Servais Pinckaers OP: Séta az erények kertjében

Kultúra – 2015. június 21., vasárnap | 18:10

A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg a „Séta az erények kertjében” című kötet, amely a belga domonkos szerzetes két művét tartalmazza. Szabó Ráhel nővér könyvismertetését közöljük.

Érzelmek – erények – szabadság – Isten… Ritkán kalandozunk el ezekre a területekre úgy, ahogyan ezt Pinckaers atya teszi most magyarul is megjelent könyvében. Pedig igen izgalmas és belső élményekben gazdag útban lesz részünk, ha rá merünk lépni. Hiszen szívünk mélyén mindannyiunkat érdekel, miként is lehetnénk jobb emberek, szabadabbak, igazabbak.

A Séta az erények kertjében első könyve, az Erény védelmében pontosan ilyen kalandra hív minket: olyan belső útra, amelyen együtt jár a boldogság utáni vágy, a hit és értelem, emberi szabadság és jóra irányuló akarat. A szerző egyszerűen, mégis mélyen tárgyalja a boldogság utáni vágyat, amely mindenkinek a szívében ott rejtőzik, de beszél a lelkiismeretről is, amely szintén ott él mindannyiunk bensejében, valamint az emberi test és lélek, az értelem, akarat, érzelmek kapcsolatáról. A könyv fő célja azonban az, hogy az erényt, az erényeket visszaemelje a hívő ember életébe, amit az elmúlt évszázadokban lassan kiszorított a törvény és a kötelességek túlhangsúlyozása.

Az olvasó talán maga is rácsodálkozik, milyen sokfélék az erények, s hogy a hétköznapi élet milyen fontos alapjai lehetnek, nem beszélve arról, hogy az erények Isten felé vezetnek minket, s fontos szerepet játszanak üdvösségünk szempontjából is! Pinckaers célja, hogy megízleltesse és személyesen megtapasztaltassa az olvasóval az erények ízét, erejét, s hogy jónak, erényesnek lenni nemcsak jó, de boldoggá tevő is.

Vajon az érzelmeink fontosak-e az Istennel való kapcsolatunkban, hitünkben? Mit kezdhetünk velük és hogyan állíthatjuk őket hitünk és Jézussal való kapcsolatunk szolgálatába? A Séta az erények kertjében második könyve, az Erények és szenvedélyek pontosan az emberi érzelmek jelentőségéről, az erényekkel, a testünkkel való kapcsolatukról szól, valamint arról, milyen szerepet töltenek be az érzelmek az Istennel való kapcsolatunkban, de olvashatunk a humor, a pihenés és a csend erejéről, jelentőségéről is.

A mű szerkezete egyszerű, s nemcsak tartalmát, hanem felépítését tekintve is olvasóbarát. Két könyvet foglal magába, melyek mindegyike hat-nyolc oldalas, áttekinthető fejezetekre oszlik. Olvasása közben nem csupán az erények új, friss arcával, az érzelmek jelentőségével vagy testünk szerepével ismerkedhetünk meg, hanem könnyed, érthető stílusban bevezetést nyerünk az egyházatyák lelki gazdagságába, az egyház évszázadokon át elrejtett lelki kincsestárába is, valamint megismerkedhetünk Aquinói Szent Tamás világos emberképével és lelkiségével is.

A korábbi erkölcstannal szemben, amely a törvényre, a bűnre, a kötelességre, illetve a lelkiismeretre helyezte a hangsúlyt, ez a mű az ember boldogság és az igaz jó utáni vágyára épül. Az olvasó ráébred, hogy az ember valójában ilyen: nem törvények és kötelezettségek rabja, hanem olyan lény, akit az Isten szabadságra, boldogságra, erkölcsi jóságra hívott meg. A mű Aquinói Szent Tamás, az egyház egyik legkiválóbb teológusának morálteológiájára épül, ami a magyar olvasó számára igazi újdonságot nyújt.

A könyv friss lélegzetvételt jelent mindazok számára, akik a tiszta és világos katolikus hit fényében kívánják élni istenkapcsolatukat.

Servais Th. Pinckaers (1925–2008) belga domonkos szerzetes a svájci fribourgi egyetemen tanított morálteológiát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt, részt vett a Katolikus Egyház Katekizmusa erkölcstani részének kidolgozásában, illetve a Veritatis Splendor enciklika előkészítésében is.

Számos teológiai, illetve lelki könyv szerzője. Különleges érdeme, hogy a II. Vatikáni Zsinatot évekkel megelőzve elindította a morálteológia megújulását, és egész életművével azon az úton járt, amit a 19. században már XIII. Leó pápa, majd később II. János Pál, illetve XVI. Benedek pápa is szorgalmazott: visszatérni a Szentíráshoz és azokhoz a teológusokhoz, akik valóban világos útmutatást tudnak nyújtani számunkra. Köztük is a leggyakrabban említett teológus Aquinói Szent Tamás, akire maga Ferenc pápa is számos alkalommal hivatkozik az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában.

Pinckaers atya egész életét a kazuisztikában megrekedt katolikus morálteológia megújulásának szentelte, s munkálkodása nem volt hiábavaló: hatalmas életművet hagyott hátra, aminek egyik gyümölcse a most magyarul is megjelent könyv.

Servais Pinckaers további magyarul megjelent művei: A keresztény erkölcsteológia forrásai, Kairosz Kiadó (fordította: Turgonyi Zoltán); Katolikus erkölcstan, Jel Kiadó (fordította: Odrobina László).

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria