Isten Szentlelke ma is működik a világban – Cserháti Ferenc ünnepi szentmiséje Gazdagréten

Hazai – 2020. május 31., vasárnap | 16:50

Május 31-én, pünkösdvasárnap délelőtt Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a világ magyarságáért a gazdagréti Szent Angyalok-templomban.

A szertartás kezdetén Szederkényi Károly Miklós címzetes prépost, a templom esperes-plébánosa köszöntötte a főpásztort. Kiemelte: ahogyan annak idején, az első pünkösdkor, a választott nép szórványban élő közössége eggyé lett és találkozott Jeruzsálemben, most ebben a szentmisében a szétszórtan élő magyarság is találkozhat, együtt lehet szeretetben, az Isten iránti hűségben, a keresztény hitben és a nemzeti összetartozásban.

Cserháti püspök kifejtette: az elmúlt hónapok megpróbáltatásai megmutatták, hogy mennyire törékeny és sebezhető az ember, és milyen nagy mértékben rászorul a Teremtő atyai segítségére és bölcs tanácsaira. Az ember egyáltalán nem olyan erős és legyőzhetetlen, ahogy azt esetleg korábban gondoltuk. Lehetőségei korlátozottak, nagyon is esendő és véges teremtmény, akinek szüksége van Istenre, és szüksége van embertársaira, az orvosok, ápolók, mentők és mások önfeláldozó szolgálataira, bizonyos parancsok és szabályok betartására, mert ezek nélkül az ember valóban elvész, és úgy eltűnik, mint az árnyék és a lehelet – ahogy azt a zsoltárban olvassuk.

Ma pünkösd van, az Isten éltető Lelkének, az Úr Lelkének az ünnepe – folytatta a szónok. – Annak az isteni erőnek és erőforrásnak, isteni vigasztalónak, védelmezőnek, pártfogónak – görögösen paraklétosznak – az ünnepe, aki mindig képes újjáteremteni és megújítani a Föld színét, képes talpra állítani, jóra fordítani még a legrosszabb dolgokat is. Ez az isteni lélek a mai válságos időkben is felkínálja segítségét, és képes olyan energiákat felszabadítani bennünk, amelyek akár felül is múlhatják fizikai képességeinket. Ez a Lélek az Úr Lelke, felébreszti bennünk a hit, remény és szeretet hegyeket mozgató és újjáteremtő erőit. Emlékezetünkbe idézi, hogy él az Isten, és szükségünk van rá. Eszünkbe juttatja, hogy nem vagyunk elégségesek önmagunknak, egyedül elsüllyedünk, szükségünk van az Úrra, ahogy a régi hajósoknak szükségük volt a csillagok vezetésére. „Ez a Lélek ihlet arra, hogy hívjuk meg Jézust életünk bárkájába, és bízzuk rá félelmeinket, mert ő legyőzi azokat. Akárcsak a tanítványok, mi is meg fogjuk tapasztalni, hogyha ő a fedélzeten van, nem fogunk hajótörést szenvedni” – idézte a püspök Ferenc pápát.

A külföldi magyarok lelkipásztora arról is beszélt, hogy ez az online és az Apostol TV-ben is látható szentmise nemzeti egységünket is szolgálni akarja. A szentmise, melyet a világ magyarságáért ajánl fel, lehetőséget kínál arra, hogy egy szívvel és lélekkel imádkozzunk egymásért, szeretteinkért, magyar hazánkért és minden embertársunkért.

A püspök felidézte Az apostolok cselekedeteinek a Lélek kiáradásáról szóló részét. A rendkívüli jelekből – heves zúgás az égből, erős szélvihar, mely egészen betölti a házat, ahol az apostolok együtt voltak, lángnyelvek tűntek fel, és leereszkedtek mindegyikükre – a tanítványok megértették, hogy Jézus ekkor váltotta valóra ígéretét, és most küldte el a Szentlelket. Az ősegyház tagjait teljesen betöltötte Isten Szentlelke, a békesség és a szeretet Lelke, még a pogányok is elismerték, hogy a keresztények mennyire szeretik egymást.

A közösségen belül mindenki megőrizhette saját nyelvét, kultúráját, de az emberek levetkőzték, elhagyták bűnös szokásaikat. Olyan új életet kezdtek, amelyben kibontakozhatott az Isten Fia szabadsága. Isten gyermekeivé váltak, és ennek megfelelően éltek, minden különbözőségük ellenére testvérkezet nyújtottak egymásnak, igazi szeretetközösséget alkottak.

Így volt ez kezdetben, az Egyház születésekor, de miért ne lehetne így ma is? – tette fel a kérdést a külföldi magyarok lelkipásztora. – Hiszen Isten ma is ugyanúgy kiárasztja Szentlelkét, mint kétezer évvel ezelőtt, a Lélek ma is csodákat művel az Úr tanítványai, a hit bajnokai, a szentek által, akik hagyják, hogy a szeretet lángja, fénye, világossága vezérelje őket, míg aztán maguk is a hit és a szeretet ragyogó csillagaivá válnak ebben a nem egyszer goromba és sötét világban. Akiket az Isten Lelke vezérel, azok mindig igazabbá, jobbá, szebbé teszik a világot, a mi javunkat és örömünket szolgálják, a hétköznapok névtelen csillagai, az önkéntesek, a türelmes betegek, a jószívű adakozók, a segítőkész emberek, egyháziak és világiak, mindenféle foglalkozást, hivatást űzők, akik befogadták a Szeretet Lelkét és az ő irányítását. Az Isten Lelke működik az Egyházban, az egyházi iskolákban, a kórházakban, az idősotthonokban, az elhagyottak és szegények között, a világ nagyvárosaiban, az őserdőben és a nyomortanyákon.

A szónok ismét idézte Ferenc pápát, aki a minap méltatta az egészségügyi dolgozókat, akik szakértelemmel, odaadóan, felelősségteljesen és szeretettel gondozzák a vírussal megfertőzött betegeket, kockára téve saját egészségüket, életüket is. – Irgalmas szamaritánusok ők, akik gondjukba veszik embertársaik életét és sebeit. Ferenc pápa szomszédnak élő szenteknek nevezte őket. Sokan közülük szolgálatuk hűséges teljesítése közben haltak meg – tette hozzá Cserháti Ferenc.

A püspök tényként szögezte le: Isten Szentlelke ma is sokfelé működik, csak éppen észre kellene ezt vennünk. A rengeteg emberi gyarlóság, bűn és hiba ellenére is felfedezhető a világban az Isten közelsége és működése. A Lélek számtalan csodái megmutatkoznak az Egyházban és a világban is. Ajándékaiban nemcsak a papok, az egyháziak részesülnek, hanem mások is, az élet legkülönbözőbb területein működő emberek is. A Lélek ajándékát mindenki azért kapja, hogy használjon vele a köz javára. A Szentlélek az oltalmazó testvérszeretet erejével jön közénk, hogy üdvözítsen, gyógyítson, erősítsen, vigasztaljon. Amikor befogadjuk a szívünkbe, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá az éltünkben, ő fog megbocsátani, imádkozni, reményt és vigaszt nyújtani általunk.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria