Montforti Grignion Szent Lajos Mária: A tökéletes Mária-tisztelet

Kultúra – 2021. szeptember 4., szombat | 15:00

Boldog Montforti Grignion Szent Lajos Mária 1712-ben írta a Szűzanyáról szóló elmélkedését, amely magyarul 1936-ban jelent meg először, majd 1944-ben másodszor, mindkétszer Csávossy Elemér SJ előszavával. Az Ős-Kép Kiadó most harmadszor is megjelentette a könyvet.

A francia szerző (1674–1716) egy tizennyolc gyermekes családból származik, a testvérek közül hárman papok lettek, ketten pedig apácák. Lajos gyermekkorától kitűnt lángoló Mária-tiszteletével. Már öt-hat éves korában naponta elmondta a rózsafüzért. 1700-ban, pünkösd hetében szentelték pappá.

Rendkívül sikeres hitszónok volt, akinek lelkigyakorlataira tömegek tódultak – Lajos szerint azért, mert önmegtagadásában kiimádkozta a kegyelmek áradását. A hívőket Szűz Mária palástja alá akarta összegyűjteni, hogy megóvja őket a hamis tanításoktól.

Sikereivel sok ellenséget szerzett magának, az Egyházban mind többen nézték féltékenyen népszerűségét. Elsősorban a janzenisták és a reformátusok próbálták meg ellehetetleníteni, nem sikertelenül. Lajos több évig volt lelkipásztora egy kórháznak, de elbocsátották, és évekig megalázó nyomorúságban fagyoskodott egy lépcső alatti odúban, ahol a bencés nővérek látták el élelemmel. Műveit, lelkigyakorlatait betiltották, egy idő után már azt is, hogy misét mutathasson be.

Ellenségei lejárató rágalomkampányt indítottak ellene, de mindez nem keserítette el, sőt szíve telve volt örömmel, mert a máriás lélekkel felajánlott szenvedést hatalmas értéknek tartotta.

Életében két társaságot alapított: a „Mária Társaságot”, papok és laikus testvérek számára, és egy apácarendet, a „Bölcsesség Leányait”. XIII. Leo pápa 1888-ban boldoggá, XII. Pius pedig 1947-ben szentté avatta.

A tökéletes Mária-tiszteletről írt könyve halála után elveszett, és csak 1842-ben találtak rá egy ládában, amint azt Lajos megjósolta. A könyv címe nem tőle származik.

Mérhetetlenül nagy kincstárnak nevezi Szűz Máriát, akit a szentek az „Úr kincsének” neveznek, és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak. A Szentháromságos Isten Máriával, „hűséges jegyesével” közölte kimondhatatlan adományait. „Nincs mennyei adomány, mely ne menne az Ő szűz kezén át, mert egy az akarata Istennek: akarja, hogy minden jóban Szűz Mária által részesüljünk.” A Szűzanya

a közbenjáró „mindenhatóság” Istennél, rajta keresztül vezet az Út isteni Fiához, egyúttal Urához (és mindannyiunk Urához), Jézushoz.

Montforti Grignion Lajos felsorolja a hamis és az igaz Mária-tisztelet ismérveit. Hamis: gáncsoskodó, szűkkeblű, külsőséges, vakmerő, állhatatlan, képmutató, önző. Igaz: bensőséges, gyengéd, szent, állhatatos, önzetlen.

Rendkívül szoros az összefüggés a tökéletes Mária-tisztelet és a lélek Jézus Krisztusnak történt abszolút önátadása között. A szerző kifejti: mivel tökéletességünk abban áll, hogy a Megváltó Jézus Krisztushoz hasonlókká legyünk, Vele egyesüljünk és magunkat Neki szenteljük, minden ájtatosság között az a legeszményibb, amely Jézus Krisztushoz leginkább hasonlóvá tesz, „Vele legbensőbben egyesít és bennünket legkizárólagosabban Neki szentel”. A teremtmények között pedig Szűz Mária a leghasonlóbb isteni Fiához. Ebből következik, hogy „minden áhítat között az áhítat Szűz Máriához, az Ő szentséges Anyjához: Urunkhoz és Üdvözítőnkhöz leginkább hasonlóvá teszi és leginkább Neki szenteli a lelket. Továbbá minél inkább Szűz Máriának szenteli magát a lélek, annál inkább szenteli Jézus Krisztusnak. Ezért a tökéletes felajánlás és átadás Jézus Krisztusnak nem más, mint önmagunknak tökéletes és teljes felajánlása és átadása Szűz Máriának…”

Lajos méltányos dolognak tartja, hogy mint „szolgái vagy rabszolgái” mindent Szűz Máriáért tegyünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az istenanyát tekintsük cselekedeteink végső céljának, „mert a mi végcélunk egyedül Jézus Krisztus, hanem mint közelebbi célt, mint Jézus Krisztus titokzatos működési helyét és könnyű eszközt arra, hogy Hozzá juthassunk, mint jó szolgáknak vagy rabszolgáknak nem szabad tétlenül maradnunk, hanem oltalmába és segítségébe vetett bizalommal nagy dolgokra kell vállalkoznunk, és nagy dolgokat kell véghezvinnünk fenséges Úrnőnkért és Királynőnkért.” Montforti Grignion Lajos állítja: Szűz Mária, a „szép Szeretet anyja”, megszabadítja szívünket minden aggodalmaskodástól és szolgai félelemtől. „Megnyitja és

kitágítja szívedet, úgy, hogy Fia parancsainak útján az Isten szent szabadságában fogsz előrehaladni. Megadja neked a tiszta szeretetet, melynek kincsét és gazdagságát magában rejti.”

A kötethez Székely János szombathelyi megyéspüspök írt ajánlást: „Grignion Szent Lajos könyve – amely évszázadok óta keresztények generációit táplálta, lelkesítette a Szűzanya szeretetére – egy olyan mű, amely arra hív, hogy kérjük a Szűzanyát, vezessen, tanítson minket, hogy beengedhessük Krisztust az életünkbe. Ahogyan Ő a méhébe fogadta, ahogyan Ő kapu lett Krisztus számára, amelyen át a világba léphetett, úgy tanítson minket is megnyitni az életünket és a világot Krisztus előtt… Látszólag ez a könyv régi és túlzó. Valójában aktuálisabb, mint gondolnánk… üzenete örök. A mai világnak semmire sincs nagyobb szüksége, mint Istent újra befogadni, beengedni. Ehhez pedig pontosan a Szűzanya alázatából, hitéből, tisztaságából, az ő lelkületéből kellene tanulnia.”

Montforti Grignion Szent Lajos Mária: A tökéletes Mária-tisztelet
Ős-Kép Kiadó, 2021

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

 

Kapcsolódó fotógaléria