A jövő fényes – Gyászmise Miklósházy Attila SJ püspökért

Hazai – 2019. január 9., szerda | 22:56

A budapesti Jézus Szíve jezsuita templomban január 9-én Cserháti Ferenc, a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök főcelebrálásával tartottak gyászmisét Miklósházy Attila SJ püspök lelki üdvéért.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre

A gyászmisén Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Ternyák Csaba egri érsek, Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, valamint jezsuita, bencés és irgalmasrendi szerzetes papok koncelebráltak. A szertartáson viselt fehér színű miseruhák Miklósházy Attila SJ szellemében és kérésére a feltámadás fényére utaltak.

Cserháti Ferenc homíliájában Miklósházy Attiláról elmondta, hogy „a jövő reményében élt”. „Szavajárása volt, hogy »a jövő fényes«, mert az Úristen vár minket, és ő ezt őszintén vallotta, élte” – emlékezett Cserháti Ferenc, aki a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásáért felelő Miklósházy püspök Európai megbízottja volt. Gyakran leveleztek, találkoztak, de a püspök sohasem beszélt a szenvedéseiről, felemelt fővel viselte, az élete részének tekintette azokat. Közös utazásaik alkalmával derült ki, hogy túl volt már nagy kockázatú műtéteken, köztük egy 2 százalékos túlélési eséllyel járó beavatkozáson is.

„Nem kell mindig az eget nézni, körül kell tekinteni a földön is, »tessék cselekedni«, hiszen a Jóisten is átöleli az embereket – vallotta Miklósházy Attila, akinek valóban a jövőbe vetett hit volt az ars poeticája” – mondta Cserháti Ferenc. A főcelebráns megemlékezett első torontói találkozásukról, amikor a szeminárium kapujából visszafordulva Miklósházy püspök megmutatta neki azt az Ontario tó partján fekvő zöld területet, ahol már látszott néhány fejfa, és azt mondta: „ide fognak eltemetni”. Ez a gesztus is érzékelteti az elhunyt „realista optimizmusát”, ugyanakkor túlmutat az e világi tényeken, és „Jézus Úr” felé irányul.

Miklósházy Attila írásaiban, beszédeiben, előadásaiban jezsuitaként, papként, tanárként és a máltai rend tagjaként is – Keresztelő Szent János példája nyomán – mindig Jézusról tanúskodott, aki az út, az igazság és az élet. Többek közt ebben is követte Mindszenty József bíborost; sokan akarták őt a hercegprímás utódának tekinteni, ami ellen mindig is tiltakozott, bár szellemiségében mégis ővele volt azonosítható – folytatta Cserháti Ferenc, és felolvasta Miklósházy püspök 2000-ben leírt, pontokba foglalt tanítását, szellemi hagyatékát. Ebben az iratban a külföldön élő magyarok püspöke felszólította a híveket: „Tessék megőrizni a hagyományos, Szent István-i lelkiséget, a magyar virtust, bátorságot, a csak ránk jellemző hivatást.”

„Merjünk Krisztushoz fordulni, a Kárpát-medencében a szomszédos népekkel békében élni, a múltban elkövetett vétkeket megbocsájtani! Hazaszeretet igen, nacionalizmus soha” – vallotta az elhunyt püspök Szent II. János Pál pápával. „Múljuk felül az anyagiasságot, inkább a szellemi értékeinkkel tűnjünk ki, és merjünk áldozatot hozni a jövő érdekében, a közélet, az egyházi élet tevékenységeiből is részt vállalva, a családi élet szentségét helyreállítva.” Nem utolsósorban pedig a testamentum arról is szól, hogy Szent István nyomán imádkozó néppé kell válnunk.

Miklósházy Attila SJ püspök bízott a magyar virtusban, merészségben, akaratban, népünk lelkiségének eme sajátosságában, ami megmenthet a jelen fenyegetései, rossz tendenciái közepette. Emlékét őrizzük tisztelettel! – fogalmazott homíliája végén Cserháti Ferenc.

A gyászmise végén Vízi Elemér SJ, a magyar jezsuita rendtartomány főnöke emlékezett az elhunytra, többek közt a gyulafehérvári szemináriumban történt egykori látogatására, amikor örömmel rácsodálkozott a fiatal szeminaristákra, látva a sok hivatást. Megemlítette továbbá, hogy a püspök Torontóban természetesen rendszeresen tartotta a kapcsolatot a jezsuitákkal, érdeklődött afelől, hogy mi történik a miskolci jezsuitáknál. Vízi Elemér reményét fejezte ki, hogy Miklósházy Attila SJ püspök – most már odafentről – továbbra is szeretettel érdeklődik a magyar jezsuiták iránt, valamint közben is jár a rendtartományért, a magyar Egyházért.

Miklósházy Attila 1931. április 5-én született Diósgyőrött. Középiskolai tanulmányait a miskolci Fráter György-gimnáziumban és a kalocsai Szent István-gimnáziumban végezte. 1949-ben belépett a Jézus Társaságába. A szerzetesek szétszóratása után, 1950 és 1952 között filozófiai és teológiai tanulmányokat kezdett a budapesti Hittudományi Akadémián. Később két évig munkaszolgálatos katona volt, majd műtősként dolgozott a budapesti Szent István Kórházban.

1956-ban elhagyta Magyarországot, Németországban, valamint Torontóban fejezte be filozófiai és teológiai tanulmányait. James Charles McGuigan bíboros, torontói érsek szentelte pappá 1961. június 18-án. Pár évvel később Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen doktori fokozatot szerzett teológiából. Disszertációjában a kelet-szír eucharisztikus pneumatológiával foglalkozott.

Ünnepélyes szerzetesi fogadalmait 1966. augusztus 15-én tette le Rómában, az Il Gesù-templom Szent Ignác-oltáránál. 1967-től 1974-ig a torontói Regis College-ban, 1974-től 1984-ig ugyancsak Torontóban, a Szent Mihály Egyetemen tanított teológiát. 1984-ben Carter bíboros kinevezte a Torontói Főegyházmegye Szent Ágoston Szemináriumába a teológiai fakultás dékánjává, valamint a szisztematikus teológia és liturgika tanárává.

II. János Pál pápa 1989. augusztus 12-én Castellum Minus-i címzetes püspöknek és a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspöknek nevezte ki. Püspökszentelésére Torontóban került sor, 1989. november 4-én.

Miklósházy Attila tevékenyen részt vett a zsinat utáni liturgikus megújulás végrehajtásában mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és az Országos Liturgikus Tanács tagja. Magyarul is megjelent Benedicamus Domino – Áldjuk az Urat! (Eisenstadt, Prugg Verlag, 1984) című könyvében a liturgikus megújulás teológiai alapjairól írt. Egy ideig aktívan részt vett a kanadai anglikán–római katolikus teológiai párbeszédben. Számos lelkigyakorlatot tartott papoknak és szerzeteseknek Kanadában és Európában egyaránt.

XVI. Benedek pápa 2006. április 5-én fogadta el a 75. életévét betöltött Miklósházy Attila püspök lemondását. Utóda a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásában Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök lett.

Miklósházy Attila 2018. december 28-án reggel a Toronto melletti Pickeringben, a jezsuiták idősek otthonában adta vissza lelkét Teremtőjének. Január 2-án a torontói Szent Ágoston Szemináriumban helyezték örök nyugalomra. 

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria