Személyi változások egyházmegyéinkben – 2022

Hazai – 2022. október 3., hétfő | 17:02

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2022. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a beérkező információk alapján folyamatosan bővül. Az összeállítást október 3-án a Veszprémi Főegyházmegye további változásaival frissítettük.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2022. augusztus 1-ji hatállyal az alábbi személyi és területelosztási változásokról döntött a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében.

Újmisés

Tóth László Gábornak két év tanulmányi szabadságot engedélyez Rómában.

Kápláni áthelyezés és kinevezés

Czele József kápláni kinevezést kap a mátészalkai Szent József Plébániára.

Halász István kápláni kinevezést kap a rakamazi Szent István Király Plébániára, és folytatja licencia-tanulmányait.

Sziklai Dávid kihelyezett kápláni kinevezést kap a berettyóújfalui Jézus Szíve Plébániára derecskei lakóhellyel.

Plébániai kormányzói kinevezés, felmentés

Mészáros Zsoltot kinevezi plébániai kormányzónak a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébániára.

Szegedi Kálmánt felmenti plébániai kormányzói beosztásából a debreceni Szent István Király Plébánián.

Plébánosi kinevezések

Gyetkó Lászlót kinevezi plébánosnak az egyeki Szent József Plébániára és az egyeki Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola és AMI iskolalelkészévé.

Papp Lászlót kinevezi plébánosnak a debreceni Szent István Király Plébániára és a debreceni Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészévé.

Iskolalelkészi kinevezés, felmentés

Panyi József plébánost kinevezi a nyírkércsi feladatellátási helyén működő Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde Petőfi Sándor Tagiskolájának iskolalelkészévé.

Tóth László plébánost – érintetlenül hagyva az óvodalelkészi feladatait – felmenti a debreceni Szent József Katolikus Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi beosztásából.

Területi átrendezés

Nyírkércs filiális egyházközséget a baktalórántházi Urunk Mennybemenetele Plébániától a nyírkarászi Szent István Király Plébániához csatolja.

Gyakorlati év

Csapó Márton akolitust a debreceni Szent Anna Főplébániára küldi lelkipásztori gyakorlatra.

Mike Ervin diakónust a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldi lelkipásztori gyakorlatra.

*

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2022. augusztus 1-jei hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

PÓTA FERENC szentistváni plébániai kormányzó nyugállományba került.

RÁCZ BERTALAN monoki plébános 75. életévét betöltve nyugállományba került.

SZABÓ JÓZSEF BÉLA – a zenei főigazgatói címe megtartásával – felmentést kapott az Egri Hittudományi Főiskolán végzett teológiai tanári feladatai alól, és nyugállományba került.

VERES JÓZSEF mezőcsáti plébános, 75. életévét betöltve, plébániai kormányzóként folytatja munkáját.

NOEL BENEDICT ANTASODA TAJOS, a sátoraljaújhelyi főplébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól, és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.

SZABÓ JÓZSEF spirituálisi feladatai alól felmentést kapott, és a miskolc-diósgyőri plébániára kapott plébánosi kinevezést.

LÓCZI TAMÁS sátoraljaújhelyi plébános, kerületi esperes – EKIF-elnöki feladatai érintetlenül hagyásával – felmentést kapott plébánosi és esperesi feladatai alól, és az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lett, valamint teológiai tanári kinevezést kapott az Egri Hittudományi Főiskolára.

KECSKÉS ATTILA tolcsvai plébánosi feladatai alól felmentésre került – abaúj-zempléni főesperesi megbízatásának érintetlenül hagyásával –, és a sátoraljújhelyi főplébániára kapott plébánosi kinevezést.

GOTTFRIED MIKLÓS tarnaleleszi plébánosi, valamint parádi esperesi feladatai alól felmentésre került, és Tolcsvára kapott plébánosi kinevezést.

SZEMENYEI PÉTER pálházai plébánosi feladatai alól felmentést kapott, és a monoki plébániára kapott plébánosi kinevezést.

GALO GÁBOR szirmabesenyői plébániai kormányzó felmentést kapott ezen megbízatása alól, és a pálházai plébániára kapott plébánosi kinevezést, valamint a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskolalelkésze lett.

KECSKÉS LÁSZLÓ borsodsziráki plébániai kormányzó felmentést kapott ezen megbízatása alól, és a szirmabesenyői plébániára kapott plébánosi kinevezést.

BÁRDOS KRISZTIÁN arlói plébániai kormányzó – a Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatói feladatainak érintetlenül hagyásával – felmentést kapott kormányzói feladatai alól, és a mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya-plébániára kapott plébánosi kinevezést.

TŐKÉS GYÖRGY SJ arlói kisegítő lelkész az arlói plébániára plébániai kormányzói kinevezést kapott.

SÓTI JÁNOS SJ az arlói plébánián tovább folytatja kisegítő lelkészi megbízatását.

SZABÓ FERENC JÓZSEF OFM felmentést kapott gyöngyös-alsóvárosi plébánosi megbízatása alól.

POSZTÓS ERIK OFM plébános kinevezést kapott Gyöngyös-Alsóvárosra.

MAKSÓ PÉTER jászapáti káplán felmentést kapott kápláni megbízatása alól, és Tarnaleleszen lett plébániai kormányzó.

GREUTTER GYÖRGY, a mezőkövesdi Jézus Szíve-plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól, és Borsodszirákon lett plébániai kormányzó.

MICHELE GERVASONI újmisés a sátoraljaújhely főplébániára,

HÁGEN PÁL TAMÁS újmisés a jászapáti plébániára,

HERBST ÁDÁM újmisés a mezőkövesdi Jézus Szíve-plébániára,

KEREKES GÁBOR újmisés a jászberényi főplébániára,

PÉTER VILMOS újmisés a miskolc-mindszenti plébániára,

CARLOS SIRER MELIS újmisés a gyöngyös-felsővárosi főplébániára kapott kápláni kinevezést.

MAROSI BALÁZS miskolc-diósgyőri plébániai kormányzó felmentést kapott ezen ideiglenes megbízatása alól, és ismét miskolc-diósgyőri káplán lett.

KOVÁCS JÓZSEF, a miskolc-mindszenti plébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól, és az eger-belvárosi főplébániára kapott kápláni kinevezést.

THIAGO JACKSON PINHEIRO COSTA, a gyöngyös-felsővárosi főplébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól, és a miskolc-mindszenti plébániára kapott kápláni kinevezést.

RESCH TAMÁS, a jászberényi főplébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól, és Lucsok Péter Miklós püspök, a munkácsi egyházmegye apostoli kormányzójának kérésére három évig tartó missziós szolgálatra kapott engedélyt.

THURZÓ PÉTER munkácsi egyházmegyében végzett missziós szolgálata öt évre meghosszabbításra került.

TÓTH ISTVÁN miskolc-martinkertvárosi plébános borsodi főesperesi kinevezést kapott.

ARTNER PÉTER káli plébános, a Füzesabonyi Esperesi Kerület esperese felmentést kapott ezen megbízatása alól, és

VARGA PÁL besenyőtelki plébános ezen kerületbe esperesi kinevezést kapott.

MATYI PÉTER pácini plébános a Sátoraljaújhely-Bodrogközi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.

FEHÉR RÓBERT erdőkövesdi plébános a Parádi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.

NOVÁK ISTVÁN, a jászberényi Jézus Neve-plébánia plébánosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese és

VERSLER SÁNDOR tarnamérai plébániai kormányzó az Egri Hittudományi Főiskolára teológiai tanári kinevezést kapott.

BERKES LÁSZLÓ miskolc-újdiósgyőri plébános a Családpasztorációs Bizottság referensi feladatai alól felmentést kapott, és

SZABÓ JÓZSEF miskolc-diósgyőri plébános kapott referensi kinevezést.

GALO GÁBOR pálházi plébánosi kinevezését követően felmentést kapott a Miskolci Ifjúsági Régió felelősi feladatai alól, és

KECSKÉS LÁSZLÓ szirmabesenyői plébános lett a régió felelőse.

Az alattyáni plébánia lelkipásztori ellátása a jászalsószentgyörgyi plébániától a jászberényi főplébániához került.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi áthelyezésekre, illetve kinevezésekre kerül sor.

Nyugdíjazások

Főtisztelendő MUSITS ANTAL é. esperes, plébános urat, miután már korábban betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását a Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia vezetéséről, valamint

HORVÁTH JÓZSEF urat, a Szent Imre Lelkészség kápolnaigazgatóját

felmentettem minden beosztásuk alól és nyugállományba helyeztem.

Mindkettőjük sokévtizedes szolgálatát hálásan köszönöm és kívánom nyugdíjas éveikre a jól végzett munka örömét és kérem számukra Urunk bőséges áldását.

Változások az Esztergomi Szemináriumban

DR. KOVÁCS ZOLTÁN urat, az Esztergomi Szeminárium rektorát, akinek ezúton is hálás köszönetemet és elismerésemet fejezem ki, felmentettem ezen beosztása alól és helyébe BALOGH ATTILA urat neveztem ki, felmentve a plébániai szolgálat alól.

FEJES CSABA prefektus urat, akinek szintén köszönetemet és elismerésemet fejezem ki, felmentettem ezen beosztásából és ezzel a feladattal CSEPREGI RÓBERT eddigi plébániai kormányzó urat bíztam meg, felmentve a plébániai szolgálat alól.

Plébánosi és plébániai kormányzói felmentések és kinevezések

BALOGH ATTILA urat felmentettem a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánián viselt plébánosi beosztása alól.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN urat, miután felmentettem eddigi beosztásából, a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia Plébánosává neveztem ki.

CSEPREGI RÓBERT urat felmentettem a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia vezetése és a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátása alól.

DR. KULCSÁR SÁNDOR urat felmentettem a Dorogi Szent József Plébánia kormányzása alól és a Budapest-Rákospalota MÁV-telepi plébánia plébániai kormányzójává neveztem ki.

FEJES CSABA urat – miután felmentettem eddigi beosztásából – a Dorogi Szent József Plébánia plébániai kormányzójává neveztem ki.

SÜLLEI LÁSZLÓ urat – egyéb beosztásainak érintetlenül hagyásával – felmentettem a Budapest-Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia ellátása alól.

MÉKLI ATTILA urat saját kérésére felmentettem a Budapest-Kispest-Wekerle-telepi Szent József Plébánia plébánosi tisztsége alól.

A nyugdíjazás folytán megüresedett Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia kormányzójává – felmentve a Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia és a Budakalász-Szentistvántelepi Szent István Plébánia vezetése alól – KELEMEN LÁSZLÓ urat neveztem ki.

Az áthelyezés folytán ellátatlan Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia plébánosává és a Budakalász-Szentistvántelepi Szent István Plébánia plébániai kormányzójává – felmentve a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia vezetése alól – VARGA ZOLTÁN urat neveztem ki.

FELDHOFFER ANTAL urat – felmentve a Leányvári Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia vezetése és a Piliscsévi Kisboldogasszony Plébánia ellátása alól – a Máriahalmi Szent János Apostol Plébánia plébánosává neveztem ki és megbíztam az Únyi Szent Mihály Plébánia és az Epöli Keresztelő Szent János Lelkészség ellátásával.

SIMONYI-MOLNÁR BALÁZS urat – felmentve a Máriahalmi Szent János Apostol plébánia vezetése és a Dági Alexandriai Szent Katalin Plébánia, valamint az Epöli Keresztelő Szent János Lelkészség ellátása alól kineveztem a Piliscsévi Kisboldogasszony Plébánia plébániai kormányzójává és megbíztam a Leányvári Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia ellátásával is.

DR. GÁBOR ELEMÉR urat – felmentve a Budapest-Pestszentlőrinci Szent László Plébánia vezetése alól – a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosává neveztem ki.

Az így megürült Budapest-Pestszentlőrinci Szent László Plébánia plébániai kormányzójává felmentve eddigi beosztásából – TIHANYI PÉTER urat neveztem ki.

TÖRÖK CSABA TAMÁS urat – felmentettem a Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia vezetése alól – kineveztem a lemondás folytán megüresedett Budapest-Kispest-Wekerle-telepi Szent József Plébánia plébánosává.

Az eddig oldallagosan ellátott Budapest-Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia plébániai kormányzójává – felmentve eddigi kápláni beosztásából – NAGY SÁNDOR urat neveztem ki.

Az áthelyezés folytán megüresedett Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia vezetését KAMPFMÜLLER SÁNDOR eddigi ottani káplán úrra bíztam – felmentve kápláni megbízatása alól – plébániai kormányzói minőségben.

Miután HODÁSZ ANDRÁS plébániai kormányzó urat felmentettem a Budapesti Karizmatikus Személyi Plébánia vezetése alól – főpásztorának jóváhagyásával – DR. FÁBRY KORNÉL urat neveztem ki erre a tisztségre.

Plébániák oldallagos ellátása

DR. GYÖRÖK TIBOR visegrádi plébániai kormányzó urat megbíztam a Pilismaróti Szent Lőrinc és a Dömösi Szent István Király Plébániák ellátásával.

RAJK JÁNOS csolnoki plébániai kormányzó urat felmentettem az Únyi Szent Mihály Plébánia oldallagos ellátása alól és egyben megbíztam a Dági Alexandriai Szent Katalin Plébánia ellátásával.

SZLÁBY TIBOR urat, a Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia plébánosát – eddigi beosztásainak érintetlenül hagyásával – megbíztam a Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia oldallagos ellátásával.

Templom- és kápolnaigazgató kinevezése

A nyugdíjazás folytán megüresedett budai Szent Imre Lelkészség vezetésével BARABÁS BENCE urat – felmentve a Budapest Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánián viselt kápláni beosztásából – bíztam meg kápolnaigazgatói minőségben.

NÁDAI TAMÁS FIDÉL OSB urat – HORTOBÁGYI CIRILL OSB főapát úr hozzájárulásával – kisegítő lelkészi beosztását meghagyva kineveztem a Budapest Gát utcai Kaníziusz Szent Péter Templom igazgatójává.

Kápláni kinevés és áthelyézesek

A római tanulmányok befejeztével hazatérő SZIVÁK TAMÁS urat a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia;

GARACZI GERGELY urat – felmentve a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánián betöltött kápláni beosztása alól – a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia;

HARANGI TIBOR urat, a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia káplánját – felmentve eddigi megbízatásából – a Budapest-Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia káplánjává neveztem ki.

Újmisések dispozíciója

BÁRSONY ÁRPÁD urat a Budapest-Angyalföldi Szent László Plébániára;

FARKAS FERENC ÁKOS urat a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébániára;

SZŰCS BÁLINT GÉZA urat a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébániára
küldtem első lelkipásztori szolgálatuk megkezdésére kápláni minőségben.

Kisegítő lelkészi megbízások

MÉKLI ATTILA urat, miután felmentettem plébánosi beosztásából, a Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Nagyboldogasszony Plébánia, valamint Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia és a Budapest-Kakastói Szent Antal Lelkészség kisegítő lelkészévé neveztem ki.

JAKUS OTTÓ urat – miután a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében végzett szolgálatának befejezésével visszatért Főegyházmegyénkbe – augusztus 1-jével kineveztem a Budapest-Mátyásföldi Szent József és a Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia kisegítő lelkészévé.

Diakónusok plébániai gyakorlata

RÓNASZÉKI JÁNOS diakónus urat a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébániára,

FARAGÓ ANDRÁS diakónus urat a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániára;

küldtem lelkipásztori gyakorlatra.

*

Győri Egyházmegye

Dr. Veres András megyéspüspök úr a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Radó Tamás plébános urat 2022. június 7-i hatállyal öt évre kinevezte a Győri Egyházmegye pasztorális helynökévé.

Szakács István Rajmund OP templomigazgató úr elhalálozása miatt rendi elöljárójának kérésére Szabó Sándor Bertalan OP házfőnök urat 2022. április 26-i hatállyal kinevezte a soproni Szent Júdás Tádé domonkos templom templomigazgatójává.

Csermelyi Károly plébániai kormányzó urat korára és egészségi állapotára tekintettel, 2022. július 1-jei hatállyal köszönete nyilvánítása mellett nyugállományba helyezte.

Szabó Miklós plébános úr betöltötte 75. életévét. Lemondási kérelmét elfogadta, és felkérte, hogy további intézkedésig plébániai kormányzóként lássa el jelenlegi szolgálati helyét.

Benkovich Ferenc plébános úr betöltötte 75. életévét. Lemondási kérelmét elfogadta, és felkérte, hogy további intézkedésig plébániai kormányzóként lássa el jelenlegi szolgálati helyét.

Rendelkezések 2022. augusztus 1-jei hatállyal:

Németh Antal plébániai kormányzó urat köszönete nyilvánítása mellett korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette Kópháza, Balf, Harka és Fertőboz plébániák lelkipásztori ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

Szarka Gábor nagycenki plébános urat eddigi feladatai mellett megbízta Kópháza lelkipásztori ellátásával.

Bajkai Csaba plébános urat eddigi feladata mellett megbízta Balf lelkipásztori ellátásával.

Marics István plébános urat eddigi feladata mellett megbízta Harka lelkipásztori ellátásával.

Németh József plébános urat eddigi feladata mellett megbízta Fertőboz lelkipásztori ellátásával.

Bros Gergely plébános urat felmentette Komárom, Koppánymonostor, Szőny és Almásfüzitő plébániák lelkipásztori ellátása alól, és megbízta Győrújfalu, Győrzámoly és Győrladamér plébániák ellátásával.

Takács Ferenc plébános urat felmentette Győrújfalu, Győrzámoly és Győrladamér plébániák lelkipásztori ellátása alól, és megbízta Komárom, Koppánymonostor, Szőny és Almásfüzitő plébániák ellátásával.

Winkler Zsolt plébános urat felmentette Öttevény, Abda, Börcs, Ikrény és Kunsziget plébániák lelkipásztori ellátása alól, és megbízta a csornai Jézus Szíve-plébánia és Barbacs ellátásával.

Varga Balázs plébános urat felmentette a csornai Jézus Szíve-plébánia és Barbacs lelkipásztori ellátása alól, és megbízta Öttevény, Abda, Börcs, Ikrény és Kunsziget plébániák ellátásával.

Szakály Gyula plébános urat felmentette Egyed lelkipásztori ellátása alól.

Megyeri Ciprián plébános urat felmentette Árpás, Mórichida és Rábaszentmiklós lelkipásztori ellátása alól.

Varga Gábor segédlelkész urat felmentette szőnyi kisegítői szolgálata alól, és kinevezte Egyed plébániai kormányzójává, és megbízta Árpás, Mórichida és Rábaszentmiklós lelkipásztori ellátásával.

Both Zoltán segédlelkész urat felmetette a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János-plébánia szolgálata alól, és kinevezte a tatai Szent Imre-plébánia segédlelkészévé, valamint kérte tanulmányai folytatására.

Licz Csaba újmisést kinevezte a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János-plébánia segédlelkészévé.

Fülöp Tamás újmisés Rómában folytatja tanulmányait.

Bak Tamás Maximilian OCist atyát elöljárója tartósan elengedte lelkipásztori szolgálatra a Győri Egyházmegyébe. Jelenlegi állomáshelyén folytatja a szolgálatot.

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya a Hajdúdorogi Főegyházmegyében 2022. július 1-jétől az alább olvasható fölmentéseket és kinevezéseket rendelte el.

Baráth Gábor atyát fölmenti a Bedői Görögkatolikus Parókia lelkipásztori szolgálatainak ellátása alól, és ugyanezen hatállyal a Pocsaji Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészi beosztásából kinevezi a parókia parókusává, és a helyi Felzárkózó Települések program lelki vezetőjévé.

Czirják János atyát fölmenti a Budapest-Budai Görögkatolikus parókia segédlelkészi megbízatásából, és a Hajdúdorogi Főegyházmegye Papi Szenátusában betöltött jegyzői kinevezését érintetlenül hagyva a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészévé.

Debreczeni András atyát fölmenti a Szegedi Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, és a CCEO 301. kánonjának értelmében kinevezi a Budapest-Budai Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Gánicz László atyát minden megbízatásából fölmentve a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Pomázi Görögkatolikus Parókai parókusává, és a Szentendrei Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Jaczkó Dániel atyát fölmenti az Álmosdi Görögkatolikus Parókia parókusi, és a Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat lelki vezetői megbízatásából és a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Jármi Zoltán atyát, főpásztora engedélyével, a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé, és a Szent István Gyermekvédelmi Központ lelkivezetőjévé.

Kapin István atyát fölmenti a Debreceni Görögkatolikus Parókia parókusi megbízatásából, és kinevezi a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat és a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon lelkivezetőjévé.

Kiss László atyát minden egyéb megbízatásában meghagyva, fölmenti a Debreceni Görögkatolikus Parókia kisegítő lelkészi és a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon igazgatói feladatai alól, és a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Debrecen-Csapókerti Görögkatolikus Parókia parókusává.

Kovács István atyát, egyéb megbízatásaiban megtartva, fölmenti a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi, és a Szent István Gyermekvédelmi Központ lelki vezetői beosztásából.

Dr. Legeza József atyát fölmenti a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusi megbízatásából, és saját kérésére nyugállományba helyezi.

Lukács Imre atyát fölmenti a Hajdúdorogi Főegyházmegye ökonómusi és irodaigazgatói beosztásából, és a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Hajdúnánási Görögkatolikus Parókia parókusává, továbbá a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ és a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ hajdúnánási telephelyeinek lelkivezetőjévé.

Makláry Ákos atyát minden egyéb megbízatásában meghagyva, a CCEO 276. kánonja 1.§-nak értelmében három évre kinevezi a Budai Esperesi Kerület esperesévé.

Mihalovics Mihály atyát a Budapest-Újpesti Görögkatolikus parókia kisegítő lelkészi megbízatásából fölmentve, de kórházlelkészi hivatalában meghagyva kinevezi a Budapesti Görögkatolikus Parókia kisegítő lelkészévé.

Dr. Mosolygó Péter atyát a Hajdúdorogi Főegyházmegye Papi Szenátusában megtartva fölmenti minden egyéb főegyházmegyei megbízatásából, és elengedi a Görögkatolikus Metropólia, ezen belül a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely szolgálatára.

Dr. Seszták István atyát egyéb megbízatásaiban meghagyva egy évre kinevezi a Hajdúdorogi Főegyházmegye irodaigazgatójává.

Szaplonczay Gergely atyát fölmenti a Hajdúnánási Görögkatolikus Parókia parókusi, és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ hajdúnánási telephelyeinek lelki vezetői beosztásából, és ugyanezen hatállyal a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi az Álmosdi Görögkatolikus Parókia parókusává és a Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat lelkivezetőjévé.

Szaplonczay Márk atyát, minden egyéb megbízatásában megtartva kinevezi a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvodalelkészévé.

Szaplonczay Máté atyát, a Metropóliai Bíróság kötelékvédő/ügyészi kinevezését érintetlenül hagyva, fölmenti minden egyéb főegyházmegyei megbízatásából, kinevezi a Bedői Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészévé, a Berettyóújfalui Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé és a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ berettyóújfalui lakásotthonainak lelki vezetőjévé.

Dr. Szarka Gergely atyát, esperesi hivatalát érintetlenül hagyva, fölmenti a Debrecen-Csapókerti Görögkatolikus Parókia parókusi megbízatásából, és a CCEO 284. kánonjának 1. §-a értelmében kinevezi a Debreceni Görögkatolikus Parókia parókusává.

Terdik János atyát minden egyéb feladatkörében meghagyva, fölmenti a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi megbízatásából, és kinevezi a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális helynökévé, és a Hajdúdorogi Főegyházmegye Papi Szenátusának tagjává.

Fehér Csongor diakónus atyát fölmenti a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészségben betöltött diakónusi szolgálatából, és kinevezi a Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Veres Zoltán diakónus atyát a Görögkatolikus Metropóliában, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen végzett szolgálatának befejeztével kinevezi a Szegedi Görögkatolikus Parókia diakónusává.

Csanaky Tünde asszonyt, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főkönyvelőjét kinevezi a Hajdúdorogi Főegyházmegye vagyonkezelőjévé.

Mező-Halász Krisztina asszonyt kinevezi a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon igazgatójává.

Későbbi hatállyal életbe lépő személyi változások:

Domokos Zsolt atyát papszentelése dátumával, folyó év augusztus 20-ai hatállyal fölmenti a Hajdúdorogi Főegyházmegye irodai titkári beosztásából, és ugyanezen hatállyal a CCEO 301. kánonjának értelmében kinevezi a Debreceni Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Troszt Máté atyát szeptember 1-ei hatállyal fölmenti a Debreceni Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezi a Hajdúdorogi Főegyházmegye irodai munkatársává.

*

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök a Kaposvári Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el.

Szalai Tamás plébánost 2022. június 15. hatállyal felmentettem az Andocsi és Karádi Plébániák ellátása alól és kineveztem az Öreglaki, Buzsáki és Niklai Plébániák plébánosává.

Dr. Nyéky Kálmánt 2022. június 15. hatállyal kineveztem az Andocsi és Karádi Plébániák plébánosává.

Sándor László nagyatádi plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Kutasi Plébánia oldallagos ellátása alól.

Vajda Gábor plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a kaposvári Jézus Szíve Plébánia ellátása alól és kineveztem a Balatonboglári Plébánia plébánosává.

Laczkó Flórián plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Balatonboglári Plébánia ellátása alól és kineveztem a Kutasi Plébánia plébánosává.

Horváth Lóránt plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Lengyeltóti Plébánia ellátása alól és kineveztem a kaposvári Jézus Szíve Plébánia plébánosává.

Várnai László esperes plébánost eddigi feladatai megtartása mellett 2022. augusztus 10. hatállyal megbíztam a Homokkomáromi Plébánia oldallagos ellátásával.

Arányi Zoltán plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem az Újudvari, Gelsei és Homokkomáromi Plébániák ellátása alól és kineveztem a Lengyeltóti Plébánia plébánosává.

Balsai Tamás plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal a Somogyvári és Osztopáni Plébániák megtartásával felmentettem a Buzsáki és Nikliai Plébániák ellátása alól.

Nikli Zsoltot 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a nagykanizsai Sarlósboldogasszony Plébánián betöltött kisegítő lelkészi feladati alól és kineveztem az Újudvari és a Gelsei Plébániák plébánosává.

Béri László Renátó atyát 2022. augusztus 10. hatállyal kineveztem a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia kisegítő lelkészének homokkomáromi lakhellyel. Feladatai közé tartozik a homokkomáromi kegyhely lelkipásztori ellátása, valamint lelkigyakorlatok és lelki programok tartása.

John Simoneau atyát 2022. augusztus 10. hatállyal a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániáról a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára helyeztem kisegítő lelkészi szolgálatra.

Fejes János káplánt 2022. augusztus 1. hatállyal felmentettem a Nagyatádi Plébánián betöltött kápláni beosztása alól és a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldtem ugyanazon minőségben.

Koszoru Péter káplánt 2022. augusztus 1. hatállyal saját kérésére elengedem a Jezsuita Rend jelöltjei közé.

Dr. Magyar Lóránt állandó diakónust 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem kaposvári Szent Kereszt Plébánián és oldallagos plébániáin betöltött feladatai ellátása alól és központi szolgálatra rendeltem.

*

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2022. július 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött:

Kápláni áthelyezések:

Stefszki Ferenc atyát Kerekegyházáról Lajosmizsére küldte kápláni beosztásban.

Retkes Zsolt atyát, miután visszatért az aktív szolgálatba, a főpásztor Mélykútra helyezte kápláni beosztásban.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések:

Vincze Attila atyát Hajósról Kiskunmajsára helyezte plébánosnak.

Kosik Sándor atyát Kiskunmajsáról Hajósra helyezte plébánosi beosztásban.

Mons. Menyhárt Sándor bírósági helynököt minden egyéb feladata megtartásával Jánoshalmáról a bajai Szent István-plébániára helyezte plébánosnak.

Gyöngyösi Balázs atyát a bajai Szent István-plébániáról Jánoshalmára helyezte plébánosnak.

Rónaszéki Gábor atyát Kiskunfélegyháza-Óplébániáról Nagybaracskára helyezte plébánosnak. Feladata lesz Bátmonostor lelkipásztori ellátása is.

Geszler Péter atyát Tompáról Kiskunfélegyháza-Óplébániára helyezte plébánosnak.

Hozdik Zsolt atyát Kiskunhalas-Alsóvárosról Tompára helyezte plébánosnak. Feladata lesz Kelebia lelkipásztori ellátása is.

Seffer Attila atyát Kiskőrösről Kiskunhalas-Alsóvárosba helyezte plébánosnak. Feladata lesz Zsana, Harkakötöny, Balotaszállás filiák ellátása is.

Tóth Tibor keceli káplán atyát kinevezte Kiskőrös plébánosává.

Jávorka Lajos atyát, aki visszatért római szolgálatából, Kunszentmiklósra helyezte plébánosnak.

Kovács Ferenc kiskunhalasi káplán atyát Fajszra helyezte plébánosnak. Feladata lesz Foktő és Uszód plébániák oldallagos ellátása is.

Exkardinációk:

Czele József atyát saját kérésére elengedte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe június 1-jei hatállyal.

Tuzson Attila atyát saját kérésére elengedte a gyulafehérvári főegyházmegyébe.

Felmentések, kinevezések:

Seffer Attila atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a keceli kerület esperesi feladatai alól.

Geszler Péter atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a bácsalmási kerület esperesi feladatai alól.

Fekete Szabolcs atyát kinevezte a keceli kerület esperesévé.

Hozdik Zsolt atyát kinevezte a bácsalmási kerület esperesévé.

*

 

Az alábbi kinevezések és személyi változások léptek érvénybe a Nyíregyházi Egyházmegyében 2022. július 1-jétől Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök rendelkezései alapján.

Gémes Péter tanulmányvégzett papnövendéket július 1-jei hatállyal felmentette a személyi titkári feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kinevezte az Újfehértói Görögkatolikus Parókia lelkipásztori kisegítőjévé és a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény újfehértói lelkivezetőjévé.

Grunda Dávid atyát július 1-jei hatállyal – minden egyéb kinevezését érintetlenül hagyva – kinevezte a Biri Görögkatolikus Parókia adminisztrátorává parókusi jogkörrel.

Horváth Tamás atyát július 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeinek lelki igazgatójává.

Ignácz Gyula atyát július 1-jei hatállyal felmentette a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia segédlelkészi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Nyírgelsei Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészévé.

Iski Péter atyát július 1-jei hatállyal felmentette az Újfehértói Görögkatolikus Parókia segédlelkészi és a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény újfehértói lelki vezetői feladatköreiből, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Beregdaróci Görögkatolikus Parókia parókusává és a Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ lelkivezetőjévé.

Kerékgyártó András atyát – hálás szívvel megköszönve a görögkatolikus egyházért végzett áldozatos szolgálatát – július 1-jei hatállyal – kérésének eleget téve – nyugállományba helyezte.

Kocsis Dániel atyát július 1-jei hatállyal – minden egyéb kinevezését érintetlenül hagyva – kinevezte a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia beosztott lelkészévé.

Kruppa Tamás atyát július 1-jei hatállyal – saját kérésére – felmentette a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kinevezte az újonnan alapított Nyíregyháza-Nagyszállási Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Nagy István atyát – hálás szívvel megköszönve szolgálatát – július 1-jei hatállyal felmentette a Biri Görögkatolikus Parókia lelkipásztori feladatainak ellátása alól.

Orosz István Mokiosz atyát július 1-jei hatállyal felmentette a Beregdaróci Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészi és a Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ lelkivezetői feladatköreiből, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia beosztott lelkészévé.

Pásztor Richárd tanulmányvégzett papnövendéket július 1-jei hatállyal felmentette az Újfehértói Görögkatolikus Parókia lelkipásztori kisegítői feladatköréből, és ugyanezen hatállyal – a Hierarchák Tanácsának egyetértésével – kinevezte a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely lelkipásztori kisegítőjévé.

Polgári László atyát július 1-jei hatállyal – minden egyéb kinevezését érintetlenül hagyva – kinevezte a Nyíregyházi Egyházmegye ökonómusává.

Szabó Tamás atyát július 1-jei hatállyal – minden egyéb kinevezését érintetlenül hagyva – saját kérésére felmentette a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási referensi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia parókusává.

Szemán László atyát május 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek lelki igazgatójává.

Tóth Attila Ákos tanulmányvégzett papnövendéket folyó év július 1-jei hatállyal kinevezte püspöki személyi titkárrá.

Sivadó Csaba atyát – hálás szívvel megköszönve a lelkiismeretesen és jó gazdaként végzett szolgálatát – július 1-jei hatállyal – minden egyéb kinevezését érintetlenül hagyva – saját kérésére felmentette a Nyíregyházi Egyházmegye ökonómusi feladatköréből.

Zoltán György diakónus atyát – Luscsák Nílus OFM püspök, munkácsi apostoli adminisztrátor engedélyével – július 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Egyházmegye székesegyházi diakónusává.

Kovácsné Dibáczi Zsuzsanna asszonyt július 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Egyházmegyei Oktatási Iroda vezetőjévé.

*

Pécsi Egyházmegye

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2022. szeptember 21-ével – az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően – az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Dr. Takács Gábor kanonok urat felmentette a Bólyi Plébánia vezetése alól és betegszabadságra engedte.

Kutas Attila paksi plébános urat felmentve a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi megbízatása alól Bólyba helyezte át plébánosnak.

Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános urat Paksra helyezte át plébánosnak, valamint megbízta a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi szolgálatával.

Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök urat felmentve pasztorális püspöki helynöki, templomigazgatói és kórházlelkészi szolgálata alól plébánosnak nevezte ki a Bátaszéki Plébániára.

Bukovics István hőgyészi plébános urat Olaszra helyezte át plébánosnak.

Molnár Péter olaszi plébániai kormányzó urat felmentve eddigi megbízatásából plébánosnak nevezte ki a Zombai Plébániára.

Serban Valentin zombai plébános urat áthelyezte a Hőgyészi Plébániára.

Battonyai János mágocsi, Kovács Ferenc vásárosdombói, Lovász Zsolt iregszemcsei és Vida Zsolt szászvári plébániai kormányzó urakat eddigi állomáshelyükön plébánosnak nevezte ki.

Lábár Tamás paksi káplán urat Szekszárdra, Kárász Gábor szekszárdi káplán urat Máriagyűdre helyezte át ugyanazon minőségben.

Kovács József máriagyűdi káplán urat felmentve kápláni és siklósi iskolalelkészi szolgálata alól püspöki titkárnak nevezte ki az Egyházmegyei Hivatalba. Egyúttal megbízta az ifjúsági referensi és a Szent Mór Iskolaközpontban iskolalelkészi feladatok ellátásával.

Berecz Tibor káplán urat – más megbízatásainak érintetlenül hagyásával – felmentette az ifjúsági referensi feladat ellátása alól.

Lápossy Péter káplán, egyetemi lelkész, iskolalelkész urat 2022. augusztus 18-ával felmentette a Pécs-Jézus Szíve Plébánián végzett kápláni szolgálata, ill. minden egyházmegyei feladata alól és elengedte a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége szolgálatára.

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el:

2022. augusztus 1-jétől Kiss-Rigó László püspök – a kerület papságának szavazatait szem előtt tartva – Sutka István szatymazi plébánost a Kisteleki Esperesség esperesévé nevezte ki.

A szeged-felsővárosi Szent Miklós Plébániát és oldallagosan a szeged-móravárosi Szent Kereszt Plébániát Fazakas Attila atya szolgálja.

Máté János plébános oldallagosan látja el az algyői Szent Anna Plébániát.

Üllés, Páduai Szent Antal Plébániát, valamint oldallagosan a forráskúti Urunk Mennybemenetele Plébániát és a zsombói Kisboldogasszony Plébániát Olasz Attila atya vezeti.

Kopasz István plébános augusztus 1-jétől Mórahalmon, a Szent István Király Plébánián szolgál.

Hódmezővásárhelyen, a Szent István Király Plébánián és a mártélyi Szent Adorján Plébánián Bajnai István tb. kanonok, plébános teljesít szolgálatot.

Battonyán, a Szentháromság Plébániát valamint oldallagosan Dombegyházán, a Szent István Király Plébániát és Kevermesen, a Kisboldogasszony Plébániát Kalaman János atya vezeti.

Blás Sándor plébános oldallagosan ellátja a nagykamrási Rózsafüzér Királynéja Plébániát.

Forgó Miklós és Máté János atyák plébánosi kinevezést kaptak.

Szeptember 1-jével Kiss-Rigó László püspök felmentette P. Hess Istvánt SJ atyát a szegedi Szent József-templom templomigazgatói megbízatása alól, és ugyanezen időponttal kinevezte P. Elek László SJ atyát templomigazgatónak.

Joó Balázs atya – saját kérésére – a továbbiakban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében teljesít szolgálatot.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János szombathelyi megyéspüspök augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változásokat rendelte el.

Plébánia újraalapítása és területi átrendezés

– Hosszúpereszteg központtal újraalapítom az egykori plébániát, amelynek Bögöte, Vashosszúfalu, Duka, Kissomlyó, Zalaerdőd, Keléd és Hetyefő lesznek a fíliái.

– Szeleste filiát a Rápapatyi Plébániától a Hegyfalui Plébániához csatolom, lelkipásztori ellátását Varju Gábor plébánosra bízva.

Helynöki és irodaigazgatói kinevezés

– A kánonjog előírásait szem előtt tartva Fekete Szabolcs Benedek püspök atyát általános helynökömmé nevezem ki, Császár István atya pedig püspöki helynökként segíti az egyházmegye kormányzását.

– Szintén a kódex előírásai szerint új irodaigazgatót nevezek ki Molnár Szabolcs atya személyében.

Plébánosi kinevezések

– Hosszúpereszteg plébánosává Budai Zoltán atyát nevezem ki.
Molnár Szabolcs atyát egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával a szombathely-szőlősi Jézus Szíve Plébániára küldöm plébánosi minőségben.
Bokor Zoltán atyát a szombathely-kámoni Krisztus Király Plébánia plébánosává nevezem ki.
– A Gyöngyösfalui Plébánia új plébánosa Inzsöl Richárd atya lesz.

Iskolalelkészi kinevezés

– Majlát Tihamér atyát a Sárvári Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki, és egyúttal felmentem kápláni beosztása alól, rábízva az egykori Csényei Plébánia filiáinak lelkipásztori ellátását.

Tanulmányi szabadság

– Rácz Ágoston újmisés atyát visszaküldöm Rómába kánonjogi tanulmányainak folytatására.

Diakónusok és kispapok gyakorlata

Ötödéves kispapjaink nyári gyakorlata:

Járás Ádám: Letenyei Plébánia
– Rákos József: zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia

Diakónusok kéthónapos gyakorlata:

Bodorkós Áron: Körmendi Plébánia
Kirchknopf Gergely: zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébánia
Szántó Adrián: Jánosházai Plébánia
Vigh Balázs: Szentgotthárdi Plébánia

*

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt váci megyéspüspök a következő személyi változásokat rendelte el a Váci Egyházmegyében.

2022. július 1-jei hatállyal

– Gáspár Istvánt minden eddigi feladata megtartása mellett felmentem Szolnok-Szandaszőlős plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól;
Polcz Zoltánt felmentem Szolnok-Szandaszőlős plébánia plébánoshelyettesi, valamint Szolnok-Belváros plébánia kápláni szolgálata alól. Kinevezem Balassagyarmat-Fő plébánia káplánjává;
Lédeczi Dénest minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem Szolnok-Szandaszőlős plébánia plébániai kormányzójává;

Hugyecz Balázst felmentem Balassagyarmat-Fő plébánia kápláni szolgálata alól.

2022. augusztus 1-jei hatállyal

– Molnár Zsoltot minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem Vác-Alsóváros (Erdőkürt filiával) plébánosává, Vác-Felsőváros plébániai kormányzójává, valamint a váci Szent Kereszt ferences templom és Vác-Hétkápolna templomigazgatójává.

Görbe Józsefet felmentem a Vác-Alsóváros (Penc, Vácduka, Erdőkürt filiával) és Vác-Felsőváros plébániák plébánosi, valamint a váci Szent Kereszt ferences templom és Vác-Hétkápolna templomigazgatói szolgálata alól. Továbbá felmentem a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola spirituális szolgálata alól. Kinevezem Kartal plébánia plébánosává valamint Verseg plébánia plébániai kormányzójává.

Dr. Kovács Györgyöt felmentem Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plébániákon végzett kápláni szolgálata alól, a Hivatásgondozó Bizottsági és a Váci Egyházmegye Művészeti Bizottsági tagsága alól, valamint a kismarosi Kafarnaum Házban végzett oktatói feladatai alól és a Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény művészeti tanácsadói feladatai alól. Kérésének helyt adva elengedem a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományába.

Dr. Varga Lajost minden eddigi feladata megtartása mellett megbízom Erdőkürt filia lelkipásztori ellátásával.

Dr. Tanczik Balázst felmentem az ecseri plébánia plébánosi szolgálata alól, és kinevezem Vác-Alsóváros (Erdőkürt filiával) és Vác-Felsőváros plébánoshelyettesévé.

Dr. Csiba Tibort minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem Ecser plébánia plébániai kormányzójává.

Balázs Andrást minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola spirituálisává.

Nagy Richárdot felmentem a kartali plébánia plébánosi, valamint a versegi plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól. Kinevezem a karancslapujtői plébánia (Karancsberény és Marakodi-puszta filiákkal) plébánosává, valamint Litke (Ipolytarnóc, Mihálygerge filiákkal), Karancskeszi és Egyházasgerge plébániák plébániai kormányzójává.

Krizsán Zoltánt felmentem a karancslapujtői plébánia (Karancsberény, Marakodi-puszta filiákkal) plébánosi, valamint Litke (Ipolytarnóc, Mihálygerge filiákkal), Karancskeszi, Egyházasgerge plébániák plébániai kormányzói szolgálata alól. Kinevezem Hatvan-Belváros plébánia plébánosává.

Kecskés Attilát minden eddigi feladata megtartása mellett felmentem Hatvan-Belváros plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól.

Finta Lajost felmentem Hatvan-Belváros plébánia, valamint a Hatvan-Új plébánia (Kerekharaszt filiával) kisegítő lelkészi szolgálata alól. Kinevezem a dunavarsányi plébánia (Délegyháza, Nagyvarsány filiákkal) plébánosává.

Kiss R. Sándort felmentem a dunavarsányi plébánia (Délegyháza, Nagyvarsány filiákkal) plébánosi szolgálata alól, és nyugállományba helyezem.

Szabó Lászlót felmentem Sülysáp-Tápiósüly plébánia plébániaszervező akolitusi szolgálata alól.

Horváth Bertalant minden eddigi feladata megtartása mellett felmentem Sülysáp-Tápiósüly plébánia moderátori feladatainak ellátása alól.

Pálfalvi Tamást felmentem Salgótarján-Fő plébánián végzett kápláni szolgálata alól. Kinevezem Sülysáp-Tápiósüly plébánia plébániai kormányzójává.

Bógár Zsoltot felmentem Dunaharaszti-Fő plébánia kápláni szolgálata alól. Kinevezem Salgótarján-Fő plébánia káplánjává.

Láng Andrást minden eddigi feladata megtartása mellett felmentem Dunaharaszti-Fő plébánia plébánosi valamint Dunaharaszti-Rákócziliget plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól.

Dr. Sztankó Attilát felmentem Gödöllő-Máriabesnyő plébánia plébánosi szolgálata alól, valamint a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatói megbízatása alól. Kinevezem Dunaharaszti-Fő plébánia plébánosává, valamint Dunaharaszti-Rákócziliget plébánia plébániai kormányzójává.

Virth Józsefet OFM Cap kinevezem Gödöllő-Máriabesnyő plébánia plébánosává.

Tellan Sergio OFM Cap kinevezem Gödöllő-Máriabesnyő plébánia káplánjává.

Kovács Andrást minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatójává.

Csonka Csabát minden eddigi feladata megtartása mellett felmentem a héhalmi plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól.

Miklós Zalánt minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem a héhalmi plébánia plébániai kormányzójává.

Rolik Róbertet minden eddigi feladata megtartása mellett felmentem Őrbottyán plébánia moderátori szolgálata alól, és kinevezem Őrbottyán (Vácbottyán filiával) plébániai kormányzójává.

Bolyky Miklóst felmentem az őrbottyáni plébánia plébániaszervező diakónusi szolgálata alól, és kinevezem Veresegyház, Erdőkertes és Őrbottyán plébániák plébániai diakónusává.

Vagyóczky Józsefet felmentem a cserhátsurányi (Cserháthaláp filiával), a terényi (Szanda filiával) és a herencsényi plébániákon betöltött plébánosi szolgálata alól, és nyugállományba helyezem.

Simon Zoltánt kinevezem a cserhátsurányi (Cserháthaláp filiával), a terényi (Szanda filiával), valamint a herencsényi plébánia plébániaszervező diakónusává.

Dóbiás Zalánt minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezem Cserhátsurány (Cserháthaláp filiával), Terény (Szanda filiával), valamint Herencsény plébániák moderátorává.

Fr. Posztós Erik OFM-et felmentem a szécsényi plébánia plébánosi szolgálata alól.

Fr. Komáromi Botond P. Jóbot felmentem a szécsényi plébánia kápláni szolgálata alól, és kinevezem a szécsényi plébánia plébánosává.

Fr. Hajas László P. Ámoszt kinevezem a szécsényi plébánia káplánjává.

Penc filiát Vác-Alsóváros plébániától Sződ plébániához rendelem. Plébániai kormányzója Jerzy Nowak.

Vácduka filiát a Vác-Alsóvárosi plébániától Sződligethez rendelem. Plébániai kormányzója Starostka Stanislaw.

*

Veszprémi Főegyházmegye

Dr. Udvardy György érsek úr 2022. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

REISZ PÉTER P. PÁL OFM templomigazgató urat rendi elöljárója kérésére köszönete nyilvánítása mellett felmentette a sümegi Sarlós Boldogasszony (Ferences) Templomigazgatóság templomigazgatói tisztségéből.

TÖMÖRDI SÁNDOR P. VIKTOR OFM atyát rendi elöljárója kérésére kinevezte a sümegi Sarlós Boldogasszony (Ferences) Templomigazgatóság templomigazgatójává.

VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ c. prépost, kerületi esperes, plébános urat köszönete nyilvánítása mellett egészségi állapotára tekintettel felmentette a Paloznaki és Felsőörsi Plébániák ellátása alól, valamint a Palotai Esperesi kerület esperesi tisztségéből, és nyugállományba helyezte.

BERKES PÉTER alsóörsi plébános urat megbízta a Paloznaki Plébánia (Lovas fíliával) oldallagos ellátásával.

DR. FODOR JÁNOS balatonfüredi plébános urat - miután Csopak fíliát a Balatonfüredi Plébániához csatolta - megbízta Csopak fília ellátásával is.

SZABÓ JÁNOS főesperes, gazdasági helynök urat, a veszprémi Szent László Plébánia plébánosát felmentette a Hárskúti Plébánia oldallagos ellátásából, egyúttal megbízta a Felsőörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

DEÁK ÁKOS ERVIN plébános urat saját kérésére, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Gyenesdiási és Balatongyöröki Plébániák ellátása alól és nyugállományba helyezte.

KEREKES ZOLTÁN plébános urat felmentette a Pápateszéri, Lovászpatonai, Csóti, Vanyolai Plébániák ellátása alól és kinevezte Gyenesdiás plébánosává Balatongyörök oldallagos ellátásával.

PRIMÁSZ GÁBOR RÓBERT c. esperes, plébános urat felmentette a Herendi, Márkói és Városlődi Plébániák ellátása alól és kinevezte Pápateszér plébánosává a Lovászpatonai, Csóti, Vanyolai Plébániák oldallagos ellátásával.

TÓTH ANDRÁS SÁNDOR bírósági helynök, plébános urat felmentette a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia ellátása alól és kinevezte Herend plébánosává, a Márkói és Hárskúti Plébániák oldallagos ellátásával.

MERVA PÉTER plébániai kormányzó urat felmentette a Sümegcsehi és Kisgörbői Plébániák ellátása alól, és kinevezte a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia plébániai kormányzójává.

SZABÓ ZOLTÁN plébános urat felmentette a Lesencetomaji Plébánia ellátása alól és kinevezte Sümegcsehi plébánosává a Kisgörbői Plébánia oldallagos ellátásával.

STADLER LÁSZLÓ DEZSŐ balatonedericsi plébános urat megbízta a Lesencetomaji Plébánia oldallagos ellátásával.

ÁRUS-KOVÁCS GÁBOR nemesszalóki plébános urat felmentette a Noszlopi Plébánia ellátása alól.

SÁNDOR MIHÁLY magyarpolányi plébános urat felmentette a Kislődi és Bakonyjákói Plébániák ellátása alól, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztségéből, egyúttal megbízta a Noszlopi Plébánia oldallagos ellátásával.

VARGA-CSIKÁSZ BENCE káplán urat felmentette az ajkai Jézus Szíve Plébánián betöltött kápláni beosztásából és kinevezte a Városlődi Plébánia (Csehbánya fíliával, miután Csehbányát a Herendi Plébániától visszacsatolta a Városlődi Plébániához) plébániai kormányzójává, a Kislődi és Bakonyjákói Plébániák oldallagos ellátásával, egyúttal kinevezte a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

SCHALL TAMÁS érseki tanácsos, h. esperes, plébános urat köszönete nyilvánításával felmentette a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia ellátása alól és a Veszprémi Esperesi Kerület helyettes esperesi tisztségéből, és saját kérésére - egészségi állapotára tekintettel - nyugállományba helyezte.

FELKER ZSOLT plébániai kormányzó urat felmentette a Berhidai, Ősi, Nádasdladányi Plébániák ellátása alól és kinevezte a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosává.

SIMON LÁSZLÓ kisegítő lelkész urat felmentette a Paloznaki Plébánián végzett ideiglenes kisegítő lelkészi szolgálatából és kinevezte a Berhidai Plébánia plébániai kormányzójává, az Ősi és Nádasdladányi Plébániák oldallagos ellátásával.

REICHARDT GYÖRGY plébános urat saját kérésére, tekintettel egészségi állapotára, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Gannai Plébánia ellátása alól és nyugállományba helyezte.

PÁLYI GÁBOR pápakovácsi plébános urat megbízta a Gannai Plébánia oldallagos ellátásával, egyúttal felmentette a Dákai Plébánia ellátása alól.

SALGÓ FERENC kanonok urat, a pápai Szent Anna Plébánia plébániai kormányzóját megbízta a Dákai Plébánia oldallagos ellátásával.

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ h. esperes, balatonalmádi plébános urat felmentette a Palotai Esperesi Kerület helyettes esperesi tisztségéből, és 5 évre kinevezte a Palotai Esperesi Kerület esperesévé.

MEGYESI FERENC érseki szertartó, ösküi plébános urat 5 évre kinevezte a Palotai Esperesi Kerület helyettes esperesévé.

DR. CSERNAI BALÁZS egyetemi lelkész urat, a veszprémi Regina Mundi Plébánia plébánosát 5 évre kinevezte a Veszprémi Esperesi Kerület helyettes esperesévé.

DR. KULCSÁR DÁVID atyát, miután visszatért római tanulmányi szabadságáról, kinevezte a Tapolcai Plébánia káplánjává.

TÜTTŐ ÁGOSTON újmisés atyát kinevezte az ajkai Jézus Szíve Plébánia káplánjává.

SOLYMOS ANDRÁS újmisés atyát tanulmányai folytatására visszaengedte Rómába, a Pontificio Collegio Germanico-Hungarico-ba.

Dr. Udvardy György érsek a további személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

NAGY KÁROLY c. apát, kanonok, kerületi esperes, plébános úr miután a kánoni 75. életévét 2022. augusztus 9-én betöltötte, benyújtotta lemondását a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánián betöltött plébánosi tisztségéről. Érsek atya lemondását köszönete nyilvánítása mellett elfogadta, és október 1-jei hatállyal felmentette őt plébánosi és kerületi esperesi tisztségeiből, egyúttal nyugállományba helyezte.

DR. TAKÁTS ISTVÁN érseki általános helynök urat – eddigi megbízatásai érintetlenül hagyásával – 2022. október 1-jei hatállyal kinevezte a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánia plébánosává.

DR. KULCSÁR DÁVID tapolcai káplán urat 2022. október 1-jei hatállyal felmentette a tapolcai Nagyboldogasszony Plébánián betöltött kápláni beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánia káplánjává.

TORNAVÖLGYI KRISZTIÁN érseki irodaigazgató urat, a veszprémi Árpád-házi Szent Margit Plébánia plébánosát – eddigi megbízatásai érintetlenül hagyásával – 2022. október 1-jei hatállyal kinevezte a Veszprémi Esperesi Kerület esperesévé.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi EgyházmegyeEgri FőegyházmegyeGyőri Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Szeged-Csanádi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria