Elmélkedjünk együtt az Amoris laetitiáról – Jézus felé fordított tekintet: a család hivatása

Nézőpont – 2021. július 2., péntek | 10:50

Ferenc pápa Szent József ünnepén megnyitotta az Amoris laetitia-családévet. Szándéka szerint egy évet szánunk arra, hogy A családban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdításról gondolkodjunk, és elmélyítsük annak tartalmát. A pápai dokumentumról Bognár István, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet spirituálisa és dogmatikatanára írt ismertető sorozatot.

Az apostoli buzdítás 3. fejezetéről szóló részt adjuk most közre.  

Miután alaposan szemügyre vettük a Szentatyával együtt a családok jelen helyzetét, most e soron következő 3. fejezetben felidézzük az Egyház Tanítóhivatalának a házasságra és a családra vonatkozó néhány lényeges elemét, hogy így – ugyancsak Ferenc pápa szándéka szerint – helyet készítsünk a szeretetről szóló két központi fejezetnek.

Egy személyes élményről azonban szeretnék rövid említést tenni. Június hónapot Székelyföldön, a csíksomlyói Jakab Antal Házban kezdtem, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papjainak továbbképzési programján vettem részt. A kétnapos konferencián, melynek fő témája, célkitűzése éppen az Amoris laetitia buzdítás alaposabb megismerése, életre váltása volt, magam is tarthattam előadásokat az egybegyűlt papoknak, szerzeteseknek. Ami azonban a továbbképzés legszebb felütését jelentette, az Bíró László püspök atya nyitóelőadása volt. Sajnos személyesen nem vehetett részt a továbbképzésen, a jelenlévők mégis oly nagy áhítattal hallgatták a magyar családok tapasztalt és bölcs apostolát, mintha ez az online közvetítés egészen és valóságosan odavarázsolta volna őt közénk. Beszédének alapját és vázát éppen azok a magisztériumbeli állásfoglalások, vatikáni dokumentumok képezték, melyekben a zsinat, a szinódusok és a pápák egyre tisztábban és határozottabban merik megfogalmazni, mi is Egyházunk hivatalos tanítása e témában a házasságról és a családról. Bíró püspök úr az elmúlt évtizedek folyamán kiadásuk után frissiben végigolvasta és kijegyzetelte a legújabb vatikáni írásokat, és bátran megosztotta azokat az Új Ember hasábjain. Bár az én rövid írásom keretébe most részletesebb ismertetés nem fér bele erről az előadásról, kiemelem, amit a püspök atya nyomatékosan hangsúlyozott: fontos lenne mindnyájunknak elolvasni, nem egyvégtében kiolvasni, hanem végig is elmélkedni ezeket a megnyilatkozásokat. Akkor valóban Jézus mindig derűs tekintetével, a múlt havi írásunkban említett keresztény (babitsi) optimizmussal tekintenénk a vonuló felhők fölé, ahol örökké kék az ég.

A család ugyanis mindig örömhír, ezért nem temetjük, nem is siratjuk: inkább hirdetjük evangéliumát Istenünk teremtő és üdvözítő szándéka szerint”

– összegezte gondolatait Bíró püspök úr.

Mivel az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításban ez az egyik legrövidebb fejezet, ezért most mi magunk is csak felsoroljuk, melyek a legfontosabb idézett dokumentumok, üzenetek, melyek mérföldkőként szolgálnak az Amoris laetitia felé. Az első alapmondat a szinódusi jelentésből való, és Jézus látásmódjára, irgalmas tekintetére utal: „Ő mindig szeretettel és irgalommal tekintett azokra a férfiakra és nőkre, akikkel csak találkozott, igazsággal, türelemmel és irgalommal kísérte lépéseiket, amikor hirdette Isten Országának követelményeit.” A második fontos gondolat, hogy

az Úr Jézus helyreállítja és beteljesíti, vagyis visszavezeti a házasságot és a családot az eredeti isteni tervhez, az ősi harmóniához.

Különösen szép idézeteket találunk Isten végtelen irgalmáról, Jézus ingyenes szeretetéről Szent II. János Pál pápa Dives in misericordia kezdetű enciklikájában. Betlehem és Názáret üzenetéről, a csendes hétköznapok családi életének titkáról pedig Szent VI. Pál pápa 1964-ben elmondott názáreti beszédét idézi Ferenc pápa. A házasság szentségével kapcsolatos egyházi dokumentumok közül legtöbbet a II. vatikáni zsinat Gaudium et spes és Lumen gentium kezdetű konstitúcióját idézi a Szentatya. Különösen nagy jelentőséget tulajdonít azonban a zsinatot végigvivő nagy pápa, VI. Pál két enciklikájának, a Humanae vitae és az Evangelii nuntiandi kezdetűnek is. Természetesen nem marad el két közvetlen elődjének tanítása sem. Szent II. János Pál pápa szerelemről és házasságról szóló híres katekéziseit, a Gratissimam sane kezdetű apostoli levelet, de mindenekelőtt a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítást emeljük ki. Ebben a szent pápa a házasság és a család máig érvényes átfogó szemléletét tárja elénk. Végül emeritus pápánk, XVI. Benedek első enciklikája a Deus caritas est és a későbbi Caritas in veritate kezdetű enciklika üzenetét ismerteti.

Isten szeretete az emberi szeretet mércéje lesz” – összegez Benedek pápa.

Ferenc pápa nyomatékosítja továbbá, hogy a latin egyházi hagyomány szerint a házasság megkötésekor a szentség kiszolgáltatója a házasodó férfi és nő. Buzdít azonban arra is, hogy a házasságkötés szertartása során az isteni cselekvésről is még alaposabban elgondolkodjunk, ami a keleti egyházakban mindmáig igen nagy hangsúlyt kap.

A fejezet végén nagyon szép elmélkedéssort olvashatunk az élet továbbadásáról, a gyermekek neveléséről, valamint a család és az Egyház kapcsolatáról. Ferenc pápa szavai, melyek a Gaudium et spes zsinati konstitúcióra épülnek, nagyon szépen összegzik e viszonylag rövid fejezet fő üzenetét is:

Krisztus, az Atya és az ő szeretete misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen feltárja az embernek magát az embert, és megmutatja számára magasztos hivatását (…).

Krisztus tekintete – akinek fénye megvilágosít minden embert – inspirálja az Egyház lelkipásztori gondoskodását azon hívők felé, akik egyszerűen együtt élnek, vagy csak polgári házasságot kötöttek, vagy újraházasodott elváltak.”

Kiadónk gondozásában, az Új Ember Kiadványok sorozat legújabb kötetében Ferenc pápa megnyilatkozásaiból közlünk válogatást. Flaminia Enea a Szentatya azon gondolatait gyűjtötte össze a család éve alkalmából, melyek valamiképp érintik a házasság és a család témáját. A kötethez Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense írt ajánlást.

A Ferenc pápa: Jó együtt! Gondolatok házaspároknak és családoknak című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bognár István

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2021. május 30-i számában jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria