Magyarul is megjelentek az Egyházi Törvénykönyv legújabb módosításai

Hazai – 2023. június 1., csütörtök | 18:53

Ferenc pápa három, 2022-ben és 2023-ban kiadott motu proprióban módosította az Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici, CIC) egyes cikkelyeit. A latin nyelvű változtatásokat Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, kánonjogász ültette magyar nyelvre.

Ferenc pápa a 2022. február 10-én kiadott Competentias quasdam decernere kezdetű motu propriójában összesen tíz változtatást tett közzé, ezek az alábbi cikkelyeket, illetve paragrafusokat érintik: 237. kán. 2. §.; 242. kán. 1. §.; 265. kán.; 604. kán. 3. §.; 686. kán. 1. §.; 688. kán. 2. §.; 699. kán. 2. §.; 775. kán. 2. §.; 1308. kán.; 1310. kán.

A Szentatya a 2022. április 26-án kiadott Recognitum Librum VI kezdetű motu propriójában egy módosításról döntött (695. kán. 1. §.), a 2023. április 2-án közzétett Expedit ut iura kezdetű motu propriójában szintén egy változtatást hagyott jóvá (700. kán.).

Az alábbiakban közöljük az új magyar szövegváltozatokat.

A Competentias quasdam decernere kezdetű motu proprio változtatásai:

237. kán. – 2. §. Egyházmegyeközi szemináriumot csak akkor létesítsenek, ha előzetesen elnyerték az Apostoli Szentszék megerősítését mind magának a szemináriumnak az alapítására, mind pedig annak szabályzatára vonatkozóan. Az ilyen szemináriumot a püspöki konferencia létesíti, ha annak egész területére szól, egyébként pedig azok a püspökök, akiket érint.

*

242. kán. – 1. §. Minden országban legyen papnevelési szabályzat, melyet a püspöki konferenciának kell kibocsátania a legfőbb egyházi hatóság által kiadott szabályok figyelembevételével, s a Szentszéknek kell megerősítenie; az új körülményekhez pedig – ugyancsak a Szentszék megerősítésével – alkalmazni kell ezt a szabályzatot, melynek meg kell határoznia a szemináriumi képzés legfőbb elveit és az illető vidék vagy tartomány lelkipásztori szükségleteihez alkalmazott általános szabályait.

*

265. kán. – Minden klerikusnak inkardinálva kell lennie valamely részegyházba, vagy személyi prelatúrába, vagy a megszentelt élet valamely intézményébe vagy valamilyen erre jogosult társaságba, vagy olyan hivatalos klerikusi társulásba, amely erre az Apostoli Szentszéktől felhatalmazás kapott, tehát elöljáró nélküli, vagyis kóbor klerikusok egyáltalán nem lehetnek.

*

604. kán. – 3. §. Ilyen társulásokat elismerni és létesíteni, egyházmegyei társulások esetében a megyéspüspök joga területének határain belül, országos társulások esetében pedig a püspöki konferenciáé területének határain belül.

*

686. kán. – 1. §. Örök fogadalmasnak a legfőbb elöljáró engedélyezheti az exklausztrációt tanácsának beleegyezésével, súlyos okból, de legfeljebb öt évre, és ha klerikusról van szó, annak a helyi ordináriusnak az előzetes beleegyezésével, akinek a területén az illetőnek tartózkodnia kell. Az engedély meghosszabbítása vagy öt évnél hosszabb időre szóló engedély megadása a Szentszéknek, vagy egyházmegyei jogú intézmény esetén a megyéspüspöknek van fenntartva.

*

688. kán. – 2. §. Aki ideiglenes fogadalmának lejárta előtt súlyos okból kéri, hogy az intézményt elhagyhassa, a legfőbb elöljáró – tanácsának beleegyezésével adott – engedélye alapján teheti ezt; a 615. kán.-ban említett monostorokban az engedély érvényességéhez szükséges, hogy megerősítse annak a háznak a püspöke, amelyhez az illető tartozik.

*

699. kán. – 2. §. A 615. kán.-ban említett saját jogú monostorokban az elbocsátással kapcsolatos döntés a nagyobb elöljáróra tartozik, tanácsának beleegyezésével.

*

775. kán. – 2. §. A püspöki konferencia feladata, hogy ha hasznosnak látszik, gondoskodjék területe számára hittankönyvek kiadásáról az Apostoli Szentszék előzetes megerősítésével.

*

1308. kán. – 1. §. A misekötelezettségek leszállítása, melyet csak megfelelő és szükséges okból szabad megtenni, a megyéspüspöknek és a megszentelt élet klerikusi intézménye vagy az apostoli élet klerikusi társasága legfőbb elöljárójának van fenntartva.

2. §. A megyéspüspöknek felhatalmazása van a jövedelmek csökkenése miatt leszállítani, amíg ez az ok fennáll, a hagyományként önálló jelleggel alapított miséket az egyházmegyében törvényesen érvényben lévő miseadomány mértéke szerint, feltéve, hogy senki sincs, aki a miseadomány növelésére köteles, és akiktől ez eredményesen követelhető.

3. §. Ugyanő felhatalmazással rendelkezik az egyházi intézményeket terhelő misekötelezettségek vagy hagyományok leszállítására, ha a jövedelmek már nem elegendőek az illető intézmény saját céljának megfelelő szolgálatára.

4. §. A 2. és 3. §-ban említett felhatalmazással rendelkezik a pápai jogú klerikusi szerzetes intézmény és az apostoli élet ugyanilyen társasága legfőbb elöljárója.

*

1310. kán. – 1. §. A hívők kegyes célú intézkedéseit az ordinárius – csakis megfelelő és szükséges okból – leszállíthatja, mérsékelheti vagy megváltoztathatja, az érdekeltek és saját gazdasági tanácsa meghallgatásával és a lehető legjobban megtartva az alapító szándékát.

2. §. Egyéb esetekben az Apostoli Szentszékhez kell folyamodni.

*

A Recognitum Librum VI kezdetű motu proprio változtatása:

695. kán. – 1. §. A tagot el kell bocsátani az 1395., 1397. és 1398. kán.-ban említett büntetendő cselekményekért, kivéve ha az 1395. kán. 2–3. §-ában és az 1398. kán 1. §-ában említett büntetendő cselekmények esetén a nagyobb elöljáró úgy véli, hogy az elbocsátás nem feltétlenül szükséges, és más módon kellőképpen lehet gondoskodni az illető megjavításáról, az igazságosság helyreállításáról és a botrány helyrehozataláról.

*

Az Expedit ut iura kezdetű motu proprio módosítása:

700. kán. – A fogadalmas tag elbocsátásáról szóló határozat akkor lép hatályba, amikor közlik azzal, akit érint. A határozatnak pedig ahhoz, hogy érvényes legyen, meg kell jelölnie, hogy az elbocsátott jogosult felfolyamodással élni az illetékes hatósághoz az 1734. kán. 1. §-ában említett kérvény nélkül a közlés kézhezvételétől számított harminc napon belül. A felfolyamodásnak felfüggesztő hatálya van.

Az Egyházi Törvénykönyv aktuális szövege a Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Karának honlapján érhető el, IDE kattintva, tizenkét nyelven, köztük magyarul is. (A honlap felülete maga hat nyelven olvasható: olaszul, angolul, németül, spanyolul, franciaául és portugálul lehet rajta böngészni.)

A kánonjogi módosításokat fordította: Erdő Péter

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Illusztráció: Vatican.va

Magyar Kurír
(asz)

Kapcsolódó fotógaléria