Jubileumi évet kezdenek a piaristák

Megszentelt élet – 2016. november 25., péntek | 21:19

Az alábbiakban a Piarista Rend Magyar Tartománya közleményét adjuk közre.

Kalazanci Szent Józsefnek mint a világ összes keresztény népiskolája égi pártfogójának ünnepét november 27-én tartjuk. Ezen a napon nyitják meg a kalazanciusi szentévet Rómában, 2017-ben ugyanis két jelentős eseményt is ünnepelnek a piaristák: a rend alapításának 400. és a rendalapító szentté avatásának 250. évfordulóját.

Ferenc pápa külön kalazanciusi jubileumi évet és hozzá kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének lehetőségét engedélyezte az ünnepségeken résztvevők számára. (A búcsúról szóló határozat lentebb olvasható.) A megnyitó teljes programja élőben követhető a Youtube NewScolopi csatornáján. A megnyitón Magyarországról négyen vesznek részt: Labanc Zsolt tartományfőnök, Urbán József generálisi asszisztens, Acél Zsolt kecskeméti tanár és Márkus Roland, aki jelenleg Granadában (Spanyolországban) végzi teológiai tanulmányait, és az ünnepségen is felszólal.


PROGRAM:

11.30 SZENTMISE
João Braz de Aviz bíboros mutatja be a szentmisét a rend központi templomában, a Szent Pantaleonról és Kalazanci Szent Józsefről elnevezett templomban. A mise keretében olvassák fel a jubileumi évről szóló pápai bullát.

12.30 ÜNNEPSÉG
(A San Pantaleo-rendházban.)

Felszólalók:
Pedro Aguado SP, a Piarista Rend általános elöljárója:
Hogyan fogadjuk és ünnepeljük a kalazanciusi jubileumi évet?

Alberto Cantero, a Piarista Testvériség Általános Tanácsának tagja:
Együtt építjük a Kegyes Iskolákat

Márkus Roland SP, a Magyarországi Rendtartomány tagja:
Milyen jövőről álmodok piaristaként?

Christian Ehemba Djinamoto SP, a Kelet-Afrikai Provincia tartományfőnöke:
A szentség megélése és elősegítése a Kegyes Iskolákban

Jesús Lacarra SP, a Japán-Fülöp-szigeteki Viceprovincia tagja:
Szeretni a rendet és rajta keresztül életet adni másoknak

João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa:
Az egyház hivatásotok hiteles és buzgó megélésére hív titeketA KALAZANCIUSI JUBILEUMI ÉV TOVÁBBI PROGRAMJA:

2017. január 31.
Hálanap a piarista hivatásért
A rendi konstitúció jóváhagyásának évfordulója.

2017. február 6.
A keresztény nevelés szolgálata melletti elköteleződés megújítása
Szent Dorottya vértanú emléknapja.

2017. március 6.
A jubileumi év központi napja
A Páli Kongregáció megalapításának évfordulója.
A piarista szerzetesek ünnepélyes formában, nyilvánosan megújítják szerzetesi fogadalmukat, a piarista testvériségek tagjai pedig megújítják ígéretüket.

2017. március 25.
Imanap a rend novíciusaiért
Az első piaristák beöltözésének évfordulója.

2017. április 2.
A piarista missziók napja
Imádságos közös reflexió a piarista missziós szellemiségről.

2017. április 15.
A piarista rend megújításában való tisztánlátás keresésének napja
A II. vatikáni zsinat iránymutatásai szerint megújított konstitúció jóváhagyásának évfordulója.

2017. május 8.
Megújítják a piarista rend Máriának szenteltségét
Isten anyjának, a piarista rend anyjának ünnepe.

2017. május 31.
Imanap a piarista hivatásokért
Glicerio Landriani tiszteletre méltóvá nyilvánításának évfordulója.

2017. július 8.
A szegény gyermekek, a rend kincsei iránti figyelem napja
A befogadó otthonok napja.
A szegény gyermekekkel való törődés és a társadalom átalakítása melletti elköteleződés megújítása.

2017. július 16.
Imanap az életszentség ajándékáért a piarista rendben
Kalazanci Szent József szentté avatásának kettőszázötvenedik évfordulója.

2017. augusztus 25.
Kalazanci Szent József főünnepe

2017. szeptember 26.
Imanap a kezdeti képzésben részt vevő fiatal piaristákért

2017. november 27.
A jubileumi év lezárása
Szentmise a római San Pantaleo-templomban.

SZENTSZÉKI ENGEDÉLY TELJES BÚCSÚ ELNYERÉSÉRE:

APOSTOLI PENITENCIÁRIA
Ikt. sz. 215/16/1

SZENTATYA! Pedro Aguado Cuesta, a Piarista Rend (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum – Kegyes Iskolák Isten Anyja Szegény Szabályozott Papjainak Rendje) általános elöljárója tisztelettel előterjeszti azt, hogy Kalazanci József a gyermekek és serdülők evangéliumi szeretetben és bölcsességben való nevelésére létrehozta a népiskolákat Róma e városában 1597-ben, 1617-ben pedig megalapította a Kegyes Iskolák Isten Anyja Szegény Szabályozott Papjainak Kongregációját, amelyet V. Pál pápa jóváhagyott, XV. Gergely pápa pedig szerzetesrenddé emelt 1621-ben. Magát a rendalapítót, aki kitűnt feddhetetlen életével és csodáival, XIII. Kelemen pápa beírta a szentek jegyzékébe 1767-ben, 1948-ban pedig Isten szolgája XII. Pius pápa a világ összes keresztény népiskolája Isten előtti égi pártfogójának nyilvánította.

Annak érdekében, hogy Isten nagylelkű kegyelme még jobban kiáradhasson és bőségesebb lelki gyümölcsöt teremjen az egész Kalazanciusi Család és az összes keresztény hívő életében, jómagam, aki tisztelettel Önhöz fordulok, alázatosan kérem egy különleges szentév (jubileum) engedélyezését a kettős évforduló méltó megünneplésére: Kalazanci Szent József ugyanis négyszáz évvel ezelőtt alapította a rendet, a kiváló rendalapítót pedig kétszázötven évvel ezelőtt írták be a szentek névsorába. Hogy Isten… stb.

2016. november 10.

Az APOSTOLI PENITENCIÁRIA a szentatya, Ferenc pápa által neki adott jogképességénél fogva szívesen engedélyezi – 2016. november 22-től 2017. november 27-ig – a kalazanciusi évet és a hozzákapcsolódó teljes búcsút (a következő feltételekkel: szentségi gyónás, szentáldozás és ima a szentatya szándékára), amelyet elnyerhetnek a bűneiket valóban megbánó és szeretettől vezérelt keresztény hívők minden templomban, templomigazgatásban, kegyhelyen vagy plébánián, ahol a Piarista Rend jelen van – a búcsút a tisztulás állapotában lévő hívők lelkéért is fel lehet ajánlani –, ha áhítattal részt vesznek a jubileumi ünnepségeken – megfelelő időtartamban –, alázatos könyörgéseiket Isten elé terjesztik a keresztény hivatáshoz való hűségükért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint az emberi család intézményének védelméért, és könyörgéseiket a miatyánk, a hitvallás és a valamilyen Mária-ima elmondásával zárják.

A Kalazanciusi Család azon tagjai, akik betegség vagy más súlyos ok miatt nem tudnak részt venni a szentévi ünnepségeken, elnyerhetik a teljes búcsút – azon a helyen, ahol akadályoztatva vannak –, ha lélekben elszakadtak minden bűntől, és megvan a szándékuk, hogy, mihelyt tudják, teljesítik a három szokásos feltételt, és lélekben a szertartásokhoz kapcsolódnak, fájdalmaikat – életük nehézségeit – pedig felajánlják az irgalmas Istennek.

Hogy az isteni megbocsátás elnyeréséhez való hozzájutás – az egyháznak adott kulcsok által – könnyebb legyen, a lelkipásztori szeretet érdekében a jelen penitenciária kéri, hogy a jubiláló rend papjai nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatására, valamint a betegek gyakori megáldoztatására.

A jelen engedély a kalazanciusi évre érvényes; szemben bármely ellenkező értelmű rendelkezéssel.

Mauro Piacenza bíboros
főpenitenciárius

Krzysztof Nykiel
régens


Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria