Sághy Ádám – Wappler Ádám: Bevezetés az Újszövetségbe

Kultúra – 2021. február 20., szombat | 13:00

Új bibliaismereti kötet jelent meg a Szent István Társulat kiadásában Bevezetés az Újszövetségbe címmel, melyet Sághy Ádám és Wappler Ádám, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar világi teológus oktatói írták.

A könyv elsősorban kifejezetten a hallgatók részére készült, az egyetem kötelező hitéleti kurzusaihoz tartozó bibliaismereti tárgyhoz kapcsolódóan, ugyanakkor szívesen ajánlják a Biblia iránt érdeklődő olvasóközönség számára is.

A kötet, mely egyéni kezdeményezés gyümölcse, miután kulturális kontextusba helyezi a Bibliát, egyfelől tájékoztatást ad az újszövetségi iratok keletkezésének hátteréről és a bennük levő kinyilatkoztatott üzenetről, másfelől ennek az üzenetnek az aktualitására is felhívja a figyelmet.

A kötet előszavát Kocsis Imre professzor, egyetemi tanár írta, aki soraiban rámutat: a szerzőket – akik évek óta oktatják a Bibliaismeret tantárgy Újszövetségre vonatkozó részét az egyetemen – az oktatás során szerzett tapasztalataik arra indították, hogy a megszokott bevezetéstani könyvektől némileg eltérő tematikával egy új megközelítésű kötetet állítsanak össze kurzusuk hallgatói és a Biblia iránt érdeklődők részére.

„A könyv egyszerre tanítás és tanúságtétel – fogalmaz Kocsis Imre. – A tanítás, azaz ismeretátadás magyar és idegen nyelvű szakkönyveken alapul. A tanúságtétel, a személyes hitbeli meggyőződés kifejezésre juttatásán túl, korunk nagy tanúinak, főleg XVI. Benedek és Ferenc pápáknak megnyilatkozásait veszi alapul.”

A kötet hiánypótló a tekintetben, hogy a szerzők szem előtt tartják azokat a módszertani kihívásokat, melyek abból adódnak, hogy az újszövetségi bibliaismereti kurzus oktatása nem a hagyományos és speciális teológiai keretek közt történik, hanem a fiatalok olyan közegében, ahol a hit és a Szentírás ismerete nem mindenki számára jelent feltétlenül közvetlen vagy örömteli tapasztalást. Emellett a kurzus magas létszáma sem megszokott a hazai teológiai képzésben, valamint a hallgatók különféle évfolyamokból és szakterületekről, eltérő előzetes rálátással érkeznek.

Ezért arra törekszenek, hogy a Veritatis gaudium kezdetű apostoli konstitúció útmutatása szerint új formákkal és új kontextusokkal mélyítsék el az első és legfontosabb üzenetet, a kérügmát, párbeszédben a hallgatókkal, a tudományos diskurzus talaján, de mindig a lényegre összpontosítva.

A könyvben a szerzők a megszokott biblikus teológiai fogalmakon túl más megközelítéssel is élnek, ezáltal a kötet a szentírási introdukció, a bibliai exegézis és a fundamentális teológia egyfajta sajátos ötvözete. Így egyfajta hidat is képez az egyetem bibliaismereti és a katolikus hit rendszerébe bevezető kurzusai között. Mindezzel pedig annak a „teológiai pünkösdnek” az irányába kívánnak elmozdulni, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók „»saját nyelvükön« halljanak olyan keresztény reflexiót, amely az ő értelemkeresésükre és teljes életre való törekvésükre válaszol” (Ferenc pápa beszéde a Nápolyban megrendezett teológiai konferencián a Veritatis gaudium apostoli konstitúció utáni teológia témájában, 2019. június 21.).

A könyv hallgatóbarát jellege az átláthatóságot szolgáló tagolással és kiemelésekkel, valamint az egyes egységek végén összeállított összefoglaló kérdéseken keresztül is megmutatkozik, melyek a hallgatók munkáját segítik a könnyebb áttekintés és a tanulmányi felkészülés érdekében.

Sághy Ádám és Wappler Ádám a könyvben rámutat arra, hogy Isten szavának ereje van: Ő szólt és lett… (vö. Ter 1,1–31; vö. Zsid 11,3). Életre kelt mindent, képes meghódítani és meglepetésszerűen megváltoztatni a megváltozhatatlannak tűnő dolgokat is. „Isten szava mindenekelőtt ajándék és nem követelmény. Nem parancsokkal és szabályokkal traktál, hanem szelíden megszólít, és szavával a boldog életre szóló meghívást intézi hozzánk. Végső soron ez a Szentírás.” (34. old.) Éppen ezért hangsúlyos teret hagytak a könyvben a vonatkozó szentírási szakaszok megjelenítésének, hogy azok olvasásával lehetőség nyíljon a közvetlen ismeretszerzésre, szem előtt tartva, hogy az első evangelizáló mindig maga az Úr.

A Bevezetés az Újszövetségbe éppen az azt követő évben jelenhet meg, amelyiktől kezdve az egyház Isten Igéjét ünnepli az évközi idő harmadik vasárnapján. Sághy Ádám és Wappler Ádám szándéka szerint ezért e kötet nemcsak az egyetemi kurzus minőségének és sikerének, de a hit továbbadásának és az evangélium szerinti életnek is szolgálatában áll.

Így a Bevezetés az Újszövetségbe nemcsak a kötet címe, hanem egyben küldetés is arra vonatkozóan, hogy ezen keresztül a Szentíráshoz vezetve az Úr az olvasóknak adja szavát, hogy azt nekik írt szerelmeslevélként fogadják, és megéreztesse velük, hogy mellettük van – ahogyan Ferenc pápa homíliájában fogalmazott 2020-ban, az által bevezetett Isten Igéje vasárnapjának első ünneplése alkalmával.

A kötet kapható a Szent István Társulat boltjaiban.

Szöveg: Nagy György

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Sághy ÁdámWappler Ádám