Menjetek Józsefhez! – Megnyitották a Szent József-évet és a család évét a Győri Egyházmegyében

Hazai – 2021. május 3., hétfő | 15:01

Veres András megyéspüspök május 1-jén, Munkás Szent József ünnepén szentmisét mutatott be és egyben megnyitotta a Győri Egyházmegyében a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-évet és az Amoris laetitia-családévet.

A szentmisén részt vettek az egyházmegye esperesi kerületeinek és családbizottságának vezetői. Koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, Méry László püspöki titkár, liturgikus szolgálatot végeztek a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei.

Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében meghirdette a Szent József-évet, amelyhez kapcsolódik egy másik tematikus esztendő is, amely a családot állítja a középpontba. Veres András püspök ezekhez kapcsolódóan a Győri Egyházmegyében Munkás Szent József ünnepén nyitotta meg mindkét tematikus évet.

A főpásztor szentbeszédét Szent József jelzői közül a legaktuálisabbra építette: arra, hogy ő volt a Szent Család őre. „Családjainkat ebben az esztendőben – értük különös módon is imádkozva – szeretnénk Szent József oltalmába ajánlani” – hívta fel a figyelmet a megyéspüspök. A mai világban a családot sok támadás éri, ezért különösen is fontos, hogy az isteni szándékot a családdal kapcsolatban továbbra is tisztán megőrizzük. „Nem kétséges számunkra; azzal, hogy Jézus egy emberi családba született, Isten rendkívüli szerepet szánt az emberi családnak” – emelte ki Veres András.

A Szent Család példaként áll előttünk, fontos, hogy ne csak elmélkedjünk, hanem beszéljünk is róla, így adva tovább példáját a jövő generációinak. „Szent Józsefben az evangélium tanúsága szerint megismerhetjük az igaz embert, aki azért élhetett igazul, mert

életét átjárta a mély hit és az imádságos lelkület”

– mutatott rá a szentmise szónoka. Szent Józsefet e két erény tette képessé arra, hogy tisztán, hűségesen, irgalmas szívvel, minden áldozatra kész családapaként éljen szerettei körében.

Ezután Veres András a család semmivel sem pótolható fontosságáról elmélkedett. Család nélkül nem tudunk élni, erre rámutatott a mostani világjárvány is. Fontos, hogy az ember tudjon szeretni és szeretet kapni, amely a családban bontakozik ki a leginkább – folytatta a megyéspüspök. – A járvány idején nagyon sokan szeretteik kényszerű távolmaradásától szenvedtek a legtöbbet. A család nem valami társadalmi képződmény – ahogy egyesek próbálják értelmezni –, ezért meg kell védenünk a gyermekeket, fiatalokat attól az agresszív korszellemtől, amely próbálja a család értékét lábbal tiporni. Ugyanis

a család meggyengülése az egész társadalom megroppánásához fog vezetni.

A válás törvényes szintre emelése aláásta a házasság intézményét. Az abortusz engedélyezése, társadalmi szintre való emelése nagyon meggyengítette a szülői hivatás, az anyaság és az apaság értékét. A napjainkban kibontakozó genderideológia pedig magát az embert, személyiségének integritását rombolja le. Ezért mi, hívő emberek minden eszközzel kell hogy védjük fiataljainkat e káros mételytől, amelyhez mindenki, hívők és nem hívők összefogására van szükség! – buzdított a megyéspüspök.

Ferenc pápa – apostoli levelében – párhuzamot von Jákob fia, József és Szent József között. Véleménye szerint Szent József, a Szent Család őrének élete is leginkább ebben a mondatban foglalható össze: „Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond” (Ter 41,55–57). Miként Ábrahám fiai is ez által az üzenet által menekültek meg a haláltól,

menjünk mi is Szent Józsefhez, tegyük, amit élete példájával mutat nekünk, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a családok teljes szétrombolásától”

– kérte szentbeszédét zárva Veres András megyéspüspök.

A szentmise végén a megyéspüspök a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt imádkozva Szent József és a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta az egyházmegye és a magyar nemzet minden családját.

Imádság a Szent József-év és az Amoris laetitia-család év megnyitóünnepségén

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, és nehézségeink közepette hozzád is teljes bizalommal fordulunk, Szent József! Amikor most Jegyesednek, az értünk véres könnyeket hullató Szent Szűznek képe előtt az Ő segítő oltalmáért könyörgünk, a te pártfogásodat is ugyanolyan bizalommal kérjük.

Miután ma Egyházmegyénkben is ünnepélyesen megnyitottuk a neked és a családnak szentelt évet, különösen is ráhagyatkozunk atyai szívedre és gondoskodó szeretetedre. Te, aki az Anyaszentegyháznak oly hathatós pártfogója vagy, öleld szívedre Egyházmegyénk családjait, különösen a nehézségekkel küszködőket, valamint szenvedő és beteg híveinket, papjainkat és szerzeteseinket.

Szent József, arra a szeretetre hagyatkozva, amely téged a Szeplőtelen Szűzanyához fűzött, s arra az atyai érzületre gondolva, amellyel a gyermek Jézusnak viselted gondját, könyörögve kérünk, nézz kegyesen itt könyörgő gyermekeidre, akiket Jézus Krisztus az Ő vére árán váltott meg, és gyámolíts bennünket erőddel és segítségeddel minden ügyünkben.

Szent József, akinek gondoskodó szeretetére minden szükségünkben bizalommal számíthatunk, fordítsd felénk most is atyai tekintetedet, és figyelj gyermekeid kéréseire. Ránk nehezedő bajainkban bizalommal fordulunk hozzád. Ne vonakodj szerető oltalmadba venni fontos és nehéz ügyeinket, amelyek most különösen is nyomasztanak bennünket. Add, hogy közbenjáró szereteted ajándékai Isten dicsőségére és gyermekeid javára váljanak. Légy szószólónk isteni Fiadnál, akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője és hűséges oltalmazója voltál.

Szent József, légy szószólónk a Szűzanyával együtt, akinek szerető és szeretett Jegyese voltál. Bízunk abban, hogy nekünk is hathatós pártfogónak bizonyulsz. Mi, akik most alázattal borulunk le Szent Jegyesed vérrel könnyezett kegyképe előtt, esedezve kérünk: amint egykor a kisded Jézust kiragadtad a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten gyermekeit, az Egyházat az ellenséges támadásoktól és minden bajtól. Végy állandó pártfogásodba bennünket, hogy példáddal és segítségeddel támogatva szentül élhessünk, boldog halált érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Ámen.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria