” – hangzott a könyörgés, amit hálaadás követett.

Dobszay Benedek ferences tartományfőnök, a Férfi Szerzeteselöljárók konferenciájának elnöke is köszöntötte e jelenlévőket, majd emlékeztetett, hogy a tavaly októberi Nagymaroson Nagy Bálint SJ az imádságról beszélt, ami nem más, mint ráhagyatkozás Istenre, az Ő vezetésére. – A mostani témánk is a ráhagyatkozásról szól – folytatta Dobszay Benedek –, ezúttal az öröm összefüggésében, amiről általában keveset beszélünk, pedig az örömhír a kereszténységünk lényege.

A ferences szerzetes elmondta, hogy a következő nagymarosi ifjúsági találkozók tematikus íve a szentségekről szól majd, felkészülve a 2020-ban sorra kerülő nemzetközi eucharisztikus kongresszusra.

Az idei, tavaszi találkozó főelőadását Farkas László atya, a Váci Egyházmegye korábbi ifjúsági referense tartotta, aki a természetes és a természetfeletti örömről beszélt. – Isten az öröm forrása, és szüntelenül elérhető. Nem az a legnagyobb történés ebben a pillanatban, hogy a bűn súlya nyom, amit elkövettél, és nem az, hogy valaki alaposan megsértett, hanem, hogy Jézus ezt a pillanatot is megváltotta, és közeledni szeretne feléd. Engeded-e, hogy közel jöjjön hozzád? – tette fel a kérdést az előadó, majd így folytatta: Valaki azt mondta, a mosoly keresztvetésünk egyik formája. Természetesen nem „muszáj-vigyorról” van szó, mert az nem hiteles; Istenben való örömünk nem érzés, hanem életforma, kitart az érzelmileg megterhelő, depressziós időszakokban is, kiléptet önmagunkból, felemel, belső békét ad: ez a beteljesedett szeretet tudata.

Farkas László hangsúlyozta, hogy a természetes örömök (például a mozgás, pihenés, étkezés) élvezetet adnak, ösztönös reakciók, a boldogságra vezető öröm ezzel szemben szellemi akció, önátadás, eggyé válás azzal, amit teszünk, tudatos figyelem, s mint ilyen tanulható: a fejben dől el.

Átélhetünk élvezetet úgy is, hogy közben nem érezzük boldognak magunkat. Az igazi öröm eléréséhez, ahhoz, hogy beteljesedjen az életünk, önkontrollra van szükségünk: gondoljunk a hegymászóra, akinek sajog a lába, de boldog, mert már látja maga előtt a célt, s továbblép. Az igazi öröm tartós (szemben a múlékony élvezettel), akkor növekszik, ha megosztjuk másokkal, és új rendet teremt a tudatban – folytatta az előadó. – Gondoljunk csak arra, amikor a kényelemszeretetünket legyőzve örömöt szereztünk másoknak!

Farkas László a lényeg megvilágítására egy ír közmondást idézett: Ha boldog akarsz lenni, ne házasodj meg, de ha valakit boldoggá akarsz tenni, házasodj meg!

Az igazi örömről szólva az előadó Csíkszentmihályi Mihály világhírű pszichológus kutató flow (áramlat)-élmény elméletét hívta segítségül, amely szerint a boldogító flow-élmény feloldódás a cselekvésben, az önmagáért való tevékenységben, amely által összehangolt egészként éljük meg magunkat, egyúttal megfeledkezünk magunkról, nem foglalkozunk az énünkkel. – Ehhez gyakorlás által juthatunk el; a pszichológia megállapítása szerint a legtöbb örömmel járó tevékenység erőfeszítést igényel. A legnagyobb flow-élmény pedig az istenkapcsolat – tette hozzá Farkas László. – Örömtelenségünk gyakori oka, hogy nem fejlesztjük és alulértékeljük a képességeinket, illetve túlzott elvárásoknak akarunk megfelelni, és úgy érezzük, soha nem valósul meg az, amit szeretnénk (frusztráció). Fel kell ismernünk, kérnünk kell Istentől a látást, hogy mibe kell beleadnunk legjobb erőinket, milyen tevékenységek által érezzük magunkat elemünkben.

Az előadó megjegyezte, hogy vannak krónikus örömtelenségben szenvedő betegek (skizofrének), és a betegségük oka, hogy képtelenek a lényegtelen ingereket kizárni az életükből – Társadalmunk ebbe az irányba halad – tette hozzá Farkas László –, ezzel szemben nekünk, keresztényeknek el kell szánnunk magunkat az elmélyülésre, a lényegtelen információk (ingerek) kizárására, hogy össze ne zavarodjunk, és képesek legyünk arra figyelni, amire oda kell adnunk magunkat, legyen az éppen házasság vagy más hivatás.

A mentális egészségünket segítő, a leglehetetlenebb helyzetben is használható, ingyenes recept az örömtelenségünk gyógyítására a Bibliában, a Filippieknek írt levél 4,4–9-ben található: az Úr közelsége, a vele való találkozás gyógyír a múltra vagy a jövőre vonatkozó aggodalmainkra. Csak meg kell engednünk Istennek, hogy legyen az, aki: gondoskodó. S fel kell hagynunk azzal, hogy túl sokat gondoljunk magunkról; ismert az önsajnálat alapmondata: „Ha figyelembe vennék a szükségleteimet, boldogabb lennék!”

„Ha nehézség ér, bajban vagyunk, akkor is adjunk hálát az Úrnak, előre megköszönve a megoldást, amit a seb, a fájdalom által előre elkészített a számunkra. Köszönjük meg!” – biztatott László atya. – Sajnos sok esetben inkább a „suttogónak” hiszünk, aki azt mondja: úgysem fog sikerülni, úgysem fognak szeretni; Isten helyett, aki pedig bízik bennem, aki számára becses vagyok.

Az igazi öröm eléréséhez el kell fogadnunk azt, ahova Isten helyezett minket, másként fogalmazva: meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk, és nem máshova, más után futni. Isten irgalmát nézd, ne a veszteségeidet! Legyél készséges a megbocsátásra, mert a sértettségedhez való ragaszkodás lerombolja benned a szeretetet! – buzdította a jelenlévőket Farkas László.

A természetfeletti örömöt Isten jelenlétébe lépve kapjuk meg, ahogy az minden eucharisztiában (hálaadás) megtörténik: ez az Úrban való részesedés misztériuma – tanította az előadó, és összefoglalóan hozzátette: Akár jó, akár rossz ér, mindig adjunk hálát, dicsérjük Istent, neki terve van velünk, eggyé akar válni velünk.

Ezek után különféle, saját életéből vett, megindító példákon, próbatételeken keresztül mutatta be e dicsőítés gyümölcseit. „Mert a dicsőítés nem más, mint erős együttműködés Istennel, hogy Szentlelke által cselekedhessen a megoldhatatlannak látszó helyzetekben is, mert ő nagyobb, mint a problémám, és mindig van jobb ötlete. Jézussal a helyemen vagyok, még életem keresztjén is” – zárta előadását Farkas László.

A főelőadást szentségimádás követte, majd a fiatalok különféle fakultációkon, imaműhelyeken vehettek részt. Többek közt Farkas László atyával a plébániakertben maradva beszélgethettek és imádkozhattak tovább. Kerényi Lajos piarista szerzetes a nagytemplomban várta a résztvevőket az előadásán. A nagymarosi kálváriadombon Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke; Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor és Lejtényi Emánuel atya tartott kérdezz-felelek fakultációt.

Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely programja a Szent Márton Közösségi Házban várta az érdeklődőket. Szentes Judit szociális testvér segítségével egy ősi imamód, a lectio divina (szentírásolvasás) tanulására és kipróbálására nyílt lehetőség. A keleti lelkiségről, a Jézus-imáról, a görögkatolikus hagyományról Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke beszélt. Schnider Anikó Angelika domonkos nővér az öröm zsoltárairól tartott biblikus műhelyt. Fábry Kornél atya tájékoztatást adott a 2020-ban Budapesten sorra kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos tudnivalókról.

Csókási Anna Sacré Coeur-nővér táncmeditációs alkalommal készült, bemutatkozott a Fokoláre Mozgalom, az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai pedig a Szent Márton Közösségi Ház udvarán várták a beszélgetni, önmagukkal találkozni vágyókat. A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan alkalom nyílt a szentgyónásra; a művelődési házban véradást szerveztek.

Délután a plébániakertben tartott szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke volt; a szentbeszédet Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke mondta. A szertartás elején köszöntötték az ezüstmisés Gáspár István atyát, a Nagymaroson (és korábban Kismaroson is) kezdetektől zenei szolgálatot vállaló Ferenczi Rudolf egyházzenészt, közismert nevén Daxot, 70. születésnapja alkalmából, és Fazekas Katalint, aki 25 éve segít „háttéremberként” többek között a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó oltárának díszítésében.

Orosz Atanáz beszédében a nap témájához kapcsolódva hangsúlyozta, Márk és Lukács evangéliuma szerint is Jézus mennybemenetele után a tanítványok szívükben örömmel távoztak Jeruzsálembe, mert Jézus garantálta számukra jelenlétét minden időkre, megígérte, hogy nem hagyja őket árván. Végül is azt élhették át, hogy egybenőttek Krisztussal.

Megtanulhatjuk tőlük a különbségtételt a pillanatnyi élvezet és a maradandó boldogság között. Az előbbi nem építőköve Isten országának, eltávolít az istenkapcsolattól. Például ilyen a birtoklás szennye a szeretetben, amely leköt, rabságba ejt. Ezzel szemben a maradandó boldogságban – Ferenc pápával szólva – feltárul a gyengédség titka, amelytől szabaddá és naggyá válhatunk a szeretetben, s ezt bizony semmilyen extra mobilalkalmazás nem tudja megadni. Az életszentségre, a jézusi nyolc boldogságra való meghívás bizony ma is szembemegy a korszellemmel – mutatott rá a görögkatolikus püspök.

Az élvezet rövid távú, nem tesz boldoggá, sőt az ókori görög bölcsek szerint keserű fájdalom következik utána – folytatta Orosz Atanáz. – A teljes boldogságot az ember számára az Istennel való egyesülés biztosítja. A boldogság a szentségre való meghívottságunkkal jár együtt – szögezte le a püspök. – Ehhez a nyolc boldogság útját kell végigjárnunk – idézte Ferenc pápát. Majd utalt arra a keleti egyházban bevett bölcsességre amely szerint: „Kereszt által lett a világ öröme”.

Mindehhez Szent Ferenc Fiorettijéből idézett a püspök, azokat a részeket, amelyek arról szólnak, hogy a tökéletes boldogság abban áll, hogy békével, örömmel viseljük az áldott Jézus szenvedéseire gondolva a megaláztatásokat, bántásokat. – Volt idő, amikor Nagymaros is átélhette az üldöztetés idejét – emlékeztetett Orosz Atanáz, s megemlítette napjaink üldözött keresztényeit is. Hangsúlyozta: a legnagyobb adomány önmagunk legyőzése, Krisztus szeretetéért elviselni minden méltánytalanságot, kellemetlenséget.

A püspök buzdította a fiatalokat, hogy legyenek a béke és az öröm hordozói, telítődjenek a Lélek gyümölcseivel, és ha sejtésszerűen, valahogy megszerették Istent, akkor gondoljanak arra, hogy az üdvözült igazak ezen öröm beteljesült formájának mindenkor részesei. Orosz Atanáz hozzátette: az igaz ember olyan „hely”, aki befogadta Krisztust.

A mise után közös éneklés folytatódott Sillye Jenővel és barátaival, majd táncház kezdődött a Jászok Együttessel.

A helyszínen egész nap ifjúsági szervezeteket, lelkiségi mozgalmakat, programokat bemutató standok várták az érdeklődőket. A találkozó részeként 1989 óta működik a Gyerekmaros, a fiatalabbaknak és a gyerekeknek szóló lelkinap, amelyen évek óta közel nyolcszáz gyerek vesz részt, korosztályok szerint öt táborban.

Fotó: Tibély Gergő

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink – olvasta már?
michael-blume-isten-kegyelmebol-hatalmunk-van-arra-hogy-atalakitsuk-vilagot
Michael A. Blume: „Isten kegyelméből hatalmunk van arra, hogy átalakítsuk a világot”

Magyarország apostoli nunciusát kérdeztük a húsvét misztériumáról és személyes tapasztalatairól.

2019. április 21., vasárnap
ferenc-papa-urbi-et-orbi-uzenete-husvet-vasarnapjan-az-elet-ura-ne-talaljon-minket-kozonyosnek
Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete húsvét vasárnapján: Az élet Ura ne találjon minket közönyösnek!

Április 21-én, húsvétvasárnap Urbi et Orbi üzenetében Ferenc pápa arról beszélt, hogy a feltámadt Krisztus nem hagyja magukra azokat, akiket próbatétel, fájdalom sújt. Imádkozott a Srí Lanka-i merényletek áldozataiért.

2019. április 21., vasárnap
Útravaló – 2019. április 22., húsvéthétfő

Útravaló – 2019. április 22., húsvéthétfő

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Korábbiak »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle