Személyi változások a külhoni magyar egyházmegyékben – 2020

Külhoni – 2020. július 31., péntek | 12:31

A külhoni magyar egyházmegyék személyi és szervezeti változásairól adunk hírt összeállításunkban.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Kovács Gergely érsek ez évi VIII. számú körlevelében közzétette a gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 1-től elrendelt újabb személyi változásokat.

A főpásztor a személyi változásokról a következőképpen fogalmaz:

„A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. »Állandó missziós állapotra törekszik«, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az egyház küldetésének.

A papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

A jövőben érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórvány plébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. (Zs. K. 118, 119.).

Bár főegyházmegyénkben is egyre inkább érezhető a paphiány, mégis betartandó a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár, ezért ha a plébános betöltötte 75. életévét, szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).”

* * *

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el Kovács Gergely érsek a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Újmisések

2020. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szentelte Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári székesegyházban az egyházmegye három diakónusát. A szentelést követően megkapták a szolgálati helyeikre szóló kinevezést.

Kalányos Ottó újmisést csíkszentkirályi segédlelkésznek nevezte ki és megbízta az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációjával.

Kelemen Zoltán-Arnold újmisést nagyszeben-belvárosi segédlelkésznek nevezte ki.

Pál Áron újmisést csíkszentgyörgyi segédlelkésznek nevezte ki.

B. Segédlelkészek

Popesc Mihăiţă-Cristian nagyszebeni segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek;

Kovács István csíkszentgyörgyi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek;

Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a szovátai plébániára segédlelkésznek;

Both László szovátai segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a csíkszeredai Szent Ágoston-plébániára segédlelkésznek;

Bíró Károly ditrói segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a zetelaki plébániára segédlelkésznek;

Jánossi Imre zetelaki segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek;

Antal Zoltán-László gyergyószentmiklósi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a ditrói plébániára segédlelkésznek;

Simon Imre segesvári segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyimesbükki plébániára segédlelkésznek;

Hanuleac Tamás gyimesbükki segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyergyóalfalvi plébániára segédlelkésznek;

Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a Székelyudvarhely I. plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészének;

C. Plébánosok, lelkészek

Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, kisegítő lelkésznek nevezte ki a gyergyószentmiklósi Szent István-plébániára;

Ifj. László István kolozsvári Szent Mihály-plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte székelyszenttamási plébánosnak;

Kémenes Lóránt Zoltánt, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia plébánosát és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagyernyei plébánosnak;

László Szabolcs nagyernyei plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gyulafehérvári plébánosnak;

Dr. Horváth István gyulafehérvári plébánost felmentette plébánosi beosztásából, más megbízatásait megtartva borbándi plébánosnak nevezte ki;

Dr. Ferenczi Sándor borbándi plébánost felmentette plébánosi beosztása alól, megtartva tanári megbízatását a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében;

László Attila Székelyudvarhely III. plébánosát felmentette eddigi beosztásából és a kolozsvári Szent Mihály-plébánia plébánosává és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesévé nevezte ki;

Ambrus István kapnikbányai plébánost felmentette eddigi beosztásából és a Székelyudvarhely III. plébánia plébánosává nevezte ki;

Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és Kapnikbánya plébániai kormányzójává nevezte ki;

Bálint István csíkszeredai Szent Ágoston-plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte székelykeresztúri plébánosnak;

Kovács Péter székelykeresztúri plébánost felmentette eddigi beosztásából és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosává nevezte ki;

Hölgyes Pál-Zsolt zágoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte lemhényi és almási plébánosnak;

Bakó Ferenc nyugállományban levő plébánost kinevezte zágoni plébánosnak;

Csató Béla nyugállományban levő plébánost kinevezte lengyelfalvi plébánosnak;

Id. Szász János petrozsényi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagyenyedi plébánosnak;

Şcheianu Ciprian-Iosif gödemesterházi lelkészt felmentette eddigi beosztásából és Petrozsény plébániai kormányzójává nevezte ki;

Voiculescu Cristian vulkáni plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, Aninósza plébánosává is kinevezte;

Ruşti Alexandru-Ioan petrozsényi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte lupényi plébánosnak;

Dávid Zoltán petrillai plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gödemesterházi plébánosnak;

Bajkó Norbert Székelyudvarhely I. plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte petrillai plébánosnak;

Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost Segesvárra nevezte ki plébánosnak;

Ifj. Páll Antal segesvári plébánost felmentette eddigi beosztásából és a Gyergyószentmiklós I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki;

Obermájer Ervin-Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusát felmentette eddigi megbízatásából és a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kisegítő lelkészének, valamint Maczalik Győző és vértanú társai szenttéavatási eljárásának posztulátorává és Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének viceposztulátorává nevezte ki;

Dr. András Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben rektori és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében tanári megbízatását megtartva, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává nevezte ki;

Mihai Zoltán-Lajost, a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthon lelkivezetőjét felmentette eddigi beosztásából és a Csíkszereda I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki;

Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas-szervezet lelki igazgatója saját kérésére átteszi székhelyét a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthonba;

Kopácsi Ferenc lemhényi plébánost felmentette eddigi beosztásából és sabbatikus évre engedte el;

Szabó Dénes nagyenyedi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki a főpásztor.

Marthy Attila lupényi plébánost, megköszönve hűséges szolgálatát, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki Kovács Gergely érsek.

D. Főegyházmegyei Érseki Hivatal

Veres Stelian kolozsvári Szent Mihály-plébániai plébánoshelyettest felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a Gyulafehérvári Főegyházmegye Vagyonkezelőjének;

Kovács Szabolcs római tanulmányairól hazatért és érseki titkárnak nevezte ki.

E. Ferences szerzetes papok áthelyezése

Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztése alapján elfogadta a főpásztor az alábbi kinevezéseket:

Fr. Guia Hugó OFM Kolozsvárról Csíksomlyóra kerül és templomigazgatóként fog szolgálni.

Fr. Marek Bernardin OFM Kaplonyból (szatmári egyházmegye) a székelyudvarhelyi ferences templomba kerül lelkésznek.

Fr. Nagy Károly OFM felmentve eddigi megbízatásai alól Kolozsvárra kapott templomigazgatói kinevezést.

Fr. Puvak Marián OFM Csíksomlyóról Kaplonyba (szatmári egyházmegye) kapott lelkészi kinevezést.

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Folyó év augusztus 1-jétől a következő személyi változások lépnek érvénybe a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

Schönberger Jenő püspök Heinrich Ferenc nagybánya-fernezelyi plébánost végleges nyugállományba engedte; a plébánia közösségét ezentúl a nagybányai Szentháromság-plébánia látja el.

A főpásztor Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost elengedte a Szatmári Egyházmegyéből, így ő visszatér a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe.

Tatár Zoltán kisdengelegi plébános lesz a krasznabélteki közösség plébánosa, Kisdengelegre pedig Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész érkezik és teljesít majd szolgálatot ideiglenes helyettes lelkészként.

Dudás Miklós sárközújlaki plébános Antku István mikolai plébánossal cserél szolgálati helyet.

Magász Jenő, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa, jelenlegi feladatai mellett ellátja majd a domahidai közösséget is, a börvelyi plébánia oldallagos ellátására pedig a kálmándi plébánia kapott megbízatást.

Linzenbold Szabolcs székesegyházi segédlelkészt Schönberger Jenő püspök egy évre felmentette papi kötelezettségei alól.

Daniel Garcia Fernandez újmisés a székesegyház segédlelkésze lesz,

Jakkel Tamás újmisés pedig a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia segédlelkésze.

Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész eddigi feladatait megtartva a székesegyház helyettes-plébánosaként segíti a közösség pasztorális ellátását.

Fanea József a nagybányai Szentháromság-plébánia segédlelkésze lesz.

Az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa döntése alapján, Fr. Marek Ferenc Bernandin OFM atya távozik a kaplonyi Páduai Szent Antal-plébániáról és helyébe Fr. Puvák Antal P. Marián OFM atya érkezik.

P. Henryk Urban SJ romániai delegátus helyezési átirata értelmében P. Josif Șandoru SJ, a szatmárnémeti román személyi plébánia segédlelkésze távozik a Szatmári Egyházmegyéből.

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Folyó év szeptember 1-i hatállyal Pál József Csaba temesvári megyéspüspök a következő személyi változásokat rendelte el a Temesvári Római Katolikus Egyházmegyében:

Hiticaș Valentin Mecedon eddigi lippai plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól, és kinevezte a zsombolyai plébánia plébánosának.

Cădărean Ioan eddigi beosztásának megtartása mellett megbízást kapott a lippai plébánia ellátására is, plébániai kormányzói minőségben.

Hojda Ionuc-Vasilet az oraviczai plébániára nevezte ki plébániai kormányzónak. Szolgálatát Pălie Veniamin resicabányai esperes külön felügyelete alatt fogja végezni.

Radulov Piryt az újmoldovai plébániára nevezte ki plébániai kormányzónak. Szolgálatát Pălie Veniamin resicabányai esperes külön felügyelete alatt fogja végezni.

Dumitru Daniel eddigi oraviczai plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte a Temesvár II. gyárvárosi plébánia plébánosának.

Patasan Gheorghe eddigi újmoldovai plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte a kiskrassói (Lupac) plébánia plébánosának.

Kapor Jánost, eddig Temesvár II. gyárvárosi plébánia plébánosát felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte a kőröskisjenői és simonyifalvai plébániák plébánosának.

Szabó Péter eddigi zimándújfalui plébános előzetes nyugdíjba vonulási kérését, meggyengült egészségi állapotára tekintettel, elfogadta a megyéspüspök. A főpásztor hálásan köszöni eddigi szolgálatát és Isten áldását kívánja életének hátralévő szakaszára.

Erős Miklós eddigi gyoroki plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte újzimándi plébánosnak.

Lunic Daniel eddigi herkulesfürdői plébánost felmentette a plébánia kormányzása alól és kinevezte gyoroki plébánosnak.

Sima N. Milan temesszlatinai plébános eddigi beosztásának megtartása mellett megbízást kapott a herkulesfürdői plébánia ellátására is.

Iordache Gheorghe SVD atyát a resicabányai I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.
Prenkiewicz Artur minorita ferencest a rendje áthelyezte az aradi rendházba házfőnöknek, Adamczyk Bogdánt pedig Szegedre.

Forrás: Romkat.roSzatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria