Személyi változások egyházmegyéinkben – 2023

Hazai – 2023. augusztus 14., hétfő | 17:56

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2023. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a beérkező információk alapján folyamatosan bővül. Cikkünket augusztus 14-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét érintő újabb változások közlésével frissítettük.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében.

Augusztus 1-i hatállyal:

Tanulmányfolytatás
Csapó Márton újmisés megkezdi a licenciakurzust Rómában.

Kápláni kinevezés
Mike Ervin újmisés a debreceni Szent Anna Plébánián kezdi meg kápláni és a Debreceni Egyetemen egyetemi segédlelkészi szolgálatát.

Kápláni áthelyezés
Szidor János a berettyóújfalui Jézus Szíve Plébánián folytatja kápláni szolgálatát biharkeresztesi lakhellyel.

Plébániai kormányzói kinevezés
P. György Alfréd MI generális delegátust kinevezi plébániai kormányzónak a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Plébániára

Sziklai Dávid a derecskei Páduai Szent Antal Plébániára kap plébániai kormányzói kinevezést, és rábízza a hosszúpályi Szeplőtelen Fogantatás plébánia ellátását.

Plébánosi kinevezés
Hajdu István plébániai kormányzó urat kinevezi plébánosnak a nyírcsaholyi Szent László Plébániára.

Felmentések és kinevezések
Pankotai József plébános urat felmenti kórházlelkészi beosztásából a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. Helyébe kinevezi kórházlelkésznek Maczák Béla MI szerzetest.

Törő András püspöki iroda- és szakkollégiumi igazgató urat – egyéb megbízatásait megtartva – felmenti az ifjúsági referensi beosztásából, és helyette Kálmán József plébános urat kinevezi ifjúsági referenssé.

Területi átrendezés
Kálmánháza filiális egyházközséget az újfehértói Magyarok Nagyasszonya Plébániától a nyíregyháza-kertvárosi Fatimai Boldogságos Szűz Mária Plébániához csatolja.

Nyugállományba helyezés
Barna Gyula hosszúpályi plébániai kormányzó urat felmenti eddigi beosztásából, és köszönetnyilvánítás mellett nyugállományba helyezi. Megbízza a debreceni Szent Erzsébet Idősek Otthona lakóinak lelkipásztori ellátásával.

 

Augusztus 15-i hatállyal az alábbi személyi és területelosztási változások lépnek érvénybe:

Személyi változások:

Törő Andrást – egyéb lelkipásztori feladatainak megtartása és köszönetnyilvánítása mellett – felmentette püspöki irodaigazgatói beosztásából, és kinevezte a debreceni Megtestesülés Plébániára plébániai kormányzónak, valamint öt évre a Debreceni Esperesi Kerület esperesének.

Krakomperger Zoltán általános helynököt megbízta a püspöki irodaigazgatói feladatok ellátásával.

Németh István káplánt felmentette kápláni beosztásából a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián, és kinevezte püspöki titkárnak, valamint hitoktatói referensnek.

Területi változások:

Debrecen-Bocskaikert misézőhelyet a debreceni Megtestesülés Plébániától oldallagos ellátásra a debreceni Jézus Szíve Plébániához csatolta.

Debrecen-Csapókert misézőhelyet a debreceni Jézus Szíve Plébániától oldallagos ellátásra a debreceni Szent István Király Plébániához csatolta.

 

***

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek az alábbi, 2023. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében.

Nyugdíjazások

Veres József mezőcsáti plébániai kormányzó nyugállományba került.  

Poruczky Gyula hernádvécsei plébános nyugállományba került.

Garancsi László encsi plébános megromlott egészségi állapotára tekintettel nyugállományba került.

Sedon László miskolc-hejőcsabai plébános, 75. életévét betöltve, nyugállományba került, de plébániai kormányzóként folytatja munkáját.

Plébánosi és plébániai kormányzói felmentések, áthelyezések és kinevezések 

Csizmadia István, az eger-belvárosi főplébánia plébánosa felmentést kapott az egri Fájdalmas Anya Plébánia lelkipásztori ellátása alól.  

Buda Péter teológiai tanári feladatainak megtartása mellett felmentést kapott szemináriumi rektori megbízatása alól, és az egri Fájdalmas Anya Plébániára nyert plébánosi kinevezést.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora többi feladatainak megtartásával kinevezést kapott az Érseki Papnevelő Intézet vezetésére is.

Koós Ede eger-lajosvárosi plébános, többi feladatainak megtartásával, az egri Szent Bernát-templom és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladatai, valamint az Érseki Szent József Kollégium lelkipásztori ellátása alól felmentésre került.

Füleczki István szemináriumi prefektus, eddigi feladatai megtartása mellett, az egri Szent Bernát-templom lelkipásztori ellátására, továbbá a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladataira kapott kinevezést. 

Lóczi Tamás szemináriumi spirituális, eddigi feladatai megtartása mellett, az Érseki Szent József Kollégium lelkészi feladataira kapott kinevezést.

Gulyás Zsolt karcagi plébánosi megbízatása alól felmentésre került, és az encsi plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Veress Zoltán homrogdi plébánosi megbízatása alól felmentésre került, és a karcagi plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Koltavári Attila kenderesi plébánosi megbízatása alól felmentésre került, és a homrogdi plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Palotai Ádám törökszentmiklósi kápláni megbízatása alól felmentést kapott, és Kenderesen lett plébániai kormányzó. 

Eperjesi István tiszanánai plébánosi megbízatása alól felmentésre került, és a mezőcsáti plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Korózs Péter maklári plébánosi megbízatása alól felmentésre került, és a tiszanánai plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Bakos Tamás római tanulmányai befejeztével a maklári plébániára plébániai kormányzói és az Egri Hittudományi Főiskolára teológiai tanári kinevezést kapott.

Galuska Mihály hidasnémeti plébániai kormányzó, eddigi feladatainak megtartásával, felmentést kapott novajidrányi plébánia és garadnai filia lelkipásztori ellátása alól, és ezzel egyidejűleg a hernádvécsei és a hernádpetri plébániák és Pusztaradvány fília oldallagos lelkipásztori ellátására kapott megbízást.

Zsova János vizsolyi plébániai kormányzó, eddigi feladatainak megtartásával, megbízást kapott a novajidrányi plébánia, valamint Szalaszend és Garadna fíliák lelkipásztori ellátására.

Szabó László gönci plébániai kormányzó, eddigi feladatainak megtartásával, megbízást kapott Fulókércs, Litka és Szemere fíliák oldallagos ellátására.

Kápláni áthelyezések és kinevezések

Jorge Luís Altamirano Mendez mezőkövesdi kápláni feladatai alól felmentést kapott, és az egri Szent II. János Pál Missziós központban lett káplán.

Czárán Bálint újmisés a törökszentmiklósi plébániára,

Pietro Tervisan újmisés a mezőkövesdi Szent László-plébániára kapott kápláni kinevezést.

Futó Béla SP a miskolc-mindszenti plébánián végzett kisegítő lelkipásztori feladatai alól felmentést kapott.

Diakónusok plébániai gyakorlata 

2023. szeptember 1-jétől 2024. január 14-éig

Gyarmati Valentin diakónus az encsi plébánián,

Kubik Zsolt diakónus a gyöngyösi Szent Bertalan-főplébánián,

Lestál Balázs diakónus a mezőkövesdi Szent László-plébánián,

Muhari Máté diakónus az eger-belváros főplébánián,

Novák Lajos diakónus a sárospataki plébánián,

Szedmák Zoltán diakónus a miskolc-mindszenti plébánián,

Adolfo Enrique Parra Molina diakónus a miskolc-diósgyőri plébánián végzi lelkipásztori gyakorlatát.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás 2023. augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el a főegyházmegyében.

Pasztorális helynök kinevezése

Mivel Blanckenstein Miklós kanonok, püspöki helynök augusztus 1-jével nyugállományba vonul, a főegyházmegye pasztorális püspöki helynökévé – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – Balogh Attila rektort nevezte ki.

Nyugdíjazások

Miután betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását, Blanckenstein Miklós protonotárius, kanonok, pápai prelátus, püspöki helynököt, a budapest-pestszentimrei Szent Imre-plébánia plébániai kormányzóját és

Verőcei Gábor protonotárius, kanonok, érdemes esperest, a budapest-farkasréti Mindenszentek Plébánia plébánosát felmentette mindennemű egyházmegyei megbízatásaik alól és nyugállományba helyezte.

Plébánosi és plébániai kormányzói felmentések, áthelyezések és kinevezések 

A nyugdíjazás folytán megüresedett budapest-pestszentimrei Szent Imre-plébániára – felmentve a budapest-terézvárosi Szent Család Plébánián betöltött plébánosi tisztségéből – Udvardy Tamást plébánossá; az így ellátatlanná vált budapest-terézvárosi Szent Család Plébánia élére – felmentve eddigi kápláni beosztásából, de ifjúsági referensi tisztségét érintetlenül hagyva – Babos Áront nevezte ki plébániai kormányzóvá.

A szintén nyugdíjazás folytán megüresedett budapest-farkasréti Mindenszentek plébánia plébánosává – felmentve a budapesti Szent Rita-plébánián viselt plébánosi tisztségéből – Tóth Kálmán urat; a budapesti Szent Rita-plébánia plébánosává – felmentve a budapest-rákospalota-MÁV-telepi plébánián betöltött plébániai kormányzói tisztségéből – Kulcsár Sándort nevezte ki. Az áthelyezés folytán megüresedett budapest-kőbányai Szent László-plébánia plébánosává és a plébánia területén lévő Kőbánya Pongrácz-úti Feltámadott Krisztus Templomigazgatóság templomigazgatójává – felmentve a budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-plébánia vezetése és az Újpest-Rákospalotai Espereskerület helyettes esperesi tisztsége alól – Repcsik Gyulát; az így ellátatlanná vált budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-plébánia plébániai kormányzójává – felmentve a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánián végzett kápláni szolgálat alól – Fehér Zoltánt nevezte ki.

Hálás köszönettel felmentette Harmai Gábor plébánost a budapest-pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit-plébánia, Mahimai Raj Anthony plébániai kormányzót pedig a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia oldallagos ellátása alól.

Vénusz Gellértet – saját kérésére – felmentette a budapest-pestszenterzsébet-pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya-plébánia vezetése alól és az eddig oldallagosan ellátott budapest-pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit-plébánia plébánosává és a szintén oldallagosan ellátott budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki.

A budapest-pestszenterzsébet-pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya-plébánia ellátására – felmentve a budapest-rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébánia vezetése alól – Tóth Zoltán Fülöpöt nevezte ki plébániai kormányzóvá.

A Budapest-Rákospalota-MÁV-telepi Plébánia plébániai kormányzójává – felmentve eddigi beosztásából – Tóth Imrét, az Esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia káplánját nevezte ki.

Helyettes plébános kinevezése

Kovács Zoltán plébánost – saját kérésére – felmentette a budapest-kőbányai Szent László-plébánián betöltött plébánosi, valamint a plébánia területén lévő Kőbánya Pongrácz-úti Feltámadott Krisztus Templomigazgatóság templomigazgatói tisztségéből, és kinevezte a budapest-szentistvánvárosi Szent István Király Bazilika Plébánia helyettes plébánosává.

Kápláni áthelyezések

A budapest-rákospalotai Magyarok Nagyasszonya-főplébánia és a budapest-rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébánia káplánjává Harangi Tibort nevezte ki – felmentve a budapest-soroksári Nagyboldogasszony-főplébánián betöltött kápláni tisztségéből.

Bársony Árpádot – felmentve a budapest-angyalföldi Szent László-plébánián betöltött kápláni tisztsége alól – az Esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia káplánjává nevezte ki.

Máté János Kristófot, a budapest-városmajori Jézus Szíve Plébánia káplánját, felmentve ezen beosztása alól, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia káplánjává;

Eredics Gergőt, a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia káplánját, felmentve beosztása alól, a budapest-városmajori Jézus Szíve Plébánia káplánjává;

Faragó András újmisést pedig a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia káplánjává nevezte ki.

Oldallagos ellátások

Szőcs László táti plébánost – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – felmentette a tokodaltárói Szent Borbála-plébánia ellátása alól; ezt a plébániát Fejes Csabára, a dorogi Szent József-plébánia plébániai kormányzójára bízta.

A budapest-rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébánia ellátását – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – Szabó Sándorra, a budapest-rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosára bízta.

Szerzetesek plébániai szolgálata

Főtisztelendő Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát, pápai biztos előterjesztésére folyó év július 1-jével Főtisztelendő Huszár Géza Lőrinc O.Cist. káplánt felmentette a budapest-szentimrevárosi Szent Imre-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és ugyancsak a generális apát előterjesztésére Csécs Zoltán Dániel O.Cist. atyát nevezte ki erre a feladatra.

Főtisztelendő Berhidai Piusz OFM tartományfőnök előterjesztésére folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Kárpáti Kázmér OFM atyát felmentette a budapest-belvárosi Alkantarai Szent Péter Templomigazgatóság vezetése alól.

Kálmán Peregrin OFM atyát – felmentve a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánián betöltött plébánosi tisztségéből – a budapest-belvárosi Alkantarai Szent Péter Templomigazgatóság templomigazgatójává;

Magyar Gergely OFM atyát a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánia plébánosává;

Kardos Barnabás Csongor OFM atyát pedig a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánia káplánjává nevezte ki.

Diakónusok plébániai gyakorlata 

Alpek Gergely diakónust a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébániára,

Piukovics Dániel diakónust a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébániára,

Riesz Benedeket a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébániára,

Schmotzer Kristóf diakónust a budapest-albertfalvi Szent Mihály-plébániára küldte lelkipásztori gyakorlatra a 2023/24-es tanévre.

Plébániai kormányzók plébánosi kinevezése

Az elmúlt év november 21-én tartott plébános vizsgán hét plébániai kormányzó számolt be felkészültségéről és a plébániai pasztorációval kapcsolatos terveiről. A beküldött anyagok és az elhangzottak alapján a főpásztor folyó év augusztus 1-jével örömmel nevezte ki

Cseh Zoltánt a budapest-kőbányai Szent György-plébánia,

Erdős Attilát a budapest-pestszentlőrinc-erzsébettelepi Szent Erzsébet-plébánia,

Horváth Istvánt a budapest-újpest-kertvárosi Szent István Király Plébánia,

Kosinsky Bélát a budapest-újpest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia,

Monostori Lászlót a budapest-újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánia,

Simonyi-Molnár Balázst a piliscsévi Kisboldogasszony-plébánia plébánosává.

Kulcsár Sándor pedig – áthelyezése alkalmával – már plébánosi kinevezést kapott.

Újonnan szentelt állandó diakónusok szolgálata

A június 17-én tartott szentelés alkalmával öt családos férfit szentelt diakónussá, akik közül

Bertalan Árpád a budapest-városmajori Jézus Szíve Plébánián,

Győző Tamás a dömösi Szent István Király Plébánián,

Kocsis Vilmos Zoltán a budapest-újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánián,

Kuti Imre a nagykovácsi Nagyboldogasszony-plébánián,

Lazányi Ferenc a budapest-kispest-Wekerle-telepi Szent József-plébánián fog szolgálatot végezni.

Érseki bíróság helynöke megbízatásának meghosszabbítása

Frankó Tamás lejáró érseki bírósági helynöki megbízatását a főpásztor folyó év augusztus 1-jével további öt évre meghosszabbítja.

Személyi változások az Esztergomi Hittudományi Főiskolán

Frankó Tamás rektor előterjesztésére a jelen tanév végével – köszönet-nyilvánítással – Blanckenstein Miklós kanonokot és Serfőző Levente szeged-csanádi püspöki helynököt felmentette az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanári kinevezése alól.

A 2023/24-es tanévre a pasztorális tantárgy oktatására Gável Henrik tiszteletbeli kanonokot, a kateketika tantárgy oktatására pedig Győző Tamás állandó diakónust nevezte ki.

Papok személyi ügye

Berta Tibor tábori püspök értesítette Erdő Péter bíborost arról, hogy Rácz István katonalelkészt a CIC 1395 k. 1. § alapján 2023. május 1-jével felfüggesztette a papi szolgálat alól.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök 2023. május 2-ával Dévényi Ferenc szeged-csanádi egyházmegyés papot, aki Budapesten él, mindennemű papi tevékenységtől eltiltotta.

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el.

Somfai Árpád
 plébániai kormányzót május 1-jei hatállyal nyugállományba helyezte. 

Horváth László kórházlelkészt május 15-i hatállyal nyugállományba helyezte.

Rendelkezések augusztus 1-jei hatállyal:

Szabó Miklós plébániai kormányzót nyugállományba helyezte.

Szakály Gyula atyát kinevezte Sajtoskál plébániai kormányzójává.

Bodó Zoltán plébánost jelenlegi feladatai mellett megbízta Dunakiliti lelkipásztori ellátásával.

Varga György plébánost megbízta a soproni egészségügyi intézmények kórházlelkészi szolgálatával. 

A Kapuvári Szent Sebestyén-plébániát a Kapuvári Szent Anna-plébániához csatolta.

Szaradits József plébánost jelenlegi feladatai mellett megbízta Babót lelkipásztori ellátásával.

Tóth Imre plébánost jelenlegi feladatai mellett megbízta Hövej lelkipásztori szolgálatával.

Bors Imre plébánost megbízta Iván lelkipásztori ellátásával.

Sándor Gábor plébánost megbízta Gyömöre lelkipásztori ellátásával.

Vlaj Márk plébánost tanári feladatait megtartva felmentette Iván lelkipásztori szolgálata alól.

Benkó Attila atyát kinevezte a Mosonmagyaróvári Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd-plébánia segédlelkészévé.

Tájmel Antaplébánost jelenlegi feladata mellett megbízta a győri egészségügyi intézmények kórházlelkészi szolgálatával.

Egresits Ferenc plébános tartós betegállományát megszüntetve visszahelyezte Győr-Bácsa lelkipásztori szolgálatába.

Simon Dávid segédlelkészt jelenlegi feladatai mellett kinevezte a győr-révfalui Szentháromság-templom templomigazgatójává. 

Reisner Ferenc atyát újabb öt évre megbízta a Brenner János Hittudományi Főiskola rektori feladataival.

Bognár István atyát tanítási feladatait megtartva kinevezte Győr-Ménfőcsanak plébánosává.

Császár István szombathelyi egyházmegyés püspöki helynököt öt évre kinevezte a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisává.

Gulyás Vilmos újmisést kinevezte a Kapuvári Szent Anna-plébánia segédlelkészévé.

Hencz Márton újmisést kinevezte a Győri Szent Kamillus-plébánia segédlelkészévé.

Palatinus Kristóf újmisést kinevezte a Soproni Szentlélek és Szent Mihály-plébánia segédlelkészévé.

Ézsöl Krisztián diakónust pasztorális gyakorlatra küldte a Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániára.      

Horváth Csaba diakónust pasztorális gyakorlatra küldte a téti plébániára.

Író Sándor plébános részére egy évre engedélyezte, hogy szeptember 1-jétől jelenlegi plébánosi feladatai mellett a Katonai Ordinariátus kötelékében katonalelkészi szolgálatot végezzen.

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kocsis Fülöp érsek-metropolita 2023. július 1-jétől az alább olvasható fölmentéseket és kinevezéseket rendeli el.

Balázs Mihály atyát, felmentve a Kecskeméti Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, a Budapesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé nevezi ki.

Baranyi-Bozi Károly atyát, felmentve a Makói Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, a Kecskeméti Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé nevezi ki.

Baráth Gábor atyát, felmentve a Pocsaji Görögkatolikus Parókia parókusi beosztásából, kinevezi a Hajdúdorogi Görögkatolikus Parókia kisegítő lelkészévé.

Kapin István atyát, megerősítve a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat lelkivezetői beosztásában, felmenti a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon lelkivezetői tisztségéből.

Kaskötő Miklós atyát, felmentve a Budapesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, valamint a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum iskolalelkészi és az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodalelkészi beosztásából, a főszékesegyház segédlelkészévé nevezi ki.

Kocsis Antal atyát Szocska Ábel püspök hozzájárulásával kinevezi az Álmosdi Görögkatolikus Parókia parókusává, és megbízza a Bagaméri és a Kokadi Görögkatolikus Parókiák oldallagos ellátásával, továbbá kinevezi a helyi Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat lelkivezetőjévé.

Kruppa Kirill atyát, felmentve a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Készségfejlesztő Iskola és Kollégium iskolalelkészi beosztásából, kinevezi a Pocsaji Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészévé.

Ruszinkó Szergej alszerpapot, felmentve a propedeutikus évfolyam elöljárói beosztásából, kinevezi a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon lelkivezetőjévé.

Dr. Seszták István főhelynök irodaigazgatói megbízatását, egyéb tisztségei megtartása mellett, további egy évre meghosszabbítja.

Troszt Máté atyát, felmentve a Debreceni Görögkatolikus Parókia segédlelkészi beosztásából, kinevezi a Makói Görögkatolikus Parókia kisegítő lelkészévé.

Gaál Richárd titkárt július 20-án történő diakónusi szentelése napjától diakónusi minőségében erősíti meg személyi titkári megbízatásában.

Augusztus 15-ei hatállyal:

Balázs Mihály atyát kinevezi a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum iskolalelkészévé.

Kaskötő Miklós atyát kinevezi a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum iskolalelkészévé.

Mihalovics Mihály atyát kinevezi az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodalelkészévé.

Feczák László tanulmányvégzett papnövendéket megbízza a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium hitoktatói és nevelői feladatainak ellátásával.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek július 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések

Menyhárt Sándor bírósági helynököt minden egyéb feladata megtartásával Baja Szent István-plébániájáról Nagybaracskára helyezte plébánosnak. Feladata lesz Bátmonostor oldallagos ellátása, valamint a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola lelkészi feladatainak ellátása is.

Kovács Ferenc atyát Fajszról a tompai Szent János-plébániára helyezte segédlelkésznek.

Benes Roland atyát Szankról Pálmonostorára helyezte plébánosnak. Feladata lesz Gátér oldallagos ellátása is.

Kapás Mihály atyát Pálmonostoráról Szankra helyezte plébánosnak. Feladata lesz Móricgát és Jászszentlászló oldallagos ellátása is.

Tóth Roland atyát felmentette a hajósi káplánság alól, és Homokmégyre helyezte plébániai kormányzónak.

Tápai Péter atyát felmentette a jánoshalmi káplánság alól, és Fajszra helyezte plébániai kormányzónak. Feladata lesz a foktői és uszódi plébániák oldallagos lelkipásztori ellátása is.

Kápláni kinevezés

Toldi Norbert atyát minden egyéb feladatának megtartásával felmentette a baja-belvárosi plébánia kápláni szolgálata alól.

Nyugdíj

Moró László atyát felmentette homokmégyi plébánosi tisztségéből, és nyugállományba helyezte.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök a következő személyi változásokat rendelte el:

Pisztora Ferenc kaposfüredi plébániai kormányzót 2023. június 19. hatállyal saját kérésére felmentette a kaposfüredi plébánia ellátása alól és hivatástisztázó évre engedte.

Tomanek Ferenc Áron plébánost 2023. június 19. hatállyal ideiglenesen megbízta a kaposfüredi plébánia oldallagos ellátásával.

Sitkei Lukácsot szentelése után 2023. július 1. hatállyal a kaposvári Nagyboldogasszony-plébániára küldte diakónusi szolgálatra.

Csizmadia Tibort szentelése után 2023. július 1. hatállyal a zalaszentbalázsi és a magyarszerdahelyi plébániákra küldte diakónusi szolgálatra.

Pohnert Dávidot szentelése után 2023. július 1. hatállyal a siófoki plébániára küldte diakónusi szolgálatra.

Csertán Dániel plébánost 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a mernyei és gamási plébániák ellátása alól, és megbízta a nagydobszai plébánia, valamint a kétújfalui plébánia oldallagos ellátásával.

Vida Zoltán siófoki káplánt 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a kápláni beosztása alól, és plébániai kormányzónak nevezte ki a kaposfüredi plébániára, a mernyei és a gamási Plébániák oldallagos ellátásával.

Tomanek Ferenc Áron plébánost 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a kaposvári Szent Imre-plébánia ellátása alól, és kinevezte a marcali plébánia plébánosává.

Varga Péter plébánost eddigi feladatai megtartása mellett 2023. augusztus 10. hatállyal megbízta a kaposvári Szent Imre-plébánia oldallagos ellátásával.

John Simoneaut eddigi feladatai megtartása mellett 2023. augusztus 10. hatállyal kinevezte a kaposvári Szent Imre-plébánia kisegítő lelkészévé.

Vörös Péter, Antal Zsolt, Kisiván Csaba plébániavezető lelkészeket 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a taszári plébánia ellátása alól.

Horváth Lóránt plébánost 2023. augusztus 10. hatállyal eddigi feladatai megtartása mellett megbízta a taszári plébánia oldallagos ellátásával.

Fodor Bélát eddigi feladatai megtartása mellett 2023. augusztus 10. hatállyal kinevezte a siófoki plébániára kisegítő lelkésznek.

Matykó Árpádot 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a göllei és a mosdósi plébánián betöltött diakónusi szolgálata alól, és az oldallagosan ellátott mernyei és gamási plébániára küldte.

Udvardy Mártont 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a kaposfüredi plébánián betöltött diakónusi szolgálata alól, és a kaposvári Szent Imre-plébániára küldte.

Várnai Lászlót 2023. augusztus 10. hatállyal felmentette a homokkomáromi plébánia ellátása alól.

Nikli Zsoltot 2023. augusztus 10. hatállyal eddigi feladatai megtartása mellett megbízta a homokkomáromi plébánia oldallagos ellátásával.

* * *

Pécsi Egyházmegye

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök által 2023. augusztus 1-jével – az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően – elrendelt személyi változásokat az alábbi területi változások elrendelésével egészítette ki:

A Pécs-Szent Ágoston Plébániát önálló plébániaként megszüntette, s a Pécs-Szent István Plébániával összevonta. Egyúttal az alábbi templomokat területileg a Pécs-Székesegyházi Plébániához kapcsolta: Havas Boldogasszony-templom, Mindenszentek-templom és Szent Ágoston-templom.

Antal Géza címzetes apát, plébánost – miután életkorára tekintettel benyújtotta lemondását a plébánosi hivatalról – felmentette a pécsváradi plébánia vezetése alól, és köszönete kifejezése mellett nyugállományba helyezte.

Lovász Zsolt hosszúhetényi plébánost kinevezte a pécsváradi plébániára plébánosnak, egyúttal a hosszúhetényi plébániát oldallagos ellátásra Pécsváradhoz csatolta.

Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök-plébánost – saját kérésére – felmentette a pécsi székesegyházi plébánia vezetése alól, valamint a hivatalvezetői és püspöki helynöki megbízatása alól, és tanulmányi szabadságra engedte doktori tanulmányok befejezése érdekében.

Máger Róbert püspöki irodaigazgatót – más megbízatásainak érintetlenül hagyásával – kinevezte a pécsi székesegyházi plébániára plébánosnak.

Berecz Tibor pécsi székesegyházi káplánt felmentette iskolalelkészi feladatai alól, és a mohácsi plébániára helyezte át káplánnak.

Fekete Zoltán mohácsi káplánt áthelyezte a pécsi székesegyházi plébániára ugyanilyen minőségben.

Kovács József püspöki titkárt – más feladatainak érintetlenül hagyásával – megbízta kisegítéssel a pécsi Jézus Szíve templomban és a Szent Ágoston-templomban, továbbá a pécsi székesegyházi plébánián.

Kovács Tibor József állandó diakónus a jövőben a pécsi székesegyházi plébániához kapcsolódva végzi szerpapi szolgálatát.

Az újonnan szentelt, papságra készülő diakónusokat – egymást váltva – a pécsi székesegyházi plébániára küldte lelkipásztori gyakorlatra. Mihovics Szebasztián 2023. augusztus 1-jétől, Miklovits Attila Tamás 2024. február 1-jétől kezdi meg féléves gyakorlatát. A másik félévet a szemináriumban töltik, tanulmányi felkészüléssel.

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Kiss-Rigó László megyéspüspök augusztus 1-jei hatállyal az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szeged-Csanádi Egyházmegyében.

Serfőző Levente a felsővárosi Szent Miklós Plébánia plébánosa lesz;

Fazakas Attila a móravárosi Szent Kereszt Plébánián, a röszkei Páduai Szent Antal Plébánián, valamint a szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébánián teljesít szolgálatot a jövőben;

Liszkai Tamás a szarvasi Szent Klára Plébánia plébániai kormányzója lesz;

Negyela Zoltán oldallagosan ellátja a zákányszéki Szentháromság Plébánia feladatait;

Balogh Ottó a békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia, Tapodi Krisztián a gyulai Nádi Boldogasszony Plébánia, Aleksza János a kisteleki Szent István Plébánia káplánja lesz.

Szeged-Felsővároson kisegítőként Veréb László szolgál.

Janes Zoltán fél éves betegszabadságot kért és kapott.

Három évre távozik a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből Kiss Imre atya, aki a Fokoláré Mozgalom Papi Központjában, Rómában folytatja munkáját.

Nnady Oniedikachi Benjamin atyát és Amanso Brendan Chika atyát Orlu püspöke a 3 éves szerződésük lejártát követően augusztus 31-től hazarendelte Nigériába.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János szombathelyi megyéspüspök augusztus 1-jei hatállyal az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Hosszúperesztegi Plébániától a Jánosházai Plébániához csatolom Zalaerdőd, Keléd és Hetyefő filiákat.

Gércei Plébániától Káld és Borgáta filiákat a Hosszúperesztegi Plébániához, Egyházashetye filiát pedig a celldömölki Szent Miklós Plébániához helyezem át.

Helynöki kinevezés

Wimmer Roland sárvári plébánost eddigi megbízatásai alól felmentve az egyházmegye gazdasági helynökévé nevezem ki, és egyben megbízom a szombathelyi Zárdatemplom lelkipásztori ellátásával.

Más egyházmegyébe történő megbízatások

Schauermann János atyát ötéves időtartamra elengedtem a Kismartoni Egyházmegye szolgálatára.

Hurgoi Sándor atyának engedélyeztem a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyébe történő exkardinációját.

Tanulmányi szabadság

Merkli Ferenc atyát Rómába küldöm egyéves időtartamra, doktori disszertációjának befejezésére.

Plébánosi, plébánoshelyettesi és iskolalelkészi kinevezés

Székesegyházi Főplébánia plébánosává – felmentve a Kőszegi Plébánia és az Esperesi Kerület irányítása alól – Dr. Perger Gyula atyát nevezem ki, minden további megbízatása érintetlen marad.

A zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia új plébánosává Kis Kornél András OFM atyát nevezem ki, valamint ugyanezen plébánia káplánjává kinevezem Wertheim László Mátyás OFM atyát.

Kirner A. Zoltán atya, aki visszatér a szalézi rendben eltöltött próbaidejéről, kőszegi plébános lesz.

Mikulyák László atyát a szombathelyi Szent Márton Plébánia plébánosává nevezem ki, ahol a domonkos szerzetesek visszaérkezése jövő őszre várható.

A Vasszécsenyi Plébánia új plébánosa Böjti Balázs atya lesz.

Majlát Tihamér atyát a celldömölki Szent Miklós Plébánia új plébánosává nevezem ki, megbízva a celldömölki Szent Benedek Katolikus Iskola iskolalelkészi teendőivel.

Orsos Zoltán atya a Kőszegi Templomigazgatóság templomigazgatója és az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkésze lesz.

A sárvári Szent László Plébánia új plébánosa Várhelyi Tamás atya lesz, megbízva őt a sárvári Szent Miklós Plébánia irányításával is.

Sárvári plébánoshelyettesi minőségben Óra Krisztián lesz a sárvári Szent László Katolikus Iskola iskolalelkésze, rá bízva a sárvári Szent Miklós Plébániához tartozó egyházközségek lelki gondozását.

Óra Krisztián atya utóda a Szentgotthárdi Katolikus Iskolában Vigh Balázs újmisés atya lesz.

Köbli Tamás atyára a Szentpéterfai Plébánia vezetését bízom.

Bodorkós Áron újmisés atya a Boldog Brenner János Kollégium és Iskolaközpont iskolalelkésze lesz.

Bejczi Tibor OP a II. János Pál Szakkollégium diákjainak lelkigondozását látja el.

Kaszás Csaba atya hosszúperesztegi plébános lesz.

Budai Zoltán atyára plébánoshelyettesi minőségben rábízom a Salköveskúti Plébánia területén Vasasszonyfa, Tömörd és Söpte filiák lelkipásztori gondozását.

Újmisések kápláni kinevezése

Kirchknopf Gergely sárvári, Szántó Adrián körmendi, Vigh Balázs pedig szentgotthárdi káplán lesz.

Diakónusok lelkipásztori gyakorlata

Pongrácz Benedeket a Jánosházai, Rátkai Istvánt a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébániára helyeztem egész éves diakónusi szolgálatra.

Féléves pasztorációs gyakorlatra Járfás Ádámot a Körmendi Plébánia, Rákos Józsefet a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániára küldöm.

* * *

Váci Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria