Róma és a történelmi Magyar Királyság kapcsolatát kutató kötet jelent meg

Kultúra – 2021. március 23., kedd | 11:24

A Szent István Társulat gondozásában jelent meg Tóth Tamás egyháztörténész, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára Hungaria Rómából – Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből című kötete. A kiadvány előszavát adjuk közre. –

Az Urbs és Hungaria kapcsolata több mint ezeréves múltra tekint vissza. Előbbi nem pusztán egy város, egy hihetetlenül gazdag történelmi és kulturális örökség hordozója, de bizonyos értelemben ma is caput mundi, a világ fővárosa, hiszen itt van a pápa székhelye, aki Róma püspökének a címét viseli. Ennek megfelelően államiságunk kezdeteitől fogva folyamatos volt a magyar, különösen az egyházi jelenlét Rómában. A rómaiság, a romanitas azonban nemcsak a város gazdag örökségének elsajátítását jelentette, ahogy jelenti ma is, hanem ehhez szervesen kapcsolódóan mindazt, amit a pápaság ma már két évezredes jelenléte adott és ad Rómának. Míg azonban a középkori Rómában az egyes natiók által létesített zarándokházak, templomok, valamint ispotályok kaptak kiemelkedő figyelmet, addig a reformációt követően az itt működő nemzeti papnevelő intézetek kerültek előtérbe, és így a hazatérők révén a római hatás még markánsabban jelenhetett meg az egyes országokban, így Hungariában is.

A közelmúltban több olyan kötet látott napvilágot, amely e kettő, Róma és a történelmi Magyar Királyság kapcsolatát kutatta. Több szerző kutatási eredményei az itt közölt tanulmányokban is visszaköszönnek. E helyütt – a cím választása miatt – érdemes külön említeni Bitskey István művét: a Hungariából Rómába (Budapest, 1996) a római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés kapcsolatát vizsgálta. A Rómából Hungáriába (szerk. Véghseő Tamás, Nyíregyháza, 2008) konferenciakötet pedig egy Rómában tanult misszionárius szerzetes, De Camillis János József munkácsi püspök (1689–1706) életén keresztül igyekezett feltárni ezt a kapcsolatot.

Jelen kötet a Hungaria Rómából címet kapta. Az új- és jelenkori magyar egyháztörténelmi tanulmányokat tartalmazó gyűjtemény címválasztása nem véletlen, hiszen

azt tűztem ki célul, hogy több aspektusból felvillantsam azt a kapcsolatot, amely összeköti ezt a nagy múltú várost a történelmi Magyarországgal.

A kötet az elmúlt majd két évtizedből több kutatási eredményemet szedi csokorba a tizenöt éves háború idejétől kezdődően egészen napjainkig, kronologikus elrendezésben. Számos tanulmány egy korábbi változata már megjelent valahol magyar nyelven, de több olyan közlemény is megtalálható a könyvben, amely eddig csak idegen nyelven látott napvilágot, vagy egyáltalán nem jelent még meg ebben a formában. Közös vezérfonalként jelentkezik a Rómával, mint a Katolikus Egyház központjával való kapcsolat: a feldolgozott római, illetve vatikáni forrásokból jól látható, hogy egy adott időszakban Rómából hogyan látták, ami éppen a történelmi Magyarországon történt, vagy hogyan értékelték egy-egy konkrét személy – legyen az egyházi vagy világi – tevékenységét. Arra a lehetetlen feladatra természetesen nem vállalkozhat ez a kötet, hogy mindent megmutasson, de arra igen, hogy felhívja a figyelmet annak a Magyarországra vonatkozó forrásanyagnak a gazdagságára, amely a különböző római, vatikáni levéltárakban, könyvtárakban fellelhető és tanulmányozható. A válogatásban emellett megtalálhatóak olyan tanulmányok, amelyeknek nem a római források adják az igazi súlypontját, hanem azoknak a Rómát megjárt egyháziaknak a tevékenysége, akik ottani tapasztalataikat itthon kamatoztatták, vagy éppen a kapcsot jelentették a két színtér között.

A címválasztás végül utal a szerző személyes múltjára is, hiszen a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként, majd ezt követően később a Pápai Magyar Intézet rektoraként több mint egy évtizedet, tizenhárom évet tölthettem az Örök Városban, így elöljáróim bizalmából arra is volt lehetőségem, hogy Rómából láthassam Hungariát.

A közölt kutatási témák szerteágazó voltából adódóan lehetetlen vállalkozás lenne mindenkinek név szerint köszönetet mondani, aki valamilyen módon hozzájárult az egyes tanulmányok létrejöttéhez. Egykori tanáraim, mestereim mellett külön ki kell emelnem a levéltáros, könyvtáros és történész kollégákat, akiknek segítsége nélkülözhetetlen volt a kitűzött feladatok sikeres teljesítéséhez.

Külön is szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, aki a kötet létrejöttéhez ötleteivel vagy bármilyen módon hozzájárult, illetve a szerkesztésben, lektorálásban, vagy a kiadáshoz kapcsolódó valamilyen más feladatban közreműködött. A könyv a Szent István Társulat nagylelkűségének köszönhetően jelenhet meg.

Szeretnék végül köszönetet mondani családom tagjainak, elöljáróimnak, paptestvéreimnek, barátaimnak, munkatársaimnak és jóakaróimnak, akiknek a szeretete, türelme és odafigyelése lehetővé teszi, hogy papi szolgálatommal összhangban és ahhoz szervesen kapcsolódóan tudományos kutatómunkát végezhessek.

Budapest, 2020. október 8.
Magyarok Nagyasszonya, Patrona Hungariae főünnepén

Tóth Tamás

A Hungaria Rómából – Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből című kötet megvásárolható az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria