Angyali küldetésünk van – Szent Mihály főangyal ünnepe Sopronban

Hazai – 2022. október 3., hétfő | 20:07

Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael főangyalok ünnepén, szeptember 29-én Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét a soproni Szent Mihály-templomban. Koncelebrált Horváth Imre városplébános, valamint a Sopronban szolgáló papok és szerzetesek. Az ünnepi szentmisében Szent Mihály oltalmát és segítségét kérve imádkoztak a világ békéjéért is.

A főpásztor homíliájában arra hívta a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak együtt arról, mit üzen ez az ünnep, vagyis az angyalok szerepéről és feladatáról az életünkben, és arról, hogy miért ünnepeljük ezt a napot.

Veres András elsőként a Szentírásból vett példákon keresztül mutatta be az angyalok feladatát.

Isten már a teremtés után közvetlenül angyalt állított a paradicsomkert kapujához, hogy védje az embert és az egész teremtést; az Ószövetségben olvashatunk arról, hogy egy-egy próféta Isten küldötteivel beszélte meg szolgálatát; az üdvösségtörténet legjelentősebb eseményeinél szintén egy-egy angyalnak volt feladata. A kinyilatkoztatás pedig arról tanít, hogy az angyalok Isten teremtményei, akik az emberek üdvösségének szolgálatára lettek rendelve – emlékeztetett a szentmise szónoka.

A győri megyéspüspök az angyalok attribútumaival, nevük elemzésével (Isten leghűségesebb szolgálói) és tiszteletük bemutatásával folytatta szentbeszédét, kiemelve Szent Mihály arkangyalt.

Szent Mihályt az ítélet angyalának is szokás nevezni, mivel ábrázolásaiban ő mérlegeli az elhunytak jó, illetve rossz cselekedeteit. Ugyanakkor mint az ember védelmezője a mérlegelésnél is az ember üdvösségét szolgálja. A mennyei seregek vezére elnevezés szintén ismert, ő az, akinek Isten iránti hűsége megingathatatlan. Ezt az angyal neve is jól tükrözi: „Ki olyan, mint az Isten?”

A főangyalok nevükben is hordozzák Isten nevét, ugyanis az „él” héberül Istent jelent – hívta fel a figyelmet homíliájában Veres András püspök. – Keresztény magyar hagyományainkban is több esetben találkozhatunk Szent Mihállyal: a Halotti beszédben is olvashatjuk nevét, de a Szent Koronán is megtaláljuk a főangyal ábrázolását.

Hálásak vagyunk az angyalok mindennapi segítségéért – emelte ki a szónok. – Másrészt ne feledjük, hogy mi, keresztények mindannyian angyali küldetést kaptunk: megkeresztelt emberként Isten nevét hordozzuk, az Ő gyermekei vagyunk. Szolgálatunk pedig ugyanaz, mint az angyaloké: Isten országát építjük, és feladatunk, hogy embertársainkat Isten felé vezessük, üdvösségüket szolgáljuk.

Amikor ez a feladat nehéz, különösképpen szükségünk van az angyalok példájára és segítségére, hogy Isten rendíthetetlen, hűséges és igaz küldöttei lehessünk az élet minden területén. Ma csak kevesen készek arra a tanúságtételre, amely mindenki kötelessége lenne, hogy Isten létét, nagyságát, gondviselő és irgalmas szeretetét tanúsítsák a világban. Lelke mélyén minden ember keresi azt a megsejtett békét és biztonságot, amelyet egyedül az istengyermeki lét képes megadni, ezért van nagy szükség az erős hitűek útmutatására.

A gonosz tevékenysége ellen nap mint nap fel kell vennünk a harcot. A sátán lázadása abban állt, hogy többre tartotta magát Istennél. Ez a mi emberi viselkedésünkben is tetten érhető, amikor az egyik ember nagyobbra tartja magát a másiknál. Ha észrevennénk a másik emberben Isten teremtményét, és megadnánk a neki járó tiszteletet, sokkal nagyobb egyetértés és béke lenne világunkban – szögezte le a főpásztor.

A sátán szándéka ma is az, hogy rosszra vezesse az embert. Az erőszak, a hedonizmus, az emberi természettel ellentétes magatartás propagálása és törvénybe iktatása mind-mind az ő műve. A gonosz mindig talál követőket. Mivel Jézus legyőzte őt, nincs okunk a félelemre, de vigyázzunk, ne is tegyük ki magunkat a kísértésének.

A keresztény embernek tudnia kell, hogy Isten törvénye az egyedüli, amely boldoggá tehet és üdvösségre vezet. Az evangéliumi igazságban kell élnünk és szeretettel meggyőznünk a bűnöst a rosszról, különben a bűn elpusztítja az emberiséget – hangsúlyozta a győri megyéspüspök. Felidézte: Pannonhalmán, az apátság ebédlőjének falán egy dőlésben lévő festett korinthoszi oszlopon olvasható a következő mondat: „Concidet obliquum!”, azaz „Eldől, mert ferde!” Keresztényként nekünk ezt a pusztulást kell megelőznünk – mondta Veres András.

Végül a főpásztor arra kérte a híveket, hogy imádkozzák el együtt a Szent Mihály arkangyalhoz szóló fohászt, melyet XIII. Leó pápa egy látomását követően fogalmazott meg.

A szentmisén a soproni Szent Mihály-templom énekkara és a Goldmark énekegyüttes teljesített zenei szolgálatot; orgonán játszott Bak Tamás Maximilián OCist.

A templom újraszentelésén végzett zenei szolgálatért és a liturgikus ünnepeken való közreműködésért Horváth Imre városplébános a Szent Mihály-emlékérem arany fokozatát nyújtotta át a Goldmark énekegyüttesnek.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Városplébánia, Sopron

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria