Személyi változások a külhoni magyar egyházmegyékben – 2020

Külhoni – 2020. július 31., péntek | 12:31

A külhoni magyar egyházmegyék személyi és szervezeti változásairól adunk hírt összeállításunkban.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Kovács Gergely érsek ez évi VIII. számú körlevelében közzétette a gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 1-től elrendelt újabb személyi változásokat.

A főpásztor a személyi változásokról a következőképpen fogalmaz:

„A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. »Állandó missziós állapotra törekszik«, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az egyház küldetésének.

A papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

A jövőben érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórvány plébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. (Zs. K. 118, 119.).

Bár főegyházmegyénkben is egyre inkább érezhető a paphiány, mégis betartandó a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár, ezért ha a plébános betöltötte 75. életévét, szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).”

* * *

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el Kovács Gergely érsek a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Újmisések

2020. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szentelte Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári székesegyházban az egyházmegye három diakónusát. A szentelést követően megkapták a szolgálati helyeikre szóló kinevezést.

Kalányos Ottó újmisést csíkszentkirályi segédlelkésznek nevezte ki és megbízta az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációjával.

Kelemen Zoltán-Arnold újmisést nagyszeben-belvárosi segédlelkésznek nevezte ki.

Pál Áron újmisést csíkszentgyörgyi segédlelkésznek nevezte ki.

B. Segédlelkészek

Popesc Mihăiţă-Cristian nagyszebeni segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek;

Kovács István csíkszentgyörgyi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek;

Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a szovátai plébániára segédlelkésznek;

Both László szovátai segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a csíkszeredai Szent Ágoston-plébániára segédlelkésznek;

Bíró Károly ditrói segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a zetelaki plébániára segédlelkésznek;

Jánossi Imre zetelaki segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek;

Antal Zoltán-László gyergyószentmiklósi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a ditrói plébániára segédlelkésznek;

Simon Imre segesvári segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyimesbükki plébániára segédlelkésznek;

Hanuleac Tamás gyimesbükki segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyergyóalfalvi plébániára segédlelkésznek;

Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a Székelyudvarhely I. plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészének;

C. Plébánosok, lelkészek

Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, kisegítő lelkésznek nevezte ki a gyergyószentmiklósi Szent István-plébániára;

Ifj. László István kolozsvári Szent Mihály-plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte székelyszenttamási plébánosnak;

Kémenes Lóránt Zoltánt, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia plébánosát és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagyernyei plébánosnak;

László Szabolcs nagyernyei plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gyulafehérvári plébánosnak;

Dr. Horváth István gyulafehérvári plébánost felmentette plébánosi beosztásából, más megbízatásait megtartva borbándi plébánosnak nevezte ki;

Dr. Ferenczi Sándor borbándi plébánost felmentette plébánosi beosztása alól, megtartva tanári megbízatását a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében;

László Attila Székelyudvarhely III. plébánosát felmentette eddigi beosztásából és a kolozsvári Szent Mihály-plébánia plébánosává és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesévé nevezte ki;

Ambrus István kapnikbányai plébánost felmentette eddigi beosztásából és a Székelyudvarhely III. plébánia plébánosává nevezte ki;

Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és Kapnikbánya plébániai kormányzójává nevezte ki;

Bálint István csíkszeredai Szent Ágoston-plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte székelykeresztúri plébánosnak;

Kovács Péter székelykeresztúri plébánost felmentette eddigi beosztásából és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosává nevezte ki;

Hölgyes Pál-Zsolt zágoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte lemhényi és almási plébánosnak;

Bakó Ferenc nyugállományban levő plébánost kinevezte zágoni plébánosnak;

Csató Béla nyugállományban levő plébánost kinevezte lengyelfalvi plébánosnak;

Id. Szász János petrozsényi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagyenyedi plébánosnak;

Şcheianu Ciprian-Iosif gödemesterházi lelkészt felmentette eddigi beosztásából és Petrozsény plébániai kormányzójává nevezte ki;

Voiculescu Cristian vulkáni plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, Aninósza plébánosává is kinevezte;

Ruşti Alexandru-Ioan petrozsényi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte lupényi plébánosnak;

Dávid Zoltán petrillai plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gödemesterházi plébánosnak;

Bajkó Norbert Székelyudvarhely I. plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte petrillai plébánosnak;

Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost Segesvárra nevezte ki plébánosnak;

Ifj. Páll Antal segesvári plébánost felmentette eddigi beosztásából és a Gyergyószentmiklós I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki;

Obermájer Ervin-Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusát felmentette eddigi megbízatásából és a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kisegítő lelkészének, valamint Maczalik Győző és vértanú társai szenttéavatási eljárásának posztulátorává és Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének viceposztulátorává nevezte ki;

Dr. András Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben rektori és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében tanári megbízatását megtartva, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává nevezte ki;

Mihai Zoltán-Lajost, a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthon lelkivezetőjét felmentette eddigi beosztásából és a Csíkszereda I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki;

Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas-szervezet lelki igazgatója saját kérésére átteszi székhelyét a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthonba;

Kopácsi Ferenc lemhényi plébánost felmentette eddigi beosztásából és sabbatikus évre engedte el;

Szabó Dénes nagyenyedi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki a főpásztor.

Marthy Attila lupényi plébánost, megköszönve hűséges szolgálatát, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki Kovács Gergely érsek.

D. Főegyházmegyei Érseki Hivatal

Veres Stelian kolozsvári Szent Mihály-plébániai plébánoshelyettest felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a Gyulafehérvári Főegyházmegye Vagyonkezelőjének;

Kovács Szabolcs római tanulmányairól hazatért és érseki titkárnak nevezte ki.

E. Ferences szerzetes papok áthelyezése

Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztése alapján elfogadta a főpásztor az alábbi kinevezéseket:

Fr. Guia Hugó OFM Kolozsvárról Csíksomlyóra kerül és templomigazgatóként fog szolgálni.

Fr. Marek Bernardin OFM Kaplonyból (szatmári egyházmegye) a székelyudvarhelyi ferences templomba kerül lelkésznek.

Fr. Nagy Károly OFM felmentve eddigi megbízatásai alól Kolozsvárra kapott templomigazgatói kinevezést.

Fr. Puvak Marián OFM Csíksomlyóról Kaplonyba (szatmári egyházmegye) kapott lelkészi kinevezést.

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Folyó év augusztus 1-jétől a következő személyi változások lépnek érvénybe a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

Schönberger Jenő püspök Heinrich Ferenc nagybánya-fernezelyi plébánost végleges nyugállományba engedte; a plébánia közösségét ezentúl a nagybányai Szentháromság-plébánia látja el.

A főpásztor Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost elengedte a Szatmári Egyházmegyéből, így ő visszatér a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe.

Tatár Zoltán kisdengelegi plébános lesz a krasznabélteki közösség plébánosa, Kisdengelegre pedig Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész érkezik és teljesít majd szolgálatot ideiglenes helyettes lelkészként.

Dudás Miklós sárközújlaki plébános Antku István mikolai plébánossal cserél szolgálati helyet.

Magász Jenő, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa, jelenlegi feladatai mellett ellátja majd a domahidai közösséget is, a börvelyi plébánia oldallagos ellátására pedig a kálmándi plébánia kapott megbízatást.

Linzenbold Szabolcs székesegyházi segédlelkészt Schönberger Jenő püspök egy évre felmentette papi kötelezettségei alól.

Daniel Garcia Fernandez újmisés a székesegyház segédlelkésze lesz,

Jakkel Tamás újmisés pedig a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia segédlelkésze.

Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész eddigi feladatait megtartva a székesegyház helyettes-plébánosaként segíti a közösség pasztorális ellátását.

Fanea József a nagybányai Szentháromság-plébánia segédlelkésze lesz.

Az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa döntése alapján, Fr. Marek Ferenc Bernandin OFM atya távozik a kaplonyi Páduai Szent Antal-plébániáról és helyébe Fr. Puvák Antal P. Marián OFM atya érkezik.

P. Henryk Urban SJ romániai delegátus helyezési átirata értelmében P. Josif Șandoru SJ, a szatmárnémeti román személyi plébánia segédlelkésze távozik a Szatmári Egyházmegyéből.

Forrás: Romkat.roSzatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria