Ferenc pápa: Az Egyház nem maradhat statikus, hanem úton lévő közösségként kell élnie!

Ferenc pápa – 2019. május 26., vasárnap | 17:22

Május 26-án délben a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedve a Szentlélek nélkülözhetetlen működésére hívta fel a figyelmet: a Lélek az, aki segít, hogy mindennapi döntéseinkben Jézus szava irányítson, az evangélium logikája vezessen bennünket.

Ferenc pápa magyarra fordított beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A húsvéti időszak hatodik vasárnapja van. A mai evangélium Jézusnak abból a beszédéből közöl egy részletet, amelyet az utolsó vacsorán mondott apostolainak (vö. Jn 14,23–29). A Szentlélek működéséről beszél, és egy ígéretet fogalmaz meg: „A Pártfogó, a Szentlélek, akit az Atya a nevemben küld majd, ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). Miközben közeledik a kereszt órája, Jézus biztosítja az apostolokat arról, hogy nem maradnak egyedül: mindig velük lesz a Szentlélek, a Paraklitosz, aki támogatja majd őket azon küldetésükben, hogy elvigyék az evangéliumot az egész világra. Az eredeti, ógörög nyelvben a Paraklitosz azt jelöli, aki mellénk áll, hogy támogasson és vigasztaljon. Jézus visszatér az Atyához, de továbbra is tanítja és vezeti tanítványait a Szentlélek működése által.

Mi a küldetése a Szentléleknek, akit Jézus ajándékul megígér? Ő maga megmondja: „Ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” Földi élete során Jézus már mindent átadott, amit az apostolokra akart bízni: teljessé tette az isteni kinyilatkoztatást, vagyis közölte mindazt, amit az Atya a Fiú megtestesülésével el akart mondani az emberiségnek. A Szentlélek feladata az, hogy emlékeztessen, vagyis hogy teljesen megértesse és konkrét formában megvalósíttassa Jézus tanításait. Az Egyháznak is épp ez a küldetése, melyet olyan életmóddal valósít meg, amely követelményeket támaszt. Ilyen követelmények: az Úrban való hit, az ő szavának a megtartása, a Lélek működése iránti fogékonyság, aki folyamatosan élővé és jelenvalóvá teszi a feltámadt Urat, az ő békéjének a befogadása, valamint a tanúságtétel erről a békéről azáltal, hogy nyitottak vagyunk a másik emberrel való találkozásra.

Hogy mindezt megvalósíthassa, az Egyház nem maradhat statikus, hanem minden megkeresztelt hívő aktív részvételével úton lévő közösségként kell cselekednie, melyet a mindent újjáteremtő Szentlélek fénye és ereje vezet és támogat. Ki kell szabadulnunk azokból a világias kötelékekből, amelyeket álláspontjaink, stratégiáink, célkitűzéseink jelentenek, melyek gyakran megnehezítik a hívő életet, és tanulékonyan az Úr szavára kell figyelnünk! Így Isten Lelke fog vezetni bennünket, és fogja vezetni az Egyházat, hogy a Krisztus által akart igazi, szép, tündöklő arca ragyogjon.

Az Úr ma arra hív, hogy nyissuk meg szívünket a Szentlélek ajándéka előtt, hogy vezessen bennünket a történelem ösvényein. Ő az evangélium logikájára tanít bennünket, nap mint nap, a befogadó szeretet logikájára, „megtanít nekünk mindent”, és „emlékeztet mindarra, amit az Úr mondott nekünk”.

Mária, akihez mint mennyei édesanyánkhoz ebben a hónapban, májusban, különleges áhítattal és tisztelettel fordulunk, oltalmazza szüntelenül az Egyházat és az egész emberiséget! Ő, aki alázatos és bátor hittel teljesen együttműködött a Szentlélekkel Isten Fiának megtestesülésében, minket is segítsen, hogy engedjük magunkat tanítani és vezetni a Paraklitosz által, hogy be tudjuk fogadni Isten igéjét, és életünkkel tanúságot tudjunk tenni róla!

A Szentatya szavai a Regina Coeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok! Köszöntöm a családokat, az egyházközségi csoportokat és a társulatokat!

Külön is üdvözlöm a máltai és a madridi híveket, a hondurasi Banda Juvenil 504 ifjúsági zenekart, valamint a németországi Kolping Egyesületet.

Köszöntöm a genovai bérmálkozó fiatalokat – jó sokan vannak! –, a római Caterina di Santa Rosa iskola diákjait, Torre Gaia-i gyerekeket és fiatalokat, valamint a berchiddeddui híveket, a „Laudato sii” kórussal együtt.

Üdvözletemet és áldásomat küldöm a lengyel zarándokoknak, akik részt vesznek a Piekary Śląskie-i Mária-kegyhelyre szervezett nagy zarándoklaton.

A „betegeknek nyújtott enyhülés napja” [Giornata del Sollievo] alkalmából külön gondolok azokra, akik összegyűltek a Gemelli Poliklinikán, hogy a betegekkel való testvériséget kifejező kezdeményezéseket mozdítsanak elő.

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra! Köszönöm!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria