A romániai magyar főpásztorok a helyhatósági választáson való részvételre buzdítanak

Külhoni – 2020. szeptember 25., péntek | 18:24

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Böcskei László nagyváradi, Pál József Csaba temesvári, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök is a szeptember 27-én esedékes helyhatósági választásokon való aktív részvételre buzdítja egyházmegyéje híveit.

Az Egyház nem politizál – de a politikai-társadalmi közélet alakulásában meghatározó szerepe van. Ezért a papoknak mint a közösségek szellemi-lelki vezetőinek, erkölcsi és szolgálatbeli kötelességük a rájuk bízottak véleményét, magatartását jó irányba terelni, a híveket felelős döntésekre és cselekvésre buzdítani – írja főegyházmegye papjaihoz címzett levelében Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. A főpásztor ehhez buzdító üzenetet is mellékelt, amelynek ismertetését kéri a papoktól a vasárnapi helyhatósági választások kapcsán. A körlevél teljes terjedelmében az alábbiakban olvasható.

Krisztusban szeretett kedves Hívek!

„Ne feledjék tehát az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni” (Gaudium et spes, 75.). A II. vatikáni zsinat tanítása szellemében buzdítom a kedves híveket és minden jóakaratú embert, hogy szeptember 27-én vegyen részt a helyhatósági választáson: közösségének, népének, egyházának sorsáért és jövőjének alakításáért felelősséget vállalva, járuljon az urnákhoz és szavazzon!

Világi elöljáróink megválasztásának lehetősége az Alkotmány által biztosított állampolgári jogunk, amellyel élnünk kell, hiszen a választáson való részvétel nem egyszerűen politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelességünk is. Tévhit az, hogy az egyháznak, a vallásnak semmi köze a politikához, ellenkezőleg, szorosan összefüggenek. A politikai értékrendek és irányelvek, amelyek egy állam rendszerét meghatározzák, kihatással vannak az egyház működésére, a vallási élet gyakorlásának lehetőségére. Jól tudjuk, milyen, amikor tiltják a templomba járást, elmarasztalják vagy éppen büntetik a vallás gyakorlását. Napjainkban is a világ számos helyén üldözik a keresztényeket, lelki és fizikai erőszakkal akadályozzák, ellehetetlenítik vagy éppen kioltják a krisztuskövetők életét. Isten nagy kegyelme számunkra az, hogy mi itt és most egy olyan országban élünk, ahol szabadon járhatunk templomainkba, békésen élhetjük meg hitünket. Hálásnak kell lennünk a Jóistennek ezen ajándékáért, és hálánkat éppen azzal fejezhetjük ki, hogy élünk a nekünk adatott választási lehetőségekkel. Bár jogos lehet sokak kiábrándultsága, keserűsége – az évtizedek óta tartó politikai zűrzavar, hatalmi harcok, be nem váltott kampányígéretek, megoldatlan szociális vagy éppen kisebbségi problémák és megannyi más ok miatt –, ez a csalódottság azonban nem tehet közömbössé. Az érdektelenség és a tétlenség ellentmond Istenbe vetett hitünknek és a cselekvő szeretet parancsának. Kötelességünk választani a „nekem mindegy” magatartás és a tettekben megnyilvánuló felelősségvállalás között. Egy apró, pecsételő mozdulatunk egész közösségünkre és jövőnkre hatással van. Gondoljunk a gyermekekre, a most felnövő nemzedékre: az ő sorsukról is döntünk a helyhatósági választás napján leadott szavazatunkkal. Ma rajtunk múlik az, hogy milyen lesz az ő holnapjuk.

Istent szerető, hívő emberként felelősek vagyunk magunkért, egymásért és az utánunk jövőkért. Ezért nem lehet közömbös számunkra sem egyéni, sem közösségi életünk szempontjából, hogy kik képviselik a közéletben értékeinket, célkitűzéseinket. A településvezető-jelöltek közül azoknak szavazzunk bizalmat, akik fontosnak tartják a békességet, az igazságosságot, a szolidaritást, a keresztény erkölcsöt és kultúrát, akik tisztelik és óvják a teremtett világot, képviselik és védelmezik a kereszténység és népünk értékeit, akiket rátermettnek és tisztességesnek ismerünk.

Bár a jelenlegi járványhelyzet félelemre és az urnáktól való távolmaradásra adhat okot, a részvételi szabályok betartásával és felelősségteljes védekező magatartással legyünk jelen e jövőt alakító eseményen, elővigyázatosan és lelkiismeretesen.

Isten Szolgája Márton Áron püspök 1940. december 21-én közzétett felhívása nyolc évtized után is aktuális a számunkra: „Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az Egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le.” Bízom a kedves hívek felelős és tettre váltott döntésében, hogy részt vesznek a választáson, ezáltal is tanúságot téve arról, hogy egyenként és közösségként is Isten országát akarjuk építeni. Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat:

Dr. Kovács Gergely érsek

*

A szeptember 27-ei helyhatósági választások előtt Böcskei László nagyváradi megyéspüspök – írott és videós formában is – üzenetet tett közzé.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Békesség Istentől!

Kedves Testvéreim! Ezt a megszólítást használom, de nem megszokottságból, hanem mert Önökkel és veletek együtt átérzem azt a nagy felelősséget, amely elé állítanak bennünket a mostani idők. Sok negatív dolog jellemzi ezeket az időket: bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, kiszolgáltatottság, feszültség, eltávolodás, elszigetelődés, és még sorolhatnánk azokat a jelzőket, amelyek nem csak a jelenünket határozzák meg, de további haladásunk és kibontakozásunk buktatói lehetnek, ha átengedjük magunkat ezeknek, és nem tesszük meg azt, amivel tartozunk saját magunknak, egymásnak és a közösségnek. Valójában senki sem különálló sziget. Mindenki tartozik valahová, mindenki tartozik egy közösséghez, amely annyiban hordoz bennünket, amennyiben mi is felvállaljuk helyünket és felelősségünket a közösség javára és annak további fejlődésére.

Az elmondottak különös hangsúlyt kapnak most, amikor a helyhatósági választások előtt állunk. Egy világjárvány közepén a fokozott felelősségvállalás idejét éljük. Miközben magunkat és egymást féltve féltjük, közösségeinkre és közös jövőnkre Istenbe vetett bizalommal tekintünk. Mint mindig, most is egy jézusi mondás segít megfogalmazni azt, ami elengedhetetlenül fontos közösségeink, népünk és egész társadalmunk Isten akarata szerinti fejlődéséhez, boldogulásához.

A jézusi mondás így hangzik: „Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem!” (Mt 5, 36b). Ezen mondás fényében nem tudok elvonatkoztatni attól, ami mögöttünk van, és amit eddig sikerült megvalósítanunk. Közös erővel vettük fel a mindennapi harcot, és próbáltunk építeni maradandó, erős és védő bástyákat családjaink, iskoláink, templomaink, értékeink védelmére, megőrzésére és megszilárdítására. Hány olyan helyzet van mögöttünk, amikor a kimondott szavak mögött nem csak értelem vagy értelmezés volt, hanem tenni akarás és cselekvés közösségeink megelégedésére és boldogulására?! Köszönet ezért Istennek és minden cselekvő testvérünknek!

Üzenetemben attól sem szeretnék elvonatkoztatni, ami előttünk áll, és amit ezután is tenni akarunk és tennünk kell. A jézusi mondás itt is iránymutató számunkra: szavunk és beszédünk megalapozott és hiteles, meggyőző és magával ragadó kell legyen egy olyan közegben, ahol érdekeinket nem széthúzással, hanem egyesített erővel tudjuk hatékonyan és jövőbe mutatóan képviselni. A kimondott szó még nagyobb elszántságot és még több elköteleződést kér tőlünk meglévő bástyáink megerősítésében és további építésében. A kimondott szó mögött egyértelmű tenni akarás, egész magyar közösségünket éltető és nem gyengítő erő kell legyen.

Arra hívok hát mindenkit: érezzük át felelősségünket a szavak végeláthatatlan áradatában. Az elmúlt évtizedek egyértelműen arról beszélnek, hogy csak azok tudtak maradandót építeni, akik a szavakon túl a konkrét cselekvés harcait bölcsen és kitartóan fel merték vállalni. Imádkozom azért, hogy eddigi tetteink eredményeit felismerve, és a kudarcokból is tanulva, merjünk továbbra is a szavakon túl a tettek emberei maradni. Ennek egyértelmű jelét adjuk, ha vállaljuk a felelősséget közösségeinkért! Ezért menjünk, és szavazzunk a jövőnkre! Menjünk, szavazzunk a tettekre!

kelt Nagyváradon, 2020. szeptember 24-én, Szent Gellért püspök ünnepén

Böcskei László megyéspüspök

*

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök szeptember 22-ei körlevelében röviden, három nyelven – magyarul, románul és németül – szólítja meg az egyházmegye papságát – és általuk a híveket – a helyhatósági választásokon való részvétel fontosságát hangsúlyozva. A magyar nyelvű felhívás így szól:

„Szeretettel felhívom paptestvéreim figyelmét, hogy emlékeztessék híveiket a helyhatósági választásokra, melyre szeptember 27-én kerül sor. Segítsék híveinket, hogy megértsék: Fontos, hogy olyan embereket válasszunk, akik minket, a mi értékeinket képviselik! Érezzük kötelességünknek, hogy elmenjünk szavazni! A nem szavazás is szavazás, rossz irányba!”

*

Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök szeptember 21-én üzenetben fordult az egyházmegye híveihez a helyhatósági választások közeledtével. A főpásztor üzenetét, amelyben a keresztény embert a közélet iránti kötelességeire emlékezteti, teljes terjedelmében közöljük.

Kedves Híveim!

A közelgő helyhatósági választás előtt emlékeztetlek mindnyájatokat, hogy a választás nemcsak jog, hanem lelkiismeretbeli kötelesség. A II. vatikáni zsinat hangsúlyozza: „Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni” (vö. GS 75a). Egyházunk továbbfejlődése és népünk boldogulása szempontjából különös jelentőséggel bír a közös érdekeinkért való kiállás és ennek az egységben való megvalósítása. Önmagunk és gyermekeink jövőjét befolyásolhatjuk jó vagy rossz irányba minden egyes választáskor. Ezért senki közülünk nem mondhatja, hogy ő nem megy el szavazni, mert „úgyis mindegy”, és „mit számít az ő szavazata”.

Kérem tehát híveimet, hogy szeptember 27-én menjenek el szavazni, sőt buzdítsák erre a közömbösködőket is, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Lelkiismeretünkre hallgatva olyan jelöltekre szavazzunk, és olyan vezetőkben bízzunk, akik eddig is becsülettel és eredményesen képviselték közösségünk vallási, nemzeti és társadalmi érdekeit, illetve azokért akarnak dolgozni a jövőben legjobb tudásuk és képességeik szerint.

Kérem Istent, adjon bölcsességet mindnyájunknak a helyes döntéshez.

Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Merényi Zita (Kovács Gergely fotója); Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria